• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

Başta hisse senetleri olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının fiyatını yapay yollarla etkilemek veya kontrol etmek suretiyle yatırımcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan kasıtlı eylemlere ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Manipülasyon
Soru Açıklaması

Manipülasyon başta hisse senetleri olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının fiyatını yapay yollarla etkilemek veya kontrol etmek suretiyle yatırımcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan kasıtlı tüm eylemleri kapsamaktadır. Doğru cevap B'dir.

2.
I. Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamakII. Sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemekIII. Halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmekIV. Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamakYukarıdakilerden hangileri sermaye piyasası kurulunun kuruluş amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
I, II, III, IV
3.

Aşağıdakilerden hangisi islami finansman yöntemlerine dayanılarak ihraç edilen menkul kıymetlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Sukuk
Soru Açıklaması

Sukuk, orta veya uzun vadeli, sabit veya değişken getiri sağlayan faizsiz sermaye piyasası aracıdır. Sukuk (islami tahvil), islami finansman yöntemlerine dayanılarak ihraç edilen menkul kıymettir. En basit şekliyle sukuk bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını göstermektedir.

4.

Elmas ve kıymetli taş piyasası hangi tarihte açılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 4 Nisan 2011
Soru Açıklaması

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 4 Nisan 2011 tarihinde açılmıştır. Elmas ve kıymetli taşlar alanında organize ve şeffaf bir piyasa olmasının yanı sıra Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kimberley Süreci Sertifika Sisteminde İstanbul Altın Borsası (mevcut durumda Borsa İstanbul A.Ş.) Türkiye ithalat ve ihracat otoritesi olarak belirlenmiştir. Doğru yanıt D'dir.

5.
I. Kamuyu aydınlatma II. Manipülasyon III. Spekülasyon IV. İçeriden öğrenenlerin ticareti Yukarıdakilerden hangileri suç teşkil etmektedir?
Doğru Cevap: "B" II, IV
Soru Açıklaması
II, IV
6.
Banka faaliyetleri genel olarak kaç safhadan oluşur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
Banka faaliyetleri genel olarak dört safhadan oluşmaktadır.bu nedenle doğru cevap "D" seçeneğinde yer almaktadır.
7.

Aşağıdakilerden hangisi yasal para statüsüne sahip olduğu ülke dışında elde tutulan ve kullanılan parayı tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Europara
Soru Açıklaması

Europara, Yasal para statüsüne sahip olduğu ülke dışında elde tutulan ve kullanılan parayı tanımlamaktadır. Buna göre doğru cevap B’dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Banka değildir?
Doğru Cevap: "B" Sümerbank
Soru Açıklaması
9.
Bir Amerikan Doları üzerine borcu olup, satışları TL ile olduğundan bu krediyi bir TL kredisi ile değiş tokuş etmek isteyen bir işletme hangi işlemi yapmak istiyor demektir?
Doğru Cevap: "D" Swap
Soru Açıklaması
Swap, borçların değiş tokuşu olarak da belirtilebilir. Finansal anlamda, swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlemdir.
10.
Aynı ve eşit miktardaki bir malın eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada avantajlı bir fiyattan satılarak, riske girmeden fiyat farklılıklarından kâr elde edilmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Arbitraj 
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülke örnekleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Japonya
Soru Açıklaması
Japonya dünyanın en gelişmiş finansal piyasaları içinde 8. sıradadır.
12.

Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kamuyu Aydınlatma
Soru Açıklaması

Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin (özel durumların) kamuya açıklanmasına kamu aydınlatma denilmektedir. Doğru cevap B'dir.

13.
I- Bu merkezlerde tüm europaralar ile işlem yapılabilmektedir.II- Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen vergiler, döviz kontrolleri, karşılık oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.III- Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yerli müşterilerle bağlantıların kurulduğu yerlerdir.Yukarıdakilerden hangisi bir euromerkezin temel özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
• Bu merkezlerde tüm europaralar ile işlem yapılabilmektedir. • Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen vergiler, döviz kontrolleri, karşılık oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. • Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle bağlantıların kurulduğu yerlerdir. Cevap I veII sebebi özellikle yerli değil yabancı müşterilerle bağlantıların kurulmasıdır.
14.
Kamuya açıklanan bilgilerin sağlıklı bir muhasebe sisteminin ürettiği bilgiler olmasından, doğruluğundan, şirketin finansal durumu ve performansını gerçeğe uygun bir şekilde yansıtıyor olmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur ?
Doğru Cevap: "A" Şirketin Üst Düzey Yöneticileri ve Ortakları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gerek bankacılık gerek sermaye piyasaları gerekse sigortacılık olsun, hepsinde ortak olacak şekilde düzenlenmesi gereken alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüketicinin korunması
Soru Açıklaması
1. Mali Düzenleme ve Gözetim Banka, aracı kurum veya sigorta şirketi olsun, teker teker her bir şirketin sağlıklı olarak işlemesini sağlayacak düzenlemeleri ve gözetimi gerçekleştirmek, finansal düzenlemelerin en önemli hedeflerinden biridir. 2. Sistemik Düzenleme ve Gözetim Sistemik düzenleme ve gözetimin amacı ise finans sisteminin bir bütün olarak istikrarının ve sağlığının korunmasıdır. Bankacılık, ödemeler sistemi ve sistemik açıdan önemli finans kuruluşları sistemi, düzenleme ve gözetimin yoğunlaştığı alanlardır. 3. Yatırımcıların korunması Piyasalarda yatırımcıların çıkarlarına zarar verecek işlemlere karşı, finans kurumlarının yatırımcıların haklarına zarar vermelerini engelleyecek düzenlemelerin ve gözetiminin yapılmasıdır. 4. Piyasalarda rekabetin sağlanmasıFinans sektöründe rekabeti engelleyen uygulamaların ve oluşumların engellenmesi bu tip düzenlemelerin amacıdır.
16.
Ana yurdu dışında bankalara yatırılan mevduatlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Europara
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracını satın almaya çağrıdır?
Doğru Cevap: "D" Sirküler
Soru Açıklaması
Halkın sermaye piyasası aracını satın almaya çağrıldığı, satış hakkında bilgilerin ve tabloların yer aldığı ve kurul tarafından gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığı günlük gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulan belgeye sirküler denir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi manipülasyon içerisinde yapılan faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yetersiz ve açık olmayan bilgiler sermaye piyasasının işleyişine zarar vererek sermaye
maliyeti yaratmak 

Soru Açıklaması

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A-2 maddesinde manipülasyon “Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı düzeyde tutmak, artırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımını yapmak” şeklinde tanımlanmıştır (işlem bazlı manipülasyon)

C şıkkı bu faaliyetlerden değildir

19.
I. İş etikleri II. Bilanço dışı yükümlülükler III. Finansal piyasa riskleri IV. Çevre ve benzeri konularda şirket politika ve hedefleri V. Tüm çalışanların maaşları Yukarıdakilerden hangileri kurumsal yönetime sahip şirketlerin kamuyu aydınlatma amacıyla sunması önem taşıyan bilgilerdir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
I, II, III, IV
20.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörler arasında yer alır?

I. Finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımcılara açılması

II. Teknolojik gelişmelerin dünya piyasalarının takibini, fırsatların analizini ve işlem yapmayı kolaylaştırması

III. Yatırımcıların artan oranda bireyselleşmesi

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörleri üçe ayırabiliriz:

 • Finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımcılara açılması
 • Teknolojik gelişmelerin dünya piyasalarının takibini, fırsatların analizini ve işlem yapmayı kolaylaştırması
 • Yatırımcıların artan oranda kurumsallaşması
 • III seçenekte yer alan ‘’ Yatırımcıların artan oranda bireyselleşmesi’’ ifadesi yanlış olduğundan doğru cevap D’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler