• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Ürünler, kullanıcı türlerine göre sınıflandırıldığında “tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler” olmak üzere iki kategori ortaya çıkmaktadır. Tüketim ürünleri teknik açıdan endüstriyel ürünlere kıyasla daha basit olsalar da her iki kategori arasındaki temel farkı belirleyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ürünün kullanım amacı
Soru Açıklaması
Kullanıcı türüne göre ürün kategorisi içerisinde yer alan endüstriyel ürünler, kişiler ya da kurumlar tarafından diğer ürünlerin üretimi için satın alınan ürünlerdir. Tüketim ürünleri ile endüstriyel ürünler arasındaki temel farkı belirleyen değişken ürünün kullanım amacıdır. Diğer bir deyişle bir ürün, başka bir ürünün üretiminde kullanıldığında endüstriyel ürün kategorisinde yer alabilir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerindendir?
Doğru Cevap: "E" İçerik
Soru Açıklaması
Özellikle doğrudan posta ve telefon gibi araçlar tüketiciyi olumlu bir ruhsal duruma sokacak içerik zenginliğinden çoğunlukla yoksundur.
3.

Aşağıdakilerden hangisi hammaddelere örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" Pamuk
Soru Açıklaması

Hammaddeler tarımsal (arpa, buğday, pamuk vb.) ve doğal (balık, odun, petrol, demir cevheri vb.) olarak iki grupta incelenir. Malzemeler işletme malzemeleri (endüstriyel temizlik ürünleri, kömür, kırtasiye malzemeleri vb.) ve onarım malzemeleri (boya, vida, çekiç vb. )olmak üzere iki gruba ayrılır.

4.

Bir ürünün satış sonrası hizmetler, ürün desteği, teslimat ve kredi seçenekleri, garanti ögelerini içeren yararlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Zenginleştirilmiş Yarar
Soru Açıklaması

Ürün katmanlarındaki üçüncü düzey zenginleştirilmiş yarardır ve satış sonrası hizmetler, ürün desteği, teslimat ve kredi seçenekleri, garanti ögelerini içerir. Zenginleştirilmiş yararlar genelde tüketici deneyimini artırmak için planlanır ve yönetilir.

5.

“Satış yapmak ve müşteri ilişkileri oluşturmak amacıyla bir işletmenin satış gücü tarafından gerçekleştirilen kişisel sunuşlar” şeklinde tanımlanan pazarlama iletişimi karmasına ait araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kişisel Satış
Soru Açıklaması

Kişisel Satış: Satış yapmak ve müşteri ilişkileri oluşturmak amacıyla bir işletmenin satış gücü tarafından gerçekleştirilen kişisel sunuşlardır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Yerli olma
Soru Açıklaması

Hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler şunlardır:Ölçülebilir olma; hedef kitle ölçülebiliyor mu? Yeterli olma; ne kadar alıcı bu segmentte yer alıyor? Burada yeterli sayıda alıcı var mı? Ulaşılabilir olma; seçilen hedef kitle ile iletişim kurulabilir mi? Hedef kitle diğerlerinden ayrılabilir mi? Bu hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak medya var mı? Uygun olma; ürün ya da hizmetin sunduğu yarar hedef kitleye uygun mu?

7.
Doğrudan pazarlama uygulamalarında kullanılan medyalardan biri de kataloglar ya da posta paketleri şeklindeki doğrudan postadır. Doğrudan posta uygulamasının etkililiği üzerinde rol oynayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Veri tabanları
Soru Açıklaması
Doğrudan posta uygulamasının etkililiğini belirleyen en önemli faktör doğru müşteri listeleri ve veri tabanlarına sahip olmaktır. Kurumların, doğru kişilere posta yollamak için doğru veri tabanları oluşturmaları gerekmektedir.
8.
I. Müşteri trafiğinin artırılması II. Yeni ürün sunumu.III. Rekabetin dengelenmesi IV. Satın alma sıklığının ve oranının artırılmasıV. Satış temsilcilerine yeni uygulamaları tanıtmakYukarıda yer alan maddelerden hangileri satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" II, IV
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik bir satış tutundurma aracıdır?

Doğru Cevap: "B" Alışveriş kartları
Soru Açıklaması

Alışveriş kartları, üretici ya da aracı işletmelerim tüketicilere genellikle ücretsiz olarak vermiş oldukları ve alışveriş ypıldığında belirli ürünlerde indirim sağlayan kartlardır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Planlama
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi planlama süreci sıraysıyla; durum analizi, amaçlar, strateji, taktikler, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşur. C şıkkında yer alan planlama bunlardan biri değildir.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Son yıllarda, satış tutundurma pazarlama iletişiminin en dinamik alanlarından birihâline gelmiştir. Belirli bir süre önce reklam, toplam tutundurma bütçesinin %60’ını temsil ederken, son dönemlerde satış tutundurma faaliyetleri %65-75 civarında yer tutmaktadır (Kotler, 2003). SatışTutundurma Enstitüsü (Institute of Sales Promotion,ISP) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta toplam satış tutundurma harcamaları 1988 yılında 2,5 milyar pound iken (Yeshin, 1998), sadece fiyat indirimlerine konu olan ürünlerin toplam miktarı 2009 yılınnda 22.3 milyar dolara ulaşmıştır. Son dönemlerde marka yöneticileri, satış tutundurma için reklamdan daha fazla para harcamaktadırlar (DelVecchio vd. 2006). Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın artan bu öneminin nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Tüketici davranışlarında süreklilik olması
Soru Açıklaması
Satış tutundurmanın artmasında çok sayıda etken söz konusudur. Ancak tüketici davranışlarında süreklilik olması yani değişimin olmaması bu etkenlerden biri olamaz. Çünkü Pazara sürekli olarak yeni ürünler sürülmekte ve tüketicilerin bir işletmenin markasını denemesi güçleşmektedir. Tüketici pazarlarının değişim içinde olması satış tutundurmanın daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.
12.
I. Ürün ve markayı güncel tutması II. Doğrudan bir teşvik aracı olmasıIII. Satışlarda kalıcı iyileşme sağlaması IV. Rekabet avantajı sağlaması V. Satış dengesizliklerini gidermesi Satış tutundurmanın faydalarına değinen yukarıdaki maddelerden hangileri kavramın satın alma eylemini hemen gerçekleştirmesi kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinin yerine getirdiği fonksiyonlardan biri olan ve heterojen ürünleri homojen ürünlere bölme olarak tanımlanan fonksiyondur?

Doğru Cevap: "A" Sınıflara ayırma
Soru Açıklaması

Dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonları arasında yer alan sınıflara ayırma heterojen ürünleri homojen ürünlere bölme olarak tanımlanır. Örneğin, domatesleri perakende satılacak olanlar ve salça olmaya uygun olanlar olarak sınıflandırma bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

14.
Ürün yaşam süreci kavramı, ürünleri bir insana benzeterek her ürünün ömrü boyunca bazı evrelerden geçtiğini belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam sürecinde yer alan evrelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Diriliş
Soru Açıklaması
Her birinin süresi birbirinden farklılık gösteren ürün yaşam süreci evreleri arasında diriliş adıyla bir evre yoktur.
15.

Satış tutundurmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tüketicilerin belirli bir şekilde davranış göstermelerini sağlamak
Soru Açıklaması

Satış tutundurma, tüketicilerin sonra satın almalarındansa, şimdi almasına yönelik teşvik ve ödülleri ifade etmektedir. Satış tutundurmayla satışların arttırılması; hem mevcut müşterilerin daha fazla satın almalarının sağlanması hem de potansiyel müşterilerin markaya çekilmesiyle gerçekleştirilir. Satış tutundurmanın temel amacı tüketicilerin belirli bir şekilde davranış göstermelerini sağlamaktır. Gerçekleştirilmeye çalışılan davranış şekli ise diğer tutundurma çabalarından farklı olarak hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilir.

16.

I. Hedef kitleye bir soru yöneltilmesiII. Hedef kitleye mesajın başında ve sonunda ürünü satın alıp kullanmasını haklı çıkaracak gerekçeler söylenmesiIII. Hedef kitlenin ürünü ya da hizmeti kullanmasını gerektiren nedenler gösterilmesiYukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri mesajın nasıl söyleneceğinin belirlenmesiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
17.
Pazarlama iletişiminde tüketim ürünleri farklı sınıflarda toplanmaktadır. Aşağıdakilerden hangi ürün diğer tüketim ürünlerinden farklı bir kategoride yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Endüstriyel ürünler.
Soru Açıklaması
Tüketim ürünleri sık ve düşük miktarda satın alınan kolayda ürünler, tüketiciler satın alım sırasında kalite, fiyat, stil açısından karşılaştırma yaptıkları beğenmeli ürünler, özel tüketici gruplarının belirgin bir satın alma çabası içine girmeye hazır oldukları marka kimliği ve biricik karakteristiklere sahip özellikli ürünler, tüketicilerin farkında olmadığı veya olsa bile almadığı aranmayan ürünler olarak kendi içinde 4 gruba ayrılabilir. Tüketim ürünlerinden olan endüstriyel ürünler ise; kullanım amacı ile diğerlerinden farklıdır. Çünkü endüstriyel ürünler; kişi ya da kurumlarca başka ürünlerin üretimi için alınan ürünlerdir.
18.
Firmaların fiyatlama stratejilerini etkileyen farklı değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler firmaların pazarlama amaçlarından, tüketici algılarına, talepten, maliyete, dağıtım kanallarından, rekabete kadar çeşitlilik göstermektedir. B firması bir ürününü yukarıdaki değişkenlerden hareketle fiyatlandırmıştır. Ürün kalitesinin orta buna rağmen fiyatın yüksek olduğu bu ürüne yönelik zaman içerisinde çeşitli tüketici şikayetleri ortaya çıkmaya başlamış ve bu durum da firmanın ve ürünün itibarını olumsuz bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Fiyat-kalite ilişkisi bağlamında söz konusu firmanın yürüttüğü strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek fiyat stratejisi
Soru Açıklaması
Fiyatlama stratejileri açısından fiyat ile kalite arasında bir ilişki bulunduğu varsayılmaktadır. Diğer bir deyişle fiyatın yüksek olduğu ürünler kaliteli olarak algılanabilmektedir. Ürün kalitesinin orta buna rağmen fiyatın yüksek olduğu durumlar “yüksek fiyat stratejisi” olarak adlandırılmaktadır. Yüksek fiyat stratejisinde kalite, fiyata kıyasla orta düzeyde olduğundan zaman içerisinde tüketicilerin firmaya ve ürüne yönelik algıları olumsuz bir hale dönüşebilir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
Diğer pazarlama iletişimi araçları ile karşılığında, doğrudan pazarlama mesajların kişiselleştirilmesinde kullanılabilecek en uygun yoldur.
20.
Birbirine benzeyen yüzlerce ürünün üretilmesi, rekabetin artması ve ürün ile hizmetlerin zaman içerisinde daha fazla ticari bir anlam kazanmasıyla beraber firmalar ürün ve hizmetlerini farklılaştırmak için “tüketici deneyimi” kavramı üzerinde durmaya başlamışlardır. Bu bağlamda genellikle tüketici deneyimini artırmak için planlanan ve yönetilen ürün katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zenginleştirilmiş yarar
Soru Açıklaması
Ürün katmanının genellikle tüketici deneyimini geliştirmeye yönelik olan düzeyi zenginleştirilmiş yarar olup, söz konusu katman, ürün desteği, teslimat, satış sonrası hizmetler, garanti ve kredi seçenekleri gibi unsurları içermektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler