• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
"Çikolatalı fındık kremasının şık bir bardak içerisinde verilmesi" satış tutundurmada kullanılan armağan türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Ambalajın armağan olarak verilmesi
Soru Açıklaması
Temel olarak dört çeşit armağan söz konusudur: • Paketin üstünde verilen armağanlar (Pepsi’nin şişeye yapıştırılmış şekilde bardak hediye etmesi) • Paketin içinde verilen armağanlar (kahvaltı gevreği kutusu içinde verilen oyuncaklar) 3 • Paketten ayrı şekilde verilen armağanlar (Evoria firmasının t49 üzerindeki alışverişlere ruj hediye etmesi) • Ambalajın armağan olarak verilmesi (Çokokrem’in bardak içinde verilmesi)
2.
Sektörde yer alan tüm işletmeleri ve ilgili diğer tarafları bir araya getiren etkinliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ticari fuarlar
Soru Açıklaması
Ticari fuarlar
3.

I. İçerikII. EsneklikIII. KesinlikIV. KişiselleştirmeYukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerini imaj sorunu, kesinlik ve içerik faktörleri oluşturur. Esneklik ve kişiselleştirme ise güçlü yanlarındandır.

4.
Aşağıdakilerden hangisinde satış tutundurmanın hedefi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kısa dönemde satış artışı hedefi
Soru Açıklaması
Taktiksel olarak değerlendirilebilecek satış tutundurma sonrayı değil şimdiyi hedefler
5.

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Yerli olma
Soru Açıklaması

Hedef kitle belirlenirken; Ölçülebilir olma: hedef kitle ölçülebiliyor mu?Yeterli olma: ne kadar alıcı bu segmentte yer alıyor? Burada yeterli sayıda alıcı var mı? Ulaşılabilir olma: seçilen hedef kitle ile iletişim kurulabilir mi? Hedef kitle diğerlerinden ayrılabilir mi? Bu hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak medya var mı? Uygun olma: ürün ya da hizmetin sunduğu yarar hedef kitleye uygun mu?

6.
I ) Satış yarışmaları ve toplantıları II ) kataloglar ve broşürler III ) Satış el kitapları IV ) Portföy ve yüze hitap eden araçlar V ) Şirket amblemli araçlar. Yukarıdaki maddeleri incelediğimizde bu maddeler satış tutundurma araçlarında hangi aracı tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Satış gücüne yönelik satış tutundurma araçları.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma araçlarından satış gücüne yönelik satış tutundurma araçları hem satış tutundurma faaliyetlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi hem de tüketicilerle etkin ilişkiler kurulabilmesi açılarından önem taşımaktadır. Etkili bir satış olmadığında satış tutundurmanın da etkisi yüksek olmayacaktır. Satış örgütüne yönelik çalışmaların iki temel amacı bulunmaktadır. Satış gücü içinde çalışanların başarılarının arttırılması ve ilk amacın gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde çalışanların istekli çalışması. Buna yönelik olarak da satış yarışmalarının temel amacı çalışanlar arasında rekabet oluşturarak performans arttırılması. Katalog ve broşürler satış personeline bilgi sağlayacak şekilde olmalı ve doğrudan satış gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenmelidir. Satışa ilişkin kitaplar gerekli bilgileri içermelidir. Göze hitap eden araçlar olmalıdır. Şirket ambleminin olduğu hediyeler müşterilere verilerek dikkatleri çekilmelidir.
7.
İletişim sürecini oluşturan temel öğeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geribildirim
Soru Açıklaması
İletişim sürecini oluşturan temel ögeler kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirimdir. İletişimde kaynak, bilgiyi verendir. Mesaj, bilginin içeriği, iletilmek istenen bilgi ya da fikirdir. Kanal, mesajın göndericiden, alıcıya doğru taşındığı ortam olarak ifade edilmektedir. Alıcı, mesajı okuyan, dinleyen ya da izleyen kişi, grup, topluluk ya da kitledir. Geri bildirim ise alıcının, göndericiye gönderdiği tepkiye denmektedir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi sponsporluğun güçlü yanlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Rekabet üstünlüğü sağlar.
Soru Açıklaması

Sponsorluğun üstünlüklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Çeşitli medyada sponsorluk etkinliğinin yer alabilmesi olanağı vardır. Sponsorluk, diğer reklam etkinliklerine de farkındalığı arttırır. Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır. Bu girişim işletme için bir övünç duygusu oluşturur. Rekabet üstünlüğü sağlar. Destekleyen ile desteklenen arasında bağ kurularak olumlu bir çağrışım oluşturulur. Belirgin bir ticari görünümü yoktur.

9.

Aşağıdakilerden hangisinde medya seçiminde izlenecek adımların ilk ve son aşaması doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Ulaşma sıklık ve etkiye karar verme-zamanlamaya karar verme
Soru Açıklaması

Medya seçiminde izlenecek temel adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: - Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek, - Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak, - Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak, - Zamanlamaya karar vermek.

10.

Satış tutundurma nasıl bir yaklaşıma sahiptir?

Doğru Cevap: "B" Faydacı yaklaşım
Soru Açıklaması

Fiyat indirimleri gibi faydalar tüketiciler için genel anlamda faydacı tüketim unsurudur. Bu açıdan bakıldığında satış tutundurmanın faydacı bir yaklaşıma sahip olduğu söylenebilir. Ancak geldiği noktada satış tutundurma, sadece parasal katkı ile açıklanamaz. Bunun nedeni, satış tutundurmanın tüketicilere parasal değerin de ötesinde, hazcı birtakım faydalar da sağlayabilecek olmasıdır.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

3. Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yöneticilerin uzun dönemli düşünmeleri
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın gelişmesinde yöneticilerin uzun dönemli düşünmelerinin aksine kısa dönemli yaklaşımlara sahip olması en önemli nedenlerden biridir.

12.
1. Esneklik 2. Güç 3. İnandırcılık 4. Etkinlik 5. Çekicilik  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mesaj gönderenin taşıması gereken  özelliklerdir?
Doğru Cevap: "E" 03-02-05
Soru Açıklaması
13.

Üreticinin pazarlama iletişimi ögelerini nihai tüketicilere yönelttiği ve onları ürünü perakendeciden istemek üzere teşvik ettiği stratejiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Çekme stratejisi
Soru Açıklaması

Çekme stratejisinde üretici pazarlama iletişimi ögelerini nihai tüketicilere yöneltir ve onları ürünü perakendeciden istemek üzere teşvik eder. Nihai tüketicilerin talebi, perakendecinin ürünü toptancılara sipariş vermesine neden olur ve dolayısıyla ürün aracılar vasıtasıyla kanaldan çekilmiş olur. Çekme stratejisi tüketicilerden talep gelmesini sağlamakta ve son tüketicileri hedefleyen reklam ve tutundurmaları içermektedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın kuvvetli yanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Promosyon savaşlarına yol açabilmesi
Soru Açıklaması

Promosyon savaşları ihtimali, satış tutundurmanın kuvvetli değil zayıf yanlarından biridir.

15.
Ekmek ve fırıncılıkla ilgili ürünlerin ve bu alanla ilgili makina ve benzeri endüstriyel ürünlerin temel alındığı bir fuar düzenlenmek istenmektedir. Bu fuar aşağıdaki fuar türlerinden hangisi kapsamında yapılır?
Doğru Cevap: "A" Entegre fuarlar
Soru Açıklaması
Entegre fuarlar: Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarı mamul, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenirler. Örneğin sütçülük ve süt ürünleri fuarında bu alanla ilgili kullanılan makine ve benzeri ilgili endüstri ürünlerini görmekte mümkün olabilmektedir.
16.
Çeşitli bağlantıların kurulduğu, iş anlaşmalarının yapıldığı ve ürün özelliklerine yönelik detaylı bilgilerin elde edildiği fuarlarda işletmeler hem sektörün durumunu görebilir hem de kendi itibarlarını güçlendirebilirler. Bu bağlamda işletmelerin fuarlarda nasıl bir sergileme gerçekleştirecekleri aynı zamanda işletmenin hangi uygulamasını etkilemektedir?
Doğru Cevap: "D" Pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması
Bir fuara katılırken işletmelerin öncelikle sergileme amaçlarının ne olduğuna karar vermeleri gerekmektedir. Sergileme amaçlarının belirlenmesinin ardından amaca uygun bir strateji belirlenmelidir. Sergi ve stant tasarımı ise ortaya konan strateji doğrultusunda belirlenmelidir. Dolayısıyla işletmelerin fuarlarda nasıl bir sergileme gerçekleştirecekleri işletmelerin pazarlama iletişimi uygulamalarını da etkilemektedir.
17.

Ürünün tüketiciler tarafından denenmesi sağlanır. Tüketiciler para ödemeyecekleri için deneme ihtimalleri yüksektir. Özellikle yeni ürünlerin pazara sunulması sırasında oldukça faydalı bir yöntem olan bu pazarlamanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örnek ürün dağıtımı
Soru Açıklaması

Örnek ürün dağıtımı: Ürünün tüketiciler tarafından denenmesi sağlanır. Tüketiciler para ödemeyecekleri için deneme ihtimalleri yüksektir. Özellikle yeni ürünlerin pazara sunulması sırasında oldukça faydalı bir yöntemdir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Garanti
Soru Açıklaması

Ürünün soyut özellikleri; stil, kalite, imaj, restij, garanti, arka ismi iken ürünün somut özellikleri; boyut, özellik, renk, tat, dayanıklılık ve ambalajdır.

19.

Belirli bir parasal değer taşıyan ve tüketiciye bu değer kadar indirim sağlayan araçlara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Kupon
Soru Açıklaması

Kupon, belirli bir parasal değer taşıyan ve tüketiciye bu değer kadar indirim sağlayan araçlardır. Bu sayede tüketicilerin ürünü satın alması teşvik edilmeye çalışılır. Kuponlar, satış tutundurma amaçlarını tam olarak uygulama şansı verir, kısa dönemliliği çok iyi bir şekilde yansıtır ve işletmenin satışlarının artmasına olanak tanır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin planlarında iç hedef kile olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Yatırımcılar
Soru Açıklaması
Halkla ilişkilerde; dış hedef kitle: Medya ve eşik bekçileri, basın (ulusal, bölgesel, günlük, haftalık, gazete, dergi ve diğerleri) yayın (TV, radyo, uluslararası, ulusal ve yerel) Finansal, ürün sahipleri, paydaşlar, üreticiler, dağıtımcılar Genel kamu işleri baskı grupları, destekçiler (belli bir mesajı yaymaya çalıflan kifliler),eğitimciler, bilgi sağlayanlar, ticari birlikler, topluluklar (cemaat, camia). İç hedef kitleler: Çalışanlar, ortaklar ve yatırımcılar, kuruluş üyeleri, yönetim ekibi, potansiyel çalışanlar, çalışanların aileleri, sendika üyeleri, emekliler ve işten ayrılanlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler