• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Osmanlıda kaime adı verilen ilk kağıt para ne zaman çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1840
Soru Açıklaması
2.
Yatırımcının türev piyasalarda, spot piyasada bulunduğu pozisyona karşıt bir pozisyon alarak spot piyasadaki risklerden korunma işlemi aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hedging
Soru Açıklaması
Riskten korunma (hedging), yatırımcının türev piyasalarda, spot piyasada bulunduğu pozisyona karşıt bir pozisyon alarak spot piyasadaki risklerden korunma işlemidir.
3.

İyi şirket yönetimi için gerekli formel ve informel kurallar bütünü olarak ele almak mümkündür felsefesini benimsemiş yönetim yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kurumsal yönetim
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetim kavramını en geniş anlamda, iyi şirket yönetimi için gerekli formel ve informel kurallar bütünü olarak ele almak mümkündür. Doğru cevap E'dir. 

4.
Tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların ellerindeki fazla fonları, tasarruf açığı bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık eden piyasalara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Finansal piyasalar
Soru Açıklaması
Tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların ellerindeki fazla fonları (“fon” bu bağlamda para anlamındadır), tasarruf açığı bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık eden piyasalara finansal piyasalar denir.Tanımdanda anlaşılacağı üzere fazla parası olanların parasını paraya ihtiyaçları olanlara aracılık eden kurumlara finansal piyasalar adı verilir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi içerik bakımından finansal olmayan bilgiler kapsamında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Yönetim Kurulu Değişikliği
Soru Açıklaması

Finansal bilgi; bir şirketin muhasebe ve dış raporlama sistemi tarafından üretilen ve şirketlerin finansal durum ve performansı ile ilgili, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve kamuyaaçıklanan bilanço, gelir tablosu, kâr zarar cetveli ve nakit akım tablosu gibi finansal tablolardır. Finansal olmayan bilgiler ise, yukarıda sayılan mali tablo, rapor ve dipnotları dışında kalan diğer bilgilerdir.Doğru cevap E'dir.

6.

Osmanlı İmparatorluğunda ilk kağıt para hangi yılda çıkarılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1840
Soru Açıklaması

İlk kağıt para bütçe açıklarını kapatmak içim 1840 yılında çıkarılmıştır. Cevap A şıkkıdır.

7.

Devletin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttığı borç senetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi para ve sermaye piyasalarının küreselleşmesinin bir sonucu değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal Serbestleşme azalmıştır
Soru Açıklaması
Finansal serbestleşmenin azalması küreselleşmenin sonucu değildir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çek
Soru Açıklaması

Para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlar şu şekilde sıralanabilir:• Hazine bonosu• Banka bonosu• Mevduat sertifikası• Finansman bonosu• Repo ve ters repo

10.
I. Tasarruf sahipleri,II. Yatırımcılar,III. Yatırım ve finansman araçları,IV. Yardımcı kuruluşlar,V.Hukuki ve idari düzenlemelerYukarıdakilerden hangileri finansal sistemi oluşturan unsurlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
Finansal sistemi oluşturan unsurlar, • Tasarruf sahipleri, • Yatırımcılar, • Yatırım ve finansman araçları, • Yardımcı kuruluşlar, • Hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sıralanabilir.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Sermaye piyasalarında işlem gören finansal araçların vade süresi aşağıdakilerden hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "E" 1 yıldan fazla
Soru Açıklaması
Bir yıldan daha uzun vadeli finansal araçların işlem gördüğü piyasalara Sermaye Piyasaları denir.
12.
Finansal tablolardaki hesaplar arasında ilişki kuran ve yorumlayan uzman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Finansal analist
Soru Açıklaması
Finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkileri kuran, ölçen ve yorumunu yapan uzmanlara finansal analist denir.
13.

"Oydan yoksun hisse senedinin ......... olması zorunludur.". Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

Doğru Cevap: "C" Nama yazılı
Soru Açıklaması

Oydan yoksun hisse senedinin nama yazılı olması zorunludur.

14.
İlk kamu bankası nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Eski Yunan
Soru Açıklaması
Eski Yunan'da, bankerlerin çok yüksek faiz almaları sonucu her site bir devlet bankası kurmuştur.
15.

Yükümlü veya borçlunun anapara, faiz ve diğer eklenti yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun şekilde zamanında ve tam olarak ödeme isteği ve kabiliyetinin var olup olmadığını ve seviyesini belirlenmiş kriterler dahilinde ölçen bir araca ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Derecelendirme
Soru Açıklaması

Derecelendirme, bir şeyin veya bir kimsenin sahip olduğu değerlerin kalite düzeylerinin ortaya konulması işlemidir. Finans literatüründeki derecelendirme, yükümlü veya borçlunun anapara, faiz ve diğer eklenti yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun şekilde zamanında ve tam olarak ödeme isteği ve kabiliyetinin var olup olmadığını ve seviyesini belirlenmiş kriterler dahilinde ölçen bir araçtır.Doğru cevap A'dır.

16.

Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Hedger
Soru Açıklaması

Riskten korunma (hedging), yatırımcının türev piyasalarda, spot piyasada bulunduğu pozisyona karşıt bir pozisyon alarak spot piyasadaki risklerden korunma işlemidir. Bu işlemi yapanlara hedger veya riskten korunan denilmektedir.

17.
Fonlarla işlem yapanlar arasında yapılan anlaşmaları güvence altına alan kıymetli evraklara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Finansal araçlar
Soru Açıklaması
Fonlarla işlem yapanlar arasında yapılan anlaşmaları güvence altına alan kıymetli evraklara finansal araçlar adı verilir.
18.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde fonksiyonlarına göre bankalar doğru gruplandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Evrensel bankalar, Uzman bankalar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi euromerkezlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Güney Amerika merkezleri
Soru Açıklaması
20.

Hangisi fonksiyonlarına göre bankalar sınıflandırmasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Evrensel Bankalar
Soru Açıklaması

b ve c sermayesine göre bankalar; d ve e faaliyetine göre bankalar sınıflandırmasında yer alır. Cevap A şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok