• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi ambalajın yerine getirdiği görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kullanım miktarı ve sıklığını arttırmak
Soru Açıklaması
2.

İşletmenin içinde bulunduğu çevrede müşterileri hakkında ürettikleri verilerin sürekli olarak elde edilmesi ve karar alırken uygun biçimlerde kullanılabilme faaliyetine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Veri madenciliği
Soru Açıklaması

Milyonlarca birim verinin analiz edilebilmesi insanın zihinsel kapasitesini aştığı için, bu verileri anlamlı hâle getirecek araçlara ihtiyaç duyulur. Bu verilere ileri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine de veri madenciliği denmektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi bir pazarlama iletişimi ögesi olarak reklamın kuvvetli yanlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Geniş kitlelere ulaşabilmesi
Soru Açıklaması

Geniş kitlelere ulaşabilmesi reklamın kuvvetli, diğer şıklar ise reklamın zayıf yanlarıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma amaçlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ürünün çekiciliğinin yüksek olması
Soru Açıklaması
Satış tutundurmanın başarıya ulaşabilmesi için ürünün çekiciliğinin yüksek olması göze alınacak bir ilke değildir.
5.
I- Tüketiciyi bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.II- Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konusunda bilgilendirir. III- Söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır. Müşterinin güvenini tazeler.IV- Tüketiciyi ürünü denemeye hazırlar.V- Yeni bir marka imajı sağlamak, marka imajını korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koymak.Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında reklamın işletmenin pazarlama hedeflerine dönük işletmeye yararı nedir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin pazarlama hedeflerine yönelik bir takım sorunlara çözüm bulur.
Soru Açıklaması
Reklamın temel amacı işletmenin satışlarına yönelik olumlu katkı sağlamaktır. Etkili bir reklam stratejisi pazarlamanın iletişim öğesi olur. Reklam ile marka imajında olumsuzluk var ise değiştirilebilir veya olumlu imaj korunur. Tüketiciye ürün ve hizmet ile ilgili daha fazla bilgi verilir. Tüketici tanıtılan ürüne nerede ulaşacağını, neler yapabileceğini ve kendine katkısını anlar. Böylece şirketin ve markanın güvenilir ve sağlam olduğu hatırlatılır. Güven tazelenir. Sonunda tüketici markayı denemeye hazır olur.
6.

Perakendecilerin belirli bir satın alma eyleminden sonra tüketicilere verdiği ikramiye olarak değerlendirilen satış tutundurma uygulamasının adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Hediye pulları
Soru Açıklaması

Hediye pulları: Perakendecilerin belirli bir satın alma eyleminden sonra tüketicilere verdiği ikramiyedir.

7.
Daha çok tüketicilerin marka bağlılığının  yükseltilmesine yönelik olarak kullanılan programlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Süreklilik Programları
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Stokların azaltılması
Soru Açıklaması

İlk dört seçenek satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçları kapsamına girmektedir. Stokların azaltılması ise; aracılara yönelik amaçlar kapsamındadır.

9.

 “Pazarda tam rekabet yapısı varsa kullanılacak mesajlar farklı, tekel yapısı varsa iletilecek mesaj farklı olacaktır. Benzer şekilde işletmelerin pay aldığı pazarda bulunan diğer işletmelerin (rakiplerin) iletişim hedefleri, stratejileri ve ürünlerinin özellikleri, pazarlama iletişimi karmasının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.” verilen örnek aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Pazarın yapısı ve rakipler
Soru Açıklaması

İçinde anahtar kelime olarak kullanılan rakipler sözcüğü bizi doğru cevaba götürmektedir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi  tüketicileri satın alma anında teşvik etmek amacıyla kullanılan armağan türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hizmet olarak verilen armağanlar
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yanlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Esneklik
Soru Açıklaması

Doğru pazarlamanın güçlü yönleri şu şekilde sıralanabilmektedir. Bunlar; seçicilik, pazar bölümlendirme, sıklık, esneklik, zamanlama, kişiselleştirme, maliyet, etkinliğin ölçümü, uzun dönemli ilişkidir.

12.
I. Mevcut müşterileri tutmak II. Müşteri profilinde çeşitlilik sağlamak üzere kampanyalar yapmak III. Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak IV. Markanın değerini artırmak için herkese hitap etmediğini vurgulamak V. Markanın kullanım miktarını arttırmak VI. Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek Yukarıda, sıralanan amaçlardan hangi 3'ü doğrudan pazarlamanın amaçları olarak aşağıda doğru şekilde verilmiştir.
Doğru Cevap: "C" II,III,V
Soru Açıklaması
I,III,V ve VI maddelerinde yer alan amaçlar, doğrudan pazarlamanın hedefleri arasındadır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi “Aracılara Yönelik  Satış  Tutundurma” araçlarından  biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hediye Pulları
Soru Açıklaması
14.
İşletme sayısının artmasıyla beraber işletmeler arasındaki rekabet de artmaya ve birbirine benzer ürünler üretilmeye başlanmıştır. Bu durum ürün farklılaştırmasını gerektirdiği gibi ürünlere yönelik marka bağlılığının da korunmasını gerektirmektedir. Başka bir deyişle tüketicilerin fiyat temelli ürün tercihleri satın alınan markanın değişmesine neden olmaktadır. Diğer pazarlama iletişimi elemanlarından farklı olarak satış tutundurmanın hangi özelliği onun marka bağlılığının düşmesi anlamında gelişme nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Etkisinin kısa dönemli olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde satış tutundurma amaçlarının farklı şekilde incelenmesi biçimleri doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Nihai tüketicilere- Aracılara- Satış gücüne
Soru Açıklaması
Düzenli bir şekilde yapılan satış tutundurma faaliyeti, işletmelerin birçok amacını gerçekleştirmesine olanak sağlayabilir. Satış tutundurma amaçları, nihai tüketicilere, aracılara ve satış gücüne yönelik satış tutundurma olmak üzere üç farklı şekilde incelenmektedir
16.

I. Reklam II. Doğrudan Pazarlama III. Halkla ilişkiler Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri pazarlama iletişimi karmasının araçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi karmasının beş aracı bulunmaktadır. Bunlar; reklam, kişisel satış, satış tutundurma, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlamadır.

17.
Doğru bir biçimde tanımlanmış ve öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamalar, doğrudan pazarlamanın hangi güçlü yönünü temsil eder?
Doğru Cevap: "C" Seçicilik
Soru Açıklaması
...
18.
Bir işletme müşterilerini kaç ana grupta toplar?
Doğru Cevap: "C" Üç
Soru Açıklaması
Bir işletmenin müşterilerini, mevcut müşteriler, potansiyel müşteriler ve habersiz müşteriler biçiminde üçe ayırabiliriz.
19.

İşletmelerin tüketicilere ürünü satın aldıklarına ilişkin bir takım kanıtlar ne ile ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Posta armağanları
Soru Açıklaması

Satın alma noktasında ve satın alma anında verilen armağanlara alternatif olarak posta ile gönderilen armağanlar kullanılmaktadır. Posta armağanlarında, işletmeler tüketicilere ürünü satın aldıklarına ilişkin bir takım kanıtlar (örneğin kapaklar) yollarlar. Satın alma anında verilen armağanlardan farkı, tüketicilerin armağana ileri bir tarihte ya da zamanda ulaşabilmesidir.

20.
Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden 4'ü doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Seçicilik, esneklik, maliyet, kişiselleştirme
Soru Açıklaması
Seçicilik, pazar bölümlendirme, sıklık, esneklik, zamanlama, kişiselleştirme, maliyet, zamanlama ve etkinliğin ölçümü doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerindendir. Kesinlik ve içerik ise zayıf yönlerindendir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok