• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Aşağıdakilerden hangisi Finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Faiz Oranlarının Artması
Soru Açıklaması
Faiz Oranlarının Artması
2.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Piyasalarda rekabetin sağlanması için yapılabilecek sektörel ayrımlardandır?

I. Bankacılık sektörüII. Aracı kurumlarIII. SigortacılıkIV. Kurumsal yatırımcılar

Doğru Cevap: "E" I,III,IV
Soru Açıklaması

Piyasalarda rekabetin sağlanmasıFinans sektöründe rekabeti engelleyen uygulamaların ve oluşumların engellenmesi bu tip düzenlemelerin amacıdır. Bunun dışında sektörel birayırıma gidilebilir:1. Bankacılık sektörü2. Aracı kurumlar3. Sigortacılık4. Kurumsal yatırımcılar5. Finansal danışmanlık

3.
Türkiye'de bankacılığın gelişimi tarihsel açıdan ele alındığında (Osmanlı dönemi dahil) ilk banka ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1847
Soru Açıklaması
İlk banka 1847 yılında kurulmuştur.
4.

İlk merkez bankası nerede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması

İngiltere Bankası 1664'te kurulmuştur. Bu banka ilk merkez bankasıdır. Cevap A şıkkıdır.

5.
Daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklenmeden yatırılan para aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Mevduat
Soru Açıklaması
Mevduat daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklenmeden yatırılan para olarak tanımlanmaktadır.
6.
Türkiye'de bankacılıkta serbestleşme ve dışa açılma dönemi hangi yılları kapsar?
Doğru Cevap: "D" 1980-2001
Soru Açıklaması
Türkiye'de bankacılıkta serbestleşme ve dışa açılma dönemi 1980-2001 yıllarını kapsar.
7.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi başlangıçta Maastricht Anlaşmasında belirlenen kriterleri tutturamadığı için Avro'ya dahil edilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yunanistan
Soru Açıklaması
15 AB üyesinden İngiltere, Danimarka ve İsveç Avro’ya katılmamayı tercih ederken, Yunanistan ise Maastricht Anlaşmasında belirlenen kriterleri tutturamadığı için başlangıçta Avro’ya dahil edilmemişti.
8.
I. Ticari bankalarII. Yatırım ve kalkınma bankalarıIII. Kamu bankalarıVerilenlerden hangisi faaliyetlerine gore bankaların sınıflandırması içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
Kamu bankaları sermayesine göre banka sınıflandırması içinde yer alır.
9.
Kar payından yararlanma hakkı verip oy hakkı olmayan ve nama yazılı olması zorunlu olan menkul kıymet türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oydan yoksun hisse senedi
Soru Açıklaması
...oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istediğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir. Oydan yoksun hisse senedinin nama yazılı olması zorunludur.
10.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Düzenlemeye göre Borsa üyeleri, yapay piyasa oluşturmak maksadıyla bulunamayacakları faaliyetlerdendir?

I.Menkul Kıymetin sahipliğinde gerçek anlamda değişim yaratmayan bir dizi alım satım yapmak

II.Fiyat ve miktar bakımından piyasayı yanlış yönlendirecek mahiyette Borsa emri vermek

III.Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimini yaratmak,

IV.Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artış veya düşüşe neden olmak

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

 İMKB Yönetmeliğindeki manipülatif işlemlereilişkin düzenlemeler “yapay fiyat ve piyasa” başlıklı 24. maddede yer almaktadır. Düzenlemeye göreBorsa üyeleri, yapay piyasa oluşturmak maksadıylaaşağıdaki faaliyetlerde bulunamazlar:• Bir menkul kıymete gerçeğe uygun olmayan ve görüntüde aktif bir piyasa izleniminiyaratmak maksadıyla,• Menkul Kıymetin sahipliğinde gerçek anlamda değişim yaratmayan bir dizi alım satım yapmak,• Fiyat ve miktar bakımından piyasayı yanlışyönlendirecek mahiyette Borsa emri vermek.• Bir menkul kıymette tek başına veya başkaları ile birlikte, diğer üyeleri o menkul kıymeti alıp satmaya yöneltmek maksadıyla birdizi işlem gerçekleştirerek,• Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimini yaratmak,• Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artış veya düşüşe neden olmak,• Bir menkul kıymetin fiyatının artması veyaazalmasına neden olacak aktif bir piyasanınolduğu veya olacağı şeklinde gerçek dışı bilgi dolaştırarak veya yayarak o menkul kıymetin alım satımını teşvik etmek

•Bir menkul kıymetle ilgili olarak, diğermenkul kıymetlerin alım veya satımını teşvik etmek maksadıyla, bilerek gerçeğe aykırıveya yanıltıcı bilgi yaymak,• Piyasayı yanıltmak maksadıyla bir menkulkıymette fiyatı desteklemek, sabitlemekveya stabilize etmek üzere, dolaylı veya dolaysız olarak, bir veya daha fazla kişi ile anlaşarak bir dizi alım satım yapmak,• Piyasayı yanıltmak maksadıyla, yanıltıcıveya yanlış izlenim uyandıracak, gerçeğeaykırı sözlü veya yazılı beyanda, fiil ve davranışlarda bulunmak.

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kamuoyuna açıklanacak bilgilerin sahip olması gereken özelliklerdendir?

I.   Bilgi açık ve anlaşılır olmalıdır.II.  Bilgiye erişim denetlenmelidir.III. Bilgiye her istenilen zamanda erişilmemelidir.IV.  Bilgi kullanıcılar tarafından analizler yapmaya olanak tanımamalıdır.V.   Sunulan bilgide eksik olmamalıdır.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I ve V
Soru Açıklaması
12.
Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Katılım bankaları
Soru Açıklaması
13.
İtalya'nın Avro'ya geçmeden önceki para birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Liret
Soru Açıklaması
Avro'dan önce İtalya'nın para birimi Liret'ti
14.
"Bir şeyin veya bir kimsenin sahip olduğu değerlerin kalite düzeylerinin ortaya konulması işlemidir." Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Dercelendirme
Soru Açıklaması
Derecelendirme; bir şeyin veya bir kimsenin sahip olduğu değerlerin kalite düzeylerinin ortaya konulması işlemidir. Finans literatüründeki derece lendirme, yükümlü veya borçlunun anapara, faiz ve diğer eklenti yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun şekilde zamanında ve tam olarak ödeme isteği ve kabiliyetinin var olup olmadığını ve seviyesini belirlenmiş kriterler dahilinde ölçen bir araçtır.
15.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan kişilerdendir?

I.   Şirketin üst düzey yöneticileri ve ortakları

II.  Bağımsız denetçiler

III. İşlem yapanlar

IV.  Düzenleme ve denetleme yetkisi olan otoriteler

V.   Aracı kuruluşlar

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
16.
I. Finansal aracılıkII. Mali bilgi üretimiIII. Kaynak tahsisiIV. Fiyat bilgisi üretimiV. Risk yönetimiYukarıdakilerden hangileri bankaların temel fonksiyonlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
Bankaların temel fonksiyonları;I. Finansal aracılıkII. Mali bilgi üretimiIII. Kaynak tahsisiIV. Fiyat bilgisi üretimiV. Risk yönetimi
17.
Hangisi anonim ortaklıkları halka açılmaya teşvik etmek için getirilen bir sistem olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Kayıtlı Sermaye Sistemi
Soru Açıklaması
kayıtlı sermaye sisteminin getirilme nedeni, halka açık anonim ortaklıklarının sermaye artışlarının kolaylaştırılması ve formalitelerin azaltılması olduğu anlaşılmaktadır.
18.

Finansal piyasalara fon sunanlar diğer kişi ya da kurumlara sundukları bu fonlar karşılığında fon talebinde bulunanlardan bir belge almaktadır. Bu belgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Finansal araç
Soru Açıklaması

Finansal piyasalara fon sunanlar diğer kişi ya da kurumlara sundukları bu fonlar karşılığında fon talebinde bulunanlardan bir belge almaktadır. Bu belgeye menkul kıymet veya finansal araç adı verilir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların başlıca özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Güvenilirlik
Soru Açıklaması

Finansal varlıkların başlıca özellikleri şunlardır:• Paraya çevrilebilirlik• Bölünebilirlik• Geri dönülebilirlik• Getiri• Vade

20.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bankacılığın yeniden yapılandırılması döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Likidite risklerinin artırılması
Soru Açıklaması
Likidite risklerinin artırılması, bankacılığın yeniden yapılandırılması döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler