• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk başkanlığını Muharrem Karslı’nın yaptığı 1984’de verilen teklif sonrasında 1985 yılında kurularak faaliyete geçen ve ilk işlemlerin 1986 yılında başladığı borsadır?
Doğru Cevap: "A" İMKB
Soru Açıklaması
2.
I. Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek, II. Sermaye piyasasından fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamakIII. Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumakIV. Sermaye piyasalarının adil ve etkin çalışmasını sağlamak2. Yukarıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu’nun temel amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
I, II, III, IV
3.
Finansal piyasalar finansal varlığın ilk kez alınıp satılmasına göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "C" Birincil piyasalar-İkincil piyasa
Soru Açıklaması
Birincil piyasalar-İkincil piyasa
4.
Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlemler Opsiyon Borsasında işlem görmez?
Doğru Cevap: "A" Bono
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde finansal sistemi oluşturan unsurlardan birisi yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Haneler
Soru Açıklaması
Finansal sistemi oluşturan unsurlar • Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler), • Yatırımcılar (Fon talep edenler), • Yatırım ve finansman araçları, • Yardımcı kuruluşlar, • Hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sayılabilir. Bu nedenle doğru cevap "E" dir
6.
I- Yatırımcı yeterli bilgiye ulaşamadığı için yatırım yapamamıştır.II- Finansal sistemin işleyişinde sorunlar ortaya çıkmıştır.III- Para politikalarının kontrolü ilgili otorite tarafından sağlanamamaktadır.Yukarıda bahsedilen bir ülkenin finansal piyasası hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilinir?
Doğru Cevap: "C" Denetleyici ve düzenleyici kurumlar görevini yerine getirememektedir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi finansal araçların alım satımını belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde sağlar ve işlem bilgilerini kamuya duyurur?
Doğru Cevap: "A" Borsalar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ödemelerin ve teslimatın hemen ya da 2 iş gününde yapıldığı piyasa türüdür?
Doğru Cevap: "A" Spot piyasa
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomideki temel işlevlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Güven sağlamak.
Soru Açıklaması
10.
Küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmesini sağlayan en önemli mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Borsa
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 14
11.
Borsalarda oluşan fiyatlar hangi çıkar çevreleri için ekonominin barometresi olarak görülmemektedir?
Doğru Cevap: "C" biyologlar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudan finansmana aracılık eden kurumlardan birisi yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Brokerlar
Soru Açıklaması
Doğrudan finansmanda fon arz ve talebi doğrudan karşılaşmakta, ancak bu süreci hızlandırmak ve etkinliği artırmak için bazı kurumların aracılık etmesi doğrudan finansman özelliğini kaybettirmemektedir. Bu kurumlar; brokerlar, dealerlar, yatırım bankaları gibi kurumlar olmaktadır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Bir kişinin kredi kullanarak ev satın alması.
Soru Açıklaması
14.
Finansal işlemlerde taraflardan birinin eksik bilgiye sahip olmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Bilgi asimetrisi 
Soru Açıklaması
15.
Takasbank ortaklık yapısında, İMKB ile 85 banka ve aracı kurum ortak olarak yer almaktadır. Yukarıda verilen bilgiye dayanarak İMKB dışındaki ortakların sermayedeki payı yüzde kaçı geçemez?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
Ana sözleşme gereği İMKB dışındaki ortakların sermayedeki payları %5'i geçemez.
16.
Avrupa Birliği düzenleme uygulamalarında hedefi, "engelleri kaldırarak sınır ötesi her türlü ödemenin kolayca yapılabilmesini sağlamak" olan alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa Ödemeler Alanı
Soru Açıklaması
Avrupa Ödemeler Alanı: Bu alandaki hedef, engellerin kaldırarak sınır ötesi her türlü ödemenin kolayca yapılabilmesini sağlamaktır (banka ödemeleri, elektronik ödemeler, kredi kartları vb.)
17.
Şeffaflık, risk yönetimi, yatırımcıların korunması alanlarında dünyadaki regülatörlerin ortak hareket etmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" ABD'deki finansal krizin yerel değil global etki göstermesi
Soru Açıklaması
Yaşanan son finansal krizin ABD temelli başlamasına rağmen lokal değil global olmasından dolayı dünyadaki regülatörler ortak hareket etme kararı almıştır.
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1981 yılında 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur?
Doğru Cevap: "C" Sermaye Piyasası Kurulu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kamulaştırma uygulamalarının artması 
Soru Açıklaması
20.
I. DışsallıklarII. Piyasa yetersizlikleriIII. Rekabetin fazla olmasıYukarıdakilerden hangileri finansal piyasaların düzenlenmesinin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
Finansal piyasaların düzenlenmesinin nedenleri, • Dışsallıklar • Piyasa yetersizlikleri ve başarısızlıkları o Bilgi asimetrileri o Asil – vekil problemleri ve çıkar çatışmaları olması • Finans kurumlarının gözetimi gerekliliği • Sistemin kilitlenmesi • Ahlaki çöküntü • Finansal kontratlar ve reel sektör kontratları arasında fark olması • Rekabetin zayıf olması • Yatırımcıların bilgi düzeylerinin düşük olması ve bilgiye dayalı karar vermede zorluk yaşamalarıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler