• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yatırımcılar koruma fonun temsil eden kurum yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Soru Açıklaması
2.
I. Kurumsal yaklaşım II. Fonksiyonel yaklaşım III. Bütünleşik yaklaşım IV. İkiz tepe yaklaşımı Yukarıdakilerden hangileri finansal düzenlemeye yönelik yapılardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
I. Kurumsal yaklaşım II. Fonksiyonel yaklaşım III. Bütünleşik yaklaşım IV. İkiz tepe yaklaşımı
3.
I) Çok fazla satın alınmazlar, bu yüzden yatırımcıların bilgisi ve tecrübesi azdırII) Garanti verilmektedir.III) Bozukluklar giderilir. IV) Tüketicilerin aldıkları diğer ürünlerin aksine, hizmet sağlayan firma batarsa yatırımcının birikimi kaybolabilir. Yukarıdakilerden hangileri finansal kontratların kendine has özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması
4.
Mevduat kabul etmeyen, kredi vermeyen; işletmelerin menkul kıymet ihraçlarında danışmanlık ve aracılık yapan banka türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yatırım Bankaları
Soru Açıklaması
Yatırım bankaları, mevduat kabul etmeyen, kredi vermeyen; işletmelerin menkul kıymet ihraçlarında danışmanlık ve aracılık yapan kurumlardır.
5.
Kısa veya uzun vadeli fiyat değişiklikleri değerlendirilerek, hisse senedi alım satımından elde edilen gelirlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Sermaye kazancı 
Soru Açıklaması
6.
 • İşlem gerçekleşmeden önce emir aşamasındaalıcı ve satıcı taraflar işlem karşılığımenkul kıymet olarak hangi fiyattan hangimenkul kıymeti alıp satacağını bilir,
 • İşlem karşılığı bildirilen menkul kıymetlerbloke değildir, ters repocu tarafın serbestkullanımına sunulur.
 • İşlem karşılığı olarak sadece kamu menkulkıymetleri değil özel sektör borçlanma araçlarıda kullanılabilir.
 • Yukarıdakilerden hangileri Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı’nda, Repo-Ters Repo Pazarı ile Bankalarası Repo Ters Repo Pazarı arasındaki farklardandır?

  Doğru Cevap: "A" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı’nda, Repo-Ters Repo Pazarı ve Bankalarası Repo Ters Repo Pazarı’ndan farklı olarak;• İşlem gerçekleşmeden önce emir aşamasında alıcı ve satıcı taraflar işlem karşılığı menkul kıymet olarak hangi fiyattan hangi menkul kıymeti alıp satacağını bilir,• İşlem karşılığı bildirilen menkul kıymetler bloke değildir, ters repocu tarafın serbest kullanımına sunulur.• İşlem karşılığı olarak sadece kamu menkul kıymetleri değil özel sektör borçlanma araçları da kullanılabilir. Doğru yanıt A'dır.

  7.
  Aşağıdakilerden hangisi organize piyasa örneklerinden birisidir?
  Doğru Cevap: "E" Merkez Bankası Açık Piyasa
  Soru Açıklaması
  Belirli bir organizasyon içeren tek piyasa E seçeneğindeki Merkez Bankası Açık Piyasadır. Kurallari, kurumları ve mekanı olan tek piyasa sçeneği doğru cevaptır.
  8.
  Karşılaştırma ölçütünde en fazla %74,99 ağırlığında hisse senedi endeksleri olan fonlara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Karma fonlar
  Soru Açıklaması
  Karşılaştırma ölçütünde en fazla %74,99 ağırlığında hisse senedi endeksleri olan fonlara karma fonları denir.
  9.
  Yatırım ortaklıkları nedir?
  Doğru Cevap: "A" Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.
  Soru Açıklaması
  Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.
  10.

  Ekonomik düzenlemelerle ilgili olarak ortaya çıkan Sherman Antitekel yasası kaç yılında çıkarılmıştır?

  Doğru Cevap: "C" 1890
  Soru Açıklaması

  Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını 1870’lere kadar götürebilmekteyiz. Bu tarihlerde ABD’de şirketlerin büyümeye başlamasıyla devlet, rekabet koşullarını sağlamak amacıyla düzenleme yapmak yoluna gitmiş ve 1890’da Sherman Antitekel yasası çıkmıştır.

  logo
  Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
  Ara Sınav - Deneme 8
  11.
  Görevi, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içindeçalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Sermaye Pİyasası Kurulu
  Soru Açıklaması
  12.
  1 LOT hisse senedi kaç adet hisse senedinden oluşmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" 1 ADET
  Soru Açıklaması
  13.
  Ekonomide yapısal değişikliğin kolaylaşmasını en çok etkileyen borsayla ilgili unsur nedir?
  Doğru Cevap: "C" İşlem gören şirketler hakkındaki bilgilere ulaşmanın kolay olması
  Soru Açıklaması
  14.
  Takas ve Saklama bankası ana sözleşmesi gereği, İMKB dışında diğer ortakların sermayedeki payı en fazla ne kadar olabilir?
  Doğru Cevap: "A" %5
  Soru Açıklaması
  15.
  • Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izleme,• Kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti hâlinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Kurul’a bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler alma ve uygulama,• Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlama,• Kurul tarafından Kanun’un 10/A maddesine göre kaydı tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapma, öngörülen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen araçların yönetime ilişkin haklarını kullanma ve mali haklarını kayden izleme.Yukarıda sayılan yetki ve görevler aşağıdaki hangi kurulun yetki ve görevleridir?
  Doğru Cevap: "A" Merkezi Kayıt Kuruluşu
  Soru Açıklaması
  Cevap: MKK’nın görev ve yetkileri aşağıda maddeler hâlinde yer almaktadır: • Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izleme, • Kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti hâlinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Kurul’a bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler alma ve uygulama, • Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlama, • Kurul tarafından Kanun’un 10/A maddesine göre kaydı tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapma, öngörülen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen araçların yönetime ilişkin haklarını kullanma ve mali haklarını kayden izleme, • Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etme, mevzuat gereğince Fon adına yapılması gereken işlemleri yapma, • Kurul tarafından tedrici tasfiyelerine karar verilen aracı kurumların tasfiye işlemlerini Yatırımcıları Koruma Fonu adına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütme, • Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı, çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapma, • MKK üyeleri veya üyelerle MKK arasında sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tarafların 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkim sistemini kullanabilmelerine yardımcı olmak.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi organize bir piyasaya örnektir?
  Doğru Cevap: "A" TC Merkez Bankası Piyasaları
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların temel fonksiyonlardan biri değildir? 
  Doğru Cevap: "C" Bankalar arasındaki rekabeti artırmak 
  Soru Açıklaması
  18.
  İMKB'de ulusal pazarda işlem görebilmek için belirli kotasyon şartları vardır. Bu şartları taşıyamayan küçük bir teknoloji şirketi hangi pazarda işlem görebilir?
  Doğru Cevap: "C" Gelişen İşletmeler Piyasası
  Soru Açıklaması
  Kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin hisse senetleri ise “Gelişen işletmeler Piyasası”nda işlem görebilir.
  19.
  Düzenleme kavramını, faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" İşletme
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki AB ülkelerinden hangisinde tüm finans sektörü için tek otorite bulunmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" İsveç
  Soru Açıklaması
  İsveç'te tüm finansa sektörü için tek otorite bulunmaktadır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler