• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 4
1.
"Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izleme" hangi kurumun birinci görevidir?
Doğru Cevap: "B" Merkezi Kayıt Kuruluşu
Soru Açıklaması
MKK’nın görev ve yetkileri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır: • Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izleme.
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından olan yardımcı kuruluşlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Bankalar
Soru Açıklaması
Finansal Sistemde Yardımcı Kuruluşlar, fon akımına aracılık etmektedir. Seçeneklerde bu görevi yapan kuruluş BANKALAR olarak ifade edilmektedir.
3.
Aşağıdaki piyasaların hangisinde finansal varlıkların fiyatları pazarlıkla oluşur?
Doğru Cevap: "E" Organize olmamış piyasalarda
Soru Açıklaması
4.
I) Başlangıç TeminatıII) Sürdürme TeminatıIII) Olağan Durum TeminatıIV) Olağanüstü Durum TeminatıYukarıdakilerden hangileri işlem teminatları arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I,II ve IV
Soru Açıklaması
İşlem teminatları şunlardır; 1. Başlangıç Teminatı: Borsada pozisyon almak için gerekli olan teminat tutarına başlangıç teminatı denir. Her bir sözleşme ya da sözleşme tipi için gerekli olan başlangıç teminatı ilgili sözleşmelerde belirtilir. 2. Sürdürme Teminatı: Borsada oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye sürdürme teminatı denir. İşlem teminatı tutarının sürdürme teminatı seviyesinin altına inmesi durumunda Takasbank tarafından teminat tamamlama çağrısı yapılır. Sürdürme teminatı seviyesi ilgili sözleşmelerde belirtilir. 3. Olağanüstü Durum Teminatı: Borsa Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından başlangıç teminatına ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edilebilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Llewellyn (1999)’e göre finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Finansal varlık fiyatlarının düşmesinin engellenmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların fiyat hareketleri üzerinde rol oynamaz?
Doğru Cevap: "D" Servet düzeyi
Soru Açıklaması
Servet düzeyi, finansal varlıkların fiyat hareketleri üzerinde rol oynamaz, aksine finansal varlıkların fiyat hareketleri servet düzeyini etkiler.
7.
Finansal kurumların alacaklarını tahsil etmek, varlıklarını yeniden yapılandırmak ve satılmasını sağlamak gibi amaçlarla oluşturulmuş kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varlık yönetim şirketleri 
Soru Açıklaması
8.
 • Ekonomiye kaynak sağlamak
 • Ekonominin göstergesi olmak
 • Güven sağlamak
 • Sermayenin tabana yayılmasını engellemek
 • Yukarıdakilerden hangileri borsaların ekonomiler açısından önemini gösteren unsurlardandır?

  Doğru Cevap: "C" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Borsaların bir ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri şu şekilde sıralanabilir:• Ekonomiye kaynak yaratmak• Sermaye piyasası varlıklarının alım satımı için ikincil piyasa rolü görmek, likidite sağlamak, ekonominin göstergesi olmak• Bir ekonomide sermayenin tabana yayılmasına katkıda bulunmak• Şirketler ve sermaye piyasası araçları ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşılmasını sağlamak• Güven sağlamak• Ekonomide yapısal değişimleri kolaylaştırmak

  Bu bilgilere göre doğru yanıt C'dir.

  9.
  Sermaye piyasası kurulunun temel görevi nedir?
  Doğru Cevap: "B" Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.
  Soru Açıklaması
  Kurulun temel görevi, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul'da yer alan piyasalardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Lojistik piyasası
  Soru Açıklaması

  Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar beş başlıkta toplanmaktadır. Bunlar Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasalarıdır. Doğru yanıt D'dir.

  logo
  Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Dışsallık
  Soru Açıklaması
  Dışsallık belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelmektedir. Finans sisteminde şirketlerin aldıkları risklerin kendi kurumlarının ötesinde diğer finans kurumlarına ve hatta tüm finans sistemine ve ülke ekonomisine zarar vermesi olasılığı bir dışsallık yaratmaktad›r.
  12.
  Borsada bir manipülatörün yapay fiyat hareketleri yaratarak haksız kazanç elde ettiği şeklinde bir haber bu borsaya ilişkin hangi yargıyı ortaya çıkarır?
  Doğru Cevap: "E" Etkinliği düşüktür.
  Soru Açıklaması
  Finansal piyasaların etkinliği: Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu ve alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasayı etkileyecek bir paya sahip olmadığı piyasalar etkindir denir.
  13.
  Finansal kurumları farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür. Para yaratma durumu dikkate alındığında finansal kurumlar para yaratan ve para yaratmayan finansal kurumlar olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal gruplara örnektir?
  Doğru Cevap: "B" Merkez bankaları
  Soru Açıklaması
  Para yaratan finansal kurumlar belirli miktarda nakit para ile işlem gören ve piyasadaki likidite dönüşünü etkileyen kurumlardır. Ticari bankalar ve merkez bankası para yaratan finansal kurumlara örnektir. Merkez bankaları da bankaların likidite ihtiyacını karşılayan, para ve kredi hacmini ekonominin gereksinimlerine göre düzenleyen, ekonomiye yön veren kurumlardır.
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de faaliyet göstermiş bir borsa ismidir?
  Doğru Cevap: "A" İstanbul altın borsası
  Soru Açıklaması
  15.
  Hangi yıldan beri Japonya'da bankalar, menkul kıymet şirketleri ve sigorta şirketleri dahil bütün mali kuruluşların gözetimi ve denetimi Başbakanlığa bağlı Finansal Gözetim Kurumu tarafından yapılmaktadır.
  Doğru Cevap: "D" 1998
  Soru Açıklaması
  1998 yılından beri Japonya'da bankalar, menkul kıymet şirketleri ve sigorta şirketleri dahil bütün mali kuruluşların gözetimi ve denetimi Başbakanlığa bağlı Finansal Gözetim Kurumu tarafından yapılmaktadır.
  16.

  Bir şirketin üstlendiği riskler karşısında ne kadar sermaye tutması ve ne gibi niteliksel şartları yerine getirmesi gerektiğini belirleyen yasal düzenlemeler bütünü olarak bilinen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Solvency-II
  Soru Açıklaması

  Solvency-II: Avrupa Birliği’nde 2006 yılında direktif olarak, 2008’de ise tüm üye ülkelerin parlamentolarında yasa olarak kabul edilmesi beklenen Solvency-II genel anlamda bir şirketin üstlendiği riskler karşısında ne kadar sermaye tutması ve ne gibi niteliksel şartları yerine getirmesi gerektiğini belirleyen yasal düzenlemeler bütünüdür. Doğru cevap D'dir.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmeye taraf olanların etkilenmesini ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Dışsallıklar
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi diğer özellikleri aynı olan menkul kıymetlerin vadesiyle getirisi arasındaki ilişkiyi ifade eder?
  Doğru Cevap: "C" Faiz oranlarının vade yapısı
  Soru Açıklaması
  19.
  Ödünç Pay Senedi Piyasası hangi kuruluş bünyesinde faaliyet göstermektedir?
  Doğru Cevap: "C" Takasbank
  Soru Açıklaması
  Takasbank bünyesinde Ödünç Pay Senedi Piyasası da bulunmaktadır.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların düzenlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir? 
  Doğru Cevap: "C" Rekabetin yoğun olması 
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler