• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlama iletişiminin önemli olmasının sebepleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Geleneksel mecralardaki etki kapasitesinin sanal ortamin etkisinden daha da büyük olmasi
Soru Açıklaması

D seçeneği haricinde verilen şıklar sosyal medya pazarlama iletişiminin önemli olmasının sebepleri arasındadır. Tüketiciler televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel mecralardaki reklamları, bu ortamların sunduğu içerik üzerinde herhangi bir etkileri olmadığı için daha az tercih eder hâle gelmektedir. Tüketiciler daha kolay şekilde ve istedikleri anda bilgiye ulaşmayı istemektedirler.

2.

Özellikle hedef kitleler ile birebir ilişki kurmayı kolaylaştıran ve müşterilere ulaşmayı kişisel özelliklerine ve beklentilerine göre farklılaştırarak kolaylaştıran bilgi iletişim teknolojilerinin pazarlamaya entegre olması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "E" İlişkisel bazlı pazarla­ma uygulamalarının öneminin artmasına
Soru Açıklaması

Kitabın 9. Sayfasına göre, Özellikle hedef kitleler ile birebir ilişki kurmayı kolaylaştıran ve müşterilere ulaşmayı kişisel özelliklerine ve beklentilerine göre farklılaştırarak kolaylaştıran bilgi iletişim teknolojilerinin pazarlamaya entegre olması, ilişkisel bazlı pazarla­ma uygulamalarının öneminin artmasına ve kişisel satış uygulamalarının da bu bağlamda işletmelerin pazarlama etkinliklerinde yüksek bir değer kazanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın sınırlılıklarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Satış tutundurma sadece %10-20 düzeylerinde satış artışı getirir.
Soru Açıklaması

Satış tutundurmayla ilgili olarak söz konusu olan sınırlılıklar kitabın 108. Sayfasına göre şöyle sıralanmaktadır:

  • Bir marka için, satış tutundurma faaliyetleri bittiğinde, satışlar yüksek se­viyelerde kalmamaktadır. Satış tutundurmanın faydası sadece kısa dönem için geçerlidir. Uzun dönemde etkinliklerini kaybederler.
  • Satış tutundurma faaliyetleri tek başlarına kullanılamazlar. Diğer pazarla­ma iletişimi uygulamalarıyla desteklenmeleri gerekmektedir.
  • Satış tutundurma faaliyetlerinin aynen devam ettirilebilmesi güçtür.
  • Tüketicilerin satış tutundurmaya konu olan ürün ya da markayla ilgili ola­rak olumsuz düşüncelere sahip olmaları söz konusu olabilir.
  • Fiyat indirimleri nedeniyle gelen müşteriler daha çok markayı daha ön­ceden almış olan tüketicilerdir. Yeni müşteri kazanma üzerinde çok etkili olmadığı ifade edilmektedir.
  • Satış tutundurma sadece %10-20 düzeylerinde satış artışı getirmektedir.
  • Satış tutundurma, pazarı sürekli daralan ve ürün yaşam eğrisinin son dö­nemlerine gelmiş olan ürünler için çok fayda sağlamaz
  • Uzun süre yapıldıklarında, tüketiciler fiyata karşı daha duyarlı hâle gelir ve satın alma için satış tutundurma faaliyetini beklerler. Bu da işletmelerin daha düşük kârlılığa sahip olması anlamına gelir.

Soruda yer alan seçeneklerde ise d şıkkı dışında  satış tutundurmanın faydaları yer almaktadır. E şıkkında ise satış tutundurmayı sınırlayan faktörlerden biri  bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt D şıkkıdır.  

4.

Logo, marka adı ya da firma adı ürün faydası açık bir biçimde ifade edilmeyecek şekilde gösterilen marka yerleştirme stratejisine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Örtülü yerleştirme
Soru Açıklaması

Örtülü yerleştirme: Burada pasif bir biçimde yerleştirme yapılmaktadır. Logo, marka adı ya da firma adı ürün faydası açık bir biçimde ifade edilmeyecek şekilde gösterilir. Örneğin filmde bir sahnede markaya ait bir açık hava reklamı görebiliriz, tamamıyla pasif bir reklamdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma kavramı içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Doğru fiyatlama kararlarına yönelik çabalar
Soru Açıklaması

Amerikan Pazarlama Birliği tanımına göre, reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve tanıtım dışında kalan çabalar olarak tanımlanmaktadır. Satış tutundurma, satın alma gerçekleştirmeleri için tüketicilere özel bir şeylerin teklif edilmesi ve sunulmasıdır (Odabaşı ve Oyman, 2009). Satış tutundurma, tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik olarak farklı araçların kullanıldığı, çoğunlukla kısa dönemli, tüketicilerin ürünü denemesini sağlamaya yönelik, satın alma kararının daha hızlı ya da daha yüksek miktarlarda verilmesini sağlama amacı taşıyan faaliyetlerdir. Satış tutundurma ile ilgili olarak verilebilecek bir diğer tanım, belirli bir süre, yer ve müşteri grubu ile sınırlandırılmış, faaliyetlere direkt olarak cevap vermelerini teşvik etmeye yönelik olarak müşterilere ya da aracılara ek faydalar sunulması şeklindedir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Satış  Gücüne Yönelik Satış  Tutundurma Araçlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Hediye Pullar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ticari bir işletmenin sosyal kampanyasına bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Süt tesisinsin çiftçileri iyi tarım uygulaması hakkında eğitmesi
Soru Açıklaması
Sosyal pazarlama kampanyaları, birincil amacı olumsuz ürünün pazarlanmaması (örneğin sigara) ya da olumlu olan ürünün (örneğin süt) pazarlanması olan, kitlesel medya ya da doğrudan tepki kampanyalarıdır
8.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde bütçe belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Minimum bütçeleme yöntemi
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişiminde bütçe hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, seçilecek pazarlama iletişimi araçlarının maliyetleridir. Bu maliyetler üzerinde işletmenin bir tasarrufu olmadığından bütçenin minimum miktarının önceden belirlenmesi mümkün değildir.

9.

I. FiyatII. Performans III. VerimIV. DağıtımYukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri pazarlama değişkenleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I ve IV
Soru Açıklaması

Pazarlamanın değişkenleri tüketici satın alma davranış, ürünün fiyatı, dağıtım, promosyon ve ürünün örnekleri ile ilgilidir.

10.
Tüketicilerin satın alım sırasında kalite, fiyat, stil açısından karşılaştırmalar yaptıkları ve daha az sıklıkla satın aldıkları ürünler beğenmeli ürünlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir gruptur?
Doğru Cevap: "C" Buzdolabı - diz üstü bilgisayar- yemek masası
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Nihai tüketicilerin belirlenmesinde psikolojik fiyatlandırma taktikleri en çok uygulanan yöntemdir. Tüketicilere iletilen en önemli mesaj fiyat hakkındaki bilgiler ise, satın alma kararını etkileyen en önemli etken nedir?
Doğru Cevap: "B" Fiyat değişkenliği.
Soru Açıklaması
Nihai fiyat tüketici için önemlidir. Nihai fiyat belirlenmesinde en çok uygulanan yöntem psikolojik fiyatlandırmadır. Özellikle perakende satışlarda çok kullanılır. Küsuratlı fiyatlandırma ile farklı etki yaratılır. Uzun süre sabit fiyatlandırma güvenilir imaj çizer ve alma güdüsü yaratılmaya çalışılır. Prestij fiyatlandırmasında kalite algısı yaratılır. Miktar indiriminde zam yapmak yerine ürünün miktarı küçültülerek fiyat indirimi yapılır. Fiyat hakkındaki bilgiler belkide tüketicilere iletilen en önemli mesajdır. Reklamlar, promosyon reklamları ve indirim kuponları aracılığı ile hızlı tüketim ürünlerinde tüketiciye ulaşılır. Çünkü tüketici için bu tür ürünlerde satın almayı etkileyen en önemli değişken fiyat değişkenidir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değeri açıklar?

Doğru Cevap: "E" Fiyat
Soru Açıklaması

Fiyat, alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değerdir. Buna rağmen hem alıcı hem de satıcı için farklı anlamlar barındırır. Satıcı için fiyat, bir seri maliyet unsurlarını içeren beklenen kar marjını içeren bir kavramdır. Alıcı için ise fiyat, ürünün tarihsel fiyatının hesaplanmasını, karşılaştırılabilen ürünler için rekabetçi fiyatı, umulan fiyatı içeren bir kavramdır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Mevcut müşterileri mutlu etmek
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarlamanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: • Mevcut müşterileri tutmak, • Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek, • Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak, • Markanın kullanım miktarını arttırmak
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin doğrudan pazarlamayı kullanma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Doğrudan pazarlamanın daha çok sayıda ürün satabilme özelliğini kullanmak
Soru Açıklaması
E şıkkı dışındaki bütün şıklar doğrudan pazarlamayı kullanan işletmelerin motivasyonlarını oluşturmaktadır.
15.

Aşağıdakilerden hangisi tüketim ürünlerinin satın alım özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tüketim ürünlerinin satışı endüstriyel ürünlere göre daha kolaydır.
Soru Açıklaması

Tüketim ürünlerinin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler; Tüketim ürünleri talebi doğrudandır Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire karşı esnektir. Tüketim ürünlerinin alımı genellikle duygusaldır. Tüketim ürünleri göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar. Teknik bakımdan endüstriyel ürünlere göre basit ürünlerdir.

16.
Aşğıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönleri arasına yer alır?
Doğru Cevap: "D" İmaj sorunu
Soru Açıklaması
İmaj sorunu
17.
Satış tutundurma faaliyetleri ile ilgili olarak bir takım sınırlılıklar da söz konusudur. Bu sınırlılıklar neyi ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sürekliliği olmayan bir etkisi olduğunu
Soru Açıklaması
Satış tutundurma faaliyetleri ile ilgili olarak bir takım sınırlılıklar da söz konusudur. Bu sınırlılıklar, satış tutundurmanın sürekliliği olan bir etki göstermediğini ortaya koymaktadır
18.

Tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdiği özel olay ya da organizasyon arasında bir bağlantı yaratmayı he­defleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Kitabın 10. Sayfasında yer alan bilgilere göre, Sponsorluk tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdiği özel olay ya da organizasyon arasında bir bağlantı yaratmayı he­defler. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkıdır

19.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletme pazarlama iletişimi unsurlarından biri olan halkla ilişkiler ile satış tutundurmayı bütünleşik bir şekilde kullanarak tüketicilerin yeni bir ürüne yönelik ilgisini çekmeyi ve ürüne yönelik satın alma eylemini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi her iki pazarlama iletişimi unsurunu da kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Etkinlik düzenleyip örnek ürün dağıtmak
Soru Açıklaması
20.
Rex F. Harlow'a göre Halkla İlişkiler Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliği sağlayıp yardım eden, kendine özgü bir yönetim fonksiyonudur. Sorunların ya da konuların yönetimini gerektirir, yönetimin kamuoyuna duyarlı olması ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar. Amerikan Halkla İlişkiler topluluğuna göre ise; Halkla İlişkiler itibardır. Ne yaptığın, ne söylediğin, senin hakkında başkalarının ne söylediğinin sonucudur. Halkla İlişkiler; fikir ve davranışları etkileme, anlayış ve destek kazanma amacıyla, itibar ile ilgilenen bir disiplindir. Organizasyon ve ilgili çevreler hakkında karşılıklı anlayış ve iyi niyet oluşturan ve sürdüren, planlı, sürekli bir çabadır. Harlow ile Amerikan Halkla İlişkiler Topluluğunun Halkla İlişkileri tanımlarken farklılaştığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sorunların ve konuların yönetimini gerektirir.
Soru Açıklaması
Her iki tanımda da Halkla İlişkilerin; karşılıklı anlayış, iletişim, kabul, işbirliği destek sağlayan bir disiplin olduğu ifade edilmektedir. Halkla İlişkiler fikir ve davranışları etkileyen, itibar kazanmaya yardım eden, kendine özgü bir yönetim fonksiyonudur. Karşılıklı anlayış ve iyi niyet oluşturur. Ama Harlow'un tanımı, hem kavramsal hem de operasyonel öğeler içermektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler