• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

Satış tutundurmanın artan öneminin nedenlerinden biri olan ve özellikle güçlü markaların bile durgunluk zamanında satış tutundurmaya yönelmelerinin nedeni olarak da kabul edilen gerekçe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın yarattığı etki kısa dönemli olduğundan, özellikle ekonomik durgunluğun söz konusu olduğu dönemlerde satış tutundurma işlemleri satışların artmasını sağlayan oldukça etkili bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bu da; marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması olarak açıklanır.

2.
İşletmeden işletmeye (BtoB) satış, daha çok müşterinin problemini çözme ve müşteri için stratejinin yerine getirilmesine dönüştürülmüştür. Satışçılar müşterilerinin işletme stratejilerini anlamak ve daha sonra onlara nasıl yardımcı olabileceklerini bulmak durumundadır. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu sürece uygun bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Firma için, sektör ve içinde iş yapılan çevre hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak
Soru Açıklaması
Günümüzde özellikle işletmeden işletmeye satış türünde müşterileri ortak olarak görmek onlara satış yapmaktan çok onlarla çalışmak anlamı taşımaktadır. BtoB satışlar ürün özelliklerini ürün faydalarına dönüştürmenin ötesindedir. Ayrıntılı bilgi edinmek sürece yapılacak değerli bir katkıdır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Dayanıklılık
Soru Açıklaması
Her ürün için geçerli olan soyut ve somut özellikler tüketicilere bir iletişim stratejisi oluşturularak aktarılır. Bu iletişim stratejisinde hangi özellikleri ön plana çıkarılacağı belirlenir. Somut özellikler boyut özellikler renk dayanıklılık ambalaj tat vb. iken soyut özellikler stil kalite imaj prestij garanti marka ismi vb.dir.
4.

Herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şekline ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlama, herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şeklidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Toyota’nın İngiltere pazarına ilişkin hazırladığı SWOT analizine ait dışsal bir faktördür?

Doğru Cevap: "B" Yeni bir modelle pazara giriş
Soru Açıklaması

Avrupa’nın pazar payının % 4 olması, “Just in time” üretim yapması, güvenilir ve yüksek kaliteli bir imaja sahip olması, Dünya’nın 3. büyük otomobil üreten firması olması içsel faktörlerle ilgiliyken yeni bir modelle pazara giriş dışsal faktörlerin içinde yer almaktadır.

6.
Bir ürün hakkında hoşa gitme, tutum oluşturma ve satın alma davranışı oluşturma reklamın hangi amacı içerisinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "E" İkna etme
Soru Açıklaması
7.

İşletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmak ise kullanması gereken en açık araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Reklam
Soru Açıklaması

Eğer işletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmaksa reklam kullanılacak en açık araçtır. Diğer seçenekler çeldiricilerden oluşmaktadır.

8.

I. Hedef kitleye bir soru yöneltilmesiII. Hedef kitleye mesajın başında ve sonunda ürünü satın alıp kullanmasını haklı çıkaracak gerekçeler söylenmesiIII. Hedef kitlenin ürünü ya da hizmeti kullanmasını gerektiren nedenler gösterilmesiYukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkili bir mesajın nasıl söyleneceğinin belirlenmesiyle ilgili unsurlardır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Maddelerin hepsi mesajın nasıl söyleneceğinin belirlenmesiyle ilgilidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişmesinin nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın öneminin artmasının nedenleri; yöneticilerin kısa dönemli yaklaşımlara sahip olmaları, ölçmenin kolay olması, reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler, farklılaşmanın eskisi kadar kolay olmaması, marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması, tüketici davranışlarında sürekli olarak değişim yaşanması ve mağaza içinde karar verme davranışının artması, perakendecilerin gücünün artması ve raflarda daha fazla yer bulabilmek için işletmelerin rekabet etmesidir.

10.
"Anadolu Üniversitesi'nin mezun ve okuyan öğrencilere farklı bakış açıları kazandırabilmek ve ilgi duydukları alanlarla ilgili ikinci bir diploma fırsatı sunmayı amaçladığı "İkinci Üniversite" kapsamında çeşitli duyurum faaliyetlerini gerek sosyal medya araçları ile, gerek açık hava reklam çalışmalarıyla gerekse de fuar tanıtım etkinlikleriyle hedef kitlesi ile buluşturmaktadır. "Buna göre Anadolu Üniversitesi hangi iletişim çabasını kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kurum ve ürünün farkında olunmasını sağlamak
Soru Açıklaması
Anadolu Üniversitesi kurumunun yeni bir eğitim fırsatı olan İkinci Üniversite'nin olanakları ve bölümleri hakkında bilgi vermesi, bunu farklı tanıtım mecralarında yayınlaması, ürün ve kurum hakkında farkındalık sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt C'dir.
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Aşağıdakilerden pazarlama karmalarından hangisi maliyet unsuru içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Fiyat
Soru Açıklaması

Fiyat dışında diğer pazarlama karması elemanları maliyet unsurları arasında yer alır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın etkileşimli boyutuna örnektir?
Doğru Cevap: "A" Peynir almak isteyen bir müşteriye şarküteride tadım yaptırarak karar vermesini sağlamak
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarla-ma bazı durumlarda da tüketicileri karar verme süreçlerinde daha ileri aşlamalara doğru hareketlenmeye teşvik eder. Örneğin bir tüketiciye verilen ürün numunesi ile ürünü denemesi sağlanır ve ardından da satın alma kararı vermesi beklenir. Müşteriye tattırılan yani test ettirilen bir gıda ürünü hakkındaki fikrinin anında alınması doğrudan pazarlamanın etkileşimli boyutudur.
13.

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde yaygın olarak kullanılan SWOT analizinin ortaya koyduğu unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Gelecek beklentileri
Soru Açıklaması

Durum analizinde yaygın olarak kullanışan SWOT; strengths yani güçlü yönleri; Weaknesses yani zayıf yönleri, Opportunities yani fırsatları ve son olarak Threats yani tehditleri kapsamaktadır. SWOT kelimesi bu kelimelerin baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır.

14.
Hedef kitleye odaklanarak diğer kurumlardan farklılaşma amacıyla olimpiyat oyunlarına sponsor olan bir kurum iletişim anlamında geleneksel medyadaki hangi durumun önüne geçebilir?
Doğru Cevap: "A" Mesaj karmaşası
Soru Açıklaması
Sponsorluk uygulamalarıyla geleneksel medyadaki mesaj karmaşasının önüne geçilebilir. Bunun yanı sıra sponsorluk aracılığıyla mesaj belli bir hedefe yöneltilerek iletişim sürecinde ortaya çıkan verimsizlik hali en alt seviyeye indirilebilir.
15.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Pazarlama iletişimi çabaları görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Hedef kitleyi haberdar etmeyerek merak uyandırma
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi çabaları, hedef kitleyi haberdar etme, bilgilendirme, olumlu tutum oluşturma, tutumları pekiştirme, imaj oluşturma gibi çeşitli iletişim görevleri açısından ele alınabilir.

16.
İnternetin kitlesel bir iletişim mecrası haline gelmesi ile birlikte tüketiciler karar verme sürecinde bilgi almak amacıyla farklı sosyal medya platformlarına başvurmaya başlamışlardır. Sosyal medyanın, geleneksel medyada yer alan reklamlara kıyasla daha güvenilir bir bilgi kaynağı olarak algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ağızdan ağza iletişim
Soru Açıklaması
Etkileşim temelli sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın iletişim pratiklerine imkan sağlamaktadır. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte tüketiciler bu iletişim platformlarında içerik üretmeye başlamışlardır. Tüketiciler tarafından birer bilgi alma mecrası olarak da kullanılan sosyal medya aynı zamanda reklamlar açısından geleneksel medyaya kıyasla daha güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu durumun nedeni de internet ortamında gerçekleşen ağızdan ağza iletişimdir. Tüketiciler ağızdan ağza iletişim yoluyla bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak içerik oluşturabilirler.
17.
Satış tutundurma hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "B" Satışların arttırılmasına
Soru Açıklaması
Satış tutundurma kısa dönemde satışların arttırılmasına yöneliktir ve reklam ve diğer tutundurma karması elemanları ise uzun dönemde fayda sağlayacak şekilde tasarlanırlar
18.

Satış tutundurmanın tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilir.
Soru Açıklaması

Satış tutundurmada diğer tutundurma çabalarından farklı olarak hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilir.

19.
I ) Veri tabanı oluşturma II ) Ürün deneme ve örnek ürün dağıtımı III ) Ürünün yeniden satın alınması ve marka bağlılığı IV ) Satın alma sıklığının ve oranının arttırılması V ) Büyük miktarlarda satın alınmasının sağlanması VI ) Yeni ürün sunumu. Yukarıdaki maddeleri incelediğinizde, bu maddeler satış tutundurma amaçlarından hangi amacı tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Nihai tüketicilere yönelik amaçlar.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma amaçlarında, nihai tüketicilere yönelik amaçlarda, tüketiciler son dönemlerde mevcut ve potansiyel müşterilerin kesin bir listesini temin etmek istemekte ve veri tabanı oluşturmaktadır. Satış tutundurmanın önemli bir bölümü, ister mevcut isterse yeni olsun tüketicilerin ürünü denememeleri riskin ortadan kaldıracak şekilde faaliyetler yürütmesidir. Tüketicilerin satın aldıkları ürünü yeniden alma ve onlarda marka bağlılığı yaratmak için faaliyetler planlanmaktadır. Ayrıca satın alma oranını sıklaştırmak için farklı kullanım şekillerinin vurgulanması sağlanmaktadır. Büyük miktarlarda ürün satışı için, deneme boyutu veya küçük ambalajlarda deneme amaçlı satın alınma amaçlanır. Yeni ürün sunumu için hızlı tepki alabilmek nedeniyle satış tutundurma yöntemleri kullanılmaktadır.
20.
Örnek ürün dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Maliyeti oldukça düşüktür. 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler