• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Pazarlama karması elemanları içerisinde firma varlıklarına katkı sağlayan, değer yaratan eleman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fiyat
Soru Açıklaması

Pazarlama karması elemanları içinde fiyat, değer yaratan, firma varlıklarına katkı sağlayan tek elemandır.

2.

Sosyal medyanın pazarlama iletişimi açısından önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Tüketici blogları ve forumları tüketicilere gerek duydukları bilgiyi sunar.
Soru Açıklaması

Tüketici blogları ve forumları karar verme aşamalarının herhangi birisinde tüketicilere gerek duydukları bilgileri sunmaktadır.

3.
Fiyat; alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değerdir. Buna rağmen hem alıcı hem de satıcı için farklı anlamlar barındırır. Alıcının satıcıdan farklılaştığı nokta nedir?
Doğru Cevap: "D" Aynı ürünün diğer mağazalardaki fiyatı ve diğer markaların fiyatı.
Soru Açıklaması
Fiyat, alıcı ve satıcı için farklı anlamlar ifade eder. Satıcı için fiyat, bir seri maliyet unsurları ve beklenen kar marjı içeren bir kavramdır. Satıcı araştırma ve geliştirme, materyal, pazarlama ve diğer maliyetler ve kar marjını önemser. Alıcı içinse fiyat ürünün tarihsel fiyatının hesaplanmasını, karşılaştırılabilen ürünler için, rekabetçi umulan fiyatı içeren bir kavramdır. Alıcı, maliyeti ve kar marjını umursamaz. Ürünü kaça aldığına, ürünün ve diğer ürünlerin kaça satın alındığına odaklanır. Diğer markaların fiyatlarına göre fiyatı değerlendirir.
4.
Örnek ürün dağıtımı, ürün anlaşılırlığının zor olduğu durumlarda etkili yöntemlerden biridir. Maliyetli bir satış tutundurma aracı olan örnek ürün dağıtımında amaç tüketicileri ürün hakkında bilgilendirmektir. Tüketicilerin bilgilendirilip, marka ile tüketiciler arasında bir ilişki kurmayı sağlamada öne çıkan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ürünün denenmesi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet odaklı fiyatlama stratejisinin dezavantajlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Maliyetlerin hesaplanmasında hangi fiyatların kullanılacağı
Soru Açıklaması

Doğru maliyet bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda kâr kaybına neden olur, maliyetlerin hesaplanmasında hangi fiyatların kullanılacağı sorun olabilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Stokların azaltılması
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçları; müşteri trafiğinin artırılması, stokların azaltılması, rekabetin dengelenmesi, farklı faaliyetlere destek sağlanmasıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi büyüklüğüne göre sınıflandırılan perakende türleri içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Bağımsız mağazalar
Soru Açıklaması

İşletme büyüklüğüne göre perakendeciler- Büyük Perakendeciler- Departmanlı mağazalar- Süpermarketler, hipermarketler- Zincir mağazalar-Birleşik perakendecilik. Bağımsız mağazalar mülkiyetlerine göre sınıflandırılmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürünün iade sürecinde kolaylık sağlamak
Soru Açıklaması
Modern alışveriş ortamları, hijyen gereklilikleri, reklam teknikleri, ambalajı pazarlama iletişimin önemli bir ögesi hâline getirmiştir. Günümüzde firmalar ambalajın marka algısı ve tanınması üzerindeki etkisini kavramıştır. Dolayısıyla ürünün ide sürecinde kolaylık sağlamak bu etki ve özelliklerden birisi olarak düşünülemez.
9.

Satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Fiyat İndirimleri
Soru Açıklaması

Kitabın 110. Sayfasında yer alan bilgilere göre, Fiyat indirimleri satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemi ola­rak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni tüketicilere satın alma kararında belki de en teşvik edici unsur olan para sunmasıdır. Buradaki temel unsur tüketicilere ister ödenecek para üzerinden, ister satın alınacak paket üzerinden fiyat indirimi su­nulabilmesidir. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkıdır.

10.
Satış tutundurma, bazı durumlarda diğer tutundurma karması elemanlarının sağlayamadığı faydaları sağlar. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüketicilere satın alması için neden sunması
Soru Açıklaması
Tüketicilere satın alması için neden sunmak, reklamın hedeflerinden biridir. Bu, satış tutundurmayşa reklamın arasındaki temel farklılıklardan biridir.
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi hammaddelere örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" Pamuk
Soru Açıklaması

Hammaddeler tarımsal (arpa, buğday, pamuk vb.) ve doğal (balık, odun, petrol, demir cevheri vb.) olarak iki grupta incelenir. Malzemeler işletme malzemeleri (endüstriyel temizlik ürünleri, kömür, kırtasiye malzemeleri vb.) ve onarım malzemeleri (boya, vida, çekiç vb. )olmak üzere iki gruba ayrılır.

12.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "ambalajın iletişim boyutundaki önem taşıyan konular" doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Renk, tasarım, şekil, büyüklük, marka ismi, fiziksel malzeme ve etiket
Soru Açıklaması
Ambalajın iletişim boyutunda renk, tasarım, şekil, büyüklük, marka ismi, fiziksel malzeme ve etiket konuları önem taşır.
13.
I- Durum Analizi, II- Planlama Amaçları, III- Strateji IV- Eylem ProgramlarıBir pazarlama iletişimi planında yukarıdaki etmenlerden hangisi ya da hangileri bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Tipik bir pazarlama iletişimi planı, Durum Analizi, Planlama Amaçları, Strateji ve Eylem Programları unsurlarını içermektedir.
14.
Tüketicilerin ürünü denemesini sağlamaya yönelik olan ve satın alma kararının hızlı bir şekilde verilmesini amaçlayan faaliyetlerden biri olan satış tutundurma, hazcı faydaların yanı sıra çeşitli işlevsel faydalar ile de ilişkilidir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın işlevsel faydası kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomiklik
Soru Açıklaması
15.
Genel anlamda, satış tutundurmada en fazla kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Fiyat indirimleri 
Soru Açıklaması
16.
Sosyal medya çok yönlü bir iletişim imkanı sağlamaktadır. Bu değerlendirme aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal medya ortamında herkes içerik üretir, tüketir ya da paylaşır
Soru Açıklaması
Sosyal medya ortamlarında herkes içerik üretir ve aynı zamanda tüketir ya da paylaşır. Bu durum çok yönlü bir iletişim biçimini ortaya çıkarmış olur. Sosyal medyada kişiler sadece bu amaçlarla bulunmazlar, bu süreçlerin içinde farklı düzeylerde bulunmak aynı zamanda kişilerin var olduklarını gösterme biçimleridir. Bu durumu işletmeler açısından değerlendirecek olursak ne kadar fazla kişi bu ortamlarda var olursa işletmelerin bu kadar çok kişiye ulaşabilme fırsatı doğmuş olacaktır. Bütün bu tüketicilerle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurma fırsatı elde edilmiş olacaktır.
17.

İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek için pazarın tüketimine, dikkatine ya da kullanımına sunulan herhangi bir şey tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Ürün
Soru Açıklaması

Ürün: İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek için pazarın tüketimine, dikkatine ya da kullanımına sunulan herhangi bir şeydir.

18.
Satış tutundurma faaliyetlerinde, itme ve çekme stratejisi olmak üzere iki stratejiden hareket edilmektedir. İşletmelerin satış tutundurmadaki amaçları hangi stratejinin kullanılacağını belirlemektedir. Çekme stratejisinden hareketle marka ile olan ilişkiyi ürün tüketimi sonrasında bile sürekli bir şekilde devam ettirmek isteyen bir işletme aşağıdaki uygulamalardan hangisine yönelebilir?
Doğru Cevap: "D" Nihai tüketicilere yönelik ambalaj armağanları
Soru Açıklaması
19.

Ürünleri satın alıp ve doğrudan perakendecilere satan toptancılar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tüccar toptancılar
Soru Açıklaması

Tüccar toptancılar ürünleri satın alırlar ve doğrudan perakendecilere satarlar.

20.
Günümüzde ürün denilince bir firma tarafından tüketiciye sunulan soyut ve somut özelliklerin tümünü anlamak gerekir. Ürünün soyut ve somut özellikleri yanında hangi kavram firma tüketicileri için sunulan faydalar içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Tüketici deneyimi.
Soru Açıklaması
Ürün denilince bir firma tarafından tüketiciye sunulan soyut ve somut özelliklerin tümünü anlamak gerekir. Her ürün boyut, renk, koku gibi somut özellikler ile beraber stil, marka sadakati, prestij gibi soyut özellikler de barındırır. Tüketiciler ürün üzerinde düşünürken ürünün soyut ve somut özelliklerini düşünürler. Günümüzde ürün ve hizmetler gittikçe ticari bir anlam kazandıklarında, çoğu firma tüketicileri için sunulan faydalarda yeni bir düzey kavramsallaştırmışlardır. Firmalar gittikçe çetinleşen rekabette ürün ve hizmetlerini farklılaştırmak için tüketici deneyimi adı verilen kavram üzerinden çalışma yapmaktadırlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler