• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 2
1.
Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin "Üçüncü şahsın onayı gibi algılanması, yansız olarak algılanması, güven ve güvenilirliği ortaya çıkarması. Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım etmesi" aşağıdaki hangi avantaj ve sınırlılıkları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Güvenirlik
Soru Açıklaması
Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Güvenilirlik: Üçüncü şahsın onayı gibi algılanır, yansız olarak algılanır, güven ve güvenilirliği ortaya çıkarır. Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım eder.
2.

Wilcox ve Cameron'a göre pazarlama hedeflerine ulaşmada halkla ilişkilerin nasıl hizmet ettiğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Ekonomi basınında yer alan makaleler yoluyla satış lideri yaratmak
Soru Açıklaması

Pazarlama hedeflerine ulaşmada halka ilişkilerin hizmetlerinden biri; yeni ürünler ve hizmetler hakkında ekonomi basınında yer alan makaleler yoluyla satış lideri yaratmaktır.

3.

Dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eden kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" İtme stratejisi
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi karmasını oluştururken dikkate alınması gereken iki tip strateji vardır: itme ve çekme stratejisi. İtme stratejisi dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eder.

4.

“Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklamdır”. Bu bilgi aşağıdakilerden hangi reklam grubuna girmektedir?

Doğru Cevap: "E" Aracı Reklamı
Soru Açıklaması

Aracı Reklamı: Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklamdır. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin görev ve uygulama alanı içersinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" işverenin imajıyla ilgili danışmanlık
Soru Açıklaması
Günümüzde basınla ilişkiler, spesifik ürünlerin duyurumunu amaçlayan ürüne yönelik duyurum, iç ya da dış hedef kitleyle iletişim, yasa koyucu ve hükûmet üyeleriyle iletişimi sağlamak için yapılan lobicilik faaliyetleri, kamusal olaylar, işletmenin durumu ve imajı hakkında yönetime danışmanlık yapmak halkla ilişkilerin görev ve uygulama alanı içinde yer almaktadır.
6.

BPİ (Bütünleşik Pazarlama İletişimi) kavramını ilk kim ortaya atmıştır?

Doğru Cevap: "A" Schultz (Amerika)
Soru Açıklaması

Schultz 1991 yılında BPİ kavramını Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya attıktan sonra birçok akademisyen bu alanda çalışmaya başlamış ve neredeyse her biri kendi BPİ kavramını geliştirmiş ve ortak bir tanım birliğine vanlamamıştır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet
Soru Açıklaması
maliyet
8.

Reklamı yapanlar açısından reklam grupları arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

Doğru Cevap: "A" Kar amacı gütmeyen kuruluşların reklamı
Soru Açıklaması

Reklamı yapanlar açısından; üretici reklam, aracı reklam, hizmet işletmesi reklamı, siyasal reklam, sosyal sorumluluk reklam, kar amacı gütmeyen reklam, tüketici tarafından oluşturulan reklam olarak gruplandırılır.

9.

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin yararlarına karşın bu yaklaşımın iş­letmelerce etkin bir şekilde kullanılmasının önünde birtakım engeller bulunmak­tadır. Aşağıdakilerden hangisi bu engellerden biridir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Yönetimin yararları anlayamaması
Soru Açıklaması

Bütünleşik pazarlama iletişiminin, işletmelerde etkin bir şekilde kullanılması önündeki engeller şu şekildedir: Yönetimin BPİ’nin yararlarını anlayamaması, planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlılıklar, birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi ve uzmanlık alanlarında uzmanlığı yitirme korkusunun ön plana çıkmasıdır.

10.

Reklam, tüketicilere gönderilen çeşitli mesajları içermekte ve bu yolla onların davranışlarını etkilemeye çalışmaktadır. Bu yönüyle reklam birtakım ikna etme süreçlerini kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ikna süreçleri içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlamak
Soru Açıklaması

Reklam, enformasyon akışında kaynaktan alıcıya ulaştırılmaya çalışılan mesajın ürün ya da hizmet hakkında bilgi içermesi ve bu bilgi içeren kodlamaların alıcının repertuarında anlam ifade etmesi sonucunda ikna edilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Bu ikna etme süreçleri, rakipler arasında en fazla bu üründen yararlanabileceğine inandırmak, ürünün yeni bir kullanış tarzını göstermek, tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırmak, ürünü hatırlatıcı sembol ve işaretleri yerleştirmek şeklinde sıralanabilmektedir.

 

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 2
11.

I-Aylık rapor

II-Yıllık rapor

III-Üç yıllık rapor

IV-Medya ilişkileri ve medya izleme

Finansal halkla ilişkiler çalışanları bir dizi iletişim etkinliğinde sorumludurlar. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu iletişim etkinliklerindedir?

 

Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumlu olduğu iletişim etkinlikler, yıllık rapor, üç yıllık rapor, yıllık toplantı, görüşme çağrıları, medya ilişkileri ve medya izleme, proxy mailler şeklinde sıralanabilir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması

Kitabın 30. Sayfasında yer alan açıklamalara göre, Ehrenberg reklamın işlevlerini tanımlamıştır. Bu tanımlama şöyledir:

“• Bir hatırlatıcı rolü oynayıp marka farkındalığını uyararak satın almayı ve markanın kullanımını sağlar; olumlu bir tutum yaratır.

  • Sonraki reklamlarla tutumu pekiştirir.
  • Markanın, penetrasyonunu ve satın alma sıklığını arttırır, rakiplerle reka­bet içerisindeyken sürdürebilmesi için mevcut durumu korumada savun­macı bir rol oynar (Jones, 2004).”

Bu tanımlamadan yola çıkıldığında reklamın hatırlatıcı, pekiştirici, savunmacı ve ikna edici olduğu görülür. Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

13.
Aşağıdakilerden hangisinde kişisel satış sürecinin adımları doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Müşteri Arama ve Hazırlanma, Satış Sunuşu, Müşteri itirazlarını Yanıtlama, Satışı Kapatma ve izleme
Soru Açıklaması
Kişisel satış bir satış sürecinin adımları şunlardır: Müşteri Arama ve Hazırlanma, Satış Sunuşu, Müşteri itirazlarını Yanıtlama, Satışı Kapatma ve izleme.
14.
Pazarlama ve reklamcılık alanlarında kullanılan AIDA modelinin aşamaları, aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dikkat, İlgi, Arzu ve Eylem
Soru Açıklaması
AIDA modelinde; dikkat, ilgi, arzu ve eylem (davranış) olarak hiyerarşik bir etkilenme sürecinden söz edilmektedir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumluluklarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Üç yıllık rapor
Soru Açıklaması

Finansal halkla ilişkiler çalışanları bir dizi iletişim etkinliğinden sorumludur. Bunlar yıllık rapor, üç yıllık rapor, yıllık toplantı,görüşme çağrıları, medya ilişkileri ve medya izleme, proxy maillerdir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde kurumun denetleyebileceği mesaj tiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Stabil seyreden
Soru Açıklaması
17.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler pazarlama iletişimi alanını da etkilemiştir. Kişisel satış ve bilgi iletişim teknolojilerinin kesişimi bağlamında kişisel satış uygulamalarına yüksek bir değer kazandıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlişkisel pazarlama
Soru Açıklaması
Müşterilere ulaşmayı farklılaştırarak daha kolay bir hale getiren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, ilişki temelli pazarlama uygulamalarının öneminin artmasına ve dolayısıyla kişisel satış uygulamalarının yüksek bir değer kazanmasına yol açmıştır.
18.

Organizasyona zarar verecek olumsuz bir duyurum meydana gelinceye kadar beklemek ve ondan sonra tepki vermektense birçok şirket herhangi bir olumsuz duyurumun kötü etkisini en aza indirmek için proaktif stratejiden yararlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi proaktif bir stratejidir?

Doğru Cevap: "A" Güçlendirme stratejisi
Soru Açıklaması

Proaktif stratejiler, hak verme, güçlendirme ve internet müdahalesi şeklinde ifade edilebilir (Clow ve

Baack, 2004).

19.

Bir işletme, bütün pazarlama karması elemanlarını ve pazarlama iletişimi elemanlarını bütüncül bir şekilde ele alarak onları ortak bir amaç ve hedefe doğru koordine ediyorsa bu işletme için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına sahiptir.
Soru Açıklaması

Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında sözü edilen işletmede bütün pazarlama çabalarının koordine edildiğini dolayısıyla işletmenin bütünleşik bir pazarlama iletişimi yaklaşımına sahip olduğu görülmektedir.

20.

Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluş­turma ve satın alma davranışı oluşturmak olarak açıklanan reklam amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İkna etmek
Soru Açıklaması

kitabın 34. Sayfasında Kotler (2003)’e göre Reklamın amaçları belirtilmektedir. Kotler (2003)’e göre reklamın amaçları dört başlık altında toplanabilir:

  • Bilgi vermek: Yeni ürün ya da ürüne eklenen yeni bir özellik gibi.
  • İkna etmek: Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluş­turma ve satın alma davranışı.
  • Hatırlatmak: Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışını tüketicide tek­rarını desteklemek.
  • Pekiştirmek: Tüketiciyi, satın alma davranışının doğruluğuna inandırmak.

Dolayısıyla sorumuzun yanıtı B şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler