Ünite 2: Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Yönetimi

İletişim, toplumsal yapının temelini oluşturan sistem, kurum içi ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan araçtır. Kurumsal iletişim gerek kurum içi birimler arası iletişim ve etkileşimi sağlama, gerekse kurumun dış çevresi ile olan ilişkilerinin koordinasyonunun sağlanmasında önemli bir süreçtir. Kurum içi iletişim ise kurum içi amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen bireyler arasında her türlü insan etkinliğinin paylaşılmasıdır. Kurumsal iletişimde, birden çok kaynak ve alıcının karşılıklı iletişimleri sonucu oluşturduğu bir ağ vardır. Kurumsal iletişim ağının niteliğini belirleyen değişkenler şunlardır:

 1. İletişim ağının büyüklüğü (bilginin dolaştığı makamlar),
 2. İletinin izlediği yol,
 3. İletişim ağının geri dönüşe elverişliliği,
 4. İletişim ağının kanal sayısı ve
 5. İletişim ağının örgüte uygunluğu.

Kurumlarda amacına göre iletişim biçimleri; “bilgi sağlama”, “değerlendirici, yorumlayıcı iletişim”, “eğitici ve öğretici iletişim”, “güdüleyici, inandırıcı, etkileyici iletişim” sağlama şeklinde tanımlanır. Bilgilendirici iletişim; kurumun devamlılığı için gerekli olan yönetim işlevlerinin etkili şekilde işlemesi için gerekli olan bilgi akımını içermektedir. Değerlendirici, yorumlayıcı iletişim; değerlendirmek amacıyla kişilere bilgi iletilmesidir. Eğitici ve öğretici iletişim; çalışanları eğitmek ve öğretmek amacıyla yapılan iletişim türüdür. Güdüleyici, inandırıcı, etkileyici iletişim; yöneticilerin çalışanlarını motive etmek, inandırmak, etkilemek amacıyla yaptıkları iletişim türüdür.

Sağlık Kurumlarında İletişim Türleri ve Kurumsal İletişim

Sağlık iletişimi; bireysel düzeyde hasta ile hekim arasında, sağlık ile ilgili olarak çalışanlar ile hasta arasında ya da sağlık çalışanları arasında gerçekleşmektedir. Kurumlarda bulunan iletişim kanalları ikiye ayrılır:

 • Biçimsel iletişim,
 • Biçimsel olmayan iletişim.

Biçimsel iletişim; dikey, yatay ve çapraz iletişim kanalları ile kurum dışı iletişim kanalını içerir. Biçimsel olmayan iletişim ise doğal iletişimi kapsar.

Biçimsel iletişim: Biçimsel iletişim, kurumda kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen, kurum üyelerinin kişiliklerinden soyutlanmış, statüler arası iletişim türüdür. Bu yapıda dikey iletişim, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru iletişimdir. Yatay iletişim, aynı düzeydeki kişiler arasında ya da birbiri üzerinde otoritesi olmayan kişiler arasında kurulan iletişim olup kuruluşun birimleri arasındaki eş güdümü sağlamaktadır. Çapraz iletişim, bir bölümdeki çalışanlar ile diğer bölümlerdeki ast ve üstler arasındaki ilişkileri içerir.

Biçimsel olmayan iletişim: Kurum çalışanlarının oluşturdukları biçimsel olmayan gruplar ve bu gruplar arasında gerçekleşen kişiler arası iletişimdir.

Hastaneler, matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyon yapılarıdır. Bir çalışanın birden fazla amiri olabilmektedir. Dolayısıyla sağlık kurumlarında ekip çalışması oldukça önemlidir. Matriks organizasyon yapısında iki tür yönetici bulunmaktadır. Bunlar;

 • Fonksiyonel yönetici ile
 • Proje yöneticisidir.

Fonksiyonel yönetici, gruplandırılmış birtakım faaliyetlerin, o bölümün yönetimini üstlenmiş idarecisidir. Proje yöneticisi, belirli mal veya hizmetin üretilmesiyle ilgili her türlü faaliyetin planlanması, organizasyonu, yöneltme ve denetleme sorumluluğunu üstlenir.

Kurum; isim, hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessesedir. Kurum kültürü ise toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Kurumda etkin iletişimin sağlanılmasında kurum kültürünün payı yüksektir.

Sağlık kurum çalışanları arasında iletişimin sürekliliğini sağlayacak araçların kullanılamaması, hastane hizmet ve faaliyetlerinin tanıtıcı dergi, broşür, el kitabı ya da rehber gibi yayınların yetersizliği gibi hususlar çalışanlar arasındaki iletişimsizliği artırabilmektedir.

Sağlık kurumlarında çalışan personel, gündüz ve vardiya usulü ile çalışmaktadır. Nöbet tutan ve sürekli hastalarla muhatap olan personele iletişim konusunda muhakkak hizmet içi eğitimler verilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurumlarında iletişimin düzenli olması için bu iletişimin nasıl ve hangi araçlarla gerçekleşeceği de önem taşır. Sağlık kurumlarında kullanılan biçimsel iletişim araçları; bülten ya da gazete, mektup, broşür, rapor, form, afiş ve duyuru panosu, ilan (duyuru) tahtası, anket, dilek kutusu, tutanak, konferans, seminer, görüşme ve toplantıdır.

Kurum içi iletişim ise üç şekilde sınıflandırılır:

 • Sözlü iletişim, kişisel görüşmelerde, toplantı ve konferanslarda bilgi verme amaçlı kullanılır.
 • Sözsüz iletişim, dili kullanmaksızın bilgi aktarımını içermektedir.
 • Yazılı iletişim, kurumlarda en fazla kullanılan iletişim şeklidir. Kurum içi iletişimde geçerli olan iletişim şekli yazılı iletişimdir.

Sağlık kurumlarının çevresini iç ve dış hedef kitle; başka bir deyişle iç ve dış müşteriler oluşturur. İç müşterilere; personel, danışmanlar ve hissedarlar örnek verilebilir. Dış müşterilere; hastalar, hasta ailesi ve çevresi, refakatçılar ve ziyaretçiler, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları, diğer sağlık kurumları, eczaneler, medya, sigorta şirketleri, rakipler, tedarikçiler, dernekler örnek gösterilebilir.

İç Hedef Kitleye Yönelik Kurumsal İletişim

Bir kurumun varoluş amacı; kurumsal faaliyetlerini devam ettirirken özel ve genel hedeflerine ulaşmaktır. Bu süreçte kurumun, çalışanlarına ve onların ihtiyaçlarına yaptığı yatırımlar üretilen değerlerin kalitesine etki eder. Kurum çalışanlarıyla etkili bir iletişim kurulması verimliliğin artmasına, toplam kalite standartlarının yakalanmasına, kamuoyunda olumlu bir algı oluşturulmasına ve nitelikli iş gücü için kurumu cazip hâle getirmeye katkı sağlar.

Kurum içi iletişim iyi bir yönetici ve çalışan ilişkisi oluşturmasının yanında çalışanların nasıl davranacakları, nasıl bir performans gösterecekleri, buna bağlı olarak da kurumun nasıl bir performansa sahip olacağı üzerinde önemli bir etki oluşturur. Disiplinler arası bir çalışma ortamı olan sağlık kurumlarında, kurum içi iletişim aynı zamanda çalışanların birbirlerini ve diğer birimleri tanımasını, ekip olarak hareket etmeyi ve ortak bir amaca hizmet etmeyi kolaylaştırır. Çalışanlarla etkili bir kurum içi iletişim ortamının oluşturulabilmesinde yazılı, sözlü, görsel ve elektronik iletişim araçlarının bilinçli ve planlı olarak kullanılması çok önemlidir.

Kurum Çalışanlarına Yönelik Yazılı İletişim Araçları

Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesinde en çok kullanılan iletişim yöntemi yazılı iletişimdir. Çalışanlara bilgi vermek, eğitmek, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, haber vermek, paylaşmak, kutlamak, eğlendirmek gibi amaçlarla yazılı iletişim araçlarından faydalanılır.

El kitapları, tanıtım broşürleri: Sağlık kurumunu ve politikalarını, sağlık sistemini, kurum içindeki birimleri tanıtan el kitapları, güvenli çalışma yöntemlerini ya da sağlık/hastalık konularını içeren broşürler, kurumdaki bazı uygulama protokolleri ile ilgili tanıtım kitapçıkları bu gruptadır.

Bülten, dergi, kurum gazeteleri: Bu yayınlarda makaleler, röportajlar, güncel haberler, kurumsal haberler, kutlamalar, terfiler, mesleki sorunlar, birimlerin ve çalışanların tanıtımları, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin haberleri gibi konular yer alabilir. Yayınlar aylık ya da yıllık olabilir.

Duyuru panosu, yıllık ve rapor, afişler: Kurumsal faaliyetlerle ilgili duyurular, sendikal faaliyetler, planlanan organizasyonlar, önemli gün ve tarihlere yönelik organizasyon duyuruları bilimsel kongre ve toplantılar duyuru panoları ve afişlerle çalışanlara bildirilir.

Kurum Çalışanlarına Yönelik Sözlü İletişim Araçları

Konferans, sempozyum ve eğitim toplantıları: Bir konuya açıklık getirmek, bilgi vermek, tartışmak gibi amaçlarla alanında uzman kişiler tarafından düzenlenen eğitici, öğretici, bilimsel etkinliklerdir.

Yüz yüze görüşme, toplantı ve törenler: Yöneticiler ve çalışanlar arasında düzenli olarak yapılan toplantılar, yeni başlayan çalışanlarla tanışma toplantıları, beyin fırtınaları, çalışanların görüşlerine başvurmak, onların sorunlarını dinlemek, ayın personelini seçmek, ödül törenleri, emeklilik törenleri gibi etkinlikler sözel iletişimin en sık kullanılan biçimleridir.

Sosyal aktiviteler: Yıldönümü kutlamaları, doğum ve evlilik kutlamaları, mesleki günlerin kutlanması, piknikler, geziler, spor etkinlikleri, kermesler, film gösterimleri, sergiler, yarışmalar, yardım fonları gibi etkinlikler çalışanların birbirleriyle, yöneticileriyle ya da hizmet verdikleri gruplarla önemli etkileşim biçimlerindendir.

Kurum Çalışanlarına Yönelik Görsel ve Elektronik İletişim Araçları

Kurumsal web sayfası, elektronik posta, forumlar, bloglar, intranet sistemi, sosyal medya, video konferans, mesajlaşma, tartışma grupları gibi elektronik iletişim araçları, kurum içi iletişimi kolaylaştırarak hizmet kalitesini artırmaya katkı sağlarken zaman ve mekân tasarrufu da sağlar. Kurum içi kapalı devre internet olarak kabul edilen intranet sistemi çalışanların birbirleriyle ve yönetimle iletişimini hızlandırıp kolaylaştırarak kalitenin artmasına katkı sağlayan kurumsal iletişim araçlarından biridir.

Dış Hedef Kitleye Yönelik Kurumsal İletişim

Sağlık kurumlarının dış hedef kitlesini hastalar, hasta ailesi ve çevresi başta olmak üzere, refakatçılar ve ziyaretçiler, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları, diğer sağlık kurumları, eczaneler, medya, sigorta şirketleri, rakipler, tedarikçiler, dernekler oluşturur.

Hasta ve Yakınlarına Yönelik Yazılı İletişim Araçları

El kitabı ve broşürler: Kurumu, kurumun misyon ve vizyonunu, kurum tarihini, kurum politikalarını anlatan, birimleri, hizmetleri tanıtan, telefon numaralarını, ziyaret saatlerini açıklayan hastane el kitapları; çeşitli sağlık ve hastalık konularını içeren bilgilendirici, hatırlatıcı el kitapları ve broşürlerdir.

Bülten, dergi, kurum gazeteleri: Okurları kuruluş hakkında bilgilendirmek, çalışanlar ve hedef kitle arasında iletişim ağı oluşturmak ve verilen hizmetler hakkında bilgi vermek gibi amaçlarla hazırlanan bu yayınlarda hasta ve yakınlarının görüşlerine ve deneyimlerine yer vermek, kurum ve hedef kitle ilişkisini güçlendirir.

Duyuru panosu, yıllık ve rapor, afişler: Kurum ve hizmetleri ilgili güncel gelişmeler, planlanan programlar, yeni uygulamalar duyuru panoları veya afişlerle hasta ve yakınlarıyla paylaşılarak onların bilgilendirilmesi sağlanır.

Hasta ve Yakınlarına Yönelik Sözlü İletişim Araçları

Konferans, sempozyum, eğitim toplantıları: Alanında uzman kişiler tarafından düzenlenen sağlık ve hastalık bilgilerini içeren, bilimsel ve eğitici programlardır.

Yüz yüze görüşme ve telefon görüşmeleri: Yüz yüze iletişim sorunların en aza indirildiği, anında çözümler üretilebildiği, geri bildirimin eş zamanlı gerçekleştiği, motive edici, rahatlatıcı bir iletişim biçimidir. Telefon görüşmeleri ise iki yönlü iletişime olanak sağlayan ve kısa sürede sonuç alınmasını sağlayan bir iletişim şeklidir.

Sosyal aktiviteler: Kermesler, doğum günü kutlamaları, yakın çevre gezileri, film izleme etkinlikleri, özel gün ve haftaların kutlanması hasta ve yakınlarının kurum çalışanlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmesine katkı sağlar.

Hasta ve Yakınlarına Yönelik Görsel ve Elektronik İletişim Araçları

Kapalı devre televizyon yayınları: Kurum içinde, hasta ve yakınlarının kolayca görebileceği belirli noktalara yerleştirilmiş olan ekranlarda kurumsal tanıtımla ilgili, sağlık ve hastalık konularında veya önemli kamu spotlarıyla ilgili videoların döndüğü çevrimiçi kapalı devre televizyon yayınlarıdır.

Elektronik iletişim araçları: Kurumsal web sayfası, elektronik postalar, forumlar, sosyal medya, video konferans, mesajlaşma, telefon mesajları, multimedya mesaj servisi gibi elektronik ortamlar sağlık kurumlarının dış hedef kitleye ulaşmasında önemli araçlardır.

İletişimi Kolaylaştıran Diğer Unsurlar

Sağlık kurumlarının fiziki özellikleri çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Kurumun çevresi, ulaşılabilir olması, aydınlatma, ısı, temizlik, havalandırma, gürültü, otopark hizmetleri, bekleme salonları, koridorlar, asansör ve merdiven gibi özellikleri ideal hizmet sunumuna uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Çalışanların ve hizmet alanların etkin iletişim kurabilmesine katkı sağlayacak bu tür düzenlemeler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları Yönergesi nde de tanımlanmış ve sağlık kurumlarının bu standartlarda hizmet vermesi sağlanmıştır.

Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim Birimleri

Sağlık kurumlarındaki kurumsal iletişim birimlerinin başında halkla ilişkiler birimi gelir. Diğer birimler ise şunlardır: Hasta İletişim Birimi ya da Hasta Hakları Birimi, Karşılama/Danışma ve Yönlendirme Birimi, Hasta/Müşteri İlişkileri Birimi, Sosyal Hizmetler Birimi ve Protokol Hizmetleri Birimi.

Halkla İlişkiler Birimi

İşletmelerde kurumsal iletişimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi halkla ilişkiler birimi nin sorumluluğundadır. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler birimi tarafından organize edilen çalışanlara yönelik başlıca faaliyetler şöyle sıralanabilir: Kurumsal gazete, dergi ve bültenlerin yayınlanması; sağlık, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili el kitapları ve broşürlerin hazırlanması; motivasyon, iletişim becerisi, stres yönetimi gibi eğitimlerin düzenlenmesi; yönetici ve çalışanlarla tanışma, sorun çözme amaçlı toplantıların düzenlenmesi; özel gün ve haftalar için kutlama programlarının yapılması; çeşitli turnuvaların ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi; kurum çalışanlarına yönelik blogların açılması, takip edilmesi; çalışan memnuniyetinin ölçülmesi ve benzeri faaliyetler gibi.

Karşılama/Danışma ve Yönlendirme Masaları

Karşılama, danışma ve yönlendirme birimleri hastayla iletişimin başlangıç noktalarıdır. Bu birimlerde çalışanların iletişim becerisine sahip, sabırlı, güler yüzlü, empatik becerisi yüksek, diksiyonu düzgün kişilerden seçilmesi olumlu bir kurumsal imaj için önemlidir.

Hasta İlişkileri Birimi/Müşteri İlişkileri Birimi

Hasta ilişkileri birimi ya da müşteri ilişkileri birimi adı altında hizmet veren birimlerin temel amacı sağlık kurumu çalışanlarına ve hastalarına yönelik hizmetlerde ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteği sağlamaktır.

Hasta Hakları Birimi

Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi ve hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde eski adı “hasta hakları birimi” olan “hasta iletişim birimi” bulunur.

Sosyal Hizmet Birimi

Sağlık kurumlarında bulunan sosyal hizmet birimleri, hastaların tedavi programlarından en üst düzeyde yararlanabilmeleri için gereken psikolojik ve sosyal destek sağlamak için kurulmuştur.

Protokol Hizmetleri Birimi

Bazı hastanelerde üst düzey bürokratların sağlıkla ilgili problemlerinde yardımcı olmak için protokol hizmetleri birimi bulunmaktadır.

Sağlık Kurumu Çalışanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sağlık kurumları, 2011 yılında yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden yapılandırılmıştır. 2017 yılında 694 no’lu Kanun Hükmünde Kararname ile 663 no’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin içeriğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu Kararnameye göre; Sağlık Bakanlığının il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü kapsamında ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir. Ayrıca, hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir.

Tabip ve Uzman Tabip

Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır.

Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi

Diş tabipliği ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır.

Eczacı

İlaç ham maddeleri ile ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapar, kalite güvencesini sağlar. İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasını, dağıtımını, depolanmasını ve korunmasını sağlar.

Ebe

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Hemşire

Hemşireler, 8 Mart 2010 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlanan iş ve görevleri yaparlar.

Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

Ayrıca 19 Nisan 2011 tarihli Resmî Gazetede, çalışılan birimlere göre hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları yayımlanmıştır.

Fizyoterapist

Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

Odyolog

İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

Diyetisyen

Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

Dil ve Konuşma Terapisti

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır. Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar.

Anestezi Teknisyeni/Teknikeri

Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar. Merkezî gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri

Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular. Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hâle getirir. Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hâle getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar. Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.

Ameliyathane Teknikeri

Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hâle getirir. Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hâle getirir.

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi bakımı sorumlu hekimin direktiflerine göre yapar. Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar.

Eczane Teknikeri

Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerin temininde, saklanmasında ve sunulmasında görev alır.

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)

Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

Optisyen

Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlar.

Acil Tıp Teknikeri

İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır. Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hâllerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.

Hemşire Yardımcısı

Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar. Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

Ebe Yardımcısı

Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.

Psikolog

Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar.

Çocuk Gelişimcisi

Çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirerek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik gelişim destek programlarını hazırlar ve uygular.

Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.

Sağlık İdarecisi

Kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerinin yürütülmesinde, misyon, vizyon, temel hedef ve değerlerinin belirlenmesinde, kalite, standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları ile performans değerlendirmesinde görev alır.

Yaşlı Bakım Teknikeri/Evde Hasta Bakım Teknikeri:

Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.

Tıbbi Sekreter

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını yapar.