• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

I. Ekonomik belirsizlik

II. Aile problemleri

III. Teknolojik değişme

IV. Kişilik

Yukarıdakilerden hangileri stresin çevresel faktörleri arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Çevresel Faktörler• Ekonomik Belirsizlik• Politik Belirsizlik• Teknolojik Değişme

Örgütsel Faktörler• İşle İlgili Talepler• Rolle İlgili Talepler• Kişilerarası Talepler

Kişisel Faktörler• Aile Problemleri• Ekonomik Problemler• Kişilik

II ve IV numaralı maddelerde verilenler strese yol açan faktörlerden kişisel faktörler kapsamındadır. Doğru cevap I ve III numaralı maddeleri içeren B seçeneğidir.

2.
"Yönetici Ahmet Bey, her öğle arasında çalışanlarından Hakan ile yemek yemektedir. Diğer çalışanlar Ahmet Bey'in iş konusunda Hakan'a daha fazla tolerans gösterdiğini düşünmektedirler." Yukarıda verilen örnek olayda hangi adalet türünün yoksunluğu söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Etkileşim adaleti
Soru Açıklaması
Örnek senaryoda Ahmet Bey çalışanıyla düzenli bir etkileşim halindedir. Etkileşim adaleti; yöneticilerin çalışanlara gösterdikleri davranışların ne kadar adil algılandığıdır. Böyle bir durumda Ahmet Bey diğer çalışanlar tarafından adil olarak algılanmayacak ve etkileşim adaleti yoksunluğu oluşacaktır. Bu bilgilerin ışığında doğru cevap B şıkkıdır.
3.

Bireyin hem kendi hem de karşı tarafın isteğini yerine getirme arzusunun yüksek olduğu çatışma tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tümleştirme
Soru Açıklaması

Tümleştirme: Bu tarzda her iki tarafın da isteklerinin tamamen yerine getirilmesi arzusu vardır. Anlaşma samimiyetle aranmaktadır. Eğer tam anlamıyla bir anlaşma olamayacaksa ikincil amaç, en azından karşı tarafın refahının önemli ölçüde zarara uğratılmamasıdır. Meseleler taviz verilemeyecek kadar önemliyse, amaç farklı bakış açılarını birleştirmekse, çözümün hayata geçirilmesi için iki tarafın da benimsemesi gerekiyorsa, taraf­lar arasındaki ilişki önemliyse ve olumlu bir şekilde sürdürme arzusu varsa tümleştirme tarzı tercih edilebilmektedir.

4.
"Farklı beklentiler ve bir tarafın diğeri hakkındaki algıları" çatışmaya neden olabilecek faktörlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilişsel faktörler
Soru Açıklaması
Cevap C seçeneğidir.
5.
Örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin kasıtlı bir şekilde tahrip edilmesi hangi üretkenlik karşıtı davranışlar içerisinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj
Soru Açıklaması
Örgüte ait makina, teçhizat ve ürünlere kasıtlı olarak zarar vermek örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışlar çerçevesinde değerlendirilir ve bu davranışlar sabotaj olarak adlandırılır. Bu bakımdan doğru yanıt "B"seçeneğidir.
6.
“Bir öğretmenin yüksek lisans yapmak için okul müdüründen izin alamaması.” durumu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Engelleme
Soru Açıklaması
Okul müdürünün öğretmenin yüksek lisans yapmasını engellemesidir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasındaki etik bir eylemi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Çalışkan kişileri hak ettikleri pozisyona getirme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapı ve dizayn kaynaklı stres olarak ele alınabilir?
Doğru Cevap: "C" Yönetici çalışanlar
Soru Açıklaması
Yönetici-çalışanlar arasındaki ilişki örgütsel yapıdan etkilenir. Seçeneklerye ye alan faktörler örgütsel yapı bağlamında değerlendirilemez.
9.
bir örgütte çalışanların iş yoğunluğu dönemlik olarak farklılaşmaktadır. İş yoğunluğu az olan çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarına göre süreç içerinde aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?
Doğru Cevap: "C" yoğun olan arkadaşlarına yardımcı olmak
Soru Açıklaması
örgütsel vatandaşlık davranışlarından 196. sayfada yer alan özgecilik davranışı durumu açıklamaktadır.
10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kişiliğin beş büyük boyutundan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İçe dönüklük
Soru Açıklaması

Bireylerin kişiliklerini açıklamak amacıyla binlerce kelimenin kullanıldığı ünlü Webster’s Sözlüğüne bakarak bunu kolaylıkla görebiliriz. Bu kelimelerin benzer olanları birleştirildiğinde, birbirinden farklı 171 kişilik özelliğinden oluşan bir liste ortaya çıkmaktadır. Daha sonra bu 171 kişilik özelliği gelişmiş bir takım teknikler kullanılarak daraltılmış ve “Kişiliğin Beş Temel Boyutu” ortaya çıkarılmıştır. Bunlar:

 • Bilinçli ve sorumlu tip
 • Duygusal tutarlılık veya kararlılık
 • Deneyime açık olma veya açıklık
 • Uyumluluk
 • Dışa dönüklük.
 • logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 7
  11.

  Aşağıdaki faktörlerden hangisi örgütün yönetim politikalarından kaynaklı bir iş stresi faktörüdür?

  Doğru Cevap: "E" Rekabet baskısı
  Soru Açıklaması

  Yönetim politikaları ve stratejilerinden kaynaklı iş stresi faktörleri; küçülme, rekabet baskısı,  düzenli ödeme planları, vardiyalı çalışma, bürokratik kural ve kaideler, yüksek teknoloji olarak özetlenebilir. Örgütsel yapı ve dizayndan kaynaklı iş stresi faktörleri;  merkezîleşme, yönetici çalışanlar, uzmanlaşma, rol belirsizliği ve çatışması, yükselme imkânlarında kısıtlılık, yasaklayıcı bir örgüt kültürü vb.dir. Örgütsel süreçlerden kaynaklı iş stresi faktörleri; sıkı kontrol, aşağı doğru iletişim, çok az bir geri bildirim, merkezî karar yapısı, kararlara katılmama, cezalandırıcı değerlendirme sistemi olarak özetlenebilir. Çalışma koşullarından kaynaklı iş stresi faktörleri ise kalabalık çalışma alanları, gürültülü, aşırı sıcak veya soğuk ortam, hava kirliliği, kötü koku, tehlikeli çalışma koşulları şeklinde sıralanabilir. Doğru yanıt E’dir.

  12.

  Bir çalışandan kendi uzmanlığına, ilgilerine, amaçlarına ve değerlerine uymayan görevleri, işleri ve rolleri üstlenmesinin istenmesi o kişide hangi düzey örgüt-içi çatışma yaratır? 

  Doğru Cevap: "A" iç-çatışma
  Soru Açıklaması

  Bir çalışandan kendi uzmanlığına, ilgilerine, amaçlarına ve değerlerine uymayan görevleri, işleri ve rolleri üstlenmesinin istenmesi o kişide iç-çatışma yaratır.

  Bu nedenle doğru seçenek A'dır. 

  13.

  Başkalarını etkileme becerisine ne denir?

  Doğru Cevap: "C" Güç
  Soru Açıklaması

  Güç, başkalarını etkileme becerisidir.

  14.

  Örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesine ne denir?

  Doğru Cevap: "B" Sabotaj
  Soru Açıklaması

  Sabotaj; örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesidir.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi strese yenik düşme aşamasıdır?
  Doğru Cevap: "D" Tükenme
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçlarından biridir?
  Doğru Cevap: "E" Azalan iş tatmini
  Soru Açıklaması
  Azalan iş tatmini aynı endişe, depresyon gibi psikolojik bir sonuçtur. İş tatmini bir tutumdur ve duygular bu tutum üzerinde oldukça etkilidir.
  17.

  Bir kişi veya bir grubun sahip olduğu güç potansiyelinin bilinirliği ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" görünürlük
  Soru Açıklaması

  Görünürlük, bir kişi veya bir grubun sahip oldğu güç potansiyelinin bilinirliği ile ilgili bir kavramdır. Bir iş gören veya örgütsel birimin çeşitli kaynaklardan beslenen potansiyel gücü bilindiği ölçüde gerçek güce dönüşecektir.

  Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi örgüte yönelik ciddi bir suçtur?
  Doğru Cevap: "A" Rüşvet alma
  Soru Açıklaması
  Örgüte yönelik ciddi suçlar Sabotaj, Rüşvet alma ve hırsızlık olarak kitapta beliritlmektedir.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın kişilerarası ilişkiler üzerindeki olası etkilerindendir? 

  Doğru Cevap: "B" iletişimin kalitesinde değişme
  Soru Açıklaması

  B seçeneği dışındakiler çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileridir. Oysa "iletişimin kalitesinde değişme" çatışmanın kişilerarası ilişkiler üzerindeki olası etkilerindendir. 

  Bu nedenle doğru seçenek B'dir.   

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütün çatışmaya neden olabilecek yapısal faktörleri yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" Bireysel özellikler
  Soru Açıklaması

  Örgütsel yapının çatışmaya neden olabilecek faktörleri artan uzmanlaşma, taraflar arası karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam (uzaklık-yakınlık), merkeziyetçilik-merkezkaççılıktır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler