• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Seçeneklerdeki tiplerden hangisi, çalışma hayatında herkesin yaptığı işlerin ilerisinde bir çaba gösteren, çatışmalardan kaçınan, diğerlerine yardım eden, örgütün aktivitelerine daha çok katılım sağlayan, başarılarını normal rol gereklerinin üstünde gören davranışlar sergileyen çalışanlar için kullanılan kavramdır?

Doğru Cevap: "E" Sorumlu
Soru Açıklaması

Sorumlu tip kavramı; çalışma hayatında herkesin yaptığı işlerin ilerisinde bir çaba gösteren, çatışmalardan kaçınan, diğerlerine yardım eden, örgütün aktivitelerine daha çok katılım sağlayan, başarılarını normal rol gereklerinin üstünde gören davranışlar sergileyen çalışanlar için kullanılmaktadır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde gücün ortaya çıkma koşulları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Karizma
Soru Açıklaması
3.
Belirli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşma hangi güç kaynağına örnektir?
Doğru Cevap: "A" Mesru güç
Soru Açıklaması
Bu güç örgütsel hiyerarşiyi anlatan bir kavramdır ve güç yasalar tarafından belirlenir.
4.
Aşağıdakikilerden hangisinde iş tatminine veya tatminsizliğine neden olan faktörlerden bireysel etkenler bir arada verilmiştir.
Doğru Cevap: "E" İhtiyaçlar, istekler ve bireysel çıkarlar.
Soru Açıklaması
İş tatminine veya tatminsizliğine neden olan faktörlerden bireysel etkenler İhtiyaçlar, istekler ve bireysel çıkarlardır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemede kullanılan bireysel yöntemler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Katılımlı yönetim
Soru Açıklaması
6.
En çok politik davranışlar aşağıdaki örneklerin hangisinde gözlemlenir?
Doğru Cevap: "A" Belirsizlik veya seçeneklerin olmaması durumunda
Soru Açıklaması
Belirsizlik durumunda bireylerin olayları lehlerine çevirmek amaçlı veya seçenekler üzerinde anlaşmazlık olması hâlinde politik davrandıkları görülmektedir.
7.
"Görev başarımı, örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan ................................... kapsar." Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "C" Çalışan davranışlarını
Soru Açıklaması
Görev başarımı, çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarıdır. Görev başarımı, örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüşürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarını kapsar. Bu durumda doğru cevap C şıkkıdır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi vicdanlılığa örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişime yönelik yapıcı önerilerde bulunmak
Soru Açıklaması
A, C, D ve E şıkları vicdanlılığa örnek olarak gösterilebilirken değişime yönelik yapıcı önerilerde bulunmak sivil erdemin örneği olabilir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürüne ilişkin tanımların ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Örgütteki bireylerin nasıl davranacağına rehberlik eden değerler bütünü
Soru Açıklaması
Örgüt üyelerini büyük ölçüde etkileyen karmaşık bir değişken olan örgüt kültürü, birçok farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Bu değişik tanımların ortak özellikleri arasında; örgütteki bireylerin nasıl davranacağına rehberlik eden değerler bütünü olması, örgütte zaman içinde oluşan genel kabulleri temel alması başta gelmektedir.
10.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kişilerin akılcı olmaktan çok politik olmayı tercih ettikleri alanlar doğru bir biçimde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kaynaklar - kararlar – amaçlar -teknoloji ve dış çevre – değişim
Soru Açıklaması
S. 181 de Miles’ın kişilerin akılcı olmaktan çok politik olmayı tercih ettikleri alanlar sıralanmıştır. Bunlar kaynaklar, kararlar, devamlılık, teknoloji ve değişimdir. Bu durumda doğru cevap A şıkkıdır.
logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Çevresel etkileşiminde proaktif bir strateji izleyerek kendini sürekli geliştiren örgüt türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Öğrenen örgüt
Soru Açıklaması
Çevresel etkileşiminde proaktif bir strateji izleyerek kendini sürekli geliştiren örgüt türü öğrenen örgüt olarak belirtilir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim politikaları ve stratejilerinden kaynaklanan stresörler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Düzenli Ödeme Planları
Soru Açıklaması

Yönetim Politikaları ve Stratejileri• Küçülme• Rekabet Baskısı• Düzenli Ödeme Planları• Vardiyalı Çalışma• Bürokratik Kural ve Kaideler• Yüksek Teknoloji

13.
Aşağıdakilerden hangisi kazan-kazan durum taktiklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Çeşitli çözüm alternatiflerine açık(esnek) olduğunuzu ortaya koyma
Soru Açıklaması
Sorunun cevabı D seçeneğidir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi üretkenlik karşıtı davranış gruplarından biri olan verimlilik normlarından sapma davranışına örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "D" Gereğinden fazla mola vermek
Soru Açıklaması

Bir başka üretkenlik karşıtı davranış grubuna verimlilik normlarından sapma denmektedir ve örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olma anlamını taşımaktadır. Bu tip davranışlarda bulunan çalışanlar üretim verimliliğini nitelik ve nicelik olarak azaltarak örgüte zarar vermektedirler. Örnek olarak bir işi tamamlamak için gereğinden fazla zaman harcamak, çok sık mola vermek, mazeretsiz devamsızlık yapmak, işle ilgisi olmayan şeylerle ilgilenmek (gazete okumak, İnternet’te gezinmek, gibi), işte olunması gereken vakitte işte olmamak ve hasta olmadığı hâlde hastalık izni kullanmak gösterilebilir. Doğru cevap D'dir.

15.
 • Bir kişinin başkaları için değer taşıyan bilgilere görece kolay veya erken erişiminin olması ve bilgi üzerinde denetiminin bulunması sayesinde gelişen bir güçtür.
 • Belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır.
 • Başkaları kendilerini belli bir kişiyle özdeşleştirdikleri, ondan hoşlandıkları, onu sevdikleri ve/veya ona saygı duydukları zaman ortaya çıkan bir güç türüdür.
 • Bilgi Gücü
 • Zorlayıcı Güç
 • Meşru Güç 
 • Ödül Gücü
 • Özdeşlik Gücü
 • Verilen tanımlar ile kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavramlar dışarıda kalır?

  Doğru Cevap: "D" B-D
  Soru Açıklaması

  Bilgi Gücü, Bir kişinin başkaları için değer taşıyan bilgilere görece kolay veya erken erişiminin olması ve bilgi üzerinde denetiminin bulunması sayesinde gelişen bir güçtür.

  Meşru Güç: Belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır.

  Özdeşlik Gücü: Başkaları kendilerini belli bir kişiyle özdeşleştirdikleri, ondan hoşlandıkları, onu sevdikleri ve/veya ona saygı duydukları zaman ortaya çıkan bir güç türüdür.

  "Zorlayıcı Güç" ile "Ödül Gücü" kavramlarının tanımları verilen tanımlar arasında değildir.

  16.
  Örgütlerde hedef kişiye, kendisinden istenen şeyi şevk ve coşkuyla yapmasını sağlayacak şekilde duygusal bir istekte bulunma taktiği aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Heveslendirme
  Soru Açıklaması
  17.
  Çatışma süreci modelinde çatışmanın kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz
  Doğru Cevap: "D" Çatışma tarzı
  Soru Açıklaması
  Çatışma tarzı
  18.
 • Belirsizliği azaltma yeteneği
 • Örgüt içindeki merkezilik
 • Eylemlerin ikame edilemezliği
 • Kritik kaynakların denetimi
 • Yukarıdakilerden hangileri, stratejik koşullar modeline göre güç kazanımı açısından önemle üzerinde durulması gereken stratejik koşullardır?

  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  İnsanların gruplar hâlinde (örneğin, takım veya belli bir departman) diğer insan gruplarına göre nasıl daha güçlü hâle gelebildiklerini açıklayan iki model vardır: kaynak bağımlılığı modeli ve stratejik koşullar modeli. Belli bir örgütsel altbirim bir diğerinin faaliyetleri için bel bağladığı kaynakları denetimi altında bulundurduğu ölçüde o birim üzerinde güce sahip olacaktır çünkü kendisine bağımlı olan birimin eylemlerini etkileyecektir. Stratejik koşullar modeline göre belirsizliği azaltma yeteneği, örgüt içindeki merkezilik ve eylemlerin ikame edilemezliği güç kazanımı açısından önemle üzerinde durulması gereken stratejik koşullardır. Doğru cevap C'dir.

  19.
 • Öfke
 • İstifa
 • Düşmanlık
 • Devamsızlık
 • Düşük iş tatmini
 • Yukarıdakilerden hangileri çatışmanın bireyler üzerindeki olası etkileri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "A" I, III ve V
  Soru Açıklaması
  20.

  Karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önünde görme hangi çatışma tarzıdır?

  Doğru Cevap: "B" Boyun eğme
  Soru Açıklaması

  Boyun eğme ,karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önünde görme hangi çatışma tarzıdır.Doğru cevap B'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler