• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Sermaye piyasası işlemlerinde internet kullanımı hangi tarihte yürürlüğe konulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1999
Soru Açıklaması
İnternet kullanımının sermaye piyasalarında da yaygınlaşmaya başlaması bu alanda yasal düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmış ve 18.12.1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 4487 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile 2499 sayılı SPK'nın 22. maddesine eklenen (u) bendiyle gerçekleştirilmiştir.
2.
Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan veriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Elektronik imza
Soru Açıklaması
Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı olan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri veya bilgiye elektronik imza denir.
3.

Küresel kriz hangi yılda başlamıştır?

Doğru Cevap: "B" 2008
Soru Açıklaması

Küresel kriz dönemi 2008-2011 yıllarını kapsar. Başlangıç tarihi sorulduğu için cevap B şıkkıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmakla sorumlu değildir?
Doğru Cevap: "D" Yatırımcılar
Soru Açıklaması
Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatmakla görevli kişiler; şirketin üst düzey yöneticileri ve ortakları, bağımsız denetçiler, işlem yapanlar, düzenleme ve denetleme yetkisi olan otoriteler ve aracı kuruluşlardır. Yatırımcılar kamuyu aydınlatmakla sorumlu değildir.
5.

Mevcut ortakların, yeni ihraç edilecek hisse senetlerinden öncelikli satın alma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Rüçhan hakkı
Soru Açıklaması

Rüçhan hakkı, mevcut ortakların, yeni ihraç edilecek hisse senetlerinden öncelikli satın alma hakkıdır.

6.

Verilen ifadelerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Gizlilik
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetim kavramı sadece iyi şirket yönetimi için sorumluluk, adalet, şeffaflık, hesap verme sorumluluğu gibi formel kuralların oluşturulması üzerinde odaklanmaktadır. Doğru cevap D'dir.

7.
Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dışsallık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi mezzanine kapital’in türlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Sukuk
Soru Açıklaması
Mezzanine Kapital’in yaygın başlıca türleri şunlardır: • İkinci Dereceden Teminatlı Krediler • Katılma Ödüncü • Sessiz Katılım • Kâra Katılım Hakkı • Sukuk
9.
I. İpotek teminatlı menkul kıymetler II. İpotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları III. İpoteğe dayalı menkul kıymetler IV. Varlığa dayalı menkul kıymet Yukarıdakilerden hangileri ipotekli sermaye piyasası araçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi İşletmeye yaptıkları yatırımın anaparası ile faiz ve kâr payı seklindeki getirilerini zamanında alıp alamayacaklarını bilmek için bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası Aracılığıyla İşletmelere Fon Sağlayan Mevcut ve Potansiyel Yatırımcılar
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.

Finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkileri kuran, ölçen ve yorumunuyapan uzmana ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Finansal Analist
Soru Açıklaması

Finansal Analist; Finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkileri kuran, ölçen ve yorumunu yapan uzmandır. Doğru cevap D'dir.

12.
Aşağıdakilerden hangisinin faaliyeti olarak mevduat toplama gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Bankalar
Soru Açıklaması
Mevduat, bankacılığın temel ürünlerindendir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan kişilerdendir?

I.Şirketin üst düzey yöneticileri ve ortaklar

II.Bağımsız denetçiler

III.İşlem yapanlar

IV.Aracı kuruluşlar

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan kisiler ise;Şirketin üst düzey yöneticileri ve ortakları: Şirketin üst düzey yöneticileri ve ortakları, kamuya açıklanan bilgilerin sağlıklı bir muhasebe sisteminin ürettiği bilgiler olmasından, doğruluğundan, şirketin finansal durumu ve performansını gerçeğe uygun bir şekilde yansıtıyor olmasından sorumludur. Kamuya açıklanan bilgiler, menfaat sahiplerine sunulmadan önce hâkim ortakların, üst düzey yöneticilerin, finansal işlerden sorumlu kişilerin ve iç denetçilerin denetim ve onayından geçmiş olmalıdır.Bağımsız denetçiler: Kamuya sunulacak bilgilerin işletmenin kendi iç denetim ve onayından geçmesinden sonra, bağımsız ve tarafsız dış denetçiler tarafından denetlenmesi ve denetleme sonucunda ortayaçıkan mali tablo ve raporların kamuya duyurulması da menfaat sahiplerinin işletmeye olan güveninin artmasına neden olacaktır.

İşlem yapanlar: Sermaye piyasasında işlemgören ya da kamuya açıklama yapmakla yükümlü olan (banka gibi) kuruluşların ortaklık paylarınınbelli bir oranın altına düşmesi ya da üstüne çıkması yahut hisse senetlerinin belli kişiler tarafındanalınıp-satılması hâlinde kamuya bu durumun duyurulması konusunda işletme yönetimi kadar bu kişiler de sorumlu tutulmuştur.Düzenleme ve denetleme yetkisi olan otoriteler: Zaman zaman düzenleme ve denetleme yetkisi olan otoriteler aracılığıyla da kamunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, sermaye piyasasında işlem gören işletmelere ilişkin mali tablo ve raporlar ilgili düzenleme ve denetim otoritesine iletilmekte, iletilen bilgiler ilgili otorite tarafından kamuya sunulmaktadır.Aracı kuruluşlar: Aracı kuruluşlar, aracılık faaliyetlerini yürütürken yatırımcıları yeterli düzeyde bilgilendirmeli, yatırımcıların sağlıklı karar alabilmelerine imkân sağlamalıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri aracı kurumların faaliyet ve hizmetleri arasında yer almaktaır?

I.   Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesiII.  Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya       kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesiIII. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımıIV.  Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa       aracılık edilmesiV.   Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa       aracılık edilmesi

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
Aracı kurumlar 6362 sayılı Kanunun yatırım hizmet ve faaliyetlerini düzenleyen 37. Maddesinde yer alan konulardan aşağıda faaliyet ve hizmetleri sunmaktadır. a. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi    b. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi c. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı    d. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi e.Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
15.

2011 yılı itibariyle Türkiye'de kaç banka bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 48
Soru Açıklaması

2011 yılı itibariyle 31'i mevduati 13'ü kalkınma ve yatırım; 4'ü katılım bankası olmak üzere 48 banka bulunmaktadır. Cevap d şıkkıdır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcı değildir?
Doğru Cevap: "E" Bireyler
Soru Açıklaması
Bireysel yatırımcılar, kendi adına nispeten ufak yatırımlar yapan şahıslar demektir. Kurumsal yatırımcılar ise bireylerin tasarruflarını bir araya getirip çok daha büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri, bankalardır.
17.
Aşağıdaki ilkelerden hangisi kurumsal yönetim anlayışıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Manipülasyon
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulmuştur.
18.

Dünyada kurulan ilk merkez bankası hangi bankadır?

Doğru Cevap: "A" İngiltere Bankası
Soru Açıklaması

İngiltere Bankası (Bank of England) 1664’te kurulmuştur ve bu  banka ilk merkez bankasıdır

19.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki para karmaşasının sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Amsterdam bankasının kurulması
Soru Açıklaması
Ekonomik ve siyasal istikrarsızlık, savaşlar, deniz ticaretinin yaygınlaşması ve İspanyolların altınlarla sikkeler basması Avrupa'daki para karmaşasının sonucu değil nedenleridir. Doğru cevap bu karmaşanın sonucunda ilk olarak 1609 yılında Amsterdam bankasının kurulması ve sabit nitelik ve değerde hesap parası olarak banka florininin üretilmesidir.
20.
I-Standard & Poor’s Corporation (S&P)II-Moody’s Investors Service (Moody’s)III-Fitch Investors Service (Fitch)IV-Japon JCRYukarıdakilerden hangisi önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II, ve III
Soru Açıklaması
1. Standard & Poor’s Corporation (S&P) 2. Moody’s Investors Service (Moody’s) 3. Fitch Investors Service (Fitch) Ayrıca Japon JCR da kredi notu vermekte ancak yukarıdaki üç kuruluş kadar yakından takip edilmemektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok