• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Borsada işlem görmesi uygun görülen finansal araçların alım - satımının belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlayan, oluşan fiyatların ve işlem bilgilerinin kamuya duyurulmasıyla yetkili olan kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Borsalar
Soru Açıklaması
Borsada işlem görmesi uygun görülen finansal araçların alım - satımının belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlayan, oluşan fiyatların ve işlem bilgilerinin kamuya duyurulmasıyla yetkili olan kurumlara borsalar adı verilir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi diğer özellikleri aynı olan menkul kıymetlerin vadesiyle getirisi arasındaki ilişkiyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Faiz oranlarının vade yapısı
Soru Açıklaması
3.
The Securities and Exchange Commisions (Menkul kıymetler ve Borsalar) ekonomideki önemi nedeniyle aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanan kurumlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Büyük yedi (Big seven)
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının gerçekleştirebileceği faaliyetlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İnşaat çalışmaları
Soru Açıklaması
Gayrimenkul ortaklıkları makine ve ekipman bulunduramaz, inşaat işleri yapamaz.
5.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak halka arz ve alım-satım konuları üzerine faaliyet gösterir?
Doğru Cevap: "A" Aracı kurum
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangileri sermaye piyasasının temel araçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Vadeli senetler
Soru Açıklaması
Sermaye piyasası temel araçları, • Devlet tahvilleri, • Şirket tahvilleri, • Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, • Katılma intifa senedi, • İpotekli borç ve irad senedi, • Kar ve zarar ortaklığı senedi, • Gelir ortaklığı senedi, • Hisse senetleridir.
7.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen finansal sistem unsuru diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Girişimcinin iş kurmak için kullandığı birikimleri
Soru Açıklaması
8.

“DoddFrank Wall Street Reform And Consumer Protection Act” isimli yasa temelde ABD’de finansal kriz sebebiyle ortaya çıkan yapısal ve diğer tip sorunları gidermek amacıyla hangi yıl uygulamaya konulmuştur?

Doğru Cevap: "D" 2010
Soru Açıklaması

“DoddFrank Wall Street Reform And Consumer Protection Act” isimli yasa temelde ABD’de finansal kriz sebebiyle ortaya çıkan yapısal ve diğer tipsorunları gidermek amacıyla 21 Temmuz 2010 tarihinde uygulamaya konulmuş olup 1930’danbu yana yapılan en kapsamlı reformdur. 

9.
Avrupa Bölgesi seviyesinde regüle edilmeye başlanmış olan derecelendirme kuruluşlarının gözetimi AB adına hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" ESMA
Soru Açıklaması
Derecelendirme kuruluşları artık Avrupa Bölgesi seviyesinde regüle edilmeye başlanmış ve gözetimi de ESMA tarafından yapılmaya başlanmıştır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB' de yer alan piyasalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Yerli Menkul Kıymetler Piyasası
Soru Açıklaması
İMKB, • Hisse Senetleri Piyasası • Gelişen İşletmeler Piyasası (Hisse senetleri) • Tahvil ve Bono Piyasası (Devlet İş Borçlanma Senetleri ve Özel Sektör Tahvil ve Bonoları) • Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobondlar) gibi piyasalardan oluşur.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 11
11.
Londra’da menkul kıymet alım satım işlemleri hangi yüzyılda başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" 17. yüzyılda
Soru Açıklaması
12.
Finansal piyasalar, ekonomilerin diğer unsurlarında olduğu gibi globalleşmenin etkisi altındadır. Finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren çeşitli faktörler söz konusudur. Bu faktörlerden biri de finansal liberalleşmedir. Aşağıdakilerden hangisi “Finansal liberalleşme”yi açıklar?
Doğru Cevap: "E" Ülkelerin ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönündeki uygulamalardır.
Soru Açıklaması
Dünyada 1980’li yıllardan sonra uluslararası finansal piyasalarda hızlı ve etkili gelişmeler ortaya çıkmıştır. Global rekabet, hükümetleri libarelleşme yönünde uygulamaları zorunlu kılmıştır. Finansal liberalleşme; ülkelerde ekonomik kalknmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönündeki uygulamaları içermektedir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılığı içine alarak ortak bir şekilde düzenlenmesi gereken alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Karma fon yönetimi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleme kavramını kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili görmektedir?
Doğru Cevap: "B" Siyaset
Soru Açıklaması
Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır. İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulama lar bütünü olarak ele alınmaktadır. Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır. Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemeye yönelik yapılardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Rekabet yaklaşımı
Soru Açıklaması
Finansal düzenlemeye yönelik yapılar, 1. Kurumsal yaklaşım 2. Fonksiyonel yaklaşım 3. Bütünleşik yaklaşım 4. İkiz tepe yaklaşımıdır.
16.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında fiziki teslimatlı, her iki tarafı da belirli 750 adet sözleşme alım emri hangi pazarda işlem görür?
Doğru Cevap: "D" Özel Emirler Pazarı
Soru Açıklaması
Özel emirler, ana pazarda oluşan fiyatları etkileyebilecek büyüklükte olan yüksek miktarlı emirlerdir. Fiziki teslimatlı döviz vadeli işlem sözleşmelerinde bir defada girilen 500 adet sözleşme ve daha yüksek miktardaki emirler, diğer sözleşmeler için ise bir defada girilen 2.000 adet sözleşme ve daha yüksek miktardaki emirler özel emir olarak kabul edilir. Her iki tarafı da belirli olan özel emirlerin “Özel Emirler Pazarı”nda işlem görebilmesi için Borsanın onayı gerekir.
17.
ABD'de borsa ve aracı kurumların bir araya gelmesiyle oluşan düzenleyici kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ulusal Aracı Kurumlar Birliği (NASD)
Soru Açıklaması
ABD'de üç ayaktan oluşan düzenleyici yapının borsa ve aracı kurumların biraraya gelmesiyle oluşan ayağı Ulusal Aracı Kurumlar Birliği (NASD)'dir.
18.
Finansal sistemi oluşturan unsurlar; Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler), Yatırımcılar (Fon talep edenler), Yatırım ve finansman araçları, Yardımcı kuruluşlar, Hukuki ve idari düzenlemeler olarak belirtilir. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım ve Finansman Araçları grubuna girer?
Doğru Cevap: "C" Gelir ortaklığı senetleri
Soru Açıklaması
Yatırım ve finansman araçları menkul kıymetlerden oluşur. Finansal sistemin diğer unsurları ise kuruluş ve düzenlemelerini ifade eder.
19.

Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Varant
Soru Açıklaması

Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eden kavram varanttır.

20.
Yatırımcılar tarafından bilgiye erişimin kolay ve düşük maliyetli olduğu; çok sayıda alıcı ve satıcı olduğu için tam rekabet koşullarının daha geçerli olduğu; alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasayı etkileyebilme gücünün olmadığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Organize piyasalar
Soru Açıklaması
Organize piyasalar özellikle yatırımcıların bilgiye erişim kolaylığı ve kurumsallaşma nedeniyle piyasaya girmenin görece kolay olduğu piyasalardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler