• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 13
1.
Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara da sahiptir. Bu avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar.Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı hakla ilişkiler etkinliklerinin güvenilirlik çerçevesinde sağladığı avantajlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım eder
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler tipidir?
Doğru Cevap: "A" Proaktif halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
3.
"Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimi olan reklam, şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır" verilen açıklama aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Reklamcılık
Soru Açıklaması
4.
Swot analizinin en çok kullanılan durum değerlendirme analizi olduğunu kabul edersek, analizin en önemli aşamalarından biri olan fırsatları nasıl tanımlayabiliriz?
Doğru Cevap: "E" Ortaya çıkabilecek ve değerlendirilebilecek durumlar, teknolojik gelişmeler, yenilikler ve rakiplerin zayıflıklarını belirler.
Soru Açıklaması
Swot analizi adı verilen analiz en çok kullanılan durum analizidir. Analizde içsel faktörler ve dışsal faktörler yer alır. Güçlü ve zayıf yanlar ile fırsatlar ve tehditlerin yer aldığı analiz hem ürünler hem de hizmetler için uygulanır. Fırsatlar; ortaya çıkabilecek ve fırsat olarak değerlendirilebilecek durumlar, teknolojik gelişmeler, yenilikler ve rakiplerin zayıf olduğu noktalar analiz edilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) yaklaşımının işletmelerce etkin kullanılamamasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bu yöntemin aşırı maliyetli olması
Soru Açıklaması
bu yöntemin aşırı maliyetli olması
6.
I. Tüketiciyi bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.II. Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya / satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konusunda bilgilendirir.III. Söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır ve müşterinin güvenini tazeler.IV. Tüketiciyi ürünü denemeye hazırlar. Burada çoğu kez reklamın içeriği, tek bir satış promosyonu etkinliğidir.V. Yeni bir marka imajı sağlamak, bir marka imajı korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yenisini koymak.Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında reklamın işletmenin pazarlama hedeflerine dönük işletmeye yararı nedir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin pazarlama hedeflerine yönelik bir takım sorunlara çözüm bulur.
Soru Açıklaması
7.

Reklamın diğer tutundurma karması elemanlarıyla arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Reklam kısa sürede etki eder ve bu etki kısa sürede ölçülebilir.
Soru Açıklaması

Öncelikle reklam, kısa sürede etki eder ve etkisi kısa süre içerisinde ölçülebilir. Ama örneğin halkla ilişkiler, daha uzun bir sürece yayılır, dolayısıyla istenilen etkiye ulaşılıp ulaşılamadığı uzun bir süre sonunda ortaya çıkacaktır. Tüm bunların yanında, reklamın maliyeti fazladır. Ancak, internetin ve sosyal medyanın ortaya çıkışıyla reklam, bedava yayın yapabilme gücüne sahip olmuştur. Ancak yine de reklam, pazarlama iletişiminde tutundurma karması elemanlarından en maliyetli olanlardan biridir. 

8.

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri üzerinde kaç kontrol vardır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri üzerinde kontrol iki biçimde ortaya çıkar. Birincisi, duyurumla ilgili kontrol, ikincisi ise diğer etkinliklere ilişkin kontroldür.

9.
Bu modele göre bir müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıksafhaları izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer.Yukarıda anlatılan kişisel satış sürecinde uygulanan hangi modeldir?
Doğru Cevap: "E" AIDA modeli
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecinin aşamalarından biridir?

Doğru Cevap: "A" İlginin yaratılması
Soru Açıklaması

Tipik bir satış süreci ilginin yaratılması, satın alma öncesi, satın alma aşaması, satışın hemen sonrası ve satın alma sonrası ve devamını içermektedir.

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 13
11.

İşletmelerin bir değişim ilişkisi yaratmak ya da cevap alabil­mek amacıyla tüketiciler ile doğrudan ya da bireysel bir şekilde, posta, telefon ve kişisel ziyaretler şeklinde iletişim kurmaları hangi pazarlama iletişimi karması elemanını kullandıklarının kesin göstergesidir?

Doğru Cevap: "E" Doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlama, örgütlerin değişim ilişkisi kurmak için belirlediği hedef kitlenin, he­men ve doğrudan işletmeye yönelik tepki vererek ilişki kurmasına olanak veren bir Pazarlama İletişimi faaliyetidir. Doğrudan pazarlamada işletmeler bir değişim ilişkisi yaratmak ya da cevap alabil­mek amacıyla tüketiciler ile doğrudan ya da bireysel bir şekilde, posta, telefon ve kişisel ziyaretler şeklinde iletişim kurmaktadır.

12.

Pazarlama açısından iletişimin birçok rolü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu rollerden biri olduğu söylenemez?

 

 

Doğru Cevap: "C" Yanıltma
Soru Açıklaması

Pazarlamanın kendisi bir iletişim ağından meydana gelmektedir. Taraflar arasında oluşan iletişimle bir değişim ilişkisi meydana gelmektedir. Dolayısıyla pazarlamada iletişim oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Ancak yanıltma iletişimin rollerinden biri değildir.

13.
Bilindiği üzere iletişim, semboller vasıtasıyla yapılabilmektedir. Sembollerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Semboller, harf gibi algılansa da harflerden daha öte ortak anlam taşıyan simgelerdir.
Soru Açıklaması

Kitabın 3. Sayfasına göre, değişik yollardan da olsa iletişim modern hayatın bir vazgeçilmezi hâline gelmiştir (Smith, 1999). İletişim, semboller vasıtasıyla yapılabilmektedir. Bu semboller genelde harfler gibi algılansa da harflerden daha öte simgelerdir. Trafik lambalarını düşünürsek, kırmızı dur, sarı hazırlan ve yeşil geç anlamını taşıyan bir iletişim unsurunu içermektedir. Burada önemli nokta bu unsurların önceden belir­lenmiş ve insanlar tarafından ortak anlam taşıyan semboller olmasıdır (Gudykunst ve Kim, 1997). İletişim Latince ‘deki ‘Communis’ kelimesinden türetilmiş olup or­taklık ve paylaşma anlamına gelmektedir. Bu ortaklık mesajı gönderen ile alanın düşüncelerinin birbirine benzer olmasıdır. Bu noktada, iletişimi bir kişi ya da top­luluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması süreci olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla Doğru yanıt E Şıkkıdır.

14.

Bir iletişimin yapısı ve süreci dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bu süreci olumsuz etkilediği söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması

İletişimin olumlu biçimde gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktör gürültü olarak değerlendirilir.

 

15.
Bu süreçte, hakla ilişkiler sorunu açık olarak tanımlanır ve ayrıştırılır. Amaçları doğru belirlemek ve başlıca hedef kitleleri seçebilmek için içinde bulunulan durumun doğru değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek için çeşitli analizlerden yararlanılabilir. SWOT adı verilen analiz bunlardan biridir.Burada halkla ilişkiler stratejik planlama sürecinin hangi aşamasından söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" E) Durum analizi
Soru Açıklaması
16.
İletişimin gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktöre ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gürültü
Soru Açıklaması
17.
Organizasyon içindeki bütün hedef kitleler ile kurulan iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İç iletişim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi  satışçıların farklı görev ve rollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi çıkarlarını düşünme 
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun çalışanlarıyla iletişiminde dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Her konuda yazılı mesaj iletmek
Soru Açıklaması
Çalışanların, organizasyonların başarısında önemli rolleri bulunmaktadır. Organizasyonun çalışanlarıyla iç iletişimi, bu bağlamda çalışanların bağlılığı, performansı, motivasyonu konularında yapılacak çalışmalar çalışan ilişkileri içinde değerlendirilir. Çalışanlarla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilk nokta mesajları, bilmeleri gereken herkese ulaştırmak ve bunun için mesaj alıcılarını tanımlamaktır. Bunun ardından, alıcılar kitlesindeki bireylerle doğrudan iletişim kurulmalıdır. Üçüncü sırada ise çalışanların tam olarak ne yapmalarını istediğimizi iletmek için en etkili araçları seçmeye özen göstermek ve bu araçlarla neyin hedeflendiğini ve nasıl bir tepkide bulunulmasının istendiğinin belirtilmesi gelmektedir.
20.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın hedeflerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürünlerin satışını durdurmak
Soru Açıklaması

Batra, Myers ve Aaker’e göre ise reklam hedefleri şu şekilde belirtilmiştir: Ürünün satılmasını sağlamak ya da pazarda satışı devam eden bir ürüne yönelik talebi artırmak, Hedef kitleye ürünün nitelikleri hakkında bilgi vermek, Ürünün kullanımından sağlanacak yararları göstermek, Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak, Ürünün nasıl kullanılacağını göstermek, İşletmenin teknik donanımı ve kapasitesi, üretim olanakları ve sağladığı hizmetlere ait bilgi vermek, Ürünün nereden satın alınabileceğini açıklamak, Ürünün özelliklerindeki (fiyat, ambalaj, renk vb.) değişiklikleri açıklamak, Yeni marka ismi ya da logosunu açıklamak, Yeni ürünlerin varlığını bildirmek, Tüketicileri yeni ürünlerle ilgili harekete geçirmek, Marka farkındalığı ve imajı oluşturmak, Ürüne/markaya bağlılık yaratmak, Ürün kategorisini tanıtmak, İşletmenin saygınlığını artırmak, Diğer iletişim çalışmalarını desteklemek.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler