• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 14
1.
I. Dikkat II. Tutum III. İstek IV. Davranış Yukarıda değinilen unsurlardan hangileri iyi bir mesajın istenilen kalitede oluşturulmasına imkân tanıdığı belirtilen AIDA modelinin temel unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I, III, IV
Soru Açıklaması
İyi bir mesajın istenilen kalitede oluşturulmasına imkân tanıyan AIDA modeli, dikkat, ilgi, istek ve davranış unsurlarından oluşmaktadır.
2.

Fiyat teklifi vermek, teklif yazmak, sipariş yazmak, ikna etmek, uzlaşmak, satış koşullarını nihai haline getirmek, satışı kapatmak. Tipik bir satın alma sürecindeki bu özellikler aşağıdakilerden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" Satın Alma Aşaması
Soru Açıklaması

Satın alma aşaması: Fiyat teklifi vermek, teklif yazmak, sipariş yazmak, ikna etmek, uzlaşmak, satış koşullarını nihai hâline getirmek, satışı kapatmak.

3.
Aşağıdakilerden hangisi AIDA modeli içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bilinç
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın güçlü yönlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Müşteri yani alıcı satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt ver­mek için zaman ayırabilir.
Soru Açıklaması
5.

Halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara atfedilen anlamlara göre iki yönlü bir süreç olarak tanımlanan ve etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlelerini dinlemesiyle ilişkilendirilen kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Anlayış
Soru Açıklaması

Halkla ilişkilerin tanımında kullanılan anlayış kavramı iki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir.

6.

Kar amacı güden ya da gütmeyen kurumların ya da bireylerin amaçlarına ulaşmasında etkili olabilecek gruplar ile ilişkilerini düzenlemeye yönelik iletişim faaliyeti aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Doğru Cevap: "E" Halkla İlişkiler
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler, kar amacı güden ya da gütmeyen kurumların ya da bireylerin amaçlarına ulaşmasında etkili olabilecek gruplar ile ilişkilerini düzenlemeye yönelik iletişim faaliyetidir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki güçlü yönlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Müşterinin satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması
Soru Açıklaması

Kişisel satış pazarlama iletişiminin güçlü yönleri; yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması, müşterilere ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler verebilme, kolay algılanamayan ürünleri açıklayabilme olanağının sağlanması, kişiler arası iletişime ve etkileşime dayalı olduğu için kişileri gözleyebilme ve böylelikle mesajları kişilerin ihtiyaçlarına uyarlayabilme olanağı sağlaması, müşteriler ile satış ilişkisinden arkadaşlık ilişkisine kadar uzanan bir yelpazede ilişkiler kurabilme ve müşterilerle uzun dönemli ilişkileri sürdürebilmeye olanak sağlaması, müşterinin yani alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması, satışçının müşteriden hızla geri bildirim alması ve dolayısıyla müşterinin tepkisini çabukça değerlendirerek gerektiğinde mesajı değiştirebilme, ayrıntılandırma yoluyla müşteriden daha iyi bir tepki alınabilmesi.

8.
Diğer iletişim çabalarını desteklemek üzere ya da onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç almayı hedefleyen faaliyetler hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Satış tutundurma
Soru Açıklaması
Satış tutundurma, diğer iletişim çabalarını desteklemek üzere ya da onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç almayı hedefleyen faaliyetlerdir.
9.

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler bazı sınırlılıklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu avantaj ve sınırlılıklardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Güvenirlik
Soru Açıklaması

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler bazı sınırlılıklara sahiptir.Bu avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar.

10.

Tatmin olmamış ya da farkında olunmayan müşteri ihtiyaçları ve potansiyel problemler konusunda bilinçli olan satışçılar müşterilere yeni ürünler, yeni pazarlar ya da yenilikçi pazarlama karmaları tavsiye ettiklerinde aşağıdaki satış görevlerinden hangisini yerine getirmiş olurlar?

Doğru Cevap: "D" Fırsat yakalayıcı
Soru Açıklaması

Kitabın 77 sayfasında kişisel satışta günümüz satışçıların görev ve rolleri tanımlanmıştır. Buna göre, tatmin olmamış ya da farkında olunmayan müşteri ihtiyaçları ve potansiyel problemler konusunda bilinçli olan satışçılar müşterilere yeni ürünler, yeni pazarlar ya da yenilikçi pazarlama karmalarını tavsiye ettiklerinde “ fırsat yakalayıcı” görevini yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla doğru yanıt D şıkkıdır.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 14
11.

Radyo, televizyon, sinema gibi araçların kullanıldığı iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kitle iletişim
Soru Açıklaması

Eğer kullanılan araç radyo, televizyon, sinema, gazete gibi kitlesel nitelikte ise buna kitle iletişimi denilir. Kullanılan araç kitlesel bir niteliğe sahip değilse telefon, mektup, telgraf vb. Gibi burada kitlesel olmayan aracılı ama aynı zamanda kişiler arası iletişim söz konusudur.

12.

Çift yönlü iletişim sürecinde gönderici ve alıcının ortak paylaşım alanını aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

Doğru Cevap: "A" Mesaj/Kanal
Soru Açıklaması

Çift yönlü iletişim sürecinde gönderici ve alıcının ortak paylaşım alanını Mesaj/kanal temsil eder.

13.
İletişim süreci çeşitli temel ögelerden oluşmaktadır. Söz konusu süreci oluşturan temel ögelerden hangisi bilginin içeriğini, iletilmek istenen bilgi ya da fikri ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mesaj
Soru Açıklaması
Mesaj, bilginin içeriği, iletilmek istenen bilgi ya da fikirdir. Pazarlama iletişimi açısından mesajın tek ya da çift yanlı olup olmaması, vurgulanan kısımların sunuş sırası ve mesaj bağlamında elde edilecek sonuçların belirtilip belirtilmemesi önemlidir.
14.

Dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eden stratejinin adı nedir?

Doğru Cevap: "D" İtme Stratejisi
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi karması oluşturulurken dikkate alınması gereken iki tip strateji bulunmaktadır; itme ve çekme stratejisi. Her bir strateji için oluşturulacak karmada göz önünde bulundurulacak hususlar farklılık göstermektedir. İtme stratejisi dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eder.

15.
Şirketlerin ürünlerini tüketicilerin çıkarları, ilgileri, istekleri ve ihtiyaçları ile bir tutan izlenimler ve bilginin inanılır bir şekilde iletilmesi aracılığı ile tüketicinin tatminini ve satın almaya cesaretlendirilmesine yönelik programların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler.
Soru Açıklaması
Günümüzde pazarlama amaçlı halkla ilişkiler giderek önem kazanmaktadır. Şirketler ürünlerini tüketicilerin istekleri ve ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda, tüketiciyi tatmin edecek, satın almaya cesaretlendirecek şekilde planlar yapmaktadır. Halkla ilişkilerin büyük ve karlı bir hale gelmesi, endüstrinin hızla gelişen bir segmenti olması, şirketlerin halkla ilişkilerin önemini fark etmeleri, medyada artan önem durumu ve akademik çevrelerde ilgi görmesi Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkilerin gelişimini sağlamıştır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Organizasyonların pazarlama için uygun olup olmadığını denetler.
Soru Açıklaması

Birçok halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlar şunlardır: Organizasyon yönetiminin bir parçası olarak planlı ve sürdürülebilir bir programı yürütür. Organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır. ?Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, düşünceler, tutumlar ve davranışları yönlendirir. Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini analiz eder. Organizasyonun varlığını sürdürmesi ve ilgili hedef kitlenin çıkarları ile çatışan eylemleri, politikaları ve yöntemleri tanımlar. Hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar, yöntemler ve eylemlerin oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık eder. Organizasyon ve ilgili çevresi arasında iki yönlü iletişimi sağlayıp sürdürür. Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, fikir, tutum ve davranışta ölçülebilir değişiklikler yaratır. Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında yeni ya da süregelen ilişkilere yol açar.

17.

Özür stratejisini kullanmak, hasar kontrolü ve kriz yönetiminin reaktif formlarından biridir. Değerlendirmenin sonucunda şirketin hatalı olduğu sonucu çıkarsa hızla özür dilenmelidir. Tam bir özür kaç ögeyi içerir?

Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması

Tam bir özür 5 ögeyi içerir: Suçluluğun, mahcubiyetin ya da pişmanlığın ifade edilişi, yanlış davranış yüzünden gereken yaptırımların kabul edilmesi ve uygun davranışın itiraf edilmesi, uygun olmayan davranışın kabul edilmemesi, uygun olmayan davranışın bir daha tekrarlanmayacağı sözünün verilmesi, yanlışı düzeltmek için ceza ya da tazminat ödenmesi.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Clow ve Baack’a göre reklamın yapılma araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hatırlatmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Müşterinin algıladığı değeri arttıran hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Promosyon yöntemleri kullanarak satış
Soru Açıklaması
20.
aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler etkinlikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Aylık toplantılar
Soru Açıklaması
Yıllık rapor, üç yıllık rapor, yıllık toplantı, görüşme çağrıları, medya ilişkileri ve medya izleme, proxy mailler finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumlu olduğu etkinliklerdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler