• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının üyelerinin fonksiyonlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Parçalara ayırma
Soru Açıklaması

Kanal üyeleri bazı fonksiyonları yerine getirirler. Bu fonksiyonlar; sınıflara ayırma, biriktirme, parçalara ayırma, çeşitlemedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın sınırlılıklarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Satış tutundurma faaliyetleri tek başlarına kullanılamaz.
Soru Açıklaması

Bir marka için satış tutundurma faaliyetleri bittiğinde satışlar yüksek seviyelerde kalmamaktadır. Satış tutundurma faaliyetleri tek başlarına kullanılamazlar. Satış tutundurma faaliyetlerinin aynen devam etmesi güçtür. Satış tutundurma sadece %10-20 düzeylerinde satış artışı sağlamaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi satışı etkileyen faktörlerden ekonomi ve teknoloji ile ilişkilendirilebilen bir faktördür?

Doğru Cevap: "E" Çevresel etkenler
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi amaçlarının saptanmasında satış yaklaşımını etkileyen faktörlerden çevresel etkenler; ekonomi ve teknoloji ile ilişkilendirilebilir.

4.

Üreticiler son dönemlerde mevcut ve potansiyel müşterilerinin kesin bir listesini temin etmek istemektedirler. Satış tutundurma bu bilgileri sağlayacak şekilde ta­sarlandığında aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmiş olur?

 

Doğru Cevap: "A"  Veri tabanı oluşturma
Soru Açıklaması

Kitabın 104.sayfasında satış tutundurma amaçları sıralanmakta ve temel anlamda açıklanmaktadır. Bu açıklamalara göre, üreticiler son dönemlerde mevcut ve potansiyel müşterilerinin kesin bir listesini temin etmek istemektedirler. Satış tutundurma bu bilgileri sağlayacak şekilde ta­sarlanabilir. Elde edilen bilgiler ileriye dönük olarak tüketicilerle kurulacak ilişki­lerde veri olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden sorumuzda yer alan amaç Veri tabanı oluşturmadır. Doğru yanıt A şıkkıdır

5.

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik bir satış tutundurma aracıdır?

Doğru Cevap: "D" Satış noktası malzemeleri
Soru Açıklaması

Üretici işletmeler bazı durumlarda, markanın satışını artırmak için satış noktasında kullanılmak üzere bir takım malzemeler temin ederler. Aracılar bu malzemeleri kullanarak markanın tüketiciler tarafından benimsenmesi için çaba gösterirler.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın iletişim boyutu ile ilgili olarak üzerinde düşünülmesi gereken konular arasında değildir?

Doğru Cevap: "D" Çevresel
Soru Açıklaması

Ambalaj renk, tasarım, şekil, büyüklük, marka ismi, fiziksel malzeme ve etiket bakımından tüketiciler ile iletişim halindedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hedef kitleyi kendisi için en uygun ürüne yönlendirmek
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi ile hedeflenen, kullanıcıyı kendisi için en uygun ürüne değil, pazarlanan ürünün kullanıcı için en uygun ürün olduğuna ikna etmektir.

8.

Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Entegre fuar
Soru Açıklaması

Entegre fuarlar: Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenirler. Örneğin; sütçülük ve süt ürünleri fuarında bu alanla ilgili kullanılan makine ve benzeri ilgili endüstri ürünlerini görmekte mümkün olabilmektedir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama medyası değildir?
Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması
Reklam
10.

Ürün ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Firmalar tüketici deneyimini de ek fayda olarak eklemektedir
Soru Açıklaması

Birçok firma ürün ve hizmetlerinde vaat ettikleri faydalar yanına tüketici deneyimini de ek bir fayda olarak eklemektedir.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Reklamla satış tutundurma arasındaki yaklaşım farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Satış tutundurmanın  satın almayı teşvik etmesi
Soru Açıklaması

Kitabın 106. Sayfasına göre, Satış tutundurma bazı durumlarda diğer tutundurma karması elemanlarının sağ­layamadığı faydaları sağlar. Taktiksel olarak değerlendirilebilecek olan satış tu­tundurma, diğer tutundurma karması elemanlarından farklı olarak sonrayı değil, şimdiyi hedefler. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüketicilerin işletmeye ve mar­kaya bağlılığından çok, satışların kısa dönemde artışını hedefler. Satış tutundur­manın, diğer tutundurma karması elemanları ile arasındaki temel farklılık, satış tutundurmanın davranışsal olması ve kısa dönemde etkisinin görülmesi, buna karşın diğer pazarlama karması elemanlarının tutumsal olması ve etkinin uzun dönemde görülmesidir.

Reklamla satış tutundurma arasındaki yaklaşım farkı reklamın tüketicilere sa­tın alma için neden vermesi, satış tutundurmanın ise satın almayı teşvik etmesi­dir (Kotler, 2002). Satış tutundurma ile reklamın birbirlerinin yerine geçen değil, birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilmesi gerekir.Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından satış tutundurmanın faydalarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Müşterilerin planlı satın almalarına olanak sağlar
Soru Açıklaması

Satış tutundurma işletmelerin artan oranda uyguladıkları bir pazarlama iletişimi yöntemidir. İşletmelere Müşterilerin plansız satın almalarına olanak sağlar.

13.

Ürünlerin dağıtım kanalları boyunca akışları üreticiden aracılara ve tüketiciye doğru gerçekleşmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İtme ve çekme stratejisinin kullanımı
Soru Açıklaması

İtme ve çekme stratejisinin kullanımı: Ürünlerin dağıtım kanalları boyunca akışları üreticiden aracılara ve tüketiciye doğru gerçekleşmektedir. Pazarlama iletişimi stratejileri ürünlerin dağıtım kanalındaki hareketini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

14.
Düzenli bir şekilde yapılan satış tutundurma faaliyeti, işletmelerin birçok amacınıgerçekleştirmesine olanak salayabilir. Satış tutundurma amaçları, nihai tüketicilere,aracılara ve satış gücüne yönelik satış tutundurma olmak üzere üç farklı şekildeincelenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sadece nihai tüketicilere yönelik amaçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Ürün deneme ve örnek ürün dağıtımı
Soru Açıklaması
A,C,D şıkları aracılara yönelik satş tutundurma amaçlarını örneklendirirken, E şıkkı satış gücüne yöneli satış tutundurma amaçlarındandır.
15.

I. TürüneII. Coğrafik dağılımınaIII. Mülkiyet durumunaYukarıdaki maddelelrden hangisi veya hamgileri perakendeciliğin sınıfları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Perakendecilik, satılan ürün türüne, coğrafik dağılıma, örgütlenme biçimine, mülkiyet durumuna, işletme büyüklüğüne, bütünleşme derecesine ve faaliyet yöntemlerine göre sınıflandırılabilmektedir.

16.

Doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden biri olan ve doğru bir biçimde tanımlanmış, öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamalara verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Seçicilik
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlamanın güçlü yönleri arasında yer alan seçicilik; doğru bir biçimde tanımlanmış ve öncelşkle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamalardır.

17.

Toptancılar yerine getirdiklere faaliyetlere göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Tüccar toptancılar
Soru Açıklaması

Toptancılar, yerine getirdikleri faaliyetlere göre çeşitli sınıflara ayrılırlar. Toptancı sınıflarını şöyle özetleyebiliriz: Tüccar toptancılar, tam hizmet tüccar toptancılar, genel ticari toptancılar, sınırlı ürün toptancıları, özellikli ürün toptancıları, öde ve taşı toptancılarıdır.

18.

İşletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmak ise, kullanması gereken en açık araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Reklam
Soru Açıklaması

Eğer işletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmaksa, reklam kullanılacak en açık araçtır. Diğer seçenekler çeldiricilerden oluşmaktadır.

19.

I. Ürün Deneme ve Örnek Ürün DağıtımıII. Ürünün Yeniden Satın Alınması ve Marka BağlılığıIII. Küçük Miktarlarda Satın Alınmasının SağlanmasıIV. Veri tabanını oluşturmaYukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri satış tutundurmada nihai tüketicilere yönelik satışı tutundurma amaçları arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Üreticiler çoğunlukla ürünün gerçeğinden daha küçük ambalajlarla deneme amaçlı olarak satın almasını sağlamaya çalışırlar. Ancak sonrasında tüketicilerin daha büyük ambalajlı ürünleri almalarını isterler.

20.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin temel bileşenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Satış tutundurma
Soru Açıklaması
Birçok pazarlama kampanyasının temel bileşenlerinden olan satış tutundurma, Amerikan Pazarlama Birliği tanımına göre, reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve tanıtım dışında kalan çabalar olarak tanımlanır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler