• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Güvenlik sistemleri satan bir satışçının müşterinin korku dürtüsüne hitap edebilir ve “ailenizin, çocuklarınızın evinizde güvenli bir şekilde yaşaması sizin için çok önemlidir sanırım” cümlesine “tabi ki çok önemli” benzeri bir yanıt bekler.” Yukarıdaki satış sunuşu aşağıdaki hangi satış modeli için bir örnek oluşturabilir?

Doğru Cevap: "D" Etki-Tepki Modeli
Soru Açıklaması

Etki-tepki modeline göre geliştirilmiş bir satış sunuşunda aday müşterilerin belirli dürtülere benzer tepkiler vereceği varsayılarak müşterileri satın almaya yöneltecek dürtüler üzerinde durulur. Örneğin güvenlik sistemleri satan bir satışçı müşterinin korku dürtüsüne hitap edebilir ve “ailenizin, çocuklarınızın evinizde güvenli bir şekilde yaşaması sizin için çok önemlidir sanırım” cümlesine “tabi ki çok önemli” benzeri bir yanıt bekler. Bu tür sunuşlarda aday müşterilerden olumlu yanıtlar alacak biçimde satışçının soruları ve sunuş cümleleri mantıki bir sıra izler. Biraz önceki örneğimizde satışçı “evinizden uzak olduğunuz zamanlarda ailenizin güvenliği konusunda endişe yaşamakta mısınız?” benzeri bir soruya da olumlu bir yanıt aldıktan sonra sattığı güvenlik sistemini bu endişeyi ve korkuyu ortadan kaldıracak bir çözüm olarak sunabilir.

2.
Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürütmeyi gerektirir ve genel olarak kriz yönetiminde hasar tespiti yapıldıktan sonra, kriz için ön hazırlık aşamasından başlamak üzere birbirini takip eden bir dizi uygulamaya gidilir. Aşağıdakilerden hangisinde kriz yönetimi uygulama stratejisi doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlamak, krizi kontrol altına almak, krizi çözümlemek, krizlerden avantajlardan çıkarmak.
Soru Açıklaması
3.

I. PekiştirmekII. Bilgi vermekIII. Pazarlama YapmakIV. HatırlatmakV. Ticaret merkezi kurmakVI. İkna etmekYukarıdakilerin verilenlerden hangileri reklamın amaçlarındandır?

Doğru Cevap: "A" I, II, IV, VI
Soru Açıklaması

Reklamın temel amaçları bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak ve pekiştirmektir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi  mesaj tipleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kurumsal mesajlar 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi ödeme açısından yapılan reklam sınıflarındandır?

Doğru Cevap: "E" Ortaklaşa reklam
Soru Açıklaması

Ortaklaşa reklam, ödeme açısından yapılan reklam sınıflarındandır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın yapılma amaçlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Almaya zorlamak
Soru Açıklaması

Kotler (2003)’e göre reklamın amaçları dört başlık altında toplanabilir. Bunlar; bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak, pekiştirmektir.

 

7.

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazar­lama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara sahiptir. Aşağıdaki avantaj ve sınırlılıklardan hangisi üçüncü şahsın onayı gibi ve yansız olarak algılanır?

Doğru Cevap: "A" Güvenirlik
Soru Açıklaması

kitabın 52. Sayfasına göre, Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazar­lama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu avantaj ve sı­nırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Güvenilirlik: Üçüncü şahsın onayı gibi algılanır, yansız olarak algılanır, gü­ven ve güvenilirliği ortaya çıkarır. Görünürlük ve erişim: Reklamın erişimini artırır, reklamının yapılmasına izin verilmeyen bazı ürünlerin alıcılarına ulaşılır, reklamın etkin ve verimli bir şekilde ulaşamayacağı bazı hedef kitlelere ulaşır. Maliyet: Kuruluşların ürettikleri ürünler, bunların reklamları ve promosyon faaliyetleri için medyada fazladan yer elde edilir ve bu durum reklam ve promos­yon bütçelerini azaltır. Kontrol: Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri üzerinde kontrol iki bi­çimde ortaya çıkar. Birincisi, duyurumla ilgili kontrol, ikincisi ise diğer etkinlik­lere ilişkin kontroldür. Dolayısıyla doğru yanıt  A şıkkıdır.

8.

Yeni bir ürünü desteklemek, marka yapılandırmak için kullanılabileceği gibi var olan ürünleri yeniden canlandırmak için de kullanılan halkla ilişkiler birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
Soru Açıklaması

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, yeni bir ürünü desteklemek, marka yapılandırmak için kullanılabileceği gibi var olan ürünleri yeniden canlandırmak için de kullanılır. Örneğin, yeni üretilen bir otomobil için gazetecileri test sürüşüne davet etmek yeni ürüne yönelik pazarlama amaçlı halkla ilişkiler örneğidir.

9.
Ürünü üreten firma tarafından yapılan ve bedeli ödenen reklama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Üretici reklamı
Soru Açıklaması
10.

Bütünleşik pazarlama iletişimine ilişkin tanımların ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Veri tabanı bazında planlama ve uygulama vardır.
Soru Açıklaması

BPİ'ye ilişkin tanımların ortak özelliklerinden biri tüm pazar segmentleri, satın alma alışkanlıkları gibi verilerden yararlanmayı ifade eden veri tabanı bazında planlama ve uygulama özelliğidir.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz satışçılarının görev ve rolleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanallarını ayarlama
Soru Açıklaması
Günümüz satışçılarının farklı görev ve rolleri şunlardır: Müşteri ortağı, pazarı analiz etme ve planlama, pazarı analiz etme ve planlama, müşteri hizmeti sağlama, satın alıcı davranışı uzmanı, fırsat yakalayıcı, bilgi toplayıcı, satışları öngörücü, kıt ürünlerin paylaştırıcısı, sahada halkla ilişkiler personeli, gelişmiş (ileri) satış teknolojisini işine uygulayıcı.
12.
Pazarlama hangi ilişki üzerine kuruludur?
Doğru Cevap: "E" Değişim üzerine kurulu ilişki
Soru Açıklaması
Pazarlamanın değişim ilişkileri üzerine kurulu olduğu düşünüldüğünde ve pazarlama ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçları arasında görülen karşılıklı değişim ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda iletişimin hayati rolünü görmemiz mümkündür.
13.
Günümüzde reklamcılığın tanımı hangi etmenlere bağlı olarak değişmiştir?
Doğru Cevap: "C" Teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlere.
Soru Açıklaması
Günümüzde reklamcılığın tanımı yeniden yapılandırılmış ve çerçevesi yeniden çizilmiştir. Artık reklamda yer ve satın alma kesinlikle olan ve olması gereken bir zorunluluk değildir. Yaşanan teknolojik ve kültürel değişimler bunun en büyük ispatıdır. İnternetin ve sosyal medyanın değişmesi ile birlikte markalar reklamlarını internette, sosyal medya kanallarında istedikleri zaman yayınlayabilmektedir. Markalar artık reklamlarını yalnızca internette yayınlamayı tercih edebilmektedir. Dolayısıyla reklam artık sadece geleneksel medya ile sınırlı değildir. Reklam artık tüketiciler tarafından da oluşturulmaktadır. Tüketici marka aidiyet duygusu ve tutkusu ile markanın reklamını yapmaktadır. Bu durumda tüketici tarafından oluşturulan reklam kavramı ortaya çıkmıştır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Organizasyon
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara atfedilen anlamlar şunlardan oluşur: Organizasyon: Sağlık, kültür ve eğitimle ilgili bir organ olabileceği gibi bir devlet organı, ticari bir kuruluş, bir meslek örgütü de olabilir. İlgili çevre: Organizasyon için önemli olan hedef kitlelerdir. Mevcut/ potansiyel müşteriler, çalışanlar ve yönetim, yatırımcılar, medya, devlet, tedarikçiler, kamu- oyunu şekillendiren kişiler, gruplar ilgili çevre olabilir. Anlayış: iki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir.

15.

Pazarlama iletişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama iletişimi dış çevre ile de güçlü iletişim kurmayı amaçlar.
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi sadece organizasyon içi öğelerle değil dış çevre ile de güçlü iletişim kurmayı amaçlamaktadır.Çünkü pazarlama iletişimi faaliyetleri birbirinden farklı özellikleri olan elemanlardan oluşan bir kümedir.

16.

Diğer pazarlama iletişimi araçlarında olduğu gibi kişisel satışın da güçlü yönlerine karşılık aşağıda açıklandığı gibi bazı zayıflıkları söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu zayıflıklardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabil­mesi
Soru Açıklaması
17.
Reklam iletişim sürecinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinden birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Kaynak - mesaj - kanal - mesaj - alıcı - geribildirim 
Soru Açıklaması
18.

Halkla ilişkiler tanımı yapılırken bazı unsurlar üzerinde önemle durulur. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırır.
Soru Açıklaması

Kitabın 50. Sayfasına göre, birçok halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlar şunlardır:

 • Organizasyon yönetiminin bir parçası olarak planlı ve sürdürülebilir bir programı yürütür.
 • Organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır.
 • Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, düşünceler, tutumlar ve davranışları yönlendirir.
 • Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini ana­liz eder.
 • Organizasyonun varlığını sürdürmesi ve ilgili hedef kitlenin çıkarları ile çatışan eylemleri, politikaları ve yöntemleri tanımlar.
 • Hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar, yöntemler ve eylemlerin oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık eder.
 • Organizasyon ve ilgili çevresi arasında iki yönlü iletişimi sağlayıp sürdürür.
 • Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, fikir, tutum ve davranışta ölçülebilir değişiklikler yaratır.
 • Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında yeni ya da süregelen ilişkilere yol açar.
 • Doğru yanıt olan E şıkkı ise, reklamda ikna ile ilgilidir.

  19.

  Pazarlama iletişimi ve kişisel satış ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Kişisel satış pazarlama faaliyetlerine insan unsurunu getirmiştir.
  Soru Açıklaması

  Kişisel satış pazarlama faaliyetlerine insan unsurunu getiren pazarlama iletişimi karması olarak düşünmek mümkündür.

  20.
  İşletme içerisindeki farklı birimler arasındaki rekabet ve uzmanlığı yitirme kaygısından dolayı gıda sektöründe faaliyet gösteren A işletmesinde bütünleşik pazarlama yaklaşımı belli bir dirençle karşılaşmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen işletme açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" İşletmede finans odaklı bir yönelim öne çıkmaktadır.
  Soru Açıklaması
  Bütünleşik pazarlama iletişimi özellikle müşteri beklentilerini göz ardı eden ve finansal yönelimli olan işletmelerde bir dirençle karşılanmaktadır. Dolayısıyla A işletmesinin, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının sunduğu operasyonel etkinlik, maliyet avantajı, mesajda tutarlılık ve kurumsal bütünlük faydalarından yararlanamadığı yani finans odaklı bir yönelime sahip olduğu belirtilebilir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok