• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 10
1.
I. HanehalkıII. İşletmelerIII. DevletIV. MilletYukarıdakilerden hangileri bir ekonominin temel birimlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
Bir ekonominin temel birimleri, • Hanehalkı (bireyler), • İşletmeler, • Devlet' ten oluşur.
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların, finansal varlıkların süresine göre sınıflandırılmasında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Para piyasası 
Soru Açıklaması
3.
2010 yılı itibariyle VOB'da en yüksek işlem miktarı ve işlem hacmi hangi enstrümanda gerçekleşmiştir.
Doğru Cevap: "A" Endeks
Soru Açıklaması
işlem miktarı ve hacmi rakamları ders kkitabınız Tablo 4.3.'de verilmektedir.
4.

I. Arbitraj

II. Riskten Korunma

III. Yatırım

Verilenlerden hangisi ya da hangileri türev araçların kullanım amaçları arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Türev araçlar genellikle üç amaçla kullanılır:• Riskten Korunma,• Yatırım,• Arbitraj.

5.
Aşağıdakilerden hangisi finans sektörlerinin düzenlenmesinin nedenlerinden Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları kapsamında değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi Asimetrileri
Soru Açıklaması
6.
Nominal faiz oranı %12, beklenen enflasyon oranı %8 ise, reel getiri oranı % kaç olur?
Doğru Cevap: "D" 3,7
Soru Açıklaması
1+Reel faiz oranı = (1+nominal faiz oranı) / (1+enflasyon oranı)
7.

Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul piyasalarının pay piyasası başlığı altında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Gelişen İşletmeler Pazarı
Soru Açıklaması

Borsa İstanbul piyasalarının pay piyasası başlığı altında Gelişen İşletmeler Pazarı yer almaktadır.

8.
I. Mali düzenleme ve gözetimII. Sistemik düzenleme ve gözetimIII. Yatırımcı haklarının korunmasıIV. Sistemde rekabetin tesis edilmesiYukarıdakilerden hangileri finansal piyasaların düzenlemesi gereken alanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Gerek bankacılık gerekse sigortacılık olsun, hepsinde ortak olacak şekilde düzenlemesi gereken alanlar dörde ayrılır, 1. Mali düzenleme ve gözetim 2. Sistemik düzenleme ve gözetim 3. Yatırımcı haklarının korunması 4. Sistemde rekabetin tesis edilmesi
9.
I.Yüksek likiditeII.Belirli kurallar çerçevesinde işlem yapılmasıIII.Büyük tasarruflar gerekmeksizin işlem yapılabilmesiIV.Finansal araçlarla ilgili bilgilere kolayca ulaşmakYukarıdakilerden hangileri bir tasarruf sahibinin tasarrufunu başka alanlar yerine borsada değerlendirmesinde etkili olan faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi alacakları vadesinden önce paraya dönüştüren finansal kurumlardır?
Doğru Cevap: "C" Faktoring ve Forfaiting Şirketleri
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 10
11.
İstanbul Altın Borsası’nda, sertifikaların alım satımı sonucu gerçekleşecek olan kıymetli madenin değerinin takası hangi gün yapılır? 
Doğru Cevap: "B" T+1
Soru Açıklaması
12.
Para ve sermaye piyasaları arasındaki farklılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Para piyasasında finansal araçların likiditesi, sermaye piyasasına göre daha yüksektir.
Soru Açıklaması
13.
I- Mali düzenleme ve gözetim II- Sistemik düzenleme ve gözetimIII- Yatırımcı haklarının korunmasıIV- Sistemde rekabetin Tesis EdilmesiYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri finansal düzenlemelerin yapılması gereken alanlardır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
I,II,III ve IV numaralı seçeneklerde belirtilen alanla finansal düzenlemeyi gerektiren dört alanı oluşturmaktadırlar.
14.
Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade etmektedir. Metin aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Varant
Soru Açıklaması
Varant, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade etmektedir.
15.
Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm kaynaklar hangi kavramla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Servet
Soru Açıklaması
Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm kaynaklar Servet kavramıyla açıklanır.
16.
Beklenen enflasyonun %12 olduğu bir ülkede %14 nominal faizli ve bir yıl vadeli devlet tahviline yatırım yapacak yatırımcının beklenen reel getiri oranı % kaç olur?
Doğru Cevap: "D" - 1,75
Soru Açıklaması
17.

 Sherman Anti- tekel yasası hangi yıl ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "E" 1890
Soru Açıklaması

Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını 1870’lere kadar götürebilmekteyiz. Bu tarihlerde ABD’de şirketlerin büyümeye başlamasıyla devlet, rekabet koşullarını sağlamak amacıyla düzenleme yapmak yoluna gitmiş ve 1890’da Sherman Anti- tekel yasası çıkmıştır. Doğru cevap E'dir.

18.
Kasım 2011 tarihinde toplanan G-20 zirvesinde Kredi İflas Takası (Credit Default Swap- CDS) piyasalarının işleyişinin etkinliğini değerlendirmek üzere hangi uluslararası kurum görevlendirilmiştir
Doğru Cevap: "B" IOSCO
Soru Açıklaması
Kredi İflas Takası (Credit Default Swap- CDS) piyasalarının işleyişinin etkinliğini değerlendirmek üzere (IOSCO) görevlendirilmiştir.
19.
I. Bilgi asimetrileri II. Asil - vekil problemleri ve çıkar çatışlmaları olması III. Dışsallıklar Yukarıdakilerden hangileri piyasalarda bulunan bazı yetersizliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
I. Bilgi asimetrileri II. Asil - vekil problemleri ve çıkar çatışlmaları olması
20.

Türkiye’de sermaye piyasalarının tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kırım Savaşı’ nın getirdiği mali yükle baş edebilmek için borçlanma yoluna gittiği .......’li yıllara kadar uzanmaktadır.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" 1850
Soru Açıklaması

Türkiye’de sermaye piyasalarının tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kırım Savaşı ’nın getirdiği mali yükle baş edebilmek için borçlanma yoluna gittiği 1850’li yıllara kadar uzanmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler