• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
Satış tutundurma, çeşitli faydalarının yanı sıra birtakım sınırlılıklara da sahiptir. Özellikle fiyat indirimlerinden dolayı markaya yönelen tüketiciler markayı daha önceden satın almış olan tüketicilerdir. Dolayısıyla satış tutundurmanın yeni müşteriler elde etme üzerinde çok etkili olmadığı belirtilmektedir. Satış tutundurmanın belirtilen sınırlılığını aşmak için aşağıdakilerden hangisi en etkili yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Satış tutundurmayı, pazarlama iletişiminin diğer unsurlarıyla birlikte kullanmak
Soru Açıklaması
2.
Her bir ürün için geçerli olan soyut ve somut özellikler tüketicilere bir iletişim stratejisi oluştrularak aktarılır. Bu iletişim stratejisinde hangi özellikleri ön plana çıkarılacağı belirlenir. Söz konusu özellikler, somut ve soyut olarak 'ye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Prestij
Soru Açıklaması
Renk, özellikler, dayanıklılık ve tat ürünün somut özelliklerinden bazılarıdır. Prestij ise soyut özellik grubuna girmektedir.
3.

Tüketicilerin farkında olmadıkları ya da farkında olsalar bile satın almayı düşünmedikleri ürünler aranmayan ürünlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Aranmayan Ürünler
Soru Açıklaması

Tüketicilerin farkında olmadıkları ya da farkında olsalar bile satın almayı düşünmedikleri ürünler aranmayan ürünlerdir.

4.

Pazarlama iletişim elemanlarından biri olan ve özellikle endüstriyel hedef kitlelere yönelik olarak kullanılan, satıcı ile potansiyel alıcının yüz yüze geldiği iletişim çabalarını ifade eden kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Kişisel satış
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi elemanları içerisinde özellikle endüstriyel hedef kitlelere yönelik olarak kullanılan kişisel satış, satıcı ile potansiyel alıcının yüz yüze geldiği iletişim çabalarını ifade eder.

5.

Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Uygulamaları etkileşimlidir.
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlama uygulamalarında iki yönlü bir iletişim söz konusu olduğu için etkileşimli olduğu belirtilir.

6.
Satış tutundurmanın diğer tutundurma karması elemanlarından farkı nedir?
Doğru Cevap: "A" Satış tutundurma karması sonrayı değil, şimdiyi hedefler.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma bazı durumlarda diğer tutundurma karması elemanlarının sağlayamadığı faydalar sağlar. Taktiksel olarak değerlendirilebilecek olan satış tutundurma, diğer tutundurma karması elemanlarından farklı olarak sonrayı değil, şimdiyi hedefler. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüketicilerin işletmeye ve markaya bağlılığından çok, satışların kısa dönemde artışını hedefler. Satış tutundurmanın diğer tutundurma karması elemanları ile arasındaki temel farklılık; satış tutundurmanın davranışsal olması ve kısa dönemde etkisinin görülmesi, buna karşın diğer pazarlama karması elemanlarının tutumsal ve etkisinin uzun dönemde görülmesidir.
7.

Tüketicilerle anında bir tepki elde etmenin yanında, müşteri ilişkileri oluşturmak adına da farklı reklam mecralarının kullanıldığı pazarlama iletişimi aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması

hem de müşteri ilişkileri oluşturmak için e-mail, telefon, televizyon, internet gibi araçları kullanarak doğrudan bağlantılar kurmaya, doğrudan pazarlama denilmektedir.

8.
"Reklam: Mesajların belirli bir kaynak tarafından gönderildiği, bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında belirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve kişisel olmayan iletişim biçimidir."Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi reklamın zayıf bir yönünü göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" Tek yönlü iletişime dayanması
Soru Açıklaması
Reklamın tek yönlü iletişime dayanması dışında verilen tüm şıklar reklamın güçlü yönlerine işaret etmektedir. Tek yönlü iletişim ise zayıf bir yönü vurgulamaktadır. Doğru yanıt B'dir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi Satış tutundurmanın nihai tüketiciye yönelik amaçları içinde yer alır?

Doğru Cevap: "D" Veri tabanı oluşturma
Soru Açıklaması

Diğer dört madde satış tutundurmanın gelişmesi nedenleriyken D şıkkı satış tutundurmanın nihai tüketiciye yönelik amacını açıklar.

10.

“Satış tutundurma faaliyetleri, özellikle de mağaza içinde yürütülen faaliyetler mağazaya daha fazla sayıda müşterinin gelmesine olanak sağlayacaktır. Bu sayede, her ne kadar tüketici mağazaya belirli bir amaçla gitmiş olsa da sadece satış tutundurmaya konu olmuş olan ürünlerin değil, diğer ürünlerin de müşteriler tarafından görülmesi sağlanmış olacaktır”. Bu bilgilerden yola çıkarak satış tutundurmanın hangi amacı vurgulanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Müşteri Trafiğinin arttırılması
Soru Açıklaması

Müşteri Trafiğinin arttırılması ile satış tutundurma faaliyetleri, özellikle de mağaza içinde yürütülen faaliyetler mağazaya daha fazla sayıda müşterinin gelmesine olanak sağlayacaktır.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan ve işletmenin gerekli harcamaları saptamasından sonra yatırım geri dönüş oranını hesaplamasıyla gerçekleşen yönteme verilen isimdir?

Doğru Cevap: "D" Ayırabildiği kadar bütçeleme yöntemi
Soru Açıklaması

Bütçenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan ayırabildiği kadar bütçeleme yönteminde işletme; diğer gerekli harcamaları saptadıktan sonra yatırımın geri dönüş oranını hesaplamaktadır.

12.

Ürünün katmanlarındaki ikinci düzey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gerçek yarar
Soru Açıklaması

Ürünün katmanlarındaki ikinci düzey gerçek yarardır ve marka ismi, ürün özellikleri kalite ambalaj ve tasarım ögelerini içerir. Cep telefonu satın almayı dü­şünen bir tüketici çekirdek yarar yanında, marka ismi (iPhone, Nokia, Samsung gibi), ürün özellikleri (görüntülü görüşme, dokunmatik ekran, kamera özellikleri gibi), kalite, tasarım ve ambalaj konularını da değerlendirir.

13.

SWOT analizine göre Avrupa pazarında yer alan bir işletmenin Avrupa’da pazar payının düşük olması, Avrupa pazarı ve kültürünü çok iyi tanımaması aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Zayıf yönler
Soru Açıklaması

SWOT analizi modeline göre bu konular zayıf yanlar olarak değerlendirilir.

14.

Farklılık yaratabilmek ve rakip işletmelerden bir adım önde olabilmek için verilen mesajlar aşağıdakilerden hangisi özellikle yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Mesajın orijinal olması ve mesajda verilen sözün tam olarak yerine getirilmesi
Soru Açıklaması

İşletmeler aktiviteleri planlarken, ne derecede etkili olmayı hedeflediklerini ve tüketicinin hangi özelliklerine gönderme yapacaklarını iyi kararlaştırmalıdır. Farklılık yaratabilmek ve rakip işletmelerden bir adım önde olabilmek için, mesajın orijinal olması ve mesajda verilen sözün tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

15.

Ürünlerin sınıflandırmasına göre kullanım ömürleri boyunca çok kez kullanılabilen ürünlere verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Dayanıklı ürünler
Soru Açıklaması

Kullanım ömürleri boyunca çok kez kullanılabilen ve bu özelliğine göre sınıflandırılmış olan ürünlere dayanıklı ürünler adı verilir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi ürünün zenginleştirilmiş yararlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Teslimat ve kredi
Soru Açıklaması

Ürün katmanlarındaki üçüncü düzey zenginleştirilmiş yarardır ve satış sonrası hizmetler, ürün desteği, teslimat ve kredi seçenekleri, garanti ögelerini içerir. Zenginleştirilmiş yararlar genelde tüketici deneyimini artırmak için planlanır ve yönetilir.

17.
Satış tutundurma faydaları içerisinde tüketicinin satın alma dürtüsünü harekete geçirerek hızlı karar vermesini sağlayan fayda aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kampanyayı kaçırmak istemeyen tüketicilerin hızlı bir şekilde karar vermelerini ve satın alma eylemini gerçekleştirmelerini sağlama.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma, işletmelerin artar oranda uyguladıkları bir pazarlama iletişim yöntemidir. İşletmelere bir takım faydalar sağlar. Bu faydaları pek çok maddede toplayabiliriz. Satış tutundurmanın maddeleri arasında satın alma sıklığının arttırılması, fiyat dışı rekabetin egemen olduğu pazarlarda pay alma olanaklarının sağlanması, satış noktalarında ürün ya da marka ek satış alanlarının kazandırılması, farklılaşmaya ve marka konumlanmada etkileri gibi pek çok madde sayılabilir. Ancak satış tutundurmada hızlı satış yapılması, kampanyalar bazında fırsata odaklanmış müşterinin hızlı karar verme dürtüsünün harekete geçirilerek satın alma eyleminin bir an önce gerçekleştirilmesinin sağlanması, satış tutundurmanın önemli bir faydasıdır.
18.
Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış tutundurma  faaliyetlerinden  biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Müşteri veritabanı oluşturulması 
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi nihai fiyatın belirlenmesinde en çok uygulanan yönteme verilen isimdir?

Doğru Cevap: "D" Psikolojik fiyatlandırma
Soru Açıklaması

Nihai fiyatın belirlenmesinde en çok uygulanan yöntem psikolojik fiyatlandırmadır. Psikolojik fiyatlandırma özellikle perakende piyasasında çok kullanılır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama iletişimi planlama sürecindeki aşamaları oluşturmaktadır?1- Durum analizi2- Amaçların belirlenmesi3- Pazarlama iletişimi ögelerinin değerlendirilmesi4- Mesaj ve medya stratejisinin belirlenmesi5- Pazarlama iletişimi bütçesinin belirlenmesi6- Uygulama ve değerlendirme7- Kontrol mekanizmasının belirlenmesi
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3, 4, 5 ve 6
Soru Açıklaması
Pazarlama iletişimi planlama sürecindeki aşamaları şu şekildedir: 1- Durum analizi 2- Amaçların belirlenmesi 3- Pazarlama iletişimi ögelerinin değerlendirilmesi 4- Mesaj ve medya stratejisinin belirlenmesi 5- Pazarlama iletişimi bütçesinin belirlenmesi 6- Uygulama ve değerlendirme Dolayısıyla kontrol mekanizmasının belirlenmesi diye bir şık yoktur ve doğru cevap D'dir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler