• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliği sağlayıp sürdürmeye yardım eden, kendine özgü bir yönetim fonksiyonuna ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Halkla İlişkiler
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler, organizasyon ve ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve işbirliği sağlayıp sürdürmeye yardım eden, kendine özgü bir yönetim fonksiyonudur. Sorunların ya da konuların yönetimini gerektirir, yönetimin kamuoyuna duyarlı olması ve kamuoyunu bilgilendirmesini sağlar.

2.
Bir ürüne dair bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak pazara sunmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Reklam
Soru Açıklaması
3.

Pazarı destekleyen yapısıyla halkla ilişkiler, çeşitli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İkna etmek
Soru Açıklaması

Kitabın 51. Sayfasına göre, kulla­nılır. Bunların en önemlileri farkındalığı artırmak, bilgilendirmek, eğitmek, anlayış sağlamak, güven inşa etmek, arkadaşlık kurmak, insanlara satın almaları için se­bepler sunmak ve sonuç olarak tüketici kabulü iklimi yaratmaktır (Wilcox ve Ca­meron, 2006). Dolayısıyla sorumuzun D şıkkında yer alan ikna etmek seçeneği halkla ilişkilerle değil pazarlama iletişimin diğer bir önemli kısmı reklamla ile ilgilidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi tedarikçilerin satışçının zihninde pay kapabilmek için sunması gerekenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Stratejik ortaklık kurulmalıdır
Soru Açıklaması
Tedarikçilerin satışçının zihninde pay kapabilmek için sunması gerekenler şunlardır: • Ürünün kalitesinin, fiyatının ve tesliminin iyi olmalıdır. • Yaratıcı ve sık satış tutundurma etkinlikleri düzenlemelidir. • Ürün eğitimi vermelidir. • Karşılıklı ziyaretler (imalatçı ve distribütörün nihai müşteriyi beraberce ziyaret etmeleri) yapmalıdırlar. • Ortaklaşa reklam (distribütör imalatçının ürünlerini de içeren reklamlar yapıyorsa reklam maliyetlerini paylaşır) faaliyetleri düzenlenmelidir. • Sergileme ve teşhir hizmetleri hazırlanmalıdır.
5.

Bir işletme, kendi ürünleri ile ilgili arama motorlarında en çok kullanılan bazı anahtar kavramları satın alarak yeni aramalarda öncelikli olarak kendi ürünlerinin çıkmasını sağlamaktadır. Bu işletmenin pazarlama iletişimi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Dijital iletişimden yararlanmaktadır.
Soru Açıklaması

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere işletme dijital iletişimden yararlanmakladır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi satış sürecini oluşturan adımlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" İlginin Yaratılması
Soru Açıklaması

Tipik bir satış süreci aşağıdaki adımları içerir: İlginin yaratılması, satın alma öncesi ve satın alma aşaması. 

7.
Bazı durumlarda kişisel satış pazarlama iletişimi karması içinde diğer unsurlara göredaha gerekli ve hatta zorunlu hâle gelebilir. Buna örnek durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Satın alma kararını birden çok kişininin verdiği durumlar
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisinde kişisel satış için geliştirilen ve AIDA olarak bilinen modelin hiyerarşik olarak doğru açılımı verilmektedir? 

Doğru Cevap: "A" Dikkat-İlgi-Arzu-Eylem
Soru Açıklaması

İletişim etkisi yüzyılı aşkın bir süredir, bilim çevrelerinde çalışılmaktadır. Bunların arasında yüzyılın başında kişisel satış için geliştirilen (AID) ve AIDA olarak bilinen model son derece kalıcı olmuştur. Bu tür modeller: “Dikkat, İlgi, Arzu ve Eylem (davranış)” olarak hiyerarşik bir etkilenme sürecinden söz ederler.

 

9.

Mesajın göndericiden alıcıya doğru taşındığı ortam aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kanal
Soru Açıklaması

Kanal, mesajın göndericiden, alıcıya doğru taşındığı ortam olarak ifade edilmektedir. Bu kanallar kişisel ya da kişisel olmayan şekillerde olabilmektedir. Kişisel olmayan kanallar genelde kitle iletişim şeklinde olmakta ve çok geniş ölçüde bir dinleyici kitlesine hitap etmektedir.

10.
Reklamları yapanlar açısından reklamı sınıflandırdığımızda; hizmet işletmesi reklamına en uygun ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Banka, sigorta, telekomünikasyon operatörleri tarafından yapılır.
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi ‘reklam ne yapabilir?’ sorunun cevabı olabilir?

Doğru Cevap: "A" Hedef kitlenin varolan bir hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgiler verebilir.
Soru Açıklaması

Jim Ring (1996), “reklam ne yapabilir?” sorusuna cevap ararken reklamın genelde iki tür enformasyon taşıdığını belirtmiştir: Potansiyel alıcıların yeni bir ürün ya da hizmetin ilk anda farkına varmalarının ve daha fazla sayıda kişinin markanın farkına varmasını sağlayacak bilgiler. Hedef kitlenin var olan bir hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgiler.

12.
Farkına varılmamış müşteri ihtiyaçlarının tespiti veya tatminsiz müşteri profilini tesbitte kişisel satışçılar için kullanılabilecek en uygun tanım hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fırsat yakalayıcı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi ortamında gönderenin etkinliği için sahip olması gereken üç özellikten biridir?
Doğru Cevap: "C" Güç
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi işletmeden işletmeye satışta ortaya çıkan alıcı-satıcı ilişki türlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" mali ilişkiler
Soru Açıklaması

İlgili kitabın 84. Sayfasında yer alan  şekil 4.1’e göre işletmeden işletmeye satışta ortaya çıkan alıcı-satıcı ilişki türleri şunlardır:

  • Stratejik ortaklık
  • Elektronik veri değişimine (EVD) dayalı iilişkiler
  • Güvene dayalı ilişkiler
  • Sözleşmeye dayalı ilişkiler
  • Tekrarlanan işlemler
  • Olaya, duruma bağlı satış işlemleri
  • Tek işleme dayalı satışlar

Dolayısıyla doğru yanıt C şıkkıdır.

15.

“Bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci” neyi tanımlar?

Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması

Bir diğer tanımda da iletişim, bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci olarak belirtilmiştir. Tanıma dikkat edildiğinde şu üç önemli noktaya dikkat çekilmektedir: (1) İletişimden söz edebilmek için gönderen ya da kaynak ve alıcı olmak üzere en az iki taraf olmalıdır.(2) Bu iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmalıdır.(3) İletişim bir süreç olma özelliğine sahiptir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Rosister ve Percy'e göre belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında tanımlanan beş iletişim etkisinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Marka farkındalığı
Soru Açıklaması

Rosisster ve Percy'e göre belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında beş iletişim etkisi tanımlanmaktadır. Bunlar; kategori gereksinimi, marka farkındalığı, markaya yönelik tutum, marka satın alma niyeti ve satın almadır.

17.

“Çağdaş satışçılar örgütteki pazarlama araştırması, mühendislik, finans, operasyon ve müşteri hizmeti uzmanlarını kullanarak müşteri problemlerini çözmeyi bilmelidir”. Bu açıklama günümüz satışçılarının hangi görev veya rollerini açıklar?

Doğru Cevap: "D" Alıcı-Satıcı Ekip Koordinatörü
Soru Açıklaması

Alıcı-satıcı ekip koordinatörü: Çağdaş satışçilar örgütteki pazarlama araş tırması, mühendislik, finans, operasyon ve müşteri hizmeti uzmanlarını kullanarak müşteri problemlerini çözmeyi bilmelidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi “dijital pazarlama”nın konusudur?

Doğru Cevap: "C" Her tür elektronik cihaz ve bu cihazlar sayesinde oluşturulmuş ortamlar
Soru Açıklaması

Herhangi bir şekilde interaktif iletişimin sağ­ lanabildiği her tür elektronik cihaz ve bu cihazlar sayesinde oluşturulmuş ortamlar (internet gibi) dijital pazarlamanın konusudur.

19.
Pazarlama profesörü Philip Kotler, halkla ilişkilerin, Product (ürün), Price (fiyat), Place (dağıtım) ve Promotion (tutundurma) kavramlarını içeren pazarlama stratejisinin beşinci P’si olduğunu söyler. Halkla ilişkiler eğer doğrudan organizasyonun pazarlama hedeflerini desteklemek için kullanılırsa pazarlama iletişimi olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama hedeflerine etki eden ve pazarlama iletişimi olarak adlandırılabilecek bir halkla ilişkiler faaliyetidir?
Doğru Cevap: "C" Haberlerde bir ürün lansmanı duyduktan ya da gördükten sonra araştırma yapan kişi gibi yeni pazarlar için olası müşteriler yaratmak
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyası planlanırken iletişimin hedeflerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Marka satın alma niyeti
Soru Açıklaması

Rosisster ve Percy, belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında beş iletişim etkisi tanımlamaktadır: - Kategori gereksinimi, - Marka farkındalığı, - Markaya yönelik tutum, - Marka satın alma niyeti, - Satın alma.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler