• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

Satış temsilcisinin müşteriyle ilk ilişki kurduğu, ilk karşılaştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Satış sunuşu
Soru Açıklaması

Satış sunuşu, satış temsilcisinin müşteriyle ilk ilişki kurduğu, ilk karşılaştığı aşama yaklaşma olarak bilinir. Mevcut müşterilerle ilişki kurup, satış görüşmesi için randevu almak daha kolay olabilir ancak yeni bir aday müşteriye ilk yaklaşmak genellikle zor bir süreçtir.

2.
Pazarlama iletişimi sürecinde yapılan durum analizinde sıklıkla SWOT analizi kullanılmaktadır. Anlamını güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin İngilizce yazımdaki baş harflerinden alan bu analiz türü, işletmenin iç ve dış çevresinideğerlendiren bir analiz tekniğidir. Buna göre;Toyota şirketinin Prius marka hibrid otomobili için İngiltere pazarına girerken yaptığı pazarlama iletişimi planında yer alan SWOT analizinde; "Toyota'nın Dünyanın üçüncü, Japonya'nın da en büyük otomobil üreticisi olması" özelliği, analizin hangi aşamasına işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Güçlü yönler
Soru Açıklaması
SWOT Analizi anlamı gereği şu aşamaları kapsamaktadır. • Strengths (Güçlü yönler) • Weaknesses (Zayıf yönler) • Opportunities (Fırsatlar) • Threats (Tehditler) Verilen örnekte Toyota'nın Dünyanın üçüncü, Japonya'nın da en büyük otomobil üreticisi olması özelliği ile güçlü bir yönünü vurgulamaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt A'dır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Satışın pazarlama iletişimi içerisinde güçlü olduğu yönler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Müşterilerle uzun dönemli ilişkileri sürdürebilir olması
Soru Açıklaması
Kişisel satışın pazarlama iletişimi içinde güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir: • Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması • Müşterilere ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler verebilme, kolay algılanamayan ürünleri açıklayabilme olanağı sağlaması • Kişiler arası iletişime ve etkileşime dayalı olduğu için kişileri gözleyebilme ve böylece mesajları kişilerin ihtiyaçlarına uyarlayabilme olanağı sağlaması • Müşteriler ile satış ilişkisinden arkadaşlık ilişkisine kadar uzanan bir yelpazede ilişkiler kurabilme ve müşterilerle uzun dönemli ilişkileri sürdürebilmeye olanak sağlaması • Müşterinin yani alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması • Satışçının müşteriden hızla geri bildirim alması ve dolayısıyla müşterinin tepkisini çabukça değerlendirerek gerektiğinde mesajı değiştirebilme, ayrıntılandırma yoluyla müşteriden daha iyi bir tepki alınabilmesi.
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "bireylerin sosyal medyayı kullanma nedenleri" arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sponsorluk
Soru Açıklaması
Sosyal medyada bireyler iletişim, iş birliği, eğitim ve eğlence amaçlarıyla bir araya gelirler.
5.
Aşağıdakilerden  hangisi veya hangileri  Pazarlama iletişimi planlama  süreci adımlarındandır? 1. Durum Analizi 2.Uygulama 3. Strateji 4. Amaçlar
Doğru Cevap: "E" 1,2,3,4
Soru Açıklaması
Durum Analizi: Amaçlar: Strateji: Taktikler: Uygulama: Kontrol:
6.

I. Bir mesajı kuvvetlendirmeII. Bir mesajı hedeflemeIII. Bir mesajı yönlendirmeYukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin amaçlarına bağlı olarak, sponsorluğun sahip olduğu temel iletişim işlevleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Sponsorluk, işletmenin amaçlarına bağlı olarak iki temel iletişim işlevine sahiptir. Bunlar; bir mesajı kuvvetlendirme ve mesajı hedeflemedir.

7.

I. Küsuratlı fiyatlandırmaII. Prestij fiyatlandırmaIII. Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırmaIV. Değişken fiyatla fiyatlandırmaYukarıdakilerden hangisi veya hangileri psikolojik fiyatlandırma taktikleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması

Psikolojik fiyatlandırma taktikleri tüketici davranışlarını temel alır. Başlıca psikolojik fiyatlandırma taktikleri; küsuratlı fiyatlandırma, sabit fiyatla fiyatlandırma, prestij fiyatlandırma, miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma şeklindedir.

8.

Genellikle sadece belirli bir coğrafi bölge için düzenlenen ve bu bölgeden ziyaretçi çeken fuarların adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bölgesel Sergi
Soru Açıklaması

Bölgesel fuarlar: Genellikle sadece belirli bir coğrafi bölge için düzenlenen ve bu bölgeden ziyaretçi çeken fuarlardır.

9.

I. Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olmasıII. Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesiIII. Müşterinin yani alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırmasıYukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kişisel satışın pazarlama iletişimdeki zayıf yönlerindendir?

Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması

Kişisel satışın pazarlama iletişimi içinde zayıf yönleri şunlardır:Kişisel satış çabaları için diğer iletişim araçlarına göre daha yüksek maliyete katlanılır. Kişisel satış elemanlarının eğitimi, ücretlendirilmesi dışında satış görüşmesi ile ilgili seyahat, konaklama, ağırlama maliyetleri bir müşteriye ulaşmayı çok pahalı hâle getirir. Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi de önemli bir zayışıktır. Aynı firmanın farklı satış temsilcileri şirketi farklı biçimde temsil edebilir ki bu da firma imajı açısından önemli bir sorun oluşturur. Bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınmasını, yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimi içeren satış gücü yönetimi zor bir süreçtir. Günümüzde insanlar, reklam gibi kitlesel iletişim faaliyetlerinden rahatsız olabildikleri gibi kişisel satış çabaları da tüketicileri rahatsız edebilmektedir.

10.

Pazarlama iletişimi çabaları çeşitli iletişim görevleri açısından ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu görevler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Hedef kitleyi haberdar etmeyerek merak uyandırma
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi çabaları, hedef kitleyi haberdar etme, bilgilendirme, olumlu tutum oluşturma, tutumları pekiştirme, imaj oluşturma gibi çeşitli iletişim görevleri açısından ele alınabilir. Hedef kitleyi haberdar etmeyerek merak uyandırma, bunlardan biri değildir.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.

Kurumsal sosyal girişimlerden hangisi ticari kuruluş, kar amaçsız kuruluş ve müşterinin bir araya gelmesiyle işlerlik kazanan ve ticari kuruluş ile kar amaçsız kuruluş arasında taktiksel ya da stratejik bir ortaklıktır?

Doğru Cevap: "D" Amaca yönelik pazarlama
Soru Açıklaması

Kurumsal sosyal girişimlerinden amaca yönelik pazarlama kar amaçsız kuruluş ve müşterinin bir araya gelmesiyle işlerlik kazanan ve ticari kuruluş ile kar amaçsız kuruluş arasında taktiksel ya da stratejik bir ortaklıktır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Beğenmeli ürünler
Soru Açıklaması

Tüketim ürünleri kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılırlar.

13.

Perakendecilerin belirli bir satın alma eyleminden sonra tüketicilere verdiği ikramiyeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hediye Pulları
Soru Açıklaması

Hediye pulları, perakendecilerin belirli bir satın alma eyleminden sonra tüketicilere verdiği ikramiye olarak değerlendirilmektedir. Ancak eski kullanım düzeyini kaybetmiştir. Bunun nedeni ise işletmelerin daha çok fiyat indirimlerine yönelmiş olmasıdır.

14.

Üründen elde edilen “çekirdek yarar” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Tüketicinin üründen elde ettiği temel yarar
Soru Açıklaması

Ürün katmanlarındaki temel düzey çekirdek yarardır. Tüketicinin üründen elde ettiği temel yarardır. Bir cep telefonunun çekirdek yararı mobil iletişim sağlayabilmesidir.

15.
Küçük perakendecilere en düşük maliyetle hizmet veren ve çok çeşitli ürünleri satan toptancılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Öde ve taşı toptancıları 
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın faydalarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Müşterinin plansız satın almalarına olanak sağlaması
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın faydaları; Aracılar ve tüketiciler arasında bir şeyler kazanma duygusu geliştirir, diğer pazarlama iletişimi uygulamalarına ek olarak uygulanabilir. Oldukça esnektir. Doğrudan bir teşvik aracıdır. Farklı büyüklükteki işletmeler için uygundur. Müşterilerin plansız satın almalarına olanak sağlar. Satın alma sıklıklarının artmasını sağlar. Ürün ve markayı güncel tutar.

17.
İnsanların pazarlamaya konu olan ürüne ilişkin tutumlarını, satın alma davranışları yönlendirir. Bu nedenle iletişim etkisi tutumlar özelinde var olan tutumu değiştirmek, pekiştirmek, olumsuz tutumları olumluya çevirmeye neden olur. Bu bağlamda reklam neyi etkiler?
Doğru Cevap: "D" İkna edici reklam ile markanın rakiplerine karşı avantaj sağlamasına neden olur.
Soru Açıklaması
Günümüzde herhangi bir ikna edici iletişim çabası nasıl bir etki yaratabilir diye düşündüğümüzde reklamcılık insanların pazarlamaya konu olan ürüne ilişkin tutumlarını ve davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle insanları reklam yolu ile konuya ilişkin bilgileri özellikle yeterlilik, değer ve kullanım bilgileri, kanıları ve diğer rekabet eden unsurları değişir. Reklam ikna etkisi yaratırken ürünün eşdeğer rakiplerine karşı avantaj sağlanmasına yol açar.
18.

“Satışçıların sadece kendi şirketlerinin işini bilmeleri yeterli değildir. Kişisel satış görevlileri müşterilerinin sektörünü, işlerini de bilmek zorundadır. Müşterileriyle onlara rekabetçi üstünlük ve karlılık sağlayacak ortaklıklar geliştirmelidirler”. Bu açıklama günümüz satışçılarının hangi görev veya rollerini açıklar?

Doğru Cevap: "A" Müşteri Ortağı
Soru Açıklaması

Müşteri ortağı: Satışçıların sadece kendi şirketlerinin işini bilmeleri yeterli değildir. Kişisel satış görevlileri müşterilerinin sektörünü, işlerini de bilmek zorundadır. Müşterileriyle onlara rekabetçi üstünlük ve karlılık sağlayacak ortaklıklar geliştirmelidirler.

19.

Amacı ürün markası tekrar ederek  markanın farkına varılması, benimsenmesi ve marka bağlılığı yaratılması olan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Seçici talep reklamı
Soru Açıklaması

Kitabın 35. Sayfasında Reklam sınıflandırması mevcuttur. Buna göre  belli bir markaya talep yaratmak için yapılan reklam seçici talep reklamıdır ve  ürün markası tekrar edilerek markanın farkına varılması, benimsenmesi ve marka bağlılığı yaratılmasına çalışılır. Doğru yanıt E şıkkıdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişme nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yöneticilerin uzun dönemli yaklaşımlara sahip olmaları
Soru Açıklaması

Yöneticiler son dönemlerde daha yoğun bir şekilde kısa dönemli düşünmeye başlamışlardır. Kısa dönemli düşünülmesi işletmelerin kısa sürede sonuç getirecek uygulamalar üzerinde durmaları anlamına gelmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler