• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi pay piyasasındaki işlemlerin gerçekleştirildiği pazarlardan değildir?   

Doğru Cevap: "D" Yardımcı İşletmeler pazarı
Soru Açıklaması

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir:• Yıldız Pazar• Ana Pazar• Gelişen İşletmeler Pazarı• Yakın İzleme Pazarı• Kolektif Yatırım Ürünleri Ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı• Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı• Piyasa Öncesi İşlem Platformu

2.
I. Korunma II. Yatırım III. Arbitraj Yukarıdakilerden hangileri vadeli işlem sözleşmelerinin kullanılma amaçlarındandır.
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle üç amaçla kullanılır: • Korunma, • Yatırım, • Arbitraj
3.
Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenlemeleri yapmaya yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" SPK
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yatırım danışmanlığına aittir?

Doğru Cevap: "C"
Karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere
sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.

Soru Açıklaması

Tatırım danışmanlığı, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.

5.

Hangi alanda düzenleme kavramıyla ilgili olarak kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkar?

Doğru Cevap: "A" Hukuk
Soru Açıklaması

Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır. İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulamalar bütünü olarak ele alınmaktadır. Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır. Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir.

6.
Paraya dönüştürülebilme özelliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Likidite
Soru Açıklaması
Likidite, paraya dönüştürülebile özelliği olarak da ifade edilebilir. Finansal varlıklar ne kadar kısa sürede, değerinden önemli kayıp olmaksızın, kolaylıkla paraya dönüşebiliyorsa likiditesi o kadar yüksek olacaktır. Güvenilir bir firmanın hisse senetlerinin ya da tahvillerin likiditesi, daha az güvenilir bir firmanın hisse senetleri ve tahvillerin likiditesinden daha yüksektir. Hazine bonoları ise en likit finansal varlıklardır.
7.
Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. "Kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konularının ön plana çıkması" aşağıdakilerden hangisi için geçerli bir tanımdır?
Doğru Cevap: "B" Hukuk
Soru Açıklaması
8.

BİAŞ Pay Piyasası'nın temel çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sürekli müzayede 
Soru Açıklaması

Pay Piyasasında Uygulanan İşlem Yöntemleri: Sürekli İşlem, Piyasa Yapıcılı Sürekli İşlem ve tek fiyat yöntemidir.

BİAŞ Pay Piyasası’nda• “Sürekli Müzayede-Çok Fiyat” ,• “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede-Çok Fiyat”,• “Tek Fiyat”işlem yöntemleri kullanılır. Bu işlem yöntemleri dahilinde likiditeye destek olmak amacıyla “likidite sağlayıcılık” işlevi de piyasa katılımcılarının hizmetine sunulmuştur. BİAŞ Pay Piyasası’nın temel çalışma yöntemisürekli müzayededir. Doğru yanıt C'dir.

9.
Ali Bey bugün alacağı evi gelecek yıl %5 daha yüksek bir fiyata alacağından, bankaya para yatırırken beklediği reel getirinin üzerine bu satın alma gücü kaybını telafi etmek için %5 daha fazla faiz getirisi talep etmektedir. Bu %5'lik ilave faiz beklentisine ne ad verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Enflasyon primi
Soru Açıklaması
Irving Fisher, enflasyonun faiz oranlarını etkileyeceğini, enflasyon arttığında fon arz edenlerin paranın satın alma gücündeki kaybı dengelemek için ilave prim bekleyeceklerini ileri sürmektedir.
10.

I. Şeffaflık

II. Risk yönetimi

III. Şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi

IV. Yatırımcıların korunması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yaşanan son global krizden sonra 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde değinilen finansal regülasyona ilişkin hususlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Yaşanan son finansal kriz, dünyadaki regülatörlerin ortak hareket etmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun nedeni krizin ABD temelli başlamasına rağmen, etkilerinin lokal değil global olması ve hiçbir ülkenin bu krizin etkilerinden etkilenmemesinin mümkün olmamasıdır. Bu nedenle hem IMF’den hem diğer uluslararası kuruluşlardan krize karşı oluşturulan yeni finansal regülasyonlarda ortak hareket etme çağrısı gelmektedir. Ortak regüle edilmesi gereken konular ise başlıca şeffaflık, risk yönetimi, şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, yatırımcıların korunması hususundadır. 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde de bu yönde finansal regülasyona ilişkin hususlara değinilmiştir.

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 13
11.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemde fon akımına aracılık eden yardımcı kuruluşlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Aracı kurumlar
Soru Açıklaması
12.
Sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin hız kazanması sonucunda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Finansal liberalleşme
Soru Açıklaması
13.
Yatırım bankalarının menkul kıymetlerin satışını başarılı bir biçimde gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak satılamayan menkul kıymetleri satın alma riskine girmediği aracılık faaliyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" En iyi gayret aracılığı 
Soru Açıklaması
14.
I-Daire başkanları II-Memurlar III-Uzmanlar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sermaye Piyasası Kurulu çalışmalarını yürüten çalışanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
Kurul çalışmaları daire başkanlıkları ve yardımcılıkları, memurlar ve uzmanlar tarafından yürütülmektedir.
15.

I. Bir ekonomide sermayenin tabana yayılmasına katkıda bulunmak

II. Ekonomide yapısal değişimleri kolaylaştırmak

III. Ekonomiye kaynak yaratmak

Verilenlerden hangisi ya da hangileri borsaların temel işlevleri arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Verilenlerden hepsi borsaların temel işlevleri arasındadır.

16.
Sermaye piyasası alanında faaliyet gösterecek kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, eğitim proğramları düzenlemek, sermaye piyasası çalışanlarının sicilini tutmak ve bunların denetimini yapmak amacıyla 2011 yılında kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu
Soru Açıklaması

Sermaye piyasası lisanslama sicil ve eğitim kuruluşu, sermaye piyasası alanında faaliyet gösterecek kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, eğitim proğramları düzenlemek, sermaye piyasası çalışanlarının sicilini tutmak ve bunların denetimini yapmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.

17.
Düzenlenen kurumun yaptığı işlem ile hangi düzenleyicikurumun yetkili olduğunu ortaya koyduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fonksiyonel yaklaşım 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çok sayıda limited ortaklıkların olması
Soru Açıklaması
19.
I) Ekonomiye Kaynak YaratmakII) Sermayeyi Tabana YaymakIII) Güven SağlamakIV) Ekonomide Yapısal Değişikliği KolaylaştırmakYukarıdakilerden hangileri borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri şunlardır; • Ekonomiye Kaynak Yaratmak • Likidite Sağlamak • Ekonominin Göstergesi Olmak • Sermayeyi Tabana Yaymak • Finansal Araçlarla İlgili Bilgilere Kolay Ulaşmak • Güven Sağlamak • Ekonomide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırmak
20.
I- Havayolu şirketleri için tavan fiyat uygulaması getirilmiştir.II - YHT bilet fiyatlarının uçaktan ucuz, otobüslerden pahalı olacak şekilde ayarlanması istenmiştir.III- Rekabet Kurumu 1997 yılında faaliyete geçmiştir.Yukarıda bahsedilen devletin yaptığı müdahaleler aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Düzenleme
Soru Açıklaması
Düzenleme kavramı, çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda devletin müdahalesini içeren uygulamaların bütünüdür.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler