• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsız denetçiler
Soru Açıklaması
Bağımsız denetçiler, finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir.
2.
Aşağıda belirtilen bankaların temel fonksiyonlarından hangisi bankacılık sektörünün asli işidir?
Doğru Cevap: "A" Bankalar finansal aracılık yapar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kamuyu aydınlatmanın, sermaye piyasalarınıngelişimi açısından önemlerindendir?

I.Yetersiz ve açık olmayan bilgiler sermayepiyasasının işleyişine zarar vererek sermayemaliyetini artırabilir.

II.Açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği arttıkça, şirketin değeri hakkındaki belirsizlikler ortadan kalkar.

III. Güvenilir ve zamanlı bilgi, şirket bünyesindeki karar alıcıların güvenini artırır vedoğrudan büyümeyi ve kârlılığı etkileyenbaşarılı şirket kararları almalarını mümkünkılar.

IV. Açıklanan bilgiler, şirketin hisse senedi fiyatına yaptıkları doğrudan etkinin yanında,şirket dışındaki karar alıcıların (menfaat sahipleri, yatırımcılar ve borç verenler), şirketile ilgili bilgi toplama inisiyatiflerine etkiederek fiyatı dolaylı olarak da etkilerler.

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Kamuyu aydınlatmanın, sermaye piyasalarınıngelişimi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir:• Kamuyu aydınlatma, yatırımcıların korunması için güçlü bir araçtır. Sermayenin çekilmesine ve piyasalara olan güvenin artırılmasına yardımcı olur.• Zayıf kamuyu aydınlatma, sermaye piyasalarında etik olmayan davranışlara ve piyasabütünlüğünün bozulmasına neden olur. Budurum sadece şirketlere değil, bir bütünolarak ekonomiye de zarar verir.• Yetersiz ve açık olmayan bilgiler sermayepiyasasının işleyişine zarar vererek sermayemaliyetini artırabilir.• Güvenilir ve zamanlı bilgi, şirket bünyesindeki karar alıcıların güvenini artırır vedoğrudan büyümeyi ve kârlılığı etkileyenbaşarılı şirket kararları almalarını mümkünkılar.• Açıklanan bilgiler, şirketin hisse senedi fiyatına yaptıkları doğrudan etkinin yanında,şirket dışındaki karar alıcıların (menfaat sahipleri, yatırımcılar ve borç verenler), şirketile ilgili bilgi toplama inisiyatiflerine etkiederek fiyatı dolaylı olarak da etkilerler.• Açıklanan bilgilerin niteliği ve niceliği arttıkça, şirketin değeri hakkındaki belirsizlikler ortadan kalkar.• Daha kaliteli kamuyu aydınlatma ile şirketdaha uzun dönemli yatırımcıları çekebilir,daha geniş anlamda analiz imkânı sağlanır,yönetimin kredibilitesi ve hesap verebilirlikdüzeyi artar.

4.
Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında işlem gören finansal bir araç değildir?
Doğru Cevap: "D" Konut kredisi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal araçların sahip olabildiği niteliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Kıymetli evrak
Soru Açıklaması
Piyasalarda fon talep edenlerle fon arz edenler bir araya gelir. Söz konusu fonlar, işlem yapanlar arasında anlaşmayı güvenceye alan birtakım kıymetli evraklarla devredilmektedir ve bunlara da ''finansal araçlar'' denilmektedir.
6.
Tahvilde "kupon oranı" dendiğinde hangisi anlaşılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Nominal faiz oranı
Soru Açıklaması
Kupon oranı: Nominal değer üzerinden yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin alacağı faiz miktarıdır.
7.

Merkez bankaları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

I- Ülkemizde merkez bankası özeldir.

II- Merkez bankası ekonomik para politikasını uygular.

III-Osmanlı bankası bir dönem merkez bankası görevini yerine  getirmiştir.

IV-T.C. Merkez Bankası 1930 yılında kurulmuştur.

Doğru Cevap: "D" Yanlız I
Soru Açıklaması

Ülkemizde merkez bankası kamu bankasıdır. Doğru cevap D'dir.

8.
I-Tahvilin hangi para biriminden çıkarıldığı,II-Tahvilin hangi ülkede ihraç edildiği,III-Tahvilin hangi ülkelerin borsalarında kote edildiği,IV-İhraççının hangi ülkeden olduğu,V-Yatırımcıların hangi ülkeden olduğu.Yukarıdakilerden hagisi küresel tahvil piyasasının sınıflandırılmasında kullanılan başlıca kıstaslardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
• Tahvilin hangi para biriminden çıkarıldığı, • Tahvilin hangi ülkede ihraç edildiği, • Tahvilin hangi ülkelerin borsalarında kote edildiği, • İhraççının hangi ülkeden olduğu, • Yatırımcıların hangi ülkeden olduğu.
9.
Fiyatların artacağı beklentisine göre kar elde etmek amacıyla alım satım yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Spekülatör
Soru Açıklaması
10.
Son yıllarda, derecelendirme büyük önem kazanmaya başlamış olup uluslararası alanda yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Bu ilginin sebebi yatırımcılar ve ihraçcılardan kaynaklanmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının belirlediği kredi notları ihraçcı ve yatırımcının hamlelerini belirlemesinde belirleyici rol oynamıştır. Ancak 2008-2009 küresel finansal krizinden sonra kredi notlarının saygınlığı sorgulanmaya başlanmıştır. Tahvillerin kredi notu yatırım yapılabilir ve yatırım yapılabilir seviyesi altı olarak notlandırılır.Bu anlatılanlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notları, o kuruluşa yatırım yapılıp yapılamayacağı hususunda kesinlikle doğru bilgi verir.
Soru Açıklaması
Son yıllarda, derecelendirme büyük önem kazanmaya başlamış olup uluslararası alanda yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Bu ilginin sebebi yatırımcılar ve ihraçcılardan kaynaklanmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının belirlediği kredi notları ihraçcı ve yatırımcının hamlelerini belirlemesinde belirleyici rol oynamıştır. Ancak 2008-2009 küresel finansal krizinden sonra kredi notlarının saygınlığı sorgulanmaya başlanmıştır. Tahvillerin kredi notu yatırım yapılabilir ve yatırım yapılabilir seviyesi altı olarak notlandırılır.Anlatılanlardan yola çıkarak kredi notlarına güvenmek gerektiğini ancak bunlarında yanılabileceğini göz önünde tutmak gerektiğini çıkarabiliriz.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Gelecek sözleşmeleri, sözleşmeye konu olan ürünün türüne göre sınıflandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bu sınıflamada yer almaz? 

Doğru Cevap: "E" Prim gelecek sözleşmeleri
Soru Açıklaması

Sözleşmeye konu olan ürünün türüne göre, gelecek sözleşmeleri farklı şekilde sınıflandırılabilir:Döviz gelecek sözleşmeleri

Faiz gelecek sözleşmeleri

Endeks gelecek sözleşmeleri

Mal gelecek sözleşmeleri

12.
Aşağıdakilerden hangisi sermayesine göre sınıflandırılan bankalar arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Özel bankalar
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir şirketin kendi yerli piyasaları dışından fon temin etme gerekçeleri arasında sayılabilir?

I. Bazı büyük şirketler, kendi ülke piyasaları yeterince gelişmediği için, yabancı veya uluslararası piyasalarda menkul kıymet ihraç ederler.

II. Şirketler veya borçlanan devletler uluslararası piyasalarda, kendi ülke piyasalarından daha pahalı fonlama bulabilmektedir.

III. Fon bulma ihtiyacı olan şirketler, yurt dışından borçlanarak fon kaynaklarını çeşitlendirme amacı güderler.

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Şirketler veya borçlanan devletler uluslararası piyasalarda, kendi ülke piyasalarından daha pahalı değil daha ucuza fonlama bulabilmektedir. Bu nedenle II seçenekte yer alan ifade bir şirketin kendi yerli piyasaları dışından fon temin etme gerekçeleri arasında sayılmadığından yanlıştır. Buna göre doğru cevap D’dir.

14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde türev ürünleri sınıflamasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Arbitraj
Soru Açıklaması
Türev ürünleri, kullanılma amaçlarına göre üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar • Riskten korunma, • Spekülasyon, • Arbitrajdır. bu nedenle doğru cevap " C" seçeneğinde yer almaktadır.
15.

Tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan para miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Nominal değer
Soru Açıklaması

Nominal değer: tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan para miktarıdır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi bir finansal piyasa sınıfı değildir?
Doğru Cevap: "E" Üçüncül Piyasalar
Soru Açıklaması
17.
İlk merkez bankası olan İngiltere Bankası kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1664
Soru Açıklaması
18.
Ülkemizde bir dönem Merkez Bankası görevini yerine getirmiş olan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Bankası
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi ikincil paydaşlardandır?

Doğru Cevap: "E" Toptancılar 
Soru Açıklaması

İkincil paydaşlar ise sivil toplum örgütleri, devlet, eylemcigruplar, medya, halk, sponsorlar gibi işletme faaliyetlerinietkileyen ve işletme faaliyetlerinden etkilenen paydaşlardır

20.

Bir vatandaşın yatırım yaptığı piyasada işlem gören işlem aracının finansal verilerini ve özel durumlarını takip edebileceği elektronik bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir. 

Doğru Cevap: "B" Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Soru Açıklaması

Kamuyu aydınlatma platformu sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kurumların finansal tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini hedefleyen bir elektronik bilgi toplama ve yayın sistemidir. Doğru cevap B'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler