• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi reaktif halkla ilişkiler stratejisidir?
Doğru Cevap: "B" Kriz yönetimi
Soru Açıklaması
2.

Günümüzde satışçıların farklı görev ve rolleri söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi satışçıların pazarlama çevresindeki değişimleri izlemesiyle ilgili görevdir?

Doğru Cevap: "B" Pazarı analiz etme ve planlama
Soru Açıklaması

İlgili kitabın 77 sayfasında Kişisel Satışta günümüz satışçılarının görev ve rolleri tanımlanmıştır. Buna göre, satışçıların pazarlama çevresindeki deği­şimleri izlemesi Pazarı analiz etme ve Planlama görevi kapsamındadır. Dolayısıyla doğru yanıt  B şıkkıdır.

3.

Perakende satışın en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dükkân ve mağazalarda satış
Soru Açıklaması

İlgili kitabın 82. sayfasına göre, perakende satışın en yaygın şekli dükkan ve mağazalarda yapılan satıştır. Perakende satışta satışçı bir müşteriyle mağaza ortamında karşılaşır ve satış sona erene kadar ya da müşteri başka bir yerde alışveriş etmeye karar verene kadar bu müşteri ile iletişim kurmaya devam eder. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın temel amaçlarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Para toplamak
Soru Açıklaması

D şıkkı dışındaki seçeneklerde reklamın temel amaçları verilmiştir.

5.

Her bir ileti­şim faaliyetinin stratejik bir role sahip olduğunu kabul eden ve bunların bir araya getirilerek organizasyonların iletişim çabalarının açık, tutarlı ve maksimum so­nuç getirecek şekilde planlamasının ve yürütülmesinin gerekli olduğunu savunan pazarlama iletişimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Bütünleşik pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması

Bütün iletişim olanaklarının pazarlama karmasının ve işletmenin diğer fonksiyonları ile koordine edilerek tüketici odaklı bir hâlde belirlenmesini öngören anlayış bütünleşik pazarlama iletişimidir. 1993 yılında Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) Amerikan Reklam Ajansları Birliği (American Association of Advertising Agencies) tarafından, her bir ileti­şim faaliyetinin stratejik bir role sahip olduğunu kabul eden ve bunların bir araya getirilerek organizasyonların iletişim çabalarının açık, tutarlı ve maksimum so­nuç getirecek şekilde planlamasının ve yürütülmesinin gerekli olduğunu savunan bir pazarlama iletişimi yaklaşımı olarak tanımlanmıştır.

6.
"Üçüncü şahsın onayı gibi algılanır, yansız olarak algılanır, güven ve güvenilirliği ortaya çıkarır. Kurumsal imaj ve itibar kadar ürün üzerine de odaklanabilir. Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım eder. Olumlu fikirler yaratmak ve bunları güçlendirmek, düşmanca ya da eleştirel fikirleri sınırlamak, etkisiz hâle getirmek satışlar üzerinde olumlu faydalara sahiptir ve satış liderliği yaratmaya yardım edebilir." Yukarıdaki ibare pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin hangi avantaj ve sınırlılık alanına işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
Belirtilen ifadede pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin"güvenilirlik" maddesi ile ilişkilidir. Dolayısıyla doğru cevap B'dir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi AIDA modelinde yer alır
Doğru Cevap: "D" Dikkat
Soru Açıklaması
AIDA modeline göre arzu edilen hedef kitleye ilişkin tepki tanımlandıktan sonra iletişim sürecinin gönderen unsuru etkin bir mesaj geliştirmelidir. İdeal bir mesaj dikkat çekmeli, ilgiyi kendinde tutmalı, istek uyandırmalı ve davranış olarak kendini göstermelidir.
8.
Kotler ( 2000 )'e göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kitle iletişim araçları aracılığı ile bedeli ödenerek yapılan kişisel olmayan, sponsoru belli olan tanıtım ve tutundurma çabalarıdır.Arens ( 2002 ) ise reklamı; genellikle belli bir bedel karşılığında, kimin yaptığı belli olacak şekilde, çeşitli medyalarda yer alan ve genellikle ürünler, hizmetler, fikirler hakkında ikna amacı güden, yapılandırılmış ve kişisel olmayan iletişime ilişkin bilgiler olarak tanımlar."Kodler ve Arens'in reklamı tanımlarken farklılaştığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tüketiciyi ikna etmeyi amaçlaması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki zayıf yönlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi
Soru Açıklaması

Kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki zayıf yönleri şunlardır: Kişisel satış çabaları için diğer iletişim araçlarına göre daha yüksek maliyete katlanılır. Kişisel satış elemanlarının eğitimi, ücretlendirilmesi dışında satış görüşmesi ile ilgili seyahat, konaklama, ağırlama maliyetleri bir müşteriye ulaşmayı çok pahalı hâle getirir. Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi de önemli bir zayıflıktır. Aynı firmanın farklı satış temsilcileri şirketi farklı biçimde temsil edebilir ki bu da firma imajı açısından önemli bir sorun oluşturur. Bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınmasını, yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimi içeren satış gücü yönetimi zor bir süreçtir. Günümüzde insanlar, reklam gibi kitlesel iletişim faaliyetlerinden rahatsız olabildikleri gibi kişisel satış çabaları da tüketicileri rahatsız edebilmektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duyuruma cevap vermede iyileştirici taktiklerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Suçsuzluğun İfade Edilmesi
Soru Açıklaması

İyileştirici taktikler şunları içerir: Suçsuzluğun ifade edilmesi, özür dileme, mazeret gösterme iyileştirici taktiklerdir.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Aşağıdakilerin hangisinde ulusal reklamın tanımı doğru olarak yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Ülke bazında hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklamdır.
Soru Açıklaması

Ulusal reklam: Ülke bazında hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklamlardır.

12.

Finansal halkla ilişkiler çalışanları bir dizi iletişim etkinliğinden sorumludurlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" Yıllık Rapor
Soru Açıklaması

Finansal halkla ilişkiler çalışanları bir dizi iletişim etkinliğinden sorumludurlar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Yıllık Rapor, Üç Yıllık Rapor, Yıllık Toplantı, Görüşme Çağrıları, Proxy Mailler, Medya İlişkileri ve Medya İzleme.

13.

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin adımlarından bir değildir?

Doğru Cevap: "C" Kapsamlı İncelemeler
Soru Açıklaması

Analizde içsel faktörler (kurumun misyonu, yapısı, tarihçesi, çalışanları vb) ve dışsal faktörler (soruna yönelik olarak kitle iletişim araçlarında ayrılan yer, araştırma sonuçları, ilgili hedef kitleler) yer alır. Güçlü ve zayıf yanlar ile fırsatlar ve tehditlerin açıklandığı analiz, hem ürünler hem de hizmetler için uygulanabilir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi mesajın dayanağı açısından yapılan sınıflandırmaya göre ortaya çıkan ürün türüdür?

Doğru Cevap: "A" Bilgisel reklam
Soru Açıklaması

Kitabın 35. Sayfasında Reklam sınıflandırması mevcuttur. Buna göre  mesajın dayanağı açısından ortaya çıkan reklam türleri şunlardır:

  • Duygusal reklam
  • Bilgisel reklam

Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkıdır.

15.
Perakende satışın en yaygın şekli, dükkân ve mağazalarda yapılan satıştır. Kıyafet, ayakkabı, otomobil, mobilya, beyaz eşya gibi pahalı ürünlerin satışı tek seferde bir satış işlemi oluşturmaya yöneliktir. Perakende satışta satışçı bir müşteriyle mağaza ortamında karşılaşır ve satış sona erene kadar ya da müşteri başka bir yerde alışveriş etmeye karar verene kadar bu müşteri ile iletişim kurmaya devam eder. Bu kapsamda, aşağıda sıralanan görevlerden hangisi perakende satışta satışçının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşteriye kişisel kararıyla indirim yapmak
Soru Açıklaması
Perakende satışta müşteri zaten ürünü almak üzere olarak olduğu için satışçının süreç boyunca müşteri ile iletişimde olması ve istekleri üzerine doğru yönlendirmeler yapması gerekmektedir. Tek seferde satışı kapsayan perakende satışta, satışçının işletme dışında kişisel görüş uygulaması yapması geçerli bir özellik değildir.
16.
Halkla ilişkiler aracılığıyla bir markanın pazarlama hedeflerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
Doğru Cevap: "B" Markanın yer aldığı bir internet sitesi üzerinden faydalı bilgiler paylaşılması
Soru Açıklaması
Cevap: İnternet’in ve İnternet’te online içeriğin (bloglar, pod yayınları, basın bültenleri) yaygınlaşması ile birlikte, pazarlama ve halkla ilişkilerin yeni kurallarından söz edilir hâle gelindi. Bu yeni kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: Pazarlama sadece reklamdan ibaret değildir, halkla ilişkiler sadece ana medya izleyicisine yönelik olmanın ötesindedir. Ne yayınlıyorsanız onunla tanınırsınız. İnsanlar yorum değil gerçekleri isterler. İnsanlar propaganda değil katılım isterler. Pazarlama, tek yönlü bir müdahale yerine, hedef kitlenin tam gereksinim duyduğu anda içeriği sunma işidir. Halkla ilişkiler patronun şirketini televizyonda görmesini sağlamak değildir, alıcıların şirketi internette görmesidir. İnternet, yıllardır neredeyse sadece medyaya odaklanmış halkla ilişkileri yeniden halkla ilişkilendirmiştir. Şirketler, insanları satın alma süreçlerine harika online içeriklerle çekmelidir. Bloglar, podyayınları, e-kitaplar, basın bültenleri ve diğer online içerik çeşitleri, organizasyonların alıcılarla doğrudan doğruya ve onların değer vereceği bir biçimde iletişim kurmalarını sağlar. İnternet’te pazarlama ve halkla ilişkiler birbirlerine yakınlaşmışlardır.
17.

“İki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir”.Verilen ifade halkla ilişkilerin hangi özelliğine işaret eder?

Doğru Cevap: "C" Anlayış
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara atfedilen anlamlar şunlardan oluşur: Organizasyon: Sağlık, kültür ve eğitimle ilgili bir organ olabileceği gibi bir devlet organı, ticari bir kuruluş, bir meslek örgütü de olabilir. İlgili çevre: Organizasyon için önemli olan hedef kitlelerdir. Mevcut/ potansiyel müşteriler, çalışanlar ve yönetim, yatırımcılar, medya, devlet, tedarikçiler, kamuoyunu şekillendiren kişiler, gruplar ilgili çevre olabilir. Anlayış: İki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi mesajın dayanağı açısından yapılan reklam sınıflarındandır?

Doğru Cevap: "B" Bilgisel reklam
Soru Açıklaması

Bilgisel reklam, mesajın dayanağı açısından yapılan reklam sınıflarındandır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" İnandırıcılık
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: İnandırıcılık, mesajın oluşturulduğu şartlar çevre, içerik, açıklık, süreklilik tutarlılık, iletişim kanalları, hedef kitlenin kapasitesi.

20.
Halkla ilişkiler uygulamaları içinde değerlendirilebilecek finansal halkla ilişkilerin hedefi, bilgi, inanılırlık ve güven yaratmaktır. Bu hedefler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bir finansal halka ilişkiler etkinliği değildir?
Doğru Cevap: "D" Şirketin prestijini artırmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler