• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 9
1.

İnternetin ve internette online içeriğin yaygınlaşması ile birlikte, pazarlama ve halkla ilişkilerin sözü edilen yeni kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" İnternet'te pazarlama ve halkla ilişkiler birbirlerine yakınlaşmışlardır.
Soru Açıklaması

İnternet'te pazarlama ve halkla ilişkiler birbirlerine yakınlaşmışlardır.

2.
Reklam tanımına "ikna" kavramını dahil ederek reklamı tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arens
Soru Açıklaması
3.
İnandırıcılık, çekicilik ve güç gibi özellikleri taşıyan ve etkinliği kullanıldığı pazarlama iletişim ortamına bağlı olarak değişen iletişim süreci elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gönderen
Soru Açıklaması

Kitabın 5. Sayfasına göre, İletişimde gönderen bilgiyi, mesajı sunandır ve etkinliğin sağlanması için inandırıcılık, çekicilik ve güç gibi üç temel özelliğe sahip olmalıdır. Gönderenin etkinliği, kullanıldığı pazarlama iletişim ortamına bağlı olarak değişmektedir.. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Organizasyonun reklam bütçesini belirlemek
Soru Açıklaması
Birçok halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlar şunlardır: 1. Organizasyon yönetiminin bir parçası olarak planlı ve sürdürülebilir bir programı yürütür. 2. Organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır. 3. Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, düşünceler, tutumlar ve davranışları yönlendirir. 4. Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini analiz eder. 5. Organizasyonun varlığını sürdürmesi ve ilgili hedef kitlenin çıkarları ile çatışan eylemleri, politikaları ve yöntemleri tanımlar. 6. Hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar, yöntemler ve eylemlerin oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık eder. 7. Organizasyon ve ilgili çevresi arasında iki yönlü iletişimi sağlayıp sürdürür. 8. Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, fikir, tutum ve davranışta ölçülebilir değişiklikler yaratır. 9. Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında yeni ya da süregelen ilişkilere yol açar.
5.
Günümüzde reklam sadece bir ürün, hizmet ya da fikire dahil değildir. Organizasyonlar ve kurumlara da dahil olabilir. Geçmişte fikrin, hizmetin yanında günümüzde reklamda zamanın da satın alınması vardır. Reklam ikna etmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlarken firmaların ve kamu kurumlarının ve hatta bireylerin kullandıkları bir iletişim aracı haline gelmiştir. Günümüzde sosyal medya reklamcılığı etkilemiş midir?
Doğru Cevap: "A" Etkiledi.
Soru Açıklaması
Günümüzde teknolojik ve kültürel bir değişim yaşıyoruz. Özellikle internetin hayatımıza girmesi ile sosyal medya kanallarının popülerleşmesi, bu değimi ve gelişimi desteklemektedir. İnsanlar sosyal medya ortamlarında haberleri çabucak elde edip beğenilerini beğenmemelerini ve hatta nefretlerini birbirleri ile paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla reklamlar da sosyal medyanın etkisindedir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel ögelerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Çağ
Soru Açıklaması

İletişim sürecini oluşturan temel ögeler kaynak, alıcı, mesaj ve geribildirim şeklindedir.

7.

“Müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer” şeklinde ifade edilen cümle aşağıdaki satış modellerinden hangisini tarif etmektedir?

Doğru Cevap: "A" AIDA modeli
Soru Açıklaması

AIDA sözcüğü de dikkat çekmek, ilgi uyandırmak, arzulatmak ve harekete geçirmek kavramlarının İngilizce karşılıklarının baş harşerinden oluşmaktadır (attention, interest, desire, action).

8.

Tedarikçilerin satıcının zihninde pay kapabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Doğru Cevap: "B" Karşılıklı ziyaretler yapmalı
Soru Açıklaması

Üretim işletmelerinin yani tedarikçilerin satışçının zihninde pay kapabilmek için aşağıdakileri sunması gerekir:- Ürünün kalitesinin, fiyatının ve tesliminin iyi olmalıdır.- Yaratıcı ve sık satış tutundurma etkinlikleri düzenlemelidir.- Ürün eğitimi vermelidir.- Karşılıklı ziyaretler (imalatçı ve distribütörün nihai müşteriyi beraberce ziyaret etmeleri) yapmalıdırlar.- Ortaklaşa reklam (distribütör imalatçının ürünlerini de içeren reklamlar yapıyorsa reklam maliyetlerini paylaşır) faaliyetleri düzenlenmelidir.- Sergileme ve teşhir hizmetleri hazırlanmalıdır.

9.
Sosyal medya pazarlama ne tür pazarlama içerisinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Dijital pazarlama
Soru Açıklaması
10.

Kişisel satış türlerinden perakende satışın en yaygın şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Dükkan ve mağazalarda satış
Soru Açıklaması

Perakende satışın en yaygın şekli dükkan ve mağazalarda yapılan satıştır.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rekabet oluşturmak
Soru Açıklaması

Kotler (2003)’e göre reklamın amaçları dört başlık altında toplanabilir: Bilgi vermek: Yeni ürün ya da ürüne eklenen yeni bir özellik gibi. İkna etmek: Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluşturma ve satın alma davranışı. Hatırlatmak: Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışını tüketicide tekrarını desteklemek. Pekiştirmek: Tüketiciyi, satın alma davranışının doğruluğuna inandırmak. 

12.

Haris’e göre günümüzde pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin gelişimine olanak sağlayan koşullardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Büyük ve karlı bir iş haline gelmesi
Soru Açıklaması

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin bu gelişimini sağlayan koşullardan birisi bu işin büyük ve karlı bir iş haline gelmesidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin sahip olduğu alt elemanlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Reklam
Soru Açıklaması
reklam
14.

Belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarında satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zama­na yerleştirmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B"  Reklam
Soru Açıklaması

Kitabın 8. Sayfasında Reklam,  Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre, belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarında satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zama­na yerleştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt B şıkkıdır.

15.

I. Pazarı analiz etme ve planlamaII. Fırsat yakalayıcıIII. Kıt ürünlerin paylaştırıcısıYukarıdakilerden hangileri günümüz satışçıların görev ve rolleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Aday müşteri bulma, müşteri ile görüşme ayarlama, mektup yazma, seyahat, eğitimin yanı sıra pek çok satışçı müşteri ile ilgilenme, satış sonrası hizmet, istihbarat toplama, satış tahmini yapma, müşteriyi anlama, müşteriye özel çözümler geliştirme ve takım olarak satış yapmaktan da sorumludur. Günümüz satışçılarının farklı görev ve rolleri aşağıda verilmiştir: Müşteri ortağı, pazarı analiz etme ve planlama, alıcı-satıcı ekip koordinatörü, müşteri hizmeti sağlama, satın alıcı davranışı uzmanı, fırsat yakalayıcı, bilgi toplayıcı, satışları öngörücü, kıt ürünlerin paylaştırıcısı, sahada halkla ilişkiler personeli ve gelişmiş (ileri) satış teknolojisini işine uygulayıcı.

16.
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında iletişim etkisi arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Marka satın alma niyeti
Soru Açıklaması
17.

“Bir kuruma karşı olumlu imaj oluşturmayı ya da var olan olumlu imajı güçlendirmeyi amaçlayan reklamlardır”. Bu bilgi aşağıdakilerden hangi reklam grubunu açıklar?

Doğru Cevap: "D" Kurumsal Reklam
Soru Açıklaması

Bu bilgiler “kurumsal reklamı” açıklar.

18.
Çeşitli işlevleri bulunan iletişim kavramı pazarlama açısından da önem taşımaktadır. İletişim ve pazarlama kesişiminde iletişimin hangi işlevi hedef kitlede davranışsal bir değişime yol açmaya diğer işlevlere kıyasla daha yakındır?
Doğru Cevap: "B" İkna etme
Soru Açıklaması
İletişimin, haberdar etme, bilgi verme, hatırlatma ve ikna etme gibi çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Özellikle ikna etme işlevinin diğer işlevlere kıyasla hedef kitlede davranışsal bir değişime yol açmaya daha yakın olduğu belirtilebilir.
19.

Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklama ne denir?

Doğru Cevap: "C" Aracı Reklamı
Soru Açıklaması

Kitabın 35. Sayfasında Reklam sınıflandırması mevcuttur. Buna göre soruda yer alan “Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklam” Aracı reklamı olarak tanımlanmaktadır. Doğru yanıt C şıkkıdır.                     

20.

Aşağıdakilerden hangisi reaktif stratejilerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Özür stratejileri
Soru Açıklaması

Reaktif stratejiler; kriz yönetimi, özür stratejileri ve olumsuz duyuruma cevap vermedir. Proaktif stratejiler ise hak verme, güçlendirme ve internet müdahalesidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler