• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik olarak farklı araçların kullanıldığı, çoğunlukla kısa dönemli, tüketicilerin ürünü denemesini sağlamaya yönelik, satın alma kararının daha hızlı ya da daha yüksek miktarlarda verilmesini sağlama amacı taşıyan faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Satış Tutundurma
Soru Açıklaması

Kitabın 101. Sayfasına göre, tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik olarak farklı araçların kullanıldığı, çoğunlukla kısa dönemli, tüketicilerin ürünü denemesini sağlamaya yönelik, satın alma kararının daha hızlı ya da daha yüksek miktarlarda verilmesini sağlama amacı taşıyan faaliyetlere satış tutundurma adı verilmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

2.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletme doğrudan pazarlama aracılığıyla çeşitli yaratıcı pazarlama uygulamalarında bulunmaktadır. Böylelikle her bir uygulama farklı ve birbirini destekleyecek, bütünlük oluşturacak bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda doğrudan pazarlamanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi farklı uygulamaların bütüncül bir şekilde kullanılmasına olanak tanımaktadır?
Doğru Cevap: "E" Esneklik
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarlamanın, farklı uygulamaları farklı biçimlerde kullanabilme özelliği esnek olması ile ilişkilidir. Diğer bir deyişle doğrudan pazarlama, bütünlüklü pazarlama uygulamalarına zemin hazırlamaktadır.
3.
I. Herhangi bir kriz içim ön hazırlıkII. Krizin gerçekliğini anlamakIII. Krizi kontrol altına almakIV. Krizi çözümlemekV. Krizden avantaj sağlamak Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında Kriz Yönetiminin Halkla İlişkiler çerçevesinde işletmeye yararı nedir?
Doğru Cevap: "C" Kriz Yönetimi bir olay içinde suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul edip, özür dileyip, ikna edici değişiklik yaparak olumsuzluğu çürütür.
Soru Açıklaması
Şirketler Kriz Yönetimini bir sorun ya da fırsat olarak görebilir. Çoğu zaman bir kriz şirketin konumunu ya da imajını geliştirme potansiyeli taşır. Kriz yönetimi bir olay içinde suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak bu olumsuzluğu çürütmeyi sağlayabilir. Genel anlamda krizi iyi yönetebilen şirketler bazen bu krizden karlı çıkmayı bile başarabilirler.
4.
Promosyon reklamları olarak adlandırılan reklam türü ile fiyat bilgisi, özellikle hangi tüketim ürünleri için tüketicilere ulaştırılır?
Doğru Cevap: "C" Hızlı tüketim ürünleri
Soru Açıklaması
5.

I. Pazarlama iletişimiII. Ürünün patent hakkıIII. FiyatIV. Çevresel etkenlerYukarıdakilerden hangisi veya hangileri satışları etkileyen faktörler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I,III ve IV
Soru Açıklaması

Satışları etkileyen faktörler pazarlama iletişimi, ürün kalitesi, fiyat, dağıtım, rekabet ve çevresel etkenlerdir

6.
Dağıtım kanalı üyelerinden perakendeciler; ürün ve hizmetlerin kişisel ya da ailevi kullanımı için satış ve bununla ilişkili tüm faaliyetlerdir. Toptancılık, ürünlerin işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak ya da örgütsel çalışmaları sürdürmek üzere satışı ve tüm faaliyetleri olarak tanımlayabiliriz. Dağıtım kanalları içinde görev alan toptancılar ile perakendeciler arasındaki temel işleyiş farklılığı nedir?
Doğru Cevap: "B" Perakendeciler nihai tüketicilere satış yaparken toptancılar nihai tüketicilere satış yapmazlar.
Soru Açıklaması
Perakendecilik belki de en eski pazarlama grubudur. Perakendeciler ürünlerinin son tüketiciye satılması ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Hemen hemen tüm tüketim ürünleri perakendeciler vasıtası ile tüketicilere ulaşır. Toptancılar da perakendeciler gibi kendi namı hesabına ticaret yaparlar. Toptancılar dağıtım kanalında kendinden sonra gelen işletmelere yani perakendecilere satış yaparlar. Toptancılar son tüketicilere satış yapmazlar.
7.
Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evrelerinden "büyüme evresi" arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanallarında satış ekibi daha agresif şekilde kullanılır
Soru Açıklaması
Büyüme evresi, yeni ürünlerin tüketiciler tarafından benimsendiği, belli düzeyde bir farkındalığın oluştuğu evredir. Bu evrede kârlar artmaya başlar. Bu evrede yürütülen pazarlama iletişimi çabalarını şöyle özetleyebiliriz: • Dağıtım kanallarında satış ekibi daha agresif şekilde kullanılır • Farkındalık yaratma ve benimsetme çabalarının devamı için reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerine devam edilir. • Marka sadakatini ve marka imajını geliştirmek için faaliyetler yürütülür • Olumlu ağızdan ağıza iletişim teşvik edilmeye çalışılır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Beğenmeli ürünler
Soru Açıklaması

Tüketim ürünleri kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılırlar.

9.
Tüketici davranışlarını temel alan psikoljik fiyatlandırma süreci çeşitli taktikleri içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vade farkı ile fiyatlandırma
Soru Açıklaması
Sabit fiyatla fiyatlandırma, küsuratlı fiyatlandırma, prestij fiyatlandırma ve miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma gibi süreçler tüketici davranışlarını temekl alan psikoljik fiyatlandırma taktiklerindendir
10.

Ürün katmanlarındaki temel düzeye yani tüketicinin üründen elde ettiği temel yarara verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Çekirdek yarar
Soru Açıklaması

Ürün katmanlarındaki temel düzey çekirdek yarardır. Tüketicinin üründen elde ettiği temel yarardır. Bir ürün geliştirilirken ilk olarak bu çekirdek yarar tanımlanır.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Yeni ürün sunumu
Soru Açıklaması

Yeni ürün sunumu; hızlı tepki alabilmek için oldukça sık kullanılan ve nihai tüketicilere yönelik amaçlar kapsamına giren bir unsurdur.

12.

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" KDV Gelir Vergisi oranının artması
Soru Açıklaması

Fiyat indirimleri, Kuponlar, Örnek Ürün dağıtımı, ve süreklilik programları nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma amaçları arasında yer almaktadır.

13.
I- Yapım II- Kullanım biçimi III- Karekterler IV- Olay örgüsü Marka yerleştirmede "marka"nın ilişkilendirildiği faktörler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Marka yerleştirmede marka dört faktörle ilişkilendirilir: • Yapım: Sinema filmi, televizyon dizisi, haftalık bir dergi ya da bir roman olabilir. • Kullanım biçimi: İlgili ürün ya da markanın yerleştirilen yapımdaki karakter tarafından kullanılış biçimi tüketici tarafından da dikkate alınır. Ancak burada yerleştirilen markanın aktif bir biçimde yer alması gerekir. • Karakterler: Karakterlerin ne tür kişiler olduğu da önemlidir. Sıradan kişiler ya da kahramanlar, rol modeller ya da çok özel kişiler şeklinde olabilirler. Örneğin klişe kişiler bir markayı belirli bir hedef grupla ilişkilendirebilme potansiyeline sahiptir. • Olay örgüsü: Marka, hikayenin ilerlemesinde etkili ya da destek oluyorsa, örneğin iyi ya da mutlu sona ulaşılmasını sağlıyorsa izleyicilerin marka yerleştirme ile ulaşacakları izlenim üzerinde olumlu etkisi olacaktır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi ürün katmanlarından "zenginleştirilmiş yarar" içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Garanti süreleri
Soru Açıklaması
Her ürün temelde üç katmana sahiptir Ürünün sahip olduğu bu her bir katman tüketiciye sunulan yararlara ek bir değer katar. Bir katman ürünün somut özelliklerine yoğunlaşırken başka bir katman ürünü soyut özelliklerine yoğunlaşır. Ürün katmanlarındaki üçüncü düzey zenginleştirilmiş yarardır ve satış sonrası hizmetler, ürün desteği, teslimat ve kredi seçenekleri, garanti ögelerini içerir. Zenginleştirilmiş yararlar genelde tüketici deneyimini artırmak için planlanır ve yönetilir.
15.
Tüketicilerin marka bağlılığının yükseltilmesine yönelik olarak kullanılan programlara verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "C" Süreklilik programları
Soru Açıklaması
Süreklilik programları daha çok tüketicilerin marka bağımlılığının yükseltilmesine yönelik olarak kullanılan programlardır. Diğer satış tutundurma araçlarına göre uzun sürede etki gösterecek şekilde tasarlanmıştır
16.

Tüketiciye mesajı iletmek için telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Telepazarlama
Soru Açıklaması

Telepazarlama tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasıdır. Amaç tüketicinin telefon aracılığıyla yönlendirilmesidir. Müşterilere ya da olası müşterilere doğrudan ve birebir etkin bir biçimde ulaşabilmeyi sağlar.

17.

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin bir markaya ilişkin olumsuz algılara sahip olması nedenleri arasındadır?

Doğru Cevap: "A" Satış tutundurmanın süresinin uzun olması
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın süresinin uzun olması, tüketicilerin markaya ilişkin olumsuz algılara sahip olmasına neden olmaktadır. Bu da markanın tüketiciler tarafından olumsuz şekilde değerlendirilmesine neden olmakta ve markanın gücünü olumsuz şekilde etkilemektedir. Olumsuz şekilde değerlendirilmesinin nedeni, tüketicilerin, ürünün kötü olması ve satış tutundurma olmaksızın satılamadığı izlenimine kapılmalarıdır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizine girmez?
Doğru Cevap: "B" Personel
Soru Açıklaması
Personel
19.

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci kavramının içerdiği varsayımlar arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürün satışları, her evrede aynı pazarlama stratejileri gerektirir.
Soru Açıklaması

Ürün satışları, her evrede farklılaşır ve farklı pazarlama stratejileri gerektirir.

20.

Yalnızca düzenlendiği konuda üretilen ürünlerin sergilendiği ve geniş halk kitlelerinden çok, ilgili sektörü hedefleyen faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İhtisas (dikey) fuarları
Soru Açıklaması

İhtisas (dikey) fuarları: Yalnızca düzenlendiği konuda üretilen ürünlerin sergilendiği ve geniş halk kitlelerinden çok ilgili sektörü hedefleyen fuarlardır. Tüketim ürünleri ya da sanayi ürünleri konusunda olabilen bu sektörel fuarlar, uzmanlaşmış fuarlardır. Ayakkabı fuarı, mobilya fuarı gibi B ve E seçenekleri çeldiriciler olup konu olan faaliyetler dikey fuarlar arasındadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler