• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi reklamı önemli kılmaz?

Doğru Cevap: "C" Tüketiciyi markadan soğutmak
Soru Açıklaması

Tüketiciyi markadan soğutmak, reklamın amaçlarından değildir ve reklamı önemli kılmaz, tersine tüketiciyi markaya çekmek esastır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın amaçlarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Diğer pazarlama faaliyetlerini karalamak
Soru Açıklaması

Diğer pazarlama faaliyetlerini karalamak, reklamın amaçlarından değildir.Tersine, reklam, diğer pazarlama faaliyetlerini destekler.

3.

Pazarlama iletişimi, pazarlama karması elemanlarından biri olmakla birlikte kendi içinde de alt elemanlara sahip olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alt elemanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Dağıtım
Soru Açıklaması

Dağıtım, pazarlama iletişimi elemanlarından biri değil pazarlama karması elemanlarından biridir. 

4.
Aşağıdaki şıkların hangisinde satış tutundurma faaliyetlerinin 3 temel hedef kitlesi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tüketiciler, aracı kuruluşlar ve satış örgütü
Soru Açıklaması
tüketiciler, aracı kuruluşlar ve satış örgütü
5.
Reklam genelde iki tür enformasyon taşımaktadır;1. Potansiyel alıcıların yeni bir ürün ya da hizmetin ilk anda farkına varmalarının ve daha fazla sayıda kişinin markanın farkına varmasını sağlamak.2. Hedef kitlenin var olan bir hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgiler vermek.Yukarıdaki bilgilere dayanarak reklamda iletişim sürecinin işleyişi nasıl gerçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim sürecinin işlemesi ile
Soru Açıklaması
6.

I-Farkındalığı arttırma

II-Bilgilendirme

III-Ürün satışında baskı oluşturma

IV-Güven inşa etme

Pazarı destekleyen halkla ilişkiler, çeşitli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Yukarıdakilerden hangileri bu hedefler arasında yer almaktadır.

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Pazarı destekleyen yapısıyla halkla ilişkiler, çeşitli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Bunların en önemlileri farkındalığı artırmak, bilgilendirmek, eğitmek, anlayış sağlamak, güven inşa etmek, arkadaşlık kurmak, insanlara satın almaları için sebepler sunmak ve sonuç olarak tüketici kabulü iklimi yaratmaktır.

 

7.
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamasının önündeki engellerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi
Soru Açıklaması
Bütünleşik Pazarlama İletişiminin işletmelerce etkin bir şekilde kullanılmasının önünde birtakım engeller bulunmaktadır. Bunlar • Yönetimin BPİ’nin yararlarını anlayamaması • Planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlılıklar, • Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi, • Uzmanlık alanlarında uzmanlığı yitirme korkusunun ön plana çıkmasıdır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde halkla ilişkilerden pazarlama amaçlı yararlanmanın giderek artmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Halkla ilişkilerin büyük ve kârlı bir iş hâline gelmesi
Soru Açıklaması
Günümüzde halkla ilişkilerden pazarlama amaçlı yararlanmanın giderek artmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir: • Halkla ilişkilerin büyük ve kârlı bir iş hâline gelmesi, • Hızlı büyüyen endüstrinin yine en hızlı gelişen segmentinin pazarlama amaçlı halkla ilişkiler olması, • Şirketlerin pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin artan öneminin farkına varmaları, • Halkla ilişkilerin, pazarlama ve medya işinde artan bir öneme sahip olması, • Akademik çevrelerin, halkla ilişkilere daha büyük bir ilgi göstermesidir.
9.

Halkla ilişkiler kavramını açıklamak için pek çok tanım yapılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlardan birisidir?

Doğru Cevap: "D" Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini analiz etmesi
Soru Açıklaması

 Birçok halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlar, organizasyon yönetiminin bir parçası olarak planlı ve sürdürülebilir bir program yürütmesi; organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşması; organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, düşünceler, tutumlar ve davranışları yönlendirmesi, politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini analiz etmesi; organizasyonun varlığını sürdürmesi ve ilgili hedef kitlenin çıkarları ile çatışan eylemleri, politikaları ve yöntemleri tanımlaması; hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar, yöntemler ve eylemlerin oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık etmesi; organizasyon ve ilgili çevresi arasında iki yönlü iletişimi sağlayıp sürdürmesi; organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, fikir, tutum ve davranışta ölçülebilir değişiklikler yaratması; organizasyon ve ilgili çevreleri arasında yeni ya da süregelen ilişkilere yol açması şeklinde sıralanabilir.

 

10.

İletişim sürecinde sorulan sorulara bağlı olarak aşağıdaki ilişkilendirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Ne söyler?- Mesaj
Soru Açıklaması

Kitabın 4.sayfasına göre iletişim sürecini ifade eden beş temel soru bulunmaktadır. “Kim, Kime, Hangi İletişim Ortamında, Hangi Etkinlik Oranında ve Ne Söyler?” Mesajın sadece soldan sağa doğru aktığı, geri bildirim ve tepki bağlantılarının eksik olduğu, statik yapıdaki tek yönlü ileti­şim modelini ifade eden bu soruları bir akış çerçevesinde Şekil 1.1’de gösterilmektedir.Bu yönde doğru eşleştirme şöyledir:

KİM?- GÖNDEREN

NE SÖYLER? – MESAJ

HANGİ İLETİŞİM ORTAMINDA?- KANAL

KİME?- ALICI

HANGİ ETKİNLİK ORTAMINDA? – ETKİNLİK

Dolayısıyla doğru yanıt D şıkkıdır.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 4
11.

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün kendi satış gücünün belirli bir ürünün satışı için harcadığı çaba ve dikkati ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Zihin Payı
Soru Açıklaması

Zihin payı kavramı distribütörün kendi satış gücünün belirli bir ürünün satışı için harcadığı çaba ve dikkati ifade eder.

12.

Hedef kitle, halkla ilişkiler çalışması ile içsel ya da dışsal olarak ulaşmak, etkilemek istenen kişileri kapsar. Aşağıdakilerden hangisi iç hedef kitle kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Çalışanlar
Soru Açıklaması

Kitabın 63. sayfasında yer alan tablo 3.7’de dış hedef kitlenin kapsamı anlatılmaktadır. Soruda iç hedef kitle kapsamına girenler sorulmaktadır. Kitaba göre, iç hedef kitleyi oluşturan kişi ya da grupları şu şekilde sıralayabiliriz: Çalışanlar, ortaklar ve yatırımcılar, kuruluş üyeleri, yönetim ekibi, potansiyel çalışanlar, çalı­şanların aileleri, sendika üyeleri, emekliler ve işten ayrılanlar. Dolayısıyla doğru yanıt B şıkkıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi reklam coğrafi açıdan sınıflandırıldığında ortaya çıkacak reklam türlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Yerel reklam
Soru Açıklaması

Coğrafi açıdan reklam; global reklam, uluslararası reklam, ulusal reklam, bölgesel reklam ve yerel reklam şeklinde sınıflandırılmaktadır.

 

14.

İşletmenin varlığından tüketicilerin haberdar edilmesi ve neticesinde bir değişimin yaşanması durumu aşağıdakilerden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" İletişimin Temel Rolü
Soru Açıklaması

Pazarlamanın değişim ilişkileri üzerine kurulu olduğu düşünüldüğünde ve pazarlama ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçları arasında görülen karşılıklı değişim ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda iletişimin hayati rolünü görmemiz mümkündür. Bu noktada iletişimin en temel rolü işletmenin varlığından tüketicilerin haberdar edilmesi ve neticesinde bir değişimin yaşanmasıdır.

15.
Halkla ilişkilerde ideal amaç nedir?
Doğru Cevap: "E" Karşılıklı anlayış ve işbirliği yaratmak
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır” şeklinde tanımlanan kavramdır?

Doğru Cevap: "D" Reklam
Soru Açıklaması

Sözkonusu özellikleri sağlayan ve müşteriyi ikna etmek üzere hazırlanan ürün reklam olarak adlandırılmaktadır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi günümüz satışçılarının farklı görev ve rollerinden satış yapıldıktan sonra da satışçıların sürekli olarak müşterileri ile temas kurmasını ve sattıkları ürünün nasıl performans gösterdiğini izlemesini içeren bir unsurdur?

Doğru Cevap: "B" Müşteri hizmeti sağlama
Soru Açıklaması

Müşteriler problemleri hakkında öneri, teknik yardım, finansman desteği ve hızlı sevkiyat beklerler. Satış yapıldıktan sonra da satışçılar sürekli olarak müşterileri ile temas kurmalı ve sattıkları ürünlerin nasıl performans gösterdiğini izlemelidir. Buna; müşteri hizmeti sağlama denir.

18.

Aşağıdakilerin hangisi finansal halkla ilişkilerin gelişimine yol açan sebeplerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Tüketici tercihlerinin hızla değişmesi
Soru Açıklaması

Halka açılan şirketlerin sayısında artış meydana gelmesi, şirket evliliklerinin çoğalması, şirketlerin yönetimleri devralmaları sırasında sergiledikleri olumlu tutumlar, global finans piyasalarının öneminin artması finansal halkla ilişkilerin gelişimine yol açmıştır (Okay, 2002).

19.

Halkla ilişkiler çalışması kapsamında üreticiler, eğitimciler, basın veya ticari birlikler gibi muhataplar hangi kitle içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "B" Dış hedef kitle
Soru Açıklaması

Avantajlı bir pazarlama çevresi yaratmak için iyi bir dış ilişkiler geliştirilmelidir. Organizasyonların dikkate alması gereken çeşitli dış hedef kitleler; medya ve eşik bekçileri, basın (ulusal, bölgesel, günlük, haftalık, gazete, dergi ve diğerleri), yayın (TV, radyo, uluslararası, ulusal ve yerel), finansal ürün sahipleri, paydaşlar, üreticiler, dağıtımcılar, genel kamu işleri, baskı grupları, destekçiler (belli bir mesajı yaymaya çalışan kişiler),eğitimciler, bilgi sağlayanlar, ticari birlikler, topluluklar (cemaat, camia).

20.
Bir Halkla İlişkiler çalışması hazırlanırken birbiri ardınca sıralanan bir dizi aşamanın geçilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir strateji oluşturmak amacıyla planlama ve programlama yapmak.
Soru Açıklaması
Bir Halkla İlişkiler çalışması hazırlanırken belirli sorunu ya da fırsatı açıkça tanımlayabilmek ve konu ile ilgili hedef kitleleri belirlemek için araştırma yapmak, bilgi toplamak gerektirir. Bir strateji oluşturmak amacıyla planlama ve programlama yapmak, stratejiyi uygulamak için iletişim ve eylemde bulunmak, kitlenin tepkisini belirlemek ve varsa sonraki basamakta ne yapılacağına kararlaştırmak için değerlendirmek.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler