• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın gerekli olduğu durumlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Potansiyel müşterilerin her birinin amacının birbirinden farklılık gösterdiği durumlar
Soru Açıklaması

Potansiyel müşterilerin her birinin amacının birbirinden farklılık gösterdiği ve genelleştirilemediği durumlar kişisel satışın gerekli olduğu durumlardan biridir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi perakende satış kategorileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rekreasyonel satış
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi reklamın temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kandırmak
Soru Açıklaması
kandırmak
4.
Satışı kapatmak kavramı müşterinin ürünü ya da hizmeti kabul etmesi ve satın alması anlamına gelir. Her satış sunuşunun amacı satışı kapatmaktır. Genç ve tecrübesiz satış temsilcileri satışı kapatmaktan korkar ve tedirgin olurlar. Bunun temel nedeni müşterinin almayacağını söylemesinden korkmaları yani reddedilme korkusudur. Aşağıdaki hangisi “satışı kapatmak” süreciyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "D" Müşteriye hemen karar vermek yerine biraz düşünme fırsatı sunulabilir
Soru Açıklaması
Satış temsilcisinin iyi eğitilmemiş olması ve satış konusunda bilgi ve beceri eksikliği ya da iyi bir satış sunuşu yapamamış olması satışın kapanmasında sorun yaratabilir. Müşteriyi çok sıkmadan ama anında, orada satın almak için karar vermesini sağlamak gerekir.
5.

Organizasyonun imajını savunmada yapılan hasar kontrolünün iki yolundan biri olan reaktif stratejiler kapsamına giren unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Kriz yönetimi
Soru Açıklaması

Organizasyonun imajını savunmada yapılan hasar kontrolü yollardan biri olan; reaktif stratejiler kapsamına giren unsur kriz yönetimidir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın sınıflandırmasında hedef pazar açısından yapılan sınıflandırmada yer alan bir reklam türüdür?

Doğru Cevap: "D" Ticari reklamlar
Soru Açıklaması

Ticari reklamlar reklamın sınıflandırmasına göre; hedef pazar açısından yapılan sınıflandırmada yer almaktadır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin basamakları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Krizi anlamsızlaştırmak
Soru Açıklaması

Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürütmeyi gerektirir. Genel anlamda kriz yönetiminin basamakları şunlardan oluşur: Herhangi bir kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlamak, krizi kontrol altına almak, krizi çözümlemek, krizden avantaj çıkarmak.

8.

Tek yanlı mesajla çift yanlı mesaj arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Tek yanlı mesajlarda markaya ilişkin sadece olumlu unsurlara vurgu yapılırlarken çift yanlı mesajlarda olumlu unsurlar ifade edilen olumsuz unsurların içine gizlenmiştir.
Soru Açıklaması

Tek yanlı mesajda markaya ilişkin sadece olumlu unsurlara vurgu yapılırken çift yanlı mesajda markaya ilişkin olumlu unsurlar ifade edilen olumsuz unsurlar içine gizlenmiştir. Örneğin, bir hava yolu işletmesinin kullandığı mesajda ülkenin en iyi ikinci hava yolu işletmesi olma hedefine vurgu yapması gibi.

9.
Bir meşrubat markasının sattığı şişelerden birinin içinde iğne bulunmasıyla ilgili bir dizi suçlamaya maruz kaldığında, yönetim ekibi, bu olayın pratikte mümkün olmadığını fotoğraf ve video eşliğinde gösterdiği şişeler ve metal kutular içecekle doldurulmadan önce, baş aşağı duruyorlardı. Bu hızlı ve güçlü yanıt, olumsuz duyurumu ortadan kaldırarak, ürünlerin güvenilirliği konusunda güçlü bir durum yarattı. Bu durum aşağıda verilen halkla ilişkilerde hasar kontrolü stratejisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kriz yönetimi
Soru Açıklaması
Cevap: Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürütmeyi gerektirir. PepsiCo, ürünlerinde iğne bulunmasıyla ilgili bir dizi suçlamaya maruz kaldığında, yönetim ekibi, bu olayın pratikte mümkün olmadığını fotoğraf ve video eşliğinde gösterdiği şişeler ve metal kutular içecekle doldurulmadan önce, baş aşağı duruyorlardı. Bu hızlı ve güçlü yanıt, olumsuz duyurumu ortadan kaldırarak, ürünlerin güvenilirliği konusunda güçlü bir durum yarattı.
10.
Etkinlik işletmenin genel iletişim stratejisinde planlanan çalışmaların uygulama sürecinden oluşur. Etkinlik stratejisinin tanımında hangi öğe yer alamaz?
Doğru Cevap: "A" Karmaşıklık
Soru Açıklaması
Etkinlik kavramı işletmenin genel iletişim stratejisi çerçevesinde planlanan çalışmaların uygulanması sürecinden oluşur. Etkinlikler organizasyonların hedef kitlesi ve kamu oyu ile buluşma noktasıdır. Bu nedenle kuruluşun itibarında önemli bir etkendir. Çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Etkinlik duyurum aracıdır. Etkinlikler duyurulmak istenen haber değeri konuya uygun etkinliklerle arttırılabilir. Bu bir marka ile ilgili gelişme, markanın yeni bir ürün projesi ya da var olan bir ürünün yeni iş birliği olabilir. Markanın kendi sergilediği platformlar başka bir deyişle etkinliklerde vitrin olarak görülür. Etkinlikler markanın hedef kitlesi ile yüz yüze gelmesi ve ilişkisini güçlendirmesi için bir fırsattır.
logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 8
11.

Reklamın diğer tutundurma karması elemanları ile ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Reklam markaya özgüdür ve diğer markalar tarafından taklit edilemez.
Soru Açıklaması

Reklam markaya özgüdür ve markanın yaptığı özgün bir reklam fikri tüketicinin zihninde yer edinecektir. Diğer markalar tarafından taklit edilmesi de hem zaman açısından hem de yasal olarak mümkün değildir.

12.

Satış sunuşunun amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Müşteriyi ikna etmek
Soru Açıklaması

Potansiyel müşterilere yapılan satış sunumunun amacı; önerilen ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarıyla örtüştüğü ve ihtiyaçlarını tatmin edeceği konusunda müşteriyi ikna etmektir.

13.

Pazarlama iletişiminde gönderici aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Marka
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişiminde gönderici markadır.

14.

Organizasyonların dikkate alması gereken çeşitli dış hedef kitleler vardır. Aşağıdakilerin hangisi organizasyonun dış hedef kitlesi arasında yer almaktadır?

 

Doğru Cevap: "E" Dağıtımcılar
Soru Açıklaması

Organizasyonun dış hedef kitlesi, medya ve eşik bekçileri, basın (ulusal, bölgesel, günlük, haftalık, gazete, dergi ve diğerleri), yayın (TV, radyo, uluslararası, ulusal ve yerel), finansal ürün sahipleri, paydaşlar, üreticiler, dağıtımcılar, genel kamu işleri, baskı grupları, destekçiler (belli bir mesajı yaymaya çalışan kişiler), eğitimciler, bilgi sağlayanlar, ticari birlikler, topluluklar şeklinde sıralanabilir.

15.

Finansal halka ilişkiler etkinliklerinden yıllık rapor kapsamına giren ve şirketin üst düzey yöneticisinin bir fotoğrafının yer aldığı; geçmiş yılın toplam performansı, endüstriye genel bir bakışı, çevreyi ve şirketin gelecek beklentilerini içeren iletişim etkinliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Paydaşlara mektup
Soru Açıklaması

sorumlu olduğu bir dizi etkinlikten paydaşlara mektup; şirketin üst düzey yöneticisinin bir fotoğrafını, geçmiş yılların toplam performansını, endüstiriye genel bir bakışı, çevreyi ve şirketin gelecek beklentilerini içermektedir.

16.

Reklamın, diğer tutundurma karması elemanlarına göre belli üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Aşağıdakilerden hangisi reklamın zayıf yönlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "C" Tutundurma karması elemanlarından en maliyetli olanlardan biridir.
Soru Açıklaması

Reklamın, diğer tutundurma karması elemanlarına göre belli üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Pek çok üstünlüğünün yanında reklamın maliyeti fazladır. Ancak, internet’in ve sosyal medyanın ortaya çıkışıyla reklam, bedava yayın yapabilme gücüne sahip olmuştur. Ancak yine de reklam, pazarlama iletişiminde tutundurma karması elemanlarından en maliyetli olanlardan biridir.

 

 

17.
Bir şirketin kilit finansal iletişim aracı nedir?
Doğru Cevap: "A" Yıllık rapor
Soru Açıklaması
18.
Halkla ilişkiler stratejik planlama sürecinin temel uygulama aşamalarından biri de mesaj ve medya stratejilerinin belirlenmesini içeren iletişim stratejisidir. Aşağıdakilerden hangisi bir halka ilişkiler programında yer alacak iletişim stratejisinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" B) Planlama
Soru Açıklaması
19.

Reklamın işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Marka farkındalığını uyarır.
Soru Açıklaması

Reklam hatırlatıcı rolü oynayıp marka farkındalığını uyararak satın almayı ve markanın kullanımını sağlar; olumlu bir tutum yaratır.

20.
Müşteri yeterliliğine karar verme faaliyeti kişisel satış sürecinin hangi aşamasında yer almaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Müşteri arama 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler