• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 17
1.
Halkla ilişkilerin en önemli fonksiyonlarından biridir. İnşa edilişi uzun yıllar alan kurumsal itibar ve marka imajına yönelik olumsuz etkilerin tespiti ile ilgilidir ve bu tespit sonrası reaktif ve pro-aktif stratejiler devreye sokulur. Burada halkla ilişkilerin hangi fonksiyonundan söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hasar Kontrolü
Soru Açıklaması
2.

Bir halkla ilişkiler programında aşağıdakilerden hangisi bir hedef olarak seçilebilir?

Doğru Cevap: "C" Tüketici, kullanıcı ya da ilgilileri eğitmek
Soru Açıklaması

Bir halkla ilişkiler programında ulaşılabilecek hedefler; tanınırlığı artırmak, ilişkiler geliştirmek,tercih yaratmak, imaj değiştirmek, yeni bir kimlik oluşturmak, güvenirliği artırmak, tüketici, kullanıcı ya da ilgilileri eğitmek, sempati yaratmak, kamuoyuna herhangi bir konuda bilgilendirmektir.

3.

Satış sunuşları yanında reklam, duyurum gibi diğer pazarlama iletişimi çalışmalarında da yol gösterici model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" AIDA modeli
Soru Açıklaması

AIDA modeli satış sunuşları dışında reklam, duyurum gibi diğer pazarlama iletişimi çalışmalarında da yol gösterici bir modeldir.

4.
Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak için yapılan reklamlar hangi reklam türüne ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal Sorumluluk reklamı 
Soru Açıklaması
5.
Halkla ilişkiler ve İletişimde Mükemmellik kitabının editörü James E. Grunig, halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki keskin ayrımlardan söz eder.Aşağıdakilerden hangisi bu ayrımlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Halka ilişkiler profesyonelleri ilgili çevre, alıcı ve paydaş kavramlarını kullanmayı tercih ederler.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişimini klasik pazarlama iletişimi çalışmalarından ayıran özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Tüketici ve müşterilere odaklanma
Soru Açıklaması

BPİ’ye ilişkin bu tanımların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. BPİ bu özellikler doğrultusunda düşünüldüğünde, klasik pazarlama iletişimi çalışmalarından şu yönleriyle ayrılabilir (Bozkurt, 2000). Bunlar: Bütün iletişim araçlarının pazarlama karmasıyla bütünleşmesi, Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamıyla kullanılması, Tüketici ve müşterilere odaklanma, Ölçülebilir olma, İnteraktif bir iletişim süreci olması (çift yönlü ve karşılıklı etkileşim), veri tabanı bazında planlama ve uygulama (tüm pazar segmentleri, satın alma alışkanlıkları vb.’ne göre verilerden yararlanma), İçeriden dışarıya değil dışarıdan içeriye doğru planlama (stratejik kararlarda pazar ve tüketici ağırlığı), Sıfır bazlı planlama (geçmiş yıllara ait verilerden çok planlama dönemine ait kurumsal hedef ve araçlara göre bütçe ve plan yapma).

7.

“Hedef kitle, şirket ya da liderin bu sorundan sorumlu olmadığı, bu sorunun öngörülemediğine yönelik ikna edilmeye çalışılması” aşağıdakilerden hangi iyileştirici taktiğin adıdır?

Doğru Cevap: "C" Özür Dileme
Soru Açıklaması

Çözüm: İyileştirici taktikler şunları içerir: Suçsuzluğun ifade edilmesi, özür dileme, mazeret gösterme iyileştirici taktiklerdir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi Kotler'e göre reklamın amaçlarının toplnadığı dört başlıktan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Üretimi arttırmak
Soru Açıklaması

Kotler'e göre reklamın amaçları dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak ve pekiştirmektir.

9.

Satıcılar, alıcılar ve rakipler yılın herhangi bir zaman dilimin­de birkaç günlüğüne bir araya geldiği ve tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sergi ve Fuarlar
Soru Açıklaması

Kitabın 11. Sayfasında yer alan bilgilere göre, sergi ve fuarlar, tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade etmek­tedir. Bu çatı altında satıcılar, alıcılar ve rakipler yılın herhangi bir zaman dilimin­de birkaç günlüğüne bir araya gelmektedirler. Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama İletişimi karması öğesidir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel Satış
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 17
11.
Bir halkla ilişkiler çalışması hazırlanırken birbiri ardınca sıralanan bir dizi aşamanın geçilmesi gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Talep eğrisinin eğimini artırarak organizasyonun para kazanmasını sağlamaktır.
Soru Açıklaması
12.
Günümüzde satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlara örnek değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel müdür
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın ikna etme süreçlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin pazarlamaya yönelik alanlarında sorun oluşturmak
Soru Açıklaması

İşletmenin pazarlamaya yönelik alanlarında sorun oluşturmak reklamın ikna etme süreçlerinden değildir.

14.

Çeşitli halkla ilişkiler tanımlarında üzerinde durulan unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Ölçülebilir değişiklikler yaratır.
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, fikir, tutum ve davranışta ölçülebilir değişiklikler yaratır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkilerde yıllık etkinlikler içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" İşletme tanıtımı yapmak
Soru Açıklaması
Finansal halkla ilişkiler kapsamında yıllık yapılan işler şöylece sıralanmaktadır: • İşletme tanıtımı • Paydaşlara mektup • Finansal incelemeler • Açıklama ve analiz • Yönetim/pazarlama kararı • Grafikler
16.

Bireysel reklam, ortaklaşa reklam gibi alt kategorileri bulunan reklam sınıflandırmasının neye göre yapıldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Ödeme açısından
Soru Açıklaması

Mesajın dayanağı açısından yapılan sınıflandırmada yer alan ve marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar arasında çağrışım kurulan reklamlara; duygusal reklam adı verilir.

17.
Her ne kadar literatürde tipik bir satış sürecinden bahsedilse de satış sürecinde izlenecek spesifik adımlar bir dizi faktöre göre değişir. Tipik bir satış sürecinde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez?
Doğru Cevap: "A" Rakip firmayı inceleme
Soru Açıklaması
Bir satın alma süreci sırasıyla, ilginin yaratılması, satın alma öncesi, satın alma aşaması ile satın alma sonrası ve devamı süreçlerini kapsamaktadır.
18.

İhtiyaç tatmini teorisinin ve bilimsel problem çözme yaklaşımının bir birleşimi olarak tanımlanan model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Problem Çözümü Teorisi
Soru Açıklaması

Problem çözümü teorisi: Özellikle mühendislik hizmetlerinin satışında ve endüstriyel pazarlamada yaygın kullanılan bu model ihtiyaç tatmini teorisinin ve bilimsel problem çözme yaklaşımının bir birleşimidir.

19.
Belirli bir ürün grubuna karşı talep uyandırmaya çalışan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Brincil talep reklam 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden  hangisi Bütünleşik pazarlama iletişiminin  faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Verimliliği arttırması 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler