• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Aşağıdaki iş davranışlarından hangisi çalışanın görev tanımında yer alan davranışları kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Görev başarımı
Soru Açıklaması
Görev başarımı davranışları çalışanın örgütte istihdamının ve haklarının devamı için yerine getirmek ile yükümlü olduğu görevler, sorumluluklar ve işlerdir.
2.
Güç kazanma adına girişilen çeşitli faaliyetlerin oluşturduğu süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etkileme
Soru Açıklaması
3.

Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" Özgecilik
Soru Açıklaması

Özgecilik, bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasıdır. Kısaca, bir başkasına iş ile ilgili konularda gönüllü olarak yardım etmeye özgecilik denir. Doğru cevap C'dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kaygının nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Engellenme
Soru Açıklaması

Belirli bir ortamda kendini güven altında ve huzurlu hisseden bireyde korku ya da kaygı olmaz. Diğer yandan aynı çevredeki başka biri bu ortamı tehlikeli bulabilir. Hangi sosyal ortamın nasıl algılanacağını içinde yer aldığımız ve toplumsallaştığımız kültür bize öğretir. Bu nedenle, hangi ortamın hangi tür kaygı yaratacağı bir kültürden bir diğerine farklılık taşıyabilir. Ancak, bazı genellemeler ileri sürülebilir. Bu bağlamda, kaygının nedenleri arasında; desteğin çekilmesi, olumsuz bir sonuç beklemek, iç çelişki ve belirsizlik yer almaktadır. Doğru yanıt D'dir.

5.
Ödül, ücret ve terfi gibi örgütsel çıktıların dağıtımında, en çok çıktının en çok girdiyi sağlayan çalışanın alması yönündeki uygulama örgütsel adaletin hangi boyutu kapsamındadır?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması
Hakça ve adil yapılan uygulamalar kapsamında dağıtım adaleti olarak değerlendirilebilir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi nezakete örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" İş ile ilgili konularda bir başkasına gönüllü olarak yardım etmek
Soru Açıklaması
İş ile ilgili konularda bir başkasına gönüllü olarak yardım etmek direk bir etki yaratsa da örgütsel vatandaşlık davranışlarından nezakete örnek olarak verilemez.
7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" En küçük sorunları dahi büyütmek
Soru Açıklaması
Çalışanın görev tanımının içinde olmayan ve görev başarımına doğrudan katkı yapmayan ama örgütün sosyal ve manevi ortamının kalitesini arttırarak örgüte olumlu katkı sağlayan davranışlara örgütsel vatandaşlık davranışları denir. Bu tip davranışlara örnek olarak işe yeni başlamış veya iş yükü çok fazla olan kişilere yardım etmek, katılımın zorunlu olmadığı toplantılara katılmak, kendini mesleki açıdan sürekli geliştirerek güncel tutmak, kurum içindeki ve dışındaki önemli gelişmelerden haberdar kalmak, ufak tefek sorunları büyütmemek gösterilebilir. bu açıklamalardan da anlaşıldığı en küçük sorunlar büyütülmemelidir. "B" şıkkında yer alan ifade büyütülmesi gerektiği yönünde olduğundan doğru cevaptır.
8.

“Arap Baharı” olarak adlandırılan dönemde, ülke yönetimi çok çalkantılı bir hâle gelmiş olan Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde faaliyet gösteren birtakım Türk şirketlerinin durumu, kişilerin akılcı olmaktan çok politik olmayı tercih ettikleri alanlardan hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "E" Teknoloji ve dış çevre
Soru Açıklaması

Teknoloji ve dış çevre: Bir örgütte kullanılan teknoloji ne kadar karmaşıksa orada o kadar çok politika vardır. Dış çevrenin çalkantılı olması da kişileri politikaya daha fazla iten bir koşuldur. “Arap Baharı” olarak adlandırılan dönemde, ülke yönetimi çok çalkantılı bir hâle gelmiş olan Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde faaliyet gösteren birtakım Türk şirketlerinin durumu bu noktada örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap E'dir.

9.

Zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçmeye ne denir?

Doğru Cevap: "E" Centilmenlik
Soru Açıklaması

Centilmenlik; zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçmektir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın büyüme olasılığını arttıran faktörler arasındadır?

Doğru Cevap: "E" Taraflar arasında statü farklılıklarının belirsiz olması
Soru Açıklaması

Tarafların arasında statü farklılıklarının belirsiz olması çatışmanın büyümesi açısından etkilidir. Doğru cevap E'dir.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmaya ne denir?

Doğru Cevap: "D" Temsili öğrenme
Soru Açıklaması

Örgütsel öğrenme; değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, bilgiyi ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve tekrar kullanmak üzere bilgiyi saklama sürecidir.

Öğrenen örgüt; çalışanlarının öğrenmesine olanak tanıyarak verimlilik, kalite, yenilikler ve rekabet gücü gibi değerli sonuçlar elde eden örgüt tipidir.

Temsili öğrenme; başkalarının deneyimlerinden ders çıkarmaktır.

Taklitçilik yeni bir örgüt için önemli bir öğrenme yöntemidir. Taklit yolu ile yeni kurulmuş bir örgüt pek çok sorununa hızlı ve denenmiş çözümler bulabilir. Bu sayede örgüt yönetimi daha az sayıda sorunla uğraşmak zorunda kalır ve stratejik konulara daha çok zaman ayırabilir; çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından daha kolay kabul görür. Ancak başkalarını körü körüne taklit etmek yarardan çok zarar getirebilir.

12.
Genel Uyum Sendromu (GUS) kaç aşamadan oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi verimlilik normlarından sapma türü bir davranış değildir?
Doğru Cevap: "B" Makine tahribi yapma
Soru Açıklaması
Bir başka üretkenlik karşıt davranış grubuna verimlilik normlarından sapma denmektedir ve örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olma anlamını taşımaktadır. Bu tip davranışlarda bulunan çalışanlar üretim verimliliğini nitelik ve nicelik olarak azaltarak örgüte zarar vermektedirler. En sık görülen verimlilik normlarından sapma davranışı kurum kaynaklarını ziyan etmektir. Çalışanlar gereğinden çok daha fazla malzeme ve ham madde kullandıklarında veya itinasız iş yaptıklarında kurum kaynaklarını ziyan etmiş olurlar (Colquitt ve diğerleri, 2011: 46-47). Bir örgütün en değerli kaynaklarından biri zamandır. Çalışanlar bir işi tamamlamak için gereğinden fazla zaman harcadıklarında zamanı iyi kullanmayarak örgüte zarar vermiş olurlar. Örnek olarak bir işi tamamlamak için gereğinden fazla zaman harcamak, çok sık mola vermek, mazeretsiz devamsızlık yapmak, işle ilgisi olmayan şeyler ilgilenmek (gazete okumak, internet’te gezinmek, gibi), işte olunması gereken vakitte işte olmamak ve hasta olmadığı hâlde hastalık izni kullanmak gösterilebilir. Bu bilgiler ışığında doğru cevap B şıkkıdır.
14.
Bir örgütte ki çalışanlar kullandıkları cihazların bakım periyodu geldiğini bilmelerine rağmen bu benim işim değil diyerek durumu yetkililere bildirmiyorlarsa, bu örgüt kültürü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" görev başarımı ile çalışıyor
Soru Açıklaması
193. sayfadan başlayan iş davranışları bölümünde konunun alt boyutları detaylı olarak anlatılmıştır. soruda bahsedilen durumda çalışan sadece resmi olarak tanımlı işini yapmayı tercih ettiği için bu durum görev başarımı olarak tanımlanmaktadır.
15.

Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği ve ya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna......……….denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması

Çatişma

16.

Belli bir tarafın kendi isteklerini önemsemediği gibi karşı tarafın isteklerini de önemsemediği, dolayısıyla, işbirliğine gitmediği gibi kendi isteklerini dekarşı tarafa bildirmediği çatışma tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kaçınma
Soru Açıklaması

İnsanlar çatışmaya değişik tepkiler verebilmektedirler. Birisi ne pahasına olursa olsun kazanmanın peşinde olabilir. Bir başkası hem kendisinin hem de diğer tarafın istediklerinin yerine gelmesi için çaba gösterebilir. Çatışmaya verilebilecek beş olası tepki, bir başka ifadeyle çatışma tarzı söz konusudur. Bunlardan birisi de kaçınma davranışıdır.  Kaçınmatarzı bir davranışta; belli bir taraf ne kendi isteklerini önemsemektedir ne de karşı tarafınkileri. Dolayısıyla, ne işbirliğine girer ne de kendi isteklerini karşı tarafa bildirir.

17.

I. Taktiklerin sertleşmesi

II. Tarafların çatışma konusundan uzaklaşması

III. Çatışmaya konu olan meselelerin sayısının artması

IV. Tarafların olumlu çıkar elde etmeye yoğunlaşması

Yukarıdakilerden hangileri büyümüş çatışmaların özellikleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" I ve III 
Soru Açıklaması

Örgütlerde çatışmanın zamanla büyümesi, bir başka ifadeyle tırmanması söz konusu olabilir. Büyümüş çatışmanın birtakım özellikleri vardır. Taktikler sertleşir, meselelerin sayısı artar. Ayrıca, taraf­lar çatışmaya kendilerini daha fazla kaptırırlar. Zamanla da amaçları kendileri için olumlu birtakım sonuçlar elde etmekten çıkıp diğer tarafa zarar vermeye dönüşür. Buna göre I ve II numaralı seçeneklerde verilen ifadeler doğru II ve IV numaralı seçeneklerde verilen ifadeler yanlış bilgi içermektedir. Doğru yanıt B'dir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde güç kazanma ve arttırmak için kişilerin akılcı olmaktan çok politik olmayı tercih ettikleri alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Destek
Soru Açıklaması
19.
Çatışma bazı durumlarda örgütlerdeki verimliliği artırmak için kullanılmaktadır. Ancak her ne kadar verimliliği arttırmak için kullanılsa da çatışma iyi yönetilmediğinde örgüt ve çalışanların üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi çatışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yıpratıcı mücadeleler zaman ve kaynak kaybettirebilir.
Soru Açıklaması
20.
Bireyin kendisinin dışında olan veya kaynaklanan duygular hangi tür duygular olarak nitelendirilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal duygular
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler