• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 16
1.

“Bir siyasi parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılan reklamlardır”. Bu bilgiler aşağıdaki hangi reklam grubunu oluşturur?

Doğru Cevap: "C" Siyasal Reklam
Soru Açıklaması

Siyasal Reklam: Bir siyasi parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılan reklamlardır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi kullanan  işletmeler için bir engel değildir?
Doğru Cevap: "D" Maliyetleri arttırması 
Soru Açıklaması
3.
Örgütlerin değişim ilişkisi  kurmak için belirlediği  hedef kitlenin  hemen ve doğrudan işletmeye yönelik tepki vererek ilişki kurmasına olanak veren pazarlama iletişi karması elemanı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Doğrudan Pazarlama 
Soru Açıklaması
4.

Halkla ilişkileri tanımlamada bazı kavramlardan faydalanılır. Bu bağlamda aşağıdaki kavramlardan hangisi organizasyonun hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi olarak tanımlanan iki yönlü bir süreci ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Anlayış
Soru Açıklaması

Kitabın 50. Sayfasında yer alan bilgilere göre, Halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara atfedilen anlamlar şunlardan oluşur:

Organizasyon: Sağlık, kültür ve eğitimle ilgili bir organ olabileceği gibi bir devlet organı, ticari bir kuruluş, bir meslek örgütü de olabilir.

İlgili çevre: Organizasyon için önemli olan hedef kitlelerdir. Mevcut/ potansiyel müşteriler, çalışanlar ve yönetim, yatırımcılar, medya, devlet, tedarikçiler, kamuoyunu şekillendiren kişiler, gruplar ilgili çevre olabilir.

Anlayış: İki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir (Broom, 2009).

Dolayısıyla doğru yanıt C şıkkıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin sahip olduğu avantajlar ve sınırlılıkların gruplamasındaki görünürlük ve erişim başlığı ile ilgili olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Reklamın yapılmasına izin verilmeyen bazı ürünlerin alıcılarına ulaşılır.
Soru Açıklaması

Görünürlük ve erişim; reklamın erişimini arttırır, reklamının yapılmasına izin verilmeyen bazı ürünlerin alıcılarına ulaşılır, reklamın etkin ve verimli bir şekilde ulaşamayacağı bazı hedef kitlelere ulaşır.

6.

“Bir kişi ya da topluluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması süreci” neyi tanımlar?

Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması

İletişimi bir kişi ya da topluluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması süreci olarak tanımlamak mümkündür.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Kotler ‘in belirttiği reklamın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Marka imajı oluşturmak 
Soru Açıklaması
8.
Satışı kapatmak kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Müşterinin ürünü ya da hizmeti kabul etmesi ve satın alması 
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Kotler’e göre reklamın amaçlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Alıma Teşvik Etmek
Soru Açıklaması

Kotler (2003)'e göre reklamın amaçları dört başlık altında toplanabilir:- Bilgi vermek: Yeni ürün ya da ürüne eklenen yeni bir özellik gibi.- İkna etmek: Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluşturma ve satın alma davranışı.- Hatırlatmak: Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışını tüketicide tekrarını desteklemek.- Pekiştirrnek. Tüketiciyi, satın alma davranışının doğruluğuna inandırmak.

10.

Aşağıdakilerden hangisi “hedef pazar açısından” yapılan bir reklam sınıflandırmasıdır?

Doğru Cevap: "A" Ticari reklamlar
Soru Açıklaması

Ticari reklamlar hedef pazar açısından yapılan reklam sınıflarındandır. Diğer seçenekler “reklamı yapanlar açısından” reklam sınıflarıdır.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 16
11.
İletişim sürecinde alıcının, göndericiye gönderdiği tepkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geri bildirim
Soru Açıklaması
12.
İletişim sürecini göz önüne aldığımızda reklamveren aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi arzu edilen hedef kitleye ilişkin tepki tanımlandıktan sonra iletişim sürecinin gönderen unsurunun etkin bir mesaj geliştirmesi ve iyi bir mesajın arzu edilen kalitede oluştu­rulmasına imkân tanıyan modelin bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Farkındalık
Soru Açıklaması

Kitabın 8. Sayfasında yer alan bilgilere göre, AIDA modeline göre arzu edilen hedef kitleye ilişkin tepki tanımlandıktan sonra iletişim sürecinin gönderen unsuru etkin bir mesaj geliştirmelidir. İdeal bir mesaj da Dikkat çekmeli, İlgiyi kendinde tutmalı, İstek uyandırmalı ve Davranış olarak kendini göstermelidir. Pratikte çok az mesaj tüketiciyi farkındalıktan öteye taşıyıp satın almaya götürürken AIDA modeli iyi bir mesajın arzu edilen kalitede oluştu­rulmasına imkân tanır. Bu bilgilere göre doğru yanıt E şıkkıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi marka bilinirliği ve farkındalığı yaratmadaki  en önemli pazarlama iletişimi ele­manıdır?

Doğru Cevap: "B" Reklam
Soru Açıklaması

Kitabın 8. Sayfasına göre, Marka bilinirliği ve farkındalığı yaratmada en önemli pazarlama iletişimi ele­manlarından biri olarak görülen reklam sahip olduğu zengin görsel ve işitsel içe­rikli mesajlarını hedef kitleye çeşitli kanallarla sunma şansı yaratmaktadır. Doğru yanıt B şıkkıdır.

15.

Bir firmanın satış temsilcileri ile aday müşteriler arasında kurulacak ilişkiler yoluyla sipariş alınmasına, müşteri tatminine ve satış sonrası servise yol açan doğrudan iletişim çabaları neyi tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Kişisel Satış
Soru Açıklaması

Kişisel satışı bir firmanın satış temsilcileri ile aday müşteriler arasında kurulacak ilişkiler yoluyla sipariş alınmasına, müşteri tatminine ve satış sonrası servise yol açan doğrudan iletişim çabaları olarak düşünebiliriz. Bu iletişim biçimi insan unsuruna, karşılıklı güvene dayalı bir özellik taşımalıdır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi, finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Çalışan ilişkilerini pasifleştirmek 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangi reklam türü reklam yapanlar açısından yapılan sınıflandırma içerisinde değilidir?
Doğru Cevap: "A" Ürün reklamı 
Soru Açıklaması
18.

“Herkes tarafından bilinen markalar için, kamuya açık bir şekilde yayılan ve her türlü tüketicinin ürettiği reklamlardır”. Bu bilgiler aşağıdaki hangi reklam grubunu oluşturur?

Doğru Cevap: "B" Tüketici Tarafından Oluşturulan Reklam
Soru Açıklaması

Tüketici Tarafından Oluşturulan Reklam: Herkes tarafından bilinen markalar için, kamuya açık bir şekilde yayılan ve her türlü tüketicinin ürettiği reklamlardır.

19.
I- Markanın reklamda vereceği mesajı tam olarak kontrol etme olanağı sunarII- Tüketicide markaya yönelik alg› ve tutum oluşturulmasında önemlidirIII- Markaya özgüdür, diğer markalar tarafından taklit edilmesi mümkün değildirIV- Yalnızca marka sahibi firmalar tarafından hazırlanırAşağıdaki seçeneklerden hangisinde reklamın diğer tutundurma karmasına göre üstünlükleri doğru olarak verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.

"Herhangi bir ürüne olan talep, çeşitli faktörler tarafından etki altındadır. Bu faktörler, tüketicinin gelir düzeyi ve gelir düzeyindeki değişmeler, fiyat, rakip ürünlerin varlığı ve bu ürünlerin maliyeti, demografik değişmeler, zevkler, din ve adetler ve reklamcılık olarak sıralanabilir. Unutulmamalıdır ki burada reklam en az diğer etmenler kadar güçlüdür”. Yukarıdaki cümleler ile reklamın önemini ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" J. Backman
Soru Açıklaması

Jules Backman reklamın etkisi üzerine yukarıdaki dizeleri kaleme almıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler