• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 18
1.

Yapılacak planları etkilemesi olası etkinlik ya da planlar, rakiplerin yeni projeleri, kuruma ya da fikre yönelik toplumsal hareketler ve benzerlerini SWOT analizi unsurlarından hangisi içermektedir?

Doğru Cevap: "B" Tehditler
Soru Açıklaması

SWOT analizinin bir unsuru olan tehditler, yapılacak planları etkilemesi olası etkinlik ya da planlar, rakiplerin yeni projeleri, kuruma ya da fikre yönelik tehditler, toplumsal hareketler ve benzerlerini içermektedir.

2.

Reklamın sınıflandırılmasına göre mesajın dayanağı açısından yapılan sınıflandırma kapsamında yer alan ve marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar açısından çağrışım kurulan reklamlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Duygusal reklam
Soru Açıklaması

Mesajın dayanağı açısından yapılan sınıflandırmada yer alan ve marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar arasında çağrışım kurulan reklamlara; duygusal reklam adı verilir.

3.
Bir reklamın hazırlanmasına başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi sorgulanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hedef
Soru Açıklaması
4.

Kişisel satış türlerinden işletmeden işletmeye satışın alt kategorilerinden biri olan ve iki tarafın faydasına olacak şekilde planlar üzerinden iş birliği yapma şeklinde gerçekleşen unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Stratejik ortaklık
Soru Açıklaması

Stratejik ortaklık daha yakın bir ilişkidir. Amaç iki tarafın faydasına olacak şekilde planlar üzerinde iş birliği yapmaktır.

5.

Medya ile ilişkilerde başarılı bir halkla ilişkiler programının esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Muhabirlerin gerçekten ne istediğini anlamak
Soru Açıklaması

Medya ilişkilerinde başarılı bir halkla ilişkiler programının esaslarından biri; muhabirlerin gerçekte ne istediğini anlamaktır.

6.
I- Tüketicinin kendi yararına olanı tercih etmesiII- Ürün ve hizmetleri tanıtmasıIII- Tüketiciye zaman kazandırmasıIV- Sadece geleneksel medya ile sınırlı olması"Tüketici açısından reklam"ın açıklanmasında kullanılan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Ehrenberg’e göre, reklamın üç işlevinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Unutturucu rolü oynar.
Soru Açıklaması

Ehrenberg’e göre reklam, unutturucu değil markayı hatırlatıcı bir role sahiptir.

8.

Hedef pazar açısından kaç grup reklam vardır?

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması

Hedef Pazar Açısından: Tüketici reklamları, Ticari reklamlar, Endüstriyel reklamlar olarak 3 grup reklam vardır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Tüketicinin bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konularında kafasını karıştırır.
Soru Açıklaması

Reklam, tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konularında bilgilendirir, kafasını karıştırmaz.

10.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin çeşitleridir?

Doğru Cevap: "A" Proaktif/Reaktif
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler faaliyetleri proaktif ve reaktif olarak 2’ye ayrılmaktadır.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 18
11.

Aşağıdakilerden hangisi Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmakbelirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında ele alınması gereken iletişim etkilerinden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Markaya yönelik tutum
Soru Açıklaması

Rosisster ve Percy, belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında beş iletişim etkisi tanımlamaktadır. Bunlar; kategori gereksinimi, marka farkındalığı, markaya yönelik tutum, marka satın alma niyeti ve satın almadır.

12.

İletişimin gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktöre ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Gürültü
Soru Açıklaması

Gürültü, iletişimin olumlu biçimde gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktördür ve fiziksel ortama ilişkin özelliklerle birlikte alıcının özelliklerine, algılama düzeyine ve deneyim alanına dayalı gürültü unsurlarından söz etmek mümkündür.

13.

Satış sürecinde sunuş aşamasında satışçıların yararlanabildiği modellerden biri olan ve  bir müşterinin zihninin herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izlediğine dayanan model aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" AIDA modeli
Soru Açıklaması

AIDA modeline göre bir müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer.

14.
AIDA modeline göre bir müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer. AIDA sözcüğü de dikkat çekmek, ilgi uyandırmak, arzulatmak ve harekete geçirmek kavramlarının İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşmaktadır (attention, interest, desire, action). Bu model, satış gibi karmaşık bir olayı basit bir formüle dönüştürdüğü için uygulamacılara çekici gelmektedir. Aşağıda sıralanan aşamalardan hangisi söz konusu modelin içeriğine uygun değildir?
Doğru Cevap: "B" Aynı kategorideki benzer ürünlerin olumsuzluğunu ön plana çıkarmak
Soru Açıklaması
Endüstriyel satış, üreticiden toptancıya, toptancıdan perakendeciye ve doğrudan müşteriye satışta AIDA modeli fayda sağlar. Satılacak ürün ya da hizmet karmaşıksa ya da kavraması zor ise bu model satışçımn satış sunuşunda mantıki bir sıraya göre hareket etmesini sağlar. Satışçı müşteriyi dikkatle gözleyerek müşterinin bir zihinsel aşamadan (ilgilenmek gibi) diğerine (arzulamak gibi) geçişine göre satış sunuşunu yapılandırır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi sürecinde hedef kitle olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Hissedarlar
Soru Açıklaması
Pazarlama iletişimi sürecinde markalar birer gönderici, pazarlama iletişimi ve reklam çabaları da iletişim sürecinin birer unsuru olarak ve hedef kitle de alıcı olarak değerlendirilir. Hedef kitle; işletme faaliyetlerini etkileyen ya da etkilenen her bir birim ya da grup olabilir (çıkar grupları, paydaşlar gibi).
16.
Halkla ilişkilerin de arasında yer aldığı pazarlama stratejileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Satış
Soru Açıklaması
Pazarlama profesörü Philip Kotler, halkla ilişkilerin, Product (ürün), Price (fiyat), Place (dağıtım) ve Promotion (tutundurma) kavramlarını içeren pazarlama stratejisinin beşinci P’si olduğunu söyler. Halkla ilişkiler doğrudan organizasyonun pazarlama hedeflerini desteklemek için kullanılırsa pazarlama iletişimi olarak adlandırılır.
17.
Pazarlama iletişiminin doğasında ikna etme çabası vardır. Markalar ikna etme çabalarını sonuca ulaştırmak için neler yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi.
Soru Açıklaması
Pazarlama iletişimi doğası gereği tüketiciyi ikna etme çabası içerisindedir. Reklam diğer iletişim biçimlerine göre daha dürüsttür. Mesajlarını sunmadan önce alıcıyı uyarır. Reklamın söylemi ' şu söylediklerimi dinlerken taraflı olduğumu ve sizi özellikle ikna etmek istediğimi bilin 'dir. Bu yasal bir zorunluluktur. İkna edici iletişimin gerçekleşmesinde kaynak kişinin tüketici tarafında nasıl algılandığı çok önemlidir. Ayrıca tüketicinin inancı, direnci, konuya verdiği önem ve ön yargıları önemlidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi reklam iletişim süreci unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ürün
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde pazarlama amaçlı halka ilişkiler araçları doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sponsorluklar/ el ilanları/ fotoğraf çekimleri
Soru Açıklaması
Medya bültenleri, medya konferansları, medyaya yönelik toplantı ve davetler, lobicilik, kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler reklamları, sponsorluk ve bağışlar, advertorials, kurumsal kimlik materyalleri, şirket web siteleri, kurum içi dergiler, müşteriye yönelik dergiler, özel görüşmeler, görüşmeler, fotoğraf çekimleri, konuşmalar, konuşma yazımı ve sunuşlar pazarlama amaçlı halkla ilişkiler araçları ve etkinlikleri olarak sıralanır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi görünürlük ve erişimin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Reklamın erişimini artırır.
Soru Açıklaması

Reklamın erişimini artırır, reklamının yapılmasına izin verilmeyen bazı ürünlerin alıcılarına ulaşılır, reklamın etkin ve verimli bir şekilde ulaşamayacağı bazı hedef kitlelere ulaşır. Kanı önderlerini etkiler. Reklam gibi görülmediği için reklamın yarattığı kirlilik ve gürültüden de etkilenmez.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler