• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi  45 güne kadar olan vadeli fonları tanımlamada kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Likit fon
Soru Açıklaması
2.
I) Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için politika ve eylemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi kararı alınmış olup herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulanmıştır.II) Mali kuruluşların çok büyük olduğu gerekçesiyle iflasına izin verilemeyeceğine yönelik anlayışın değiştirilmesi ve bu gibi kuruluşların tasfiye maliyetlerinin vergi mükellefleri üzerine yüklenmesinin engellenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.III) Mali İstikrar Kurulu’nun (FSB)’nin, mali sektörün düzenlenmesi ile ilgili gündemin koordinasyonu ve izlemesine yönelik kapasitesini artırmak amacıyla reform yapılması kararlaştırılmış ve reform kapsamında, Kurul’a tüzel kişilik ve daha geniş bir mali özerklik verileceği belirtilmiştir.Yukarıdakilerden hangileri G-20 zirvesinde finansal regülasyona ilişkin görüşülen maddelerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerde sermaye piyasalarından sağlanan fonlar, genellikle orta ve uzun süreli varlıkların finansmanında kullanılır. Bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının gelişebilmesi koşullarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası finansal ilişkilerin sağlanmış olması
Soru Açıklaması
Uluslararası finansal ilişkilerin gelişmesi, bir ülkede ulusal finansal sistemin gelişmesinden sonraki aşamada gerçekleşir.
4.
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleyici yapının örgütlenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 3 Ayaklı
Soru Açıklaması
5.
Finansal piyasalar çeşitli açılardan sınıflandırılır. Bunlardan “borç piyasaları” finansal varlığın niteliğine göre yapılan sınıflandırmada yer alır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba giren bir başka finansal piyasadır?
Doğru Cevap: "A" Öz sermaye piyasaları
Soru Açıklaması
İkincil piyasalar finansal varlığın bir kez alınıp satılma durumuna göre; Vadeli piyasalar, ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre; Örgütlenmiş ve örgütlenmemiş piyasalar, örgütlenme durumuna göre gruplandırmalar içinde yer alır. Öz sermaye piyasaları ise, finansal varlığın niteliğine göre yapılan sınıflandırmada yer alır.
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yatırım danışmanlığını yürüten kurum yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sermaye Piyasası Kurulundan Yetki Belgesi Almış Kurumlar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Satın alındığı sırada, ürünün iyi olup olmadığını bilmenin çok zor olması 
Soru Açıklaması
8.

Türkiye’de sermaye piyasalarını hukuki altyapıya kavuşturan Sermaye Piyasası Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1981
Soru Açıklaması

Sermaye Piyasası Kanunu 30 Temmuz 1981'de yürürlüğe girmiştir.

9.

Türkiye'de sermaye piyasaları hangi tarihte hukuki altyapıya kavuşmuştur?

Doğru Cevap: "E" 30 Temmuz 1981
Soru Açıklaması

Türkiye’de sermaye piyasalarının dönüm noktaları arasında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 Temmuz 1981’de yürürlüğe girmesi önemli yertutmaktadır. Kanunla birlikte Türkiye’de sermaye piyasaları hukuki altyapıya kavuşmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu’yla borsa bankerlerinin çalışmasının düzenlenmesi ve sermaye piyasasının denetim altına alınması amaçlanıyor, yasaya uyum süreci için bankerlere bir yıllık süre tanınıyordu. Doğru yanıt E'dir. 

10.
I. Yatırım ortaklıklarıII. Bağımsız dış denetim şirketleriIII. İpotek finansman kuruluşlarıIV. Sermaye piyasası meslek birlikleri1. Yukarıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
I, II, III, IV
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleme kavramını çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde devletin müdahalesini içeren uygulamalar bütünü olarak ele almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İktisat
Soru Açıklaması
Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır. İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulama lar bütünü olarak ele alınmaktadır. Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır. Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir.
12.
İMKB Başkanı kaç yıllığına atanır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
Borsa Başkanı 4 yıllığına atanır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların kendisine has özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bozukluklar giderilebilir
Soru Açıklaması
• Çok sık satın alınmazlar, bu yüzden yatırımcıların bilgisi ve tecrübesi azdır. • Bir garantisi bulunmamaktadır. • Bozukluklar giderilemez. • Tüketicilerin aldıkları diğer ürünlerin aksine, hizmet sağlayan firma batarsa yatırımcının birikimi kaybolabilir. • Satın alındığı sırada alınan ürünün iyi olup olmadığını bilmek çok zordur.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek üzere kurulmuş bir anonim şirket olarak faaliyette bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Merkezi Kayıt Kuruluşu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların kendisine has özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rekabet zayıftır
Soru Açıklaması
A,B,C,D seçenekleri finansal kontratların kendisine has özellikleri olup rekabeti zayıf olmasının konuyla ilgisi bulunmamaktadır.
16.
Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dışsallıklar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası’nda yer alan piyasalardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Elmas ve kıymetli taş piyasası 
Soru Açıklaması
18.
ABD’de finansal kriz sebebiyle ortaya çıkanyapısal ve diğer tip sorunları gidermek amacıyla 21 Temmuz 2010 tarihinde uygulamayakonulmuş en kapsamlı reform aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dodd-Frank Wall Street Reformu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir komisyon karşılığında fon arz edenlerle talep edenleri karşılaştıran kurumlardır?
Doğru Cevap: "B" Brokerlar
Soru Açıklaması
20.
Bir bankanın batması halinde bir başka bankanın müşterilerinin paralarını çekmesi, finans sektörünün düzenlenmesini gerektiren hangi faktöre örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "C" Dışsallıklar
Soru Açıklaması
Dışsallık belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelmektedir. Finans sisteminde şirketlerin aldıkları risklerin kendi kurumlarının ötesinde diğer finans kurumlarına ve hatta tüm finans sistemine ve ülke ekonomisine zarar vermesi olasılığı bir dışsallık yaratmaktadır. Yani bir finans kurumunun batması diğer kurumların finansal sağlığını olumsuz etkileyebilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler