• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 15
1.
(I) gönderen ya da kaynak ve alıcı olmak üzere en az iki taraf olmalıdır, (II) iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmalıdır (III) iletişim bir süreç olma özelliğine sahiptir (IV) iletişimin tek bir ortada yapılması gereklidir (V) İletişim tek yönlü olmalıdır. Yukarıda numaralandırılan ifadelerden hangileri iletişimin unsurlarıdır?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
İletişim, bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci olarak belirtilmiştir. Tanıma dikkat edildiğinde şu üç önemli noktaya dikkat çekilmektedir: (1) İletişimden söz edebilmek için gönderen ya da kaynak ve alıcı olmak üzere en az iki taraf olmalıdır, (2) Bu iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmalıdır ve (3) İletişim bir süreç olma özelliğine sahiptir.
2.
Kişisel satışın, pazarlama iletişimi karması içinde diğer unsurlara göre daha gerekli ve hatta zorunlu hâle geldiği bazı durumlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Potansiyel müşterilerin cinsiyet, yaş, medeni durum gibi kişisel özelliklerinin ayrıntılı incelenmesi gerektiği durumlar
Soru Açıklaması
Soruda sözü edilen gereklilik, potansiyel müşterinin haberdar olmadığı, birbirinden farklılık gösterdiği ya da birden fazla kişinin müdahil olduğu durumlar kastedilerek şıklarda sıralanmaktadır. Ancak müşterinin kişisel bilgilerinden doğan farklılıklar, bu amaçları üzerinde belirleyici olmamaktadır.
3.

Bir işletmenin herhangi bir spor kulübüne parasal olarak destek vermesi ve onun organizasyonlarında görünür olması, dolaylı olarak tüketicilerle iletişim kurmaya çalışması hangi pazarlama iletişimi elemanının kullanıldığını göstermektedir?

Doğru Cevap: "B" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Sponsorluk, parasal ya da diğer bir yol ile bir akti­viteye (örn: spor müsabakaları, sanatsal etkinlikler vb.), bir organizasyona (örn: Basketbol Milli Takımı) ya da bir programa (örn: Soru-Cevap) ticari bir amaç doğrultusunda yatırım yapılması şeklinde tanımlanmaktadır. Sponsorluk, dolaylı ikna etme yolu olarak kullanılmakta ve bu şekilde tüketicilerle iletişim kurulmaktadır.

 

4.

Pazarlama iletişimi sürecinde hedef kitleler iletişim sürecinin hangi unsuru olarak değerlendirilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Alıcı
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi sürecinde hedef kitleler iletişim sürecinin alıcı unsuru olarak değerlendirilmektedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışını tüketicide tek­rarını desteklemek.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi gönderenin taşıması gereken özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" İnandırıcılık
Soru Açıklaması

Gönderenin etkinliği, kullanıldığı pazarlama iletişim ortamına bağlı olarak değişmektedir. Gönderenin taşıması gereken üç özellik ön plana çıkmaktadır (Ray, 1982):1. İnandırıcılık2. Çekicilik3. Güç

7.

Reklamın bir pazarlama iletişimi öğesi olarak yapabilecekleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Tüketiciyi ürünü denemeye hazırlar.
Soru Açıklaması

Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlar. Burada, çoğu kez reklamın içeriği tek bir satış promosyonu etkinliğidir.

8.

Pazarlama iletişimi sürecinde markalar iletişim sürecinin hangi unsuru olarak değerlendirilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Gönderici
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi sürecinde markalar iletişim sürecinin birer gönderici unsuru olarak değerlendirilmektedir.

9.

Pazarlama iletişiminde alıcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hedef kitle
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimde alıcı hedef kitledir.

10.

Kişisel satış türlerinden işletmeden işletmeye satışın alt kategorilerinden biri olan ve sözleşmelerin de ötesinde bir anlam taşıyarak iki tarafın beraberce çok iyi çalıştıkları bir ilişki olarak biçimlenen unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Güvene dayalı ilişkiler
Soru Açıklaması

Güvene dayalı ilişki sözleşmelerin de ötesinde bir anlam taşır. İki taraf da beraberce çok iyi çalıştıkları ve karşılıklı olarak bu ilişkiden fayda sağladıkları için aralarında güven ilişkisi oluşur.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 15
11.

Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde tanımlanan mesaj türleri arasında kurumun denetleyebildiği ve denetleyemediği dört temel mesaj tipi vardır ve bu dört temel mesaj tipi, markaya ilişkin olası mesajların tümünü kapsar. Aşağıdakilerden hangisi bu mesaj türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yerel
Soru Açıklaması
12.
"Kişiler arası iletişime dayalı, müşterilerle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi içeren; müşteriyi bilgilendirmek, ikna etmek, sorun çözmek gibi pek çok işleve sahip bir disiplin" aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Satış
Soru Açıklaması
Satış kişiler arası iletişime dayalı, müşterilerle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi içeren; müşteriyi bilgilendirmek, ikna etmek, sorun çözmek gibi pek çok işleve sahip bir disiplindir.
13.

İletişim kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" En az iki taraf olmalıdır.
Soru Açıklaması

İletişimden söz edebilmek için gönderen ya da kaynak ve alıcı olmak üzere en az iki taraf olmalıdır.

14.

Reklamın ikna etme süreçleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırır.
Soru Açıklaması

Kitabın 31. Sayfasına göre , Reklamda enformasyon akışında kaynaktan alıcıya ulaştırılmaya çalışılan mesajın ürün ya da hizmet hakkında bil­gi içermesi ve bu bilgi içeren kodlamaların alıcının repertuarında anlam ifade etmesi sonucunda ikna edilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Bu ikna etme süreçle­rini şu sekilde sıralamak mümkündür (Frank Jefkins, 1987):

  • Rakipler arasında en fazla bu üründen yararlanabileceğine inandırmak,
  • Ürünün yeni bir kullanış tarzını göstermek,
  • Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırmak,
  • Ürünü hatırlatıcı sembol ve işaretleri yerleştirmektir.

Sorunun diğer seçeneklerinde yer alan bilgiler ise  reklamın bir pazarlama iletişimi ögesi olarak yapabilecekleri  ile ilgilidir. Bunlar:

  • Tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.
  • Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürü­nün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konularında bilgilendirir.
  • Söz konusu markanın hâlâ aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, mar­kanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler.
  • Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlar. Burada, çoğu kez reklamın içeriği tek bir satış promosyonu etkinliğidir.
  • Yeni bir marka imajı tasarlamak, bir marka imajını korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koymaktır.

Dolayısıyla doğru yanıt B şıkkıdır.

15.

Kişisel satışın pazarlama iletişimi içinde güçlü yönü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması
Soru Açıklaması

Kişisel satış yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyi yüksektir. Bu da kişisel satışın pazarlama iletişimi içerisinde güçlü bir yönüdür.

16.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeden işletmeye satışta alıcı ve satıcı  ilişkilerinde en  yakın ilişki türüdür?
Doğru Cevap: "B" Stratejik ortaklık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Satışın pazarlama iletişimi içerisinde zayıf olduğu yönler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi
Soru Açıklaması
Kişisel satışın pazarlama iletişimi içinde zayıf yönleri şu şekilde özetlenebilir: • Kişisel satış çabaları için diğer iletişim araçlarına göre daha yüksek maliyete katlanılır. Kişisel satış elemanlarının eğitimi, ücretlendirilmesi dışında satış görüşmesi ile ilgili seyahat, konaklama, ağırlama maliyetleri bir müşteriye ulaşmayı çok pahalı hâle getirir. • Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi de önemli bir zayıflıktır. Aynı firmanın farklı satış temsilcileri şirketi farklı biçimde temsil edebilir ki bu da firma imajı açısından önemli bir sorun oluşturur. • Bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınmasını, yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimi içeren satış gücü yönetimi zor bir süreçtir. • Günümüzde insanlar, reklam gibi kitlesel iletişim faaliyetlerinden rahatsız olabildikleri gibi kişisel satış çabaları da tüketicileri rahatsız edebilmektedir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini ifade eden temel sorulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Fiyatı ne kadar 
Soru Açıklaması
19.

Satıcılar, alıcılar ve rakiplerin bir araya geldiği yerlere ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Sergi/Fuar
Soru Açıklaması

Sergi ve fuarlar, tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade etmektedir. Bu çatı altında satıcılar, alıcılar ve rakipler yılın herhangi bir zaman diliminde birkaç günlüğüne bir araya gelmektedirler. Sergi ve fuarlarda, ürün ve hizmetlerin sergilenme, gösterilme ve test edilmesine ve yüz yüze temasın sağlanmasına imkân yaratılmaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinliklerini sınırlayan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Jeopolitik Konum
Soru Açıklaması

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler