• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 10
1.

İletişimin olumlu biçimde gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktör olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması

İletişimin gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktör gürültü olarak değerlendirilmekte ve alıcının, gönderilen mesajı alamaması durumunda ortaya çıkabilmektedir.

2.
Yeni üretilen bir otomobil için gazetecileri test sürüşüne davet etmek hangi tip halkla ilişkiler faaliyetidir?
Doğru Cevap: "C" Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
3.
Tüketicilere gönderilen çeşitli mesajları içeren ve bu yolla onlarını etkilemeye çalışan reklam biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Etkileyici iletişim süreci
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi "proaktif stratejiler" arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hak verme
Soru Açıklaması
Organizasyonun imajını savunmada hasar kontrolü yolları: Reaktif strateji, organizasyon bir hata yaptığında ya da tüketici şikâyetine sebep olan bir durum yaşandığında meydana gelir. Proaktif strateji ise genelde pasif değil de aktif bir halkla ilişkiler uygulamasıdır ve sorun çözücülükten çok fırsat arar. Reaktif stratejiler Kriz yönetimi, Özür stratejileri ve Olumsuz duyuruma cevap vermedir. Proaktif stratejiler ise Hak verme, Güçlendirme ve internet müdahalesidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi elemanlarından birisidir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel Satış
Soru Açıklaması
Ürün, Fiyat, Dağıtım, Pazarlama İletişimi, Personel, Fiziksel Alanlar ve Süreçler Pazarlama karması içerisinde yer alır. Kişisel Satış ise Pazarlama İletişimi içerisinde yer almaktadır.
6.
I. Örnek ürün dağıtımı II. Hediye pulları III. Fuar ve sergiler IV. Para iadeleri V. Satış noktası malzemeleri Diğer iletişim çabalarını desteklemek üzere ya da onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç almayı hedefleyen faaliyetler olarak tanımlanabilecek olan satış tutundurma hem tüketicilere hem de aracılara yönelik yapılmaktadır. Yukarıdaki maddelerden hangileri tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması
Tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amacı muhtemel müşterileri satış noktalarına çekmektir. Bu kapsamda, örnek ürün dağıtımı, hediye pulları ve para iadeleri gibi uygulamalar tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetleri kapsamında değerlendirilirken; fuar ve sergiler ile satış noktası malzemeleri gibi uygulamalar aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın gerekli olduğu durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürünlerin kalite kontrolünün yapılmadığı durumlar
Soru Açıklaması

Bazı durumlarda kişisel satış pazarlama iletişimi karması içinde diğer unsurlara göre daha gerekli ve hatta zorunlu hâle gelebilir. Aşağıda bu durumlar sıralanmıştır: Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmadığı ve haberdar olmalarının kişisel satıştan başka türlü gerçekleşemediği durumlar. Potansiyel müşterilerin satın alma kararlarından önce ürün hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duydukları ve ürünü derinlemesine bir incelemeye tabi ettikleri durumlar. Potansiyel müşterilerin her birinin amacının birbirinden farklılık gösterdiği ve genelleştirilemediği durumlar. Satın alma kararını birden çok kişinin verdiği durumlar. Potansiyel müşteri sayısının çok az olduğu durumlar. Özel iletişim yöntemlerinin kullanılmaz olduğu ya da etkisiz kaldığı durumlar.

8.

Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürütmeyi gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin basamaklarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Ön Hazırlık yapmak
Soru Açıklaması

kitabın 59. Sayfasına göre, bir kriz, bir sorun ya da bir fırsat olarak görülebilir. Birçok zaman, bir kriz, şirketin konumunu ve imajını geliştirme potansiyeli taşır. durum yarattı.

Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul et­meyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürüt­meyi gerektirir. Genel anlamda kriz yönetiminin basamakları şunlardan oluşur:

 • Herhangi bir kriz için ön hazırlık
 • Krizin gerçekliğini anlamak
 • Krizi kontrol altına almak
 • Krizi çözümlemek
 • Krizden avantaj çıkarmak
 • Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin insanlarda etki edebileceği noktalardan değildir?

  Doğru Cevap: "C" İnsanların oluşturduğu hedef pazarın belirlenmesi
  Soru Açıklaması

  İletişimin insanlarda etki edebileceği noktalar şu şekilde özetlenebilir; insanların konuya ilişkin bilgileri (özellik, yeterlilik, değer, kullanım bilgisi vb.), bize ilişkin duyguları (hoşlanma, sevimli bulma), bizimle ve konuyla ilgili kanıları (çeşitli -yanlış da olabilir- bilgilerle şekillenmiş inançlar), bizimle rekabet eden “unsurlara” ilişkin bilgi ve kanıları.

   

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecinde müşterinin algıladığı değeri artıran hizmetlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Ürünü görmeden alınmasını talep etmek
  Soru Açıklaması

  Müşterinin algıladığı değeri artıran hizmetler; ürün teslimi, müşterinin bekleme zamanını azaltmak, vaat edilen sevkiyat zamanından sapmamak ürünü müşteriye iyi koşullarda ulaştırmak, tam zamanında ulaştırmak, müşteri için stok tutmaya istekli olmak, değerli bir uzmanlık sağlayan bire bir satış ziyaretleri, ürünün kurulması, satış sonrası destek ve bakım hizmetleri, müşteri eğitimi, müşteriye kalite kontrolü ve üretim konularında asistanlık yapmak, firmanın ürünü ve müşterinin ürünlerinin bütünleştirilmesine yardımcı olmaktır. Müşterinin zorlukla karşılaştığı durumlarda internet sitesi, kullanım kılavuzları ve bedava telefon hatlarıyla yardımcı olmak.

  logo
  Pazarlama İletişimi
  Ara Sınav - Deneme 10
  11.
  Günümüzde satış görevlilerinden beklentiler çok artmıştır ve pazarlama içindeki rolleri önemli oranda genişlemiştir. Satışçılardan sadece satış yapmaları değil müşteri için bir danışman olmaları, onların yaşam kalitelerini, karlılıklarını geliştirici önerilerde bulunmaları istenmektedir. Araştırmalar satışçıların zamanlarının %10’unun satışla geçtiğini göstermektedir. Aday müşteri bulma, müşteri ile görüşme ayarlama, mektup yazma, seyahat, eğitimin yanı sıra pek çok satışçı müşteri ile ilgilenme, satış sonrası hizmet, istihbarat toplama, satış tahmini yapma, müşteriyi anlama, müşteriye özel çözümler geliştirme ve takım olarak satış yapmaktan da sorumludur (Smith ve Taylor, 2004).Smith ve Taylor, satışçıların, satış yapma sürecinin dışında da çeşitli sorumlulukları olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi satışçıların söz konusu görevlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Müşteriyi ikna için kişisel indirimler yapmak
  Soru Açıklaması
  Aday müşteri bulma, müşteri ile görüşme ayarlama, mektup yazma, seyahat, eğitimin yanı sıra pek çok satışçı müşteri ile ilgilenme, satış sonrası hizmet, istihbarat toplama, satış tahmini yapma, müşteriyi anlama, müşteriye özel çözümler geliştirme ve takım olarak satış yapmaktan da sorumludur.
  12.

  Belirli bir tür ürün grubuna karşı talep uyandır­maya çalışan reklamlar aşağıdaki reklam sınıfladırmalarından hangisinin kapsamına girer?

  Doğru Cevap: "C" Talep açısından
  Soru Açıklaması

  Kitabın 35. Sayfasında Reklam sınıflandırması mevcuttur. Buna göre belirli bir tür ürün grubuna karşı talep uyandır­maya çalışan reklamlar birincil talep reklamıdır ve bu reklam türü  talep açısından yapılan sınıflandırma dahilindedir. Doğru yanıt C şıkkıdır.

  13.
  Kodler ( 2000 ) 'e göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kitle iletişim araçları aracılığı ile bedeli ödenerek yapılan kişisel olmayan, sponsoru belli olan tanıtım ve tutundurma çabalarıdır.Arens ( 2002 ) ise reklamı, genelikle belli bir bedel karşılığında, kimin yaptığı belli olacak şekilde, çeşitli medyalarda yer alan ve genellikle ürünler, hizmetler, fikirler hakkında ikna amacı güden, yapılandırılmış ve kişisel olmayan iletişime ilişkin bilgiler olarak tanımlar.Kodler ve Arens'in reklamı tanımlarken farklılaştığı nokta hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" İkna etmeyi amaçlar.
  Soru Açıklaması
  Her iki yazar da reklamın bir fikir, hizmetle ilgili olduğunu belirtir. Reklamın kitle iletişim araçları ile yapıldığı ortak noktadır. Reklamın kimin tarafından yapıldığı da ortak görüştür. Her iki yazara göre reklam belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Arens'e göre reklamın bir diğer amacı ise tüketiciye reklamı yapılan ürün ,hizmet, fikir konusunda ikna etmesi gerektiğini vurgulamıştır.
  14.

  Reklamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" Reklamda ikna söz konusudur.
  Soru Açıklaması

  Kitabın 29. Sayfasında yer alan açıklamaya göre reklamcılık şöyle tanımlanmaktadır: “Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır”. Reklam, bir ürüne/hizmete dair bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak pazara sunmak için yapılan faaliyetlerdir. Bu açıklamalardan yola çıkıldığında doğru yanıt D şıkkıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler