• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

...…...…. çatışmanın böyle bir çıktısının olması hâlinde hiç bir taraf başlangıçta is tediğini elde edememiş durumdadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "A" Kaybet-kaybet
Soru Açıklaması

Kaybet-kaybet

2.
Bir futbol takımının teknik direktörünün oyuncusunu sezon boyunca hiç oynatmaması ve antrenmanlarda ona daha fazla antrenman yaptırması aşağıdaki çatışma türünden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" İntikamcı Çatışma
Soru Açıklaması
Düşmanca duygular içeren intikamcı çatışma, karşı tarafa zarar vermek ya da onu cezalandırmak üzerine temellenmektedir.
3.

Birim yöneticisine ortaklaşa bir proje sunan iki çalışan, proje yöneticiliğini kimin üstleneceği konusunda bir türlü anlaşamamaktadır. Her iki çalışanın da proje yöneticiliğine oldukça istekli olması birim yöneticisini de seçim yapmak konusunda zorlamaktadır. En sonunda birim yöneticisi alfabetik sıraya göre ismi daha önde yer alan çalışanı proje yöneticisi yapmaya karar verir. Bu örnekte yer alan çatışma, aşağıdaki durumlardan hangisiyle sonuçlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Kazan-kaybet
Soru Açıklaması

Kazan-kaybet veya kaybet-kazan durumlarında taraf­lardan biri istediğini elde etmiş, diğerinin ise isteği yerine gelmemiştir. Böyle bir durum bazen kaçınılmazdır ve bir tarafın kazancının diğer tarafın kaybı demek olduğu bu tür durumlar “sıfır-toplam oyunu” olarak da nitelendirilir. Bu tür bir durum tipik olarak amaç çatışması sonunda yaşanır. örnekte de çalışanlardan biri amacına ulaşırken diğeri ulaşamamıştır. Doğru yanıt A'dır. 

4.
Aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasının sonuçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "C" Çalışanlar arası gerilimler artması
Soru Açıklaması
5.
Örgütlerde iş yaptırmada temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yetki
Soru Açıklaması
Yetki gücü ile çalışanlara iş yaptırılmaktadır
6.
İş yerinde arkadaşları ile sürekli tartışan Ali Bey bu durumdan sürekli rahatsız olmakta ve işini değiştirmeyi düşünmektedir.Buna göre Ali Bey çatışmanın hangi bireysel etkisi altında kalmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Düşük iş tatmini
Soru Açıklaması
Ali Bey işinden tatmin olamamaktadır. Bundan dolayı doğru cevap A şıkkıdır.
7.

Bir yöneticinin sınırlı bütçeden kendi departmanına daha fazla pay alma umuduyla iki departman yöneticisi arasına nifak sokup çatışmalarını sağlamaya çalışması aşağıdaki stratejilerden hangisine örnek teşkil eder?

Doğru Cevap: "C" Böl ve yönet
Soru Açıklaması

Böl ve yönet: Çıkarlarını korumak veya daha fazla çıkar elde etmek amacıyla uygulanabilen bir başka strateji, oluşmuş veya oluşabilecek koalisyonları bozmak üzerine kuruludur. Örneğin, sınırlı bütçeden kendi departmanına daha fazla pay alma umuduyla iki departman yöneticisi arasına nifak sokup çatışmalarını sağlamak bu stratejiye örnek olarak verilebilir.

8.

Cep telefonu yoluyla sipariş alan bir yemek firmasının, rakip firmaların internet sitesi üzerinden sipariş almaya başladıktan sonra daha fazla kar edip daha yüksek müşteri memnuniyeti elde ettiklerini gözlemleyerek kendi firması için de internet satışı sürecini başlatması durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel öğrenme
Soru Açıklaması

Örgütsel öğrenme, değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan sürece denmektedir. Soruda açıklaması verilen ilgili firmadaki gelişmeler de örgütsel öğrenme kapsamında değerlendirilebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

9.

Yeni kurulan bir fabrikanın personel alım ilanında bir psikolog ve bir sosyologun istihdam edileceği bilgisi bulunmaktadır. Bu durum,  örgütsel davranışın hangi temel karakteristiği ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "C" Disiplinler arası bir yapıdadır.
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış tek bir disiplinin altında odaklaşan bir bilim değildir. Çünkü ilgilendiği konular tek başına hiçbir disiplinin ilgi alanına girmez. Disiplinlerarası bir yaklaşım örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak için daha uygun bir yoldur. Hem bir psikolog hem de bir sosyolog çalıştıracak olan fabrikanın da bu yaklaşımı benimsediği söylenebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

10.
Aşağıda yer alan çatışma ile ilgili bilgilerden hangisi doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "B" Çatışma olumlu sonuçlar getirebilir.
Soru Açıklaması
Çatışma, daima olumsuz sonuçlar vermez; alınan kararların kalitesini iyileştirme, müşteri gereksinimlerine karşı duyarlılığı arttırma, takımların ve örgütlerin kenetlenme düzeylerini arttırma gibi olumlu sonuçlar da getirebilir.
logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Bir kimya şirketinde ARGE laboratuvarında yeni işe başlamış bir personele, işini çok iyi yapması sebebiyle bazı laboratuvar anahtarının ve bilgisayar giriş şifrelerinin verilmesi aşağıdakilerden hangi güç kategorisine girer?
Doğru Cevap: "A" Meşru güç
Soru Açıklaması
Meşru güç, belli rolleri üstlenmiş olan kişlerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır. Örneğin, işe yeni girmiş de olsa, işini hakkıyla yapması için, bir satış temsilcisine bazı mevcut müşterilerin dosyalarına erişim hakkı verilir. BU da meşru güç örneğidir. Yukarıdaki örnek de bu durumla uyuştuğundan doğru cevap A şıkkıdır.
12.
I- Güç ilişkisi bir bağımlılık ilişkisidir. II- Güç ilişkisi hep tek yönlü işler. III- Güç el değiştirebilir. IV- Gücün açık seçik bir şekilde uygulanması gerekmez. V- Güç dengesizliği ne kadar büyükse kurtulma çabası o kadar yoğundur. Yukarıda güç ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
güç el değiştirmez
13.
Bir örgütü diğerlerinden ayıran ve onun özgünlüğünü ortaya koyan özellikler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel kimlik
Soru Açıklaması
14.
Üretkenlik karşıtı davranışlar bireye ve örgüte yönelik davranışlar olarak farklılaşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi örgüte yönelik davranışlardan olan verimlilik normlarından sapma davranışlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rüşvet almak
Soru Açıklaması

Verimlilik normlarından sapma davranışları; işten erken ayrılma, gereğinden fazla mola verme, yavaş çalışma ve kaynakları israf etme davranışlarıdır. Rüşvet almak ise yine örgüte yönelik davranışlardan biri olan mal varlığına yönelik zararlı davranışlar arasında yer almaktadır. 

15.

Evlilik yıldönümünü evde eşiyle birlikte kutlamakla önemli bir iş gezisi için şehir dışına gitmek arasında kalan bir çalışanın yaşadığı çatışma aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

Doğru Cevap: "D" Roller arası çatışma
Soru Açıklaması

Roller arası çatışma: Bireyin sahip olduğu iki farklı rolün gereklerinin birbiri ile çelişmesi durumunda ortaya çıkar.

16.
Aşağıdakilerden hangisi örgütün tümünü etkisi altına alan ve örgüt üyelerinin büyük kısmının paylaştığı kültürdür?
Doğru Cevap: "B" Egemen Kültür
Soru Açıklaması
17.
Gün boyu iş yerinde, trafikte, özel hayatımızda yaşadığımız fizyolojik ve psikolojik gerginlik durumunu nasıl isimlendirebiliriz?
Doğru Cevap: "A" Stres
Soru Açıklaması
Cevap; Stres A şıkkıdır.
18.
'Alternatiflerin azlığı veya olmaması ' durumu aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" İkame edilemezliği
Soru Açıklaması
Başka kaynaklarla sorunu çözemiyorsak, elimizdeki olasılıklar çok sınırlı ise bu duruma ikame edilemezlik denir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganlık
Soru Açıklaması
20.
“Dediğimi yap, yoksa...!”diyen bir amir astına karşı hangi gücünü kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Zorlayıcı Güç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler