• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Çalışanlarının öğrenmesine olanak tanıyarak verimlilik, kalite, yenilikler ve rekabet gücü gibi değerli sonuçlar elde eden örgüt tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Öğrenen örgüt
Soru Açıklaması
Çalışanlarının öğrenmesine olanak tanıyarak verimlilik, kalite, yenilikler ve rekabet gücü gibi değerli sonuçlar elde eden örgüt tipi öğrenen örgüttür.
2.
"Fikir çatışması; yapılacak işler, görevler, yöntemler ve işle ilgili diğerbenzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanır."Yukarıda yer verilen fikir çatışması tanımının tam bir anlamlı bütün olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin eklenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Politikalar
Soru Açıklaması
3.
 • İletişim kanallarını açık tutun
 • Bireysel mahremiyeti koruyun
 • Her zaman “Bu adil mi?” sorusunu sorun.
 • Sadece kendi çıkarları için politik oyunlar oynayan kişilere karşı uyanık vetedbirli olun
 • Yukarıda verilenlerden hangileri politikanın örgütsel yaşamda yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmaya yönelik ilkeler arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Sonuç olarak, politikanın örgütsel yaşamda yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmaya yönelik olarak aşağıdaki ilkeler  örgüt yönetimlerine yol gösterebilir:1. İletişim kanallarını açık tutun.2. Etik ve politik olmayan davranışları gösteren rol modelleri olun.3. Sadece kendi çıkarları için politik oyunlar oynayan kişilere karşı uyanık ve tedbirli olun.4. Bireysel mahremiyeti koruyun.5. Her zaman “Bu adil mi?” sorusunu sorun.

  Doğru cevap E'dir.

  4.
  Aşağıdakilerden hangisi tarafları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "B" Taraflar arasındaki algı
  Soru Açıklaması
  Taraflar arasındaki algı bilişsel faktörler arasında yer almaktadır
  5.
 • Biyolojik geri beslenme
 • Grup çalışması
 • Dengeli beslenme
 • Görevlerin yeniden dizaynı
 • Kendini tanıma ve anlama
 • Yukarıdakilerden hangileri stres yönetiminde bireysel yöntemler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "B" I, III ve V
  Soru Açıklaması

  Stresi önlemede uygulanılan bireysel yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir.• Dinlenme ve meditasyon• Biyolojik geri beslenme• Düzenli tatil ve sağlık kontrolü• Düzenli spor• Dengeli besleme• Hobiler bulma• Kendini eğitme ve geliştirme• Kendini tanıma ve anlama

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi duyguların özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Duygular kişilerin yaşamlarında olumsuzluklar yaratır
  Soru Açıklaması
  Duygularımız kişilere, nesnelere ve çevremizde yaşanan olaylara göre farklılık gösterirler. Duyguların bireylerin insan olma özelliklerin temel faktörlerinden olduğu için, duyguların kişilerin yaşamlarında olumsuzlara sebep olduğundan bahsetmek duyguların özellikleri ile bağdaşan bir özellik olarak tek başına bahsedilemez. Doğru cevap "B" şıkkıdır.
  7.
  • İnsanın tehlike içinde olduğu şartlar ve etkenler karşısında denge mekanizmalarının bozulduğu zamanki durumdur.
  • Organizmanın dengesini bozabilecek etkenlerin tümüdür.

  Yukarıda tanımları verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Stres
  Soru Açıklaması

  Stres kelimesi iki farklı anlamda da değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi bireylerin organizmalarının durumudur, yani insanın tehlike içinde olduğu şartlar ve etkenler karşısında denge mekanizmalarının bozulduğu zamanki durumdur. Burada stres kelimesi ile kişinin fizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik stres tepkileri anlatılır. Stres kelimesinin ifade ettiği anlam ise organizmanın dengesini bozabilecek etkenlerin tümüdür.

  8.
  örgütün üretkenliğine zarar vermek isteyen bir kişi aşağıdaki davranışlarından hangisini yapmış olabilir?
  Doğru Cevap: "D" istemli olarak iş aletlerine zarar vermesi
  Soru Açıklaması
  doğru cevapta yer alan davranış örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışlar olarak tanımlanmaktadır, diğer seçeneklerin yanlış olmasının nedeni istemeden zarar vermiş olmaktır.
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Sakin
  Soru Açıklaması
  Doğru cevap sakin olacak bu kişilik özelliği B tipine örnektir
  10.
  “Bir yönetici, memurunun yeteneklerini fark edip bölümünü memuru istemese bile değiştirmiştir. Daha sonra bu değişiklikten memur mutlu olmuştur." Bu örnekte memur ve yöneticinin kazandığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Kazan – Kazan
  Soru Açıklaması
  Örneğe göre çatışmanın sonucunda her iki taraf da istediğini elde etmiştir.
  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 4
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi güç ilişkisinin özelliklerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Güç ilişkisi hep tek yönlü işler.
  Soru Açıklaması

  Güç ilişkisi hep tek yönlü işlemez. Bağımlılık çoğunlukla karşılıklıdır. Bir gün biri diğerinden bir şey ister, yarın karşı taraf bir şey ister. Ayrıca, kendisinden bir şey istenen kişi bazen bunu, kendisi için çok maliyetli olacağı hesabıyla vermek istemez veya daha azını vermek üzere karşı gü­ cünü kullanarak kestirip atma çabasına veya müzakereye girişebilir. Doğru cevap D'dir.

  12.
  Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulmuş örgütler için bir öğrenme yöntemidir?
  Doğru Cevap: "B" Taklitçilik
  Soru Açıklaması
  Taklitçilik yeni bir örgüt için önemli bir öğrenme yöntemidir. Taklit yolu ile yeni kurulmuş bir örgüt pek çok sorununa hızlı ve denenmiş çözümler bulabilir. Bu sayede örgüt yönetimi daha az sayıda sorunla uğraşmak zorunda kalır ve daha stratejik konulara daha çok zaman ayırabilir; çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından daha kolay kabul görür. Doğru cevap “B” şıkkıdır.
  13.

  Birbirleriyle duygusal çatışma içinde olan, ancak bunu fikir çatışması ile saklayan kişilerin anlaşmazlıklarına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Maskeli çatışma
  Soru Açıklaması

  Fikir çatışması, yapılacak işler, görevler, politikalar, yöntemler ve işle ilgili diğer benzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanır. Bu çatışma, görev çatışması olarak da adlandırılmaktadır. Bir sorunu beraberce çözmeye çalışırken etkileşim içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin bazı veya tüm meseleler hakkında farklı duygular taşıdıklarını fark ettiklerinde ortaya çıkan çatışma duygusal çatışma olarak tanımlanmaktadır. Duygusal çatışma; öfke, hayal kırıklığı ve diğer olumsuz duygularla nitelendirilebilecek kişiler arası uyuşmazlıklardır. Bu çatışma, psikolojik çatışma, ilişki çatışması ve kişilerarası çatışma olarak da adlandırılmaktadır. Geleneksel sınıflamaya eklenebilecek iki tür çatışma, dönüşen çatışma ve maskeli çatışmadır. Dönüşen çatışma, fikir çatışmasının yozlaşıp duygusal çatışmaya dönüşmesi için kullanılan bir tanımdır. Birbirleriyle duygusal çatışma içinde olan, ancak bunu fikir çatışması ile saklayan kişilerin anlaşmazlıkları için ise maskeli çatışma tanımı yapılmıştır. Doğru yanıt B’dir.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi "bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasıdır" tanımının ifadesidir
  Doğru Cevap: "A" Özgecilik
  Soru Açıklaması
  Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasına özgecilik denir.
  15.

  Etkileşimde bulunan tarafların belirli meseleler üzerine taşıdıkları değerlerin farklılaşmasına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" İdeolojik çatışma
  Soru Açıklaması

  Etkileşimde bulunan tarafların (birey, grup veya örgütlerin) belirli meseleler üzerine taşıdıkları değerlerin farklılaşmasına değer çatışması denmektedir. Bu çatışmaya ideolojik çatışmada denmektedir. Bu tür bir çatışmanın farklı sosyokültürel kimliklere sahip olan taraflar arasında çıkma olasılığı yüksektir. Doğru yanıt A’dır.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın dört temel karakteristiğinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Gelişmiş bir temele dayalı ve uzun bir geçmişi olan bir disiplin olması
  Soru Açıklaması

  Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği vardır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası vatandaşlık davranışlarından biridir?
  Doğru Cevap: "A" Özgecilik
  Soru Açıklaması
  Bireylerarası vatandaşlık davranışları çalışma arkadaşları ve diğer örgüt çalışanları yararına yapılan ve kişinin görev tanımının ötesinde diğer bireylere yardım etmesi, destek olması ve katkıda bulunması gibi davranışları içerir. Araştırmacılar çeşitli bireyler arası vatandaşlık davranışları tespit etmişlerdir. Bunlardan birincisi olan özgecilik, pek çok araştırmacıya göre, en belli başlı örgütsel vatandaşlık davranışlarından biridir. Bir diğeri ise, nezakettir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.
  18.
  Güç ilişkisi hakkında belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Güç dengesizliği azaldıkça, bu dengesizlikten kurtulma çabaları yoğunlaşır
  Soru Açıklaması
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçları arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "A" Saldırganlık
  Soru Açıklaması

  Stresin Psikolojik Sonuçları:

  • Uyku Problemleri
  • Psikolojik Yorgunluk
  • Tükenme
  • Yabancılaşma
  • Depresyon

  Saldırganlık ise davranışsal sonuçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

  20.

  ''Tarafların istediklerini tam olarak veya hiç elde etmeyeceklerini anladıklarında varılabilecek bir çatışma sonucudur''

  Yukarıda özelliği verilen çatışma sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Taviz
  Soru Açıklaması

  Tarafların istediklerini tam olarak veya hiç elde etmeyeceklerini anladıklarında varılabilecek bir çatışma sonucudu tavizdir.Buna göre doğru cevap C'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler