• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Entegre Fuar
Soru Açıklaması

Entegre fuarlar: Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzen­ lenirler. Örneğin sütçülük ve süt ürünleri fuarında bu alanla ilgili kullanılan makine ve benzeri ilgili endüstri ürünlerini görmekte mümkün olabilmektedir.

2.

Verileri analiz etmek ve yorumlamak, karar alırken bunlardan yararlanmak, veri tabanlı pazarlamanın asıl ulaşmak istediği noktadır. Milyonlarca birim verinin analiz edilmesi, insanın zihinsel kapasitesini aştığı için, bu verileri anlamlı hale getirecek araçlara ihtiyaç duyulur. Bu verilere, ileri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak, işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Veri madenciliği
Soru Açıklaması

Verileri analiz etmek ve yorumlamak, karar alırken bunlardan yararlanmak, veri tabanlı pazarlamanın asıl ulaşmak istediği noktadır. Milyonlarca birim verinin analiz edilmesi insanın zihinsel kapasitesini aştığı için, bu verileri anlamlı hale getirecek araçlara ihtiyaç duyulur. Bu verilere ileri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine veri madenciliği denmektedir.

3.
1- Ölçülebilir olma2- Yeterli olma3- Ulaşılabilir olma4- Uygun olma5- Eğitici olmaHedef kitle belirlenirken yukarıdaki hangi kriterler ya da kriterlere dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
Pazarlama iletişimi sürecinde hedef kitle belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 1- Ölçülebilir olma 2- Yeterli olma 3- Ulaşılabilir olma 4- Uygun olma Hedef kitlenin eğitici olması gibi bir unsur aranmaz. Dolayısıyla doğru yanıt D şıkkıdır.
4.

Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "B" İmaj
Soru Açıklaması

İmaj ürünün soyut özellikleri arasında yer almaktadır.

5.

“Satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni tüketicilere satın alma kararında belki de en teşvik edici unsur olan para sunmasıdır”. Yukarıda belirtilen unsur satış tutundurmanın aşağıdakilerden hangi aracını açıklar?

Doğru Cevap: "A" Fiyat indirimleri
Soru Açıklaması

Fiyat indirimleri, satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni tüketicilere satın alma kararında belki de en teşvik edici unsur olan para sunmasıdır.

6.
Bir sinema filminde marka yerleştirme maliyetinin yüksek olduğu örnek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Filmde karakterin gözlüklü sahnelerde aynı marka güneş gözlüğünü kullanması
Soru Açıklaması
Marka yerleştirme marka açısından uygulanan stratejiye göre farklı düzeylerde maliyetlere neden olmaktadır. Markanın toplam reklam bütçesi içinde bu mecra için ayıracağı pay hangi stratejinin tercih edileceği üzerinde etkili olmaktadır. Maliyeti en düşük olan strateji örtülü ürün yerleştirme stratejisidir. Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme ise daha pahalıdır. Bütünleştirilmiş açık yerleştirme ise diğer iki stratejiye göre daha yüksek maliyetlidir. Olay kurgusu ile bütünleştirilmiş ve başkahraman tarafından kullanılıyor ise en yüksek marka yerleştirme maliyetinden söz edebiliriz.
7.

Doğru bir biçimde tanımlanmış ve öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamaların adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Seçicilik
Soru Açıklaması

Seçicilik: Doğru bir biçimde tanımlanmış ve öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamalardır.

8.
I. Güneş paneli üreten bir firma Akdeniz sahilinde bulunan bir otelin şemsiyelerinin tümünü kendi reklamını koymak suretiyle ücretsiz yenilemek istemektedir.II. Ayrıca otelin açık alanlarındaki tüm tentelerin yerine güneş panelleri koyarak enerjisi elde etmeyi istemektedir.III. Eğer otel bu teklifi kabul ederse güneş enerjisinin ne kadar az maliyetli ve çevreci olduğu otelde açılan stantta otel müşterilerine tanıtılırken işletmenin internet sitesinde de otelle ilgili tanıtım ve yapılan uygulamaların sonuçları halka duyurulacaktır.Yukarıda numaralandırılan durumlar sırayla hangi sosyal girişim türleridir?
Doğru Cevap: "D" I. Sponsorluk II. Amaca yönelik pazarlama III. Sosyal kampanya
Soru Açıklaması
Sponsorluk; bir sponsorun imajı, markaları, ürünleri, hizmetleri ile sponsorluk yapılan olay, etkinlik, örgüt ya da birey arasında olumlu bir bağdaştırma sağlamak amacıyla ve anlaşmalı olarak, sponsor tarafından finansman ya da di.er türden desteklerin sağlandığı herhangi bir iletişim çabası olarak tanımlanabilir. Amaca yönelik pazarlama; kâr amacı gütmeyen bir kuruluşla ticari bir kuruluşun hem belirli bir amaç için farkındalık oluşturmak ve fon toplamak hem de kâr amacı güden taraf için farkındalık oluşturmak ve satışları arttırmak amacıyla bir araya gelmeleridir. Sosyal pazarlama kampanyaları, birincil amacı olumsuz ürünün pazarlanmaması (örneğin sigara) ya da olumlu olan ürünün (örneğin süt) pazarlanması olan, kitlesel medya ya da doğrudan tepki kampanyalarıdır.
9.

İletişim ortamında gönderen niçin inandırıcılık, çekicilik ve güç özelliklerini taşımalıdır?

Doğru Cevap: "C" Etkinliğin sağlanması
Soru Açıklaması

İletişim ortamında gönderen, etkinliğini sağlaması için inandırıcılık, çekicilik ve güç gibi özelliklere sahip olmalıdır.

10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlama İletişimi ögelerinin güçlü yönleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" Geniş kitlelere ulaşabilmesi
Soru Açıklaması

Geniş kitlelere ulaşabilme özelliği pazarlama iletişimi öğelerinin güçlü yönleri arasındadır.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
Toptancılar yerine getirdikleri faaliyetler göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Çay toptancılığı konusunda uzmanlaşmış bir toptancı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?
Doğru Cevap: "E" Özellikli ürün toptancıları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karlılığı arttırmak 
Soru Açıklaması
Sat›fllar› artt›rmak ve desteklemek, • Ürün ve marka fark›ndal›¤› sa¤lamak, • Kurum ve ürünün fark›nda olunmas›n› sa¤lamak, • Kurum ve ürün imaj›n› gelifltirmek, • Hedef kitlenin tutum ve davran›fllar›na etki etmek, • Ürün ya da kurum hakk›nda bilgi vermek, • Hedef kitleyi ürün kullan›m› ile ilgili e¤itmek, • Tüketici sadakati yaratmak, • Hat›rlatma yapmak, • Yeni ürünler sunmak
13.
Toplumun her kesimine açık, genel tanıtım ve satış tutundurma açısından önemli olan fuar türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tüketici fuarları
Soru Açıklaması
Toplumun her kesimine açık olan tüketici fuarlarında, tüketim ürünleri sergilenir. Fuarın düzenlendiği kentin yanı sıra komşu merkezlerden de ziyaretçiler gelir. Genel tanıtım ve satış tutundurma açısından önemlidir
14.

Tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Veri tabanları
Soru Açıklaması

Veri tabanları müşterilerle uzun dönemli ilişkilerin kurulabilmesini sağlar.

15.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama İletişimi planlama süreci içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "C"  Planlama
Soru Açıklaması

Pazarlama İletişimi planlama süreci sıraysıyla durum analizi, amaçlar, strateji, taktikler, uygulama ve kontrol aşamalarıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürünlerin kalitesini artırır.
Soru Açıklaması

Ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevler; belirli miktarda ürün içermek, raf ömrünü uzatması, ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak, taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması, ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamaktır.

17.
Perakendecilik, belki de en eski pazarlama kurumudur. Perakendecilik, ürünlerin son tüketicilere satılması ile ilgili faaliyetleri yürütmektir. Hemen hemen her tüketim ürünü perakendeciler vasıtası ile tüketicilere ulaşır. Perakendecilik, satılan ürün türüne, coğrafik dağılıma, örgütlenme biçimine, mülkiyet durumuna, işletme büyüklüğüne, bütünleşme derecesine ve faaliyet yöntemlerine göre sınıflanırılabilmektedir. Bu kapsamda işletme büyüklüğüne göre büyük paekendeciler için yapılan bir sınıflandırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Departmanlı mağazalar
Soru Açıklaması
Departmanlı mağazalar dışındaki seçenekler, mülkiyet açısından işletmeler ve bütünleşme derecesine göre perakendeciler sınıflandırmalarına girmektedir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın pazarlama iletişimi açısından önemini açıklayan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmeler için diğer pazarlama iletişim biçimleri önemini yitirmektedir
Soru Açıklaması
Tüketiciler için artık en önemli ve en sık başvurdukları kitlesel iletişim kanalı hâline gelmiştir. • Tüketiciler televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel mecralardaki reklamları, bu ortamların sunduğu içerik üzerinde herhangi bir etkileri olmadığı için daha az tercih eder hâle gelmektedir. Tüketiciler daha kolay şekilde ve istedikleri anda bilgiye ulaşmayı istemektedirler. • Tüketiciler karar verme sürecinin bilgi edinme ya da satın alma kararının verilmesi gibi farklı aşamalarında her geçen gün daha fazla oranda farklı sosyal medya ortamlarına başvurur hâle gelmektedir. Tüketici blogları ya da forumları karar verme aşamalarından herhangi birisinde tüketicilere gerek duydukları bilgileri sunmaktadır. .rne.in tüketiciler satın alma öncesi alternatiflerin neler olduğunu araştırırken de alternatifleri karşılaştırırken de geleneksel ortamdan daha fazla bilgiye dayalı olarak ve aynı zamanda da daha etkin bir biçimde hareket edebilmektedir. • Sosyal medya, şirketler tarafından yapılan ve geleneksel medya ortamlarında yer alan reklamlara göre daha güvenilir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. İnternet’in güvenilir bulunmasının nedeni de ağızdan ağza iletişimin gerçekleşiyor olmasıdır. .rne.in tüketicilerin ürün ya da hizmetlerle ilgili bizzat kendilerinin oluşturdukları sosyal medya ortamları çok önemli bilgi kaynakları olarak görülmektedir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir ürün veya hizmetin satışını ya da satın alınmasını özendiren kısa dönemli teşviklerdir?
Doğru Cevap: "C" Satış tutundurma
Soru Açıklaması
Satış tutundurma
20.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlama İletişimi ögelerinin güçlü yönleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" Geniş kitlelere ulaşabilme
Soru Açıklaması

Geniş kitlelere ulaşabilme özelliği pazarlama iletişimi öğelerinin güçlü yönleri arasındadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler