• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Döviz cinsinden gelecek zamanlarda ödemeleri olan ve bu nedenle döviz kurunun yükselmesinden endişe eden bir ithalatçı, bu durumun olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla hangi piyasada/borsada işlem yapabilir?
Doğru Cevap: "A" Vadeli işlem ve opsiyon borsası
Soru Açıklaması
Vadeli işlemler yatırımcılar ve şirketler için fiyat belirsizliğinin yaratacağı risklere karşı korunma imkânı sunmaktadır. Örneğin, ihracat yapan bir şirketin 3 ay sonra döviz geliri elde edeceğini düşünelim. şirketin kâr ve zararı 3 ay sonra oluşacak döviz kuruna bağlı hâle gelmektedir. şirket, kur artarsa kâr elde edecek, düşerse zarar edecektir. Vadeli işlem sözleşmeleri ile döviz gelirinin elde edileceği tarihteki döviz kurunu sabitlemek mümkündür.
2.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri finansal düzenlemeler içerisinde yer alır?

I. Mali Düzenleme ve Gözetim

II.Yatırımcı Haklarının Korunması 

III.Sistematik  Düzenleme ve Gözetim

IV. Sistemde Rekabetin Tesis Edilmesi

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

I.Mali Düzenleme ve Gözetim

II.Yatırımcı Haklarının Korunması 

III.Sistematik  Düzenleme ve Gözetim

IV. Sistemde Rekabetin Tesis Edilmesi hepsi finansal düzenlemeler içerisindedir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Soru Açıklaması
Yatırım Ortaklıkları, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Portföy Yönetim Şirketleri ve Konut Finansmanı Fonları Sermaye Piyasası Kurumlarındandır.
4.
1981 yılında 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye Piyasası Kurulu
Soru Açıklaması
5.
Borsa İstanbul’da (İMKB) SPK kaydında bulunan ancak payları Borsa’da işlem görmeyen, SPK tarafından belirlenmiş şirketlerin payları nerede işlem görür? 
Doğru Cevap: "C" Serbest işlem platformunda
Soru Açıklaması
6.
İMKB'de yer alan alt pazarlardan gözaltı pazarı, İMKB'de yer alan hangi piyasa içerisinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Hisse Senetleri Piyasası
Soru Açıklaması
60. sayfada yer alan Şekil 3.1. İMKB Piyasaları ve İşlem Gören Ürünler şemasında tüm piyasalar ve alt pazarlar gösterilmektedir.
7.
Finansal piyasalar finansal varlığın niteliğine göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "A" Borç piyasaları-Öz sermaye piyasaları
Soru Açıklaması
Borç piyasaları-Öz sermaye piyasaları
8.
Bir komisyon karşılığında fon arz edenlerle fon talep edenleri karşılaştıran kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Broker
Soru Açıklaması
Bir komisyon karşılığında fon arz edenlerle fon talep edenleri karşılaştıran kurumlara Broker denir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesidir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan finansman
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kamulaştırma uygulamalarının artması
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 7
11.
Nominal faiz oranı % 15 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 10 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?
Doğru Cevap: "C" %4,5
Soru Açıklaması
Reel faiz = ((1 + Nominal faiz oranı) / (1+ Beklenen enflasyon oranı) ) - 1 Reel faiz = ((1 + 0.15)/(1+0.1)) - 1 = % 4.5
12.

Aşağıdakilerden hangisi finans sektörünün düzenlenmesinin nedenlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Rekabetin Güçlü Olması
Soru Açıklaması

Finans sektörünün düzenlenmesinin nedenleri olarak; Dışsallıklar, Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları, Finans Kurumlarının Gözetimi Gerekliliği, Sistemin Kilitlenmesi, Ahlaki C¸öküntü, Finansal Kontratlar ve Reel Sektör Kontratları Arasında Fark Olması, Rekabetin Zayıf Olması, Yatırımcıların Bilgi Düzeylerinin Düşük Olması ve Bilgiye Dayalı Karar Vermede Zorluk Yaşamaları sayılmaktadır. Doğru cevap E'dir.

13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde para piyasasının temel araçlarından birisi yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Banka
Soru Açıklaması
Para piyasasının temel araçları; • Para, • Mevduat, • Hazine bonoları, • Finansman bonoları, • Mevduat sertifikalar›, • Repo, • Banka kabulleri, • Banka bonoları, • Euro dolarlar, • Varlığa dayalı menkul kıymetler, • Finansal türevler gibi finansal varlıklardır. Bu nedenle doğru cevap "C" seçeneğinde yer almaktadır.
14.
Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Zorunluluk esasına göre işleyen bir sistemdir. 
Soru Açıklaması
15.
Bir ülkenin yabancı sermayenin ülkede yatırım yapması için finansal kazançlardan alınan vergileri azaltması ya da kaldırması, finansal kürselleşmenin hangi boyutunu ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Finansal Liberalleşme
Soru Açıklaması
Finansal liberalleşme; ülkelerin ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönünde uygulamalarını içermektedir.
16.
G 20 kararları çerçevesinde "Küresel ölçekte önemli finansal kuruluşların bir listesini yayınlamak" görevi aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mali İstikrar Kurulu
Soru Açıklaması
17.
Yatırımcıları Koruma Fonu ilgili hangi kanun uyarınca kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Sermaye Piyasaları Kanunu
Soru Açıklaması
Yatırımcıları koruma fonu, Sermaye Piyasaları Kanunu uyarınca, kamu tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuştur.
18.

Finansal araçların kolaylıkla el değiştirmesini sağlayarak sermayenin el değiştirmesine ve halkın küçük tasarruflarla büyük şirketlereortak olabilmesine imkan sağlaması borsaların hangi özelliği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Bir ekonomide sermayenin tabana yayılmasına katkıda bulunması
Soru Açıklaması

Borsaların finansal araçların kolaylıkla el değiştirmesini sağlayarak sermayenin el değiştirmesine ve halkın küçük tasarruflarla büyük şirketlereortak olabilmesine imkan sağlaması, borsaların bir ekonomide sermayenin tabana yayılmasına katkıda bulunmasıyla ilgilidir. Doğru yanıt A'dır. 

19.
I. Yatırımcılar ve şirketler sorunuII. Menkul değer ve payların alım-satımı III. Yatırımcılar ve şirketlerin borsalar aracılığıyla farklı finansal araçlarda sermaye ve miktar artırımına gitmesiYukarıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nde EurActiv (2011)’de özetlendiği şekliyle, toptan satış seviyesindeyer alan konulardır? 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi kişilerden katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri işletirler?
Doğru Cevap: "B" Yatırım ortaklıkları
Soru Açıklaması
Katılım belgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri işleten kurumlara yatırım ortaklığı denir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler