• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 9
1.
Fon arz eden tarafın eksik bilgiye sahip olması nedeniyle, fonların yüksek riskli ve düşük getirili yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Ters seçim 
Soru Açıklaması
2.

Sabit getirili sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü, hem kesin alım-satım işlemleri hem de repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasa olan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Borçlanma Araçları Piyasası
Soru Açıklaması

Sabit getirili sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü, hem kesin alım-satım işlemleri hem de repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasa olan piyasa türü Borçlanma Araçları Piyasası'dır.

3.

Pay piyasasında yapılan işlemlerin fiziki ve nakit takası, işlemin yapılmasını izleyen kaçıncı iş gününde yapılır?

Doğru Cevap: "B" İkinci
Soru Açıklaması

Pay piyasasında yapılan işlemlerin fiziki ve nakit takası, işlemin yapılmasını izleyen ikinci iş günü yani T+2’de yapılır.

4.
Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CIF kodu hangi kurum tarafından tahsis edilir? 
Doğru Cevap: "D" Takasbank  
Soru Açıklaması
5.
I. Bağımsızlık ve otorite yoluyla yatırımcıların korunması II. Çok büyük olduğu için batmasına göz yumulamayacak Şirketlerin kurtarılmasının sona erdirilmesi III. İleri seviye uyarı sistemi sağlanması Yukarıdakilerden hangileri Dodd-frank wall street reformu ve tüketici koruma yasasının önemli noktalarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
I. Bağımsızlık ve otorite yoluyla yatırımcıların korunması II. Çok büyük olduğu için batmasına göz yumulamayacak Şirketlerin kurtarılmasının sona erdirilmesi III. İleri seviye uyarı sistemi sağlanması
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin amacı yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeyinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması amacı söz konusudur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kıymetli Maden Ödünç Sertifikalarının Asgari unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sertifikaların büyüklüğü
Soru Açıklaması
Sertifikaların büyüklüğü Kıymetli Maden Ödünç Sertifikalarının Asgari unsurlarından biridir.
8.
Vadeli piyasalarda gelecekte yapılacak işlem için fiyat ne zaman belirlenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bugünden
Soru Açıklaması
9.
Düzenleyici yapı üç ayaklı şekilde örgütlenmiştir. Bu ayaklardan ilki borsave aracı kurumların biraraya gelmesiyle oluşan Ulusal Aracı Kurumlar Birliği(NASD)’dir ve “öz düzenleyici kurum” olarak nitelendirilmektedir. İkinci düzenleyiciayak Securities and Exchange Comission (SEC) ve Commodities Futures Comission(CFTC)’d›r. Bu kurumlar, işlemleri izlemekte, borsaya kayıtlı şirketlerin kontrolünü yapmakta ve sermaye piyasası kanunu çerçevesinde piyasaların gözetiminiyapmaktadır. Üçüncü ayak ise SEC ve CFTC’nin sorumluluklarının olduğukongredir. Bu uygulama hangi ülkeye ait uygulamadır?
Doğru Cevap: "A" ABD uygulamaları
Soru Açıklaması
10.
Borsada işlem gören kıymetli maden, döviz ve emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına aracılık, borsada işlem gören her türlü türev araçların alım satımına aracılık, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin aracılığı faaliyetlerinden en az birini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış şirket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 9
11.
I. Aracı kurumlarII. Yatırım ortaklıklarıIII. Yatırım fonları Yukarıdaki kurumlardan hangileri sermaye piyasası kurumlarıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Cevap: Ülkemizde sermaye piyasası kurumları, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olup aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar olarak yer almaktadır
12.

ABD’de şirketlerin büyümeye başlamasıyla devlet, rekabet koşullarını sağlamak amacıyla düzenleme yaparak  Sherman Antitekel yasasını hangi yıl çıkarmışlardır?

Doğru Cevap: "C" 1890
Soru Açıklaması

ABD’de şirketlerin büyümeye başlamasıyla devlet,rekabet koşullarını sağlamak amacıyla düzenlemeyapmak yoluna gitmiş ve 1890’da Sherman Antitekel yasası çıkmıştır

13.
I. Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler)II. Yatırımcılar (Fon talep edenler)III. Yatırım ve finansman araçlarıIV. Yardımcı kuruluşlarYukarıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
I. Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler) II. Yatırımcılar (Fon talep edenler) III. Yatırım ve finansman araçları IV. Yardımcı kuruluşlar V. Hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sayılabilir.
14.
Menkul kıymet ve future piyasalarının regülasyonunda görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" IOSCO
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların düzenlenmesinin nedenlerinden olan "Dışsallık" kavramını açıklar?

Doğru Cevap: "B" Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri
Soru Açıklaması

Dışsallık belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelmektedir.

16.
Menkul kıymetleri ellerinde bulunduranların bunları her an nakde çevirebilmeleri, borsaların hangi temel işlevi ile ilgilidir? 
Doğru Cevap: "E" Likidite sağlamak 
Soru Açıklaması
17.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" 91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 tarihinde faaliyete başlamıştır.
Soru Açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş’nin Kuruluş sermayesi 423.234.000 TL. olup sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu Hazineye, yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

Yatırımcıların Borsa İstanbul piyasalarında menkul kıymet alım-satımı yapabilmesi için yetkili bir aracıkuruluş nezdinde hesap açtırmaları gerekmektedir.

Borsa İstanbul; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, uyuşmazlık komitesi, disiplin komitesi, denetimkomitesi, kurumsal yönetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ile Genel Müdür ve GenelMüdüre bağlı Müdürlüklerden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ise üç yıl olup, yeniden seçilebilirler.

18.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası faaliyetleri ve bu piyasa üyelerinin sahip olması gereken özellikleri tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Sermaye Piyasa Kanunu
Soru Açıklaması
19.

Avrupa'da ilk borsa ne zaman kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 1487 Hollanda
Soru Açıklaması

Avrupa’da ilk borsa 1487 yılında Hollanda’nın Anvers şehrinde kurulmuştur. 16’ıncı yüzyılda bu borsanın yerini Amsterdam Borsası almıştır. Öte yandan 17’inci yüzyılda Londra’da bir kahvehanede sermaye piyasası araçlarının alım ve satım işlemleri başlamıştır. “Borsa” ibaresi ilk defa 1773 yılında kahvehanenin üstüne “The Stock Exchange” levhasının asılmasıylakullanılmaya başlanmıştır. 3 Mart 1801’de ücrete tabi üyelik sistemi getirilerek borsa yeniden açılmıştır. Böylece modern anlamda ilk borsa kurulmuştur. Doğru yanıt B'dir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi tüm finans sektörüne yönelik tek bir düzenleyici kurum oluşturmanın dezavantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bilgi paylaşım problemlerinin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler