• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Son dönemlerde satış tutundurmadaki gelişmelerin nedenlerini; yöneticilerin kısa dönemli yaklaşımlara sahip olmaları, ölçmenin kolay olması, reklam etkisinin algılanmasındaki güçlükler, farklılaşmanın eskisi kadar kolay olmaması, marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması, tüketici davranışlarındaki sürekli değişim yaşanması ve mağaza içindeki karar verme davranışlarının artması, perakendecilerin gücünün artması ve raflarda daha fazla yer bulabilmesi için işletmelerin rekabet etmesi olarak sıralarsak, bu gelişmeler satış tutundurma pazarındaki neyin değişiminin sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Satış tutundurmanın pazarlama iletişiminin en dinamik alanlarından biri haline gelmesi ve son dönemlerde markaların satış tutundurma için daha fazla para harcaması.
Soru Açıklaması
Son yıllarda satış tutundurma , pazarlama iletişiminin en dinamik alanlarından biri haline gelmiştir. Belirli bir süre önce reklam, toplam tutundurma bütçesinin % 60' ını temsil ederken, son dönemlerde satış tutundurma faaliyetleri % 65 - % 75 civarında yer tutmaktadır. Satış tutundurma enstitüsü - ISP' e göre, Birleşik Krallık'ta toplam satış tutundurma harcamaları 1988 yılında 2.5 milyar pound iken, sadece fiyat indirimlerine konu olan ürünlerin toplam miktarı 2009 yılında 22.3 milyar dolara ulaşmıştır. Son dönemlerde marka yöneticileri, satış tutundurma için reklamlardan daha fazla para harcamaktadır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" Dayanıklılık
Soru Açıklaması

Dayanıklılık ürünün somut özellikleri arasında yer almaktadır.

3.
''Doğrudan bir teşvik aracıdır. Satın alma eyleminin hemen gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir'' bu fayda hangi konunun içeriğidir?
Doğru Cevap: "D" Satış Tutundurma
Soru Açıklaması
Satış tutundurma, doğrudan bir teşvik aracıdır. Satın alma eyleminin hemen gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir
4.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürünlerin kalitesini artırır.
Soru Açıklaması

Ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevler; belirli miktarda ürün içermek, raf ömrünü uzatması, ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak, taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması, ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamaktır.

5.
Ambalajın günümüzde geleneksel görevlerinin yanında firmalar için sağladığı fayda ve taşıdığı önem nedir?
Doğru Cevap: "E" Ürünün marka algısını ve tanınmasını sağlar.
Soru Açıklaması
Ambalaj endüstriyel ürünlerden daha çok, tüketim ürünleri için önemlidir. Ambalajın geleneksel görevi, ürünü korumak, taşıma kolaylığı sağlamak, iyi ve temiz koşullarda saklanmasını sağlamak, raf ömrünü uzatmaktır. Ancak günümüzde bu geleneksel görevinin yanına iletişim öğesi de eklenmiştir. Modern alış veriş ortamları, hijyen gereklilikleri, reklam teknikleri, ambalajı pazarlama iletişiminin önemli bir öğesi haline getirmiştir. Günümüzde firmalar ambalajın marka algısı ve tanınması üzerindeki etkisini kavramışlardır.
6.
Ürün yaşam sürecinde, ürünleri bir insana benzeterek her ürünün ömürleri boyunca giriş, büyüme, olgunluk, gerileme evrelerden geçtiği belirtilmektedir. Pazarlama iletişimi açısından her evrede farklı pazarlama iletişimi stratejileri uygulanmaktadır. Gerileme evresinde olan bir telefon modeli için aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ürün konumlandırma, yeni özellikler ekleme gibi stratejiler gözden geçirilir
Soru Açıklaması
7.
1. Tüketim ürünleri talebi doğurandır. 2. Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire karşı esnektir. 3. Tüketim ürünlerinin alımı genellikle duygusaldır. 4. Tüketim ürünlerinin pazarlama hedef kitlesi bir ülkenin tüm nüfusudur. 5. Tüketim ürünleri göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar. 6. Teknik bakımdan endüstriyel ürünlere göre basit ürünlerdir. Yukarıdaki koşullar göz önüne alınacak olursa, tüketim ürünlerinin diğer ürünlerden ayrılmasını sağlayan en önemli farklılığı nedir?
Doğru Cevap: "A" Son tüketici tarafından yeniden üretim yapmamak üzere kişisel tüketim için alınacak ürünlerdir.
Soru Açıklaması
Tüketim ürünleri son tüketiciler tarafından yeniden üretim, yapmamak ve kişisel tüketim için satın alınan ürünlerdir.Pazarlamacılar, bu kategoride yer alan ürünleri tüketicilerin bu ürünleri satın alma biçimlerine göre sınıflandırırlar. Bu kategoride yer alan ürünlerin farklı özellikleri de bulunmaktadır. Tüketim ürünleri faklı yerlerde, farklı satın alma biçimlerinde olduğu gibi, farklı dayanıklılıklarda olan ürünlerdir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi "ihtiyaç ve istekleri tatmin etmek üzere pazara sunulan herhangi bir şey" tanımını karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ürün
Soru Açıklaması
ihtiyaç ve istekleri tatmin etmek üzere pazara sunulan herhangi bir şey ürün olarak tanımlanır.
9.

Aşağıdakilerden pazarlamaya İlişkin olarak verilen seçeneklerden hangisi SWOT analizine göre dışsal faktörler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Hibrid teknolojisi
Soru Açıklaması

. Verilen diğer seçenekler ise SWOT analizi modeline göre güçlü yanlar olarak değerlendirilir.

10.
İleri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Veri madenciliği
Soru Açıklaması
Milyonlarca birim verinin analiz edilebilmesi insanın zihinsel kapasitesini aştığı için, bu verileri anlamlı hâle getirecek araçlara ihtiyaç duyulur. Bu verilere ileri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine de veri madenciliği denmektedir. Bütün veriler arasında var olan ve pazarlama kararları verirken işe yarayacak olan uygun korelasyonları ya da ilişkileri veri madenciliği uygulamaları keşfeder. Veri ambarını derinlemesine inceleyen ve sonuçlar üreten bilgisayar yazılımları veri madenciliği uygulamalarını oluşturur .
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Bir restoranda mönü kalemlerinin fiyatlandırılmasında tüketici davranışlarını temel alan psikolojik taktik fiyatlandırması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sabir fiyat uygulaması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tüketim ürünlerinin sınıflandırılması doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler
Soru Açıklaması
Tüketim ürünleri kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılırlar.
13.

Pazarlama iletişimi öğelerinden hangisinin değerlendirilmesinde mesajın alıcısı, kitlenin kapsamı, tepkisi ve kampanyanın etkisi gibi ölçüm faktörlerinden yararlanılabilir?

Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkiler etkinliğinin değerlendirilmesinde
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler kampanyasının etkisinin değerlendirilmesinde mesajın alıcısı, kitlenin kapsamı ve tepkisi, kampanyanın etkisi gibi ölçüm faktörlerinden yararlanılabilir.

14.
I. Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder. II. Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir. III. Pazarlamanın örtülü amacı kârdır. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve eğilimlerdir. Yukarıda verilen ifadeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki farklar
Soru Açıklaması
Pazarlama fonksiyonu organizasyonun ürünleri ve hizmetleri için, pazarlarla iletişim kurmalıdır. Halkla ilişkiler organizasyonun bütün hedef kitleleriyle ilgilenmelidir. Pazarlamanın ana amacı, talep eğrisinin eğimini artırarak organizasyonun para kazanmasını sağlamaktır. Halkla ilişkilerin ana amacı, organizasyonun misyonunu yerine getirme yeteneğini kısıtlayan ya da artıran hedef kitlelerle ilişki yapılandırarak organizasyon için para biriktirmektir. Pazarlama ve reklam profesyonelleri “hedef pazar”, “tüketiciler”, “müşteriler” kavramlarını kullanma eğilimindeyken halka ilişkiler profesyonelleri “ilgili çevre”, “alıcı”, “paydaş” kavramlarını kullanmayı tercih ederler. Bu gruplar, organizasyondan etkilenen ya da organizasyonu etkileyebilecek herhangi bir ilgili çevre olabilir. İlgili çevre, çalışanlar, topluluklar, hissedarlar, hükümetler, öğrenciler, tedarikçiler, bağışçılar ve hatta tüketiciler gibi paydaş gruplarından meydana gelebilir. Her iki disiplin arasındaki bir diğer fark da halkla ilişkilerde ideal amacın karşılıklı anlayış ve iş birliği yaratması, pazarlamada ise ürün ve hizmet satmak niyeti ve amacıyla ikna etmek oluşudur.
15.

Aşağıdak seçeneklerden hangisi tüketim ürünlerinin satın alımlarının özelikleri arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Talebi fiyat ve gelire karşı esnek değildir.
Soru Açıklaması

Pazarlamacılar bu kategoride yer alan ürünleri tüketicilerin bu ürünleri satın alma biçimlerini baz alarak sınıflandırırlar. Bu kategoride yer alan ürünlerin satın alımlarının özellikleri hakkında;- Tüketim ürünleri talebi doğrudandır- Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire karşı esnektir- Tüketim ürünlerinin alımı genellikle duygusaldır- Tüketim ürünlerinin pazarlama hedef kitlesi bir ülkenin tüm nüfusudur- Tüketim ürünleri göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar- Teknik bakımdan endüstriyel ürünlere göre basit ürünlerdir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyasının hedefleri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar arasındadır?

Doğru Cevap: "E" Erişilebilir hedefler koymak
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler kampanyasının hedefleri, nasıl bir sonucun arzu edildiğini ifade eder. Hedeflerin başarılı olabilmesi için ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerekir.

17.
1. Satış Noktası Malzemeleri 2. Yarışmalar 3. Posta Armağanları 4. Ticari indirimler ve Armağanlar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Aracılara Yönelik  Satış  Tutundurma Araçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" 1,2,4
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Garanti
Soru Açıklaması

Ürünün soyut özellikleri; stil, kalite, imaj, prestij, garanti, arka ismi iken ürünün somut özellikleri; boyut, özellik, renk, tat, dayanıklılık ve ambalajdır.

19.
• Toplumsal açıdan iyi niyet oluşturması,• Yüksek inandırıcılık,• İşletme, marka imajını oluşturmada etkililik• Sosyal paydaşlarla iletişim kurmada başarı• Geniş kitlelere ulaşmaYukarıdaki maddeler hangi pazarlama iletişimi ögesinin güçlü yönlerini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Halkla İlişkiler
Soru Açıklaması
Pazarlama iletişim karmasının beş aracı şu şekildedir: Reklam, Satış Tutundurma, Kişisel Satış, Halkla İlişkiler ve Doğrudan Pazarlama. Soruda belirtilen güçlü yönler ise Halkla İlişkiler'in içeriği ile ilintilidir. Dolayısıyla doğru yanıt A'dır.
20.

Her türlü tüketim, tarım ve sanayi ürünleri sergilenebilen, halka açık fuarların adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Genel (yatay) fuarlar
Soru Açıklaması

Genel (yatay) fuarlar: Her türlü tüketim, tarım ve sanayi ürünleri sergilenebilmektedir. Halka açık fuarlardır. İş çevresinden de ziyaretçiler gelir. Genel fuarlar ticaret amacının yanı sıra tüketim ürünlerinin de tüketicilere yönelik sergilendikleri yerlerdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler