• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.
Cep telefonu almak isteyen bir tüketicinin ürün, marka, marka ismi , ürün özellikleri, kalite, tasarım ve ambalaj konularını da değerlendirdiği ürün katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gerçek yarar
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi medya seçiminde izlenecek temel adımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Maliyeti belirlemek
Soru Açıklaması

Maliyet belirleme medya seçiminde kullanılan temel adımlardan biri değilken, diğer şıklar temel adımları vermiştir.

3.

“Oraya nasıl ulaşırız?” sorusu pazarlama iletişimi planlama sürecinin hangi basamağına aittir?

Doğru Cevap: "C" Strateji
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi planlama sürecinin aşamaları ve içerikleri aşağıdaki gibidir.Durum analizi: Neredeyiz? Amaçlar: Nereye ulaşmak istiyoruz?Strateji: Oraya nasıl ulaşırız? Taktikler: Stratejinin detayları Uygulama: Planın uygulanmaya başlanması.

4.

Aşağıdakilerden hangisi satış gücüne yönelik bir satış tutundurma aracıdır?

Doğru Cevap: "E" Satış el kitapları
Soru Açıklaması

Satışa ilişkin kitaplar, genel olarak satışın gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri içerir. Genel olarak satış gücünün, satıl ile ilgili olarak eğitimine yöneliktir.

5.
Odabaşı ve Oyma ( 2009 ) ' a göre satış tutundurma, satın alma gerçekleştirmeleri için tüketicilere özel şeylerin teklif edilmesi ve sunulmasıdır. Kodler ( 2002 )'e göre, satış tutundurma; tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik farklı araçların kullanıldığı, çoğunlukla kısa dönemli tüketicilerin ürünü denmesini sağlamaya yönelik satın alma kararının hızlı ve yüksek miktarda verilmesi amacını taşıyan faaliyetlerdir. Odabaşı ve Oyman ile Kodler'in satış tutundurmayı tanımlarken farklılaştığı nokta hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Satın alma kararlarının daha hızlı ve daha yüksek miktarda verilmesini sağlamayı amaçlar.
Soru Açıklaması
Satış tutundurmada her iki yazar grubu da satış tutundurmanın gerçekleşmesinde tüketicinin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Özel şeylerin teklif edilmesi müşteriyi markaya yakınlaştırmaktadır. İletişimin iki yönlü işlemesi iletişimi güçlendirmektedir. Ayrıca her iki tanımda da olumlu tutum geliştirme hedeflenmiştir. Bununla birlikte Kodler'e göre tüketicinin teşvik edilmesinin yanında satın alma kararını daha hızlı ve daha yüksek miktarda vermesini sağlamak amacıyla satış tutundurma faaliyetlerinin yapılmasının gerekliliğinin vurgulaması diğer yazarlarla farklılaştığı noktadır.
6.

Halkla ilişkilerin pazarlamadan farklılaşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Halkla ilişkiler organizasyon için iyi niyet yaratmayla ilgilidir.
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler, organizasyon için iyi niyet yaratma ve ilişki inşa etmeyle, pazarlama ürün, hizmet satma ve tüketicilerle ilgilidir.

7.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren A firmasının bir ürününün satış hızı düşmeye başlamış dolayısıyla firma da satışlarını korumak için çeşitli uygulamalarda bulunmaya başlamıştır. Söz konusu uygulamalar kapsamında ürünün özelliklerinde farklılaştırmaya ve fiyatında ise indirime gidilmiştir. Belirtilen durum göz önünde bulundurulduğunda ürünün, ürün yaşam sürecinin hangi evresinde yer aldığı ve bu evrede uygulanabilecek tutundurma yöntemleri aşağıdaki maddelerden hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Olgunluk evresi, Reklam ve Satış promosyonları
Soru Açıklaması
Ürün yaşam sürecinin “giriş, büyüme, olgunluk ve gerileme” olmak üzere dört evresi bulunmaktadır. Olgunluk evresinde satışlar devam etse de büyüme evresine kıyasla daha azdır. Dolayısıyla firmalar satışlardaki düşüşü önlemek amacıyla ürün farklılaştırmasına gidebilir yani ürün özelliklerinde çeşitli değişiklikler yapabilirler. Olgunluk evresinde firmalar tarafından uygulanabilecek öne çıkan tutundurma yöntemlerinin ise reklam ve satış promosyonları olduğu belirtilebilir.
8.

I. Şirkete yönelik anlayış yaratmakII. Hissedarların kazanç paylarını gerçek değerinin altında göstermekIII. Hisse senedi sahibinin onayını kazanmakIV. Teknik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekV. Finansal topluluklara yönelik olumlu tutum oluşturmakYukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işler arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I,III ve V
Soru Açıklaması

Finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işler, şirkete yönelik anlayış yaratmak , şirketin ürünlerini satmak, yeni yatırımcılar çekerek hisse senedi sahiplerini çoğaltmak, hisse senedi fiyatlarına istikrar getirmek, hisse senedi sahibinin onayını kazanmak, şirketin prestijini artırmak, finansal topluluklara yönelik olumlu tutum oluşturmak, şirketle ilgili konular üzerinde hissedarların siyasal duyarlılıklarını geliştirmek, çalışanlarla ilişkileri geliştirmek, hissedarların sadakatini sağlamak, şirkete ilgi çekmek şeklindedir.

9.

Üretici ya da aracı işletmelerin tüketicilere genellikle ücretsiz olarak vermiş oldukları ve alışveriş yapıldığında belirli ürünlerde indirim sağlayan kartlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Alışveriş kartı
Soru Açıklaması

Alışveriş kartı: Üretici ya da aracı işletmelerin tüketicilere genellikle ücretsiz olarak vermiş oldukları ve alışveriş yapıldığında belirli ürünlerde indirim sağlayan kartlardır.

10.
Satış tutundurmanın temel amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Tüketicilerin belirli bir şekilde davranış göstermelerini sağlamak
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın amaçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlamanın amaçları; mevcut müşterileri tutmak, ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek, doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak, markanın kullanım miktarını arttırmak şeklindedir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın önemli unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mekan
Soru Açıklaması

Kişisel satışı bir firmanın satış temsilcileri ile aday müşteriler arasında kurulacak ilişkiler yoluyla sipariş alınmasına, müşteri tatminine ve satış sonrası servise yol açan doğrudan iletişim çabaları olarak düşünebiliriz. Bu iletişim biçimi insan unsuruna, karşılıklı güvene dayalı bir özellik taşımalıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerindendir?

Doğru Cevap: "E" Esneklik
Soru Açıklaması

Esneklik: Doğrudan pazarlama çok farklı yöntemleri farklı biçimlerde kullanabilmektedir. İşletmeler her bir uygulamayı farklı biçimlerde kullanabilirler.

14.
İşletmelerin kurumsal boyutta gerçekleştirdikleri sponsorluk faaliyetleri, sahip oldukları markaları ve kurumsal düzeydeki imajları ve tanınırlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun üstün yönlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır
Soru Açıklaması
Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır seçeneği dışındaki şıklar, sponsorluğun zayıf yönlerindendir.
15.

Tüketiciyi satın almaya yöneltmek amacıyla, ürünler konusunda fikirler oluşturulması ya da iletilmesine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Reklam
Soru Açıklaması

Reklam, tüketiciyi satın almaya yöneltmek amacıyla, ürünler konusunda fikirler oluşturulması ya da iletilmesidir.

16.

Doğrudan pazarlamada müşterilerle uzun dönemli ilişkilerin kurulabilmesini sağlayan unsur aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "D" Telepazarlama
Soru Açıklaması

Telepazarlama tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasıdır.

17.
Müşteriler için yaratılan değerin kaynağı genellikle ürünün kendisinden kaynaklanır. Ancak işletmenin satış gücü müşterilerin özel ihtiyaçlarına çözüm sağlayabilecek hizmetler, programlar ya da sistemleri vurgulayan değer önerileri geliştirerek bir ürünün müşteri açısından değerini fiziksel özelliklerinin ötesine taşıyabilir. Aşağıdakilerden hangisi, müşteri için değer yaratabilecek ve böylece farklılaştırmanın zor olduğu pazarlarda bile işletme için rekabet kaynağı olabilecek değer arttırıcı satış faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Müşteriye daha uygun başka bir hizmetten açıkça söz etmek
Soru Açıklaması
Satışla ilgili gerçekleştirilen bütün olumlu adım ve hizmetler, müşterinin hizmet alımından sapmadığı ya da rekabet kuralları dışına çıkmadığı ölçüde kabul edilebilir. Müşteriye başka bir marka ve hizmetten söz etmek, satışçının temsil etiği markaya zarar olarak yansıyabilir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi satıı etkileyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Oliktik talep
Soru Açıklaması
Bu sorunun doğru seçeneği hatalıdır
19.
Satış tutundurma, işletmelerin artan oranda uyguladıkları ve şletmelere çok sayıda faydal sağlayan bir pazarlama iletişimi yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalardan biri değidir?
Doğru Cevap: "C" Değişmez, katı kuralları vardır.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma, anındalığı, esnekliği, tüketici davranışını temel alan yapısıyla oldukça esnektir. Yeni bir ürünün tanıtımı sürecinde, herhangi bir aşamada kullanılması mümkündür.
20.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Ürünün yeniden satın alınması ve marka bağlılığı
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçları; veri tabanı oluşturma, ürünü deneme ve örnek ürün dağıtımı, ürünün yeniden satın alınması ve marka bağlılığı, satın alma sıklığının ve oranının artırılması, büyük miktarlarda satın alınmanın sağlanması, yeni ürün sunumudur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler