• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Hisse Senedi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Denetim sistemi kurma
Soru Açıklaması
Bankaların 5 temel işlevleri arasında E seçeneği yoktur.
3.
Aşağıdakilerden hangisi sermayesine göre bankalar sınıflandırılmasında yer alan bir kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Kamu bankaları
Soru Açıklaması
Sermayesine göre bankalar, kamu bankaları, özel bankalar ve yabancı bankalar olarak sıralanır.
4.

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunanve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri veya bilgiye ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Elektronik imza
Soru Açıklaması

Elektronik imza Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri veya bilgidir. Doğru cevap D'dir.

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tahville ilgili kavramlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kar
Soru Açıklaması
Tahvil ile ilgili kavramlar içerisinde vade yer almaz.Bu nendle doğru cevap "D" seçeneğidir.
6.
Finans sektörünün sağlıklı işlemesi aşağıdaki terimlerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Finansal istikrar
Soru Açıklaması
7.
I. Bağımsız denetçiler II. Düzenleme ve denetleme yetkisi olan otoriteler III. Aracı kuruluşlar IV. İşlem yapanlar V. Şirketin üst düzey yöneticileri ve ortakları Yukarıdakilerden hangileri kamuyu bilgilendirmekle sorumlu olunan kişilerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
I, II, III, IV, V
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullanmasını ifade eder? 
Doğru Cevap: "D" Ahlaki çöküntü 
Soru Açıklaması
9.

Güçlü ekonomiye geçiş programı hangi hangi yıl uygulanmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" 2001
Soru Açıklaması

Nisan 2001’de  Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya başlamıştır. Doğru cevap D'dir.

10.
Avro'ya dahil olabilmek için "toplam kamu borcu/milli gelir oranı", aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Toplam kamu borcu/milli gelir oranı %60'dan az olacak
Soru Açıklaması
Toplam kamu borcu/milli gelir oranı %60'dan az olacak şartı, Avroya dahil olabilmek için istenen iki kriterden biridir.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Anonim şirketlerin kâr ve zarar karşılığı ihraç ettikleri menkul değerlerdir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Kâr ve zarar ortaklığı belgesi
Soru Açıklaması
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi: Anonim şirketlerin kâr ve zarar karşılığı ihraç ettikleri menkul değerlerdir.
12.

Anonim şirketler, öz sermaye gereksinimlerini hisse senedi ihraç ederek karşılarlar. İşletmeler, ihraçettikleri hisse senetlerinin tümünü halka sunmayabilirler. Halka sunulmayan bu hisse senetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kasa hisse senetleri
Soru Açıklaması

Anonim şirketler, öz sermaye gereksinimlerini hisse senedi ihraç ederek karşılarlar. İşletmeler, ihraç ettikleri hisse senetlerinin tümünü halka sunmayabilirler. Halka sunulmayan bu hisse senetleri, şirket kasasında tutulduğundan kasa hisse senetleri olarak bilinir.

13.
Hem öz sermayenin hem de dış kaynakların karakterlerini içeren ara finansman modeline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mezzanine kapital
Soru Açıklaması
14.
Daha önceden çıkartılan finansal araçlar hangi piyasalarda işlem görmektedir?
Doğru Cevap: "A" İkincil piyasa
Soru Açıklaması
Daha önceden çıkartılan finansal araçların işlem gördüğü piyasalara ''ikincil piyasa'' denmektedir.
15.
I. Standard & Poor’s Corporation (S&P)II. Moody’s Investors Service (Moody’s)III. Fitch Investors Service (Fitch)Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları,• Standard & Poor’s Corporation (S&P)• Moody’s Investors Service (Moody’s)• Fitch Investors Service (Fitch)
16.
I- DışsallıklarII-Piyasa yetersizlikleriII-Sistemin kilitlenmesiYukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Finansal piyasaların düzenlenmesi
Soru Açıklaması
Dışsallıklar, Piyasa yetersizlikleri, Sistemin kilitlenmesi finans sektörünün düzenlenmesinin nedenleri arasında yer alırlar.
17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde piyasaların toplandığı grup sayısı yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
Bir ekonomide piyasaları reel piyasalar ve finansal piyasalar olarak iki temel grupta toplamak mümkündür.Bu nedenle doğru cevap "A" dır.
18.
Aşağıdakilerden hangisi Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası'nın önemli noktaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bekle-Gör politikası
Soru Açıklaması
Bağımsız bütçe, bağımsız başkan, bağımsız kural koyma ve hızlı hareket etme ilgili yasanın önemli noktaları arasında yer almaktadır.
19.

Küserel kriz dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 2008-2011
Soru Açıklaması

küresel kriz 2008-2011 dönemlerini kapsamaktadır. Doğru cevap E'dir.

20.
G-20 Zirvesinde finansal regülasyona ilişkin "Yüksek işlem sıklığı (high frequency trading) ve kayıt dışı likiditeden (dark liquidity) kaynaklanan riskleri dikkate alarak piyasa bütünlüğü ve etkinliğine yönelik düzenlemelerin daha da geliştirileceği ifade edilmiştir." şeklindeki karar aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?
Doğru Cevap: "A" Gölge bankacılığının düzenlenmesi ve denetlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler