• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkezilik
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için iş tatmini ile ilgili beş temel faktörden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Sevgi
Soru Açıklaması

Yanlış yanıt sevgidir. Tabii ki işini sevme sevilme çok önemlidir . Ama diğer yanıtlar çalışanlar için daha da önemelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, üretkenlik karşıtı davranışlar kapsamında değerlendirilen verimlilik normlarından sapmaya bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" Öğle yemeği saatlerinde kişisel işlerle uğraşıp mesai saatinde yemek yemek
Soru Açıklaması

Verimlilik normlarından sapma, örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olma anlamını taşımaktadır. Bu tip davranışlarda bulunan çalışanlar üretim verimliliğini nitelik ve nicelik olarak azaltarak örgüte zarar vermektedirler. Öğle yemeği için verilen zamanı kişisel işleri için kullanıp, iş yapılması beklenen zamanda yemek yemek bu davranışlara bir örnektir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

4.

Aşağıda yer alan çatışma tarzlarından hangisinde karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önünde görme, bir başka deyişle, karşı tarafı yatıştırmaya yönelme söz konusudur ?

Doğru Cevap: "D" Boyun eğme
Soru Açıklaması

Boyun eğme

5.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Koşullar Modeline göre güç kazanımı açısından üzerinde durulması gereken stratejik koşullardan birisidir?
Doğru Cevap: "C" Eylemlerin ikame edilemezliği
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "C" seçeneğidir. Stratejik Koşullar Modeline göre güç kazanımı açısından üzerinde durulması gereken üç stratejik koşul vardır. Bunlar: Belirsizliği azaltma yeteneği, örgüt içindeki merkezilik ve eylemlerin ikame edilemezliği.
6.

Aşağıdakilerden hangisi Etkileşim adaleti için doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yöneticilerin ve amirlerin çalışanlara gösterdikleri davranışların ne kadar adil algılandığını ifade etmektedir
Soru Açıklaması

Etkileşim adaleti; yöneticilerin çalışanlara gösterdikleri davranışların ne kadar adil algılandığıdır. Doğru cevap A'dır.

7.
Örgütsel sorunları çözmekte inisiyatif alsınlar diye kişilere yetki, fırsat ve güdülenme vermeye güçlendirme denmektedir. Buna göre güçlendirmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "E" Kararların daha yetkin ellerden çıkmasını sağlamak
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "E" seçeneğidir. Kararların daha yetkin ellerden çıkmasını sağlamak güçlendirmenin temel amacıdır. B, C ve D seçenekleri güçlendirmenin amaçları olmakla birlikte temel amacı değildir. A seçeneği ise güçlendirmenin doğasına aykırıdır çünkü güçlendirme gücün paylaşılmasını da içerir.
8.
Petrol arama şirketlerinin bir çok analiz sonucuna göre petrol arama kuyusu açması onların hangi nedenden dolayı politik davranmak zorunda kaldığını göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Kaynaklar
Soru Açıklaması
Kısıtlı kaynaklara ulaşımda şirketler kendi kaynaklarını dikkatli kullanmak zorundadırlar.
9.

Etkileşimci yaklaşıma göre çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Örgütlerde çatışmanın mutlaka olması gerekir.
Soru Açıklaması

Çatışmaya davranışçı yaklaşım örgütlerde çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmektedir. Yapılması gereken şey, çatışmayı hep vasat düzeyde tutmaktır. Ancak, bu bakış açısı çatışma yaratabilecek veya arttırabilecek koşulların neler olduğunu açıkça ortaya koymamıştır. 1990’lardan itibaren, bu seferde etkileşimcilerin bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bu bakış açısı, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir. Doğru yanıt A’dır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın olumsuz sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Duyarlı örgüt
Soru Açıklaması
Sorunun cevabı B seçeneğidir.
logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel vatandaşlık davranışlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Cömertlik
Soru Açıklaması

Çalışanın görev tanımının içinde olmayan ve görev başarımına doğrudan katkı yapmayan ama örgütün sosyal ve manevi ortamının kalitesini arttırarak örgüte olumlu katkı sağlayan davranışlara örgütsel vatandaşlık davranışları denmektedir. Bu davranışlar, kimin yararının göz önüne alındığına bakılarak bireylerarası ve kurumsal olarak ikiye ayrılmaktadır. Özgecilik ve nezaket bireylerarası; vicdanlılık, sivil erdem ve centilmenlik ise kurumsal vatandaşlık davranışlarındandır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

12.

Örgüt üyelerini aile üyeleri gibi görme, onların özel sorunlarıyla ilgilenme derecesi hangi kültürel eğilim tipinin göstergesidir?

Doğru Cevap: "A" Klan eğilimi
Soru Açıklaması

Kuralcılık eğilimi örgütte kurallara ve kurallara uymaya ağırlık vermenin derecesini, hiyerarşi eğilimi hiyerarşiye, otoriteye, emir-komuta zincirine, rol ve pozisyonlara önem verme derecesini, sonuç eğilimi sonuçların önemsenme derecesini, klan eğilimi örgüt üyelerini aile üyeleri gibi görme, onların özel sorunlarıyla ilgilenme derecesini, destekleyicilik eğilimi görevlerin tam olarak yapılmasına mı yoksa göreli inisiyatif kullanımına izin verilmesine mi önem verildiğinin göstergesini, takım eğilimi takım çalışması ve bireysel sorumluluklar ile bireysel ve ortaklaşa karar verme arasındaki eğilimleri, gelişme eğilimi gelişme ve yenilikler ile durağanlık ve istikrar arasındaki eğilimlerin önemsenme derecesini, profesyonelizm eğilimi rasyonel problem çözümünün, yetkinliğin, performansa dayalı terfinin ve açık rol tanımlamalarının önemsenme derecesini, açıklık eğilimi ise anlaşmazlık ve çatışmalarda sorunların açıkça tartışabilme derecesini ifade etmektedir. Doğru yanıt A’dır.

13.

Kendi ülkesinden farklı bir yerde yöneticilik yapan bir bireyin öncelikle sahip olması beklenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kozmopolit bir yapıya sahip olması
Soru Açıklaması

Küresel yöneticinin rolü daha önceki yöneticilere kıyasla diğer kültürleri anlama, gözlemleme ve öğrenme konusunda başarılı olmak ve farklı bakış açıları geliştirmektir. Bu nedenle başarılı bir küresel yönetici her şeyden önce kozmopolit bir yapıya sahip olmalı, ben merkeziyetçi olmamalıdır. Diğer bir deyişle küresel yönetici başka kültürden gelen insanlara açık ve esnek olmalı, onları kategorileştirmeyip dışlamamalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

14.
Bir annenin ekonomik kriz karşısında “Ben çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım” demesi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Endişe
Soru Açıklaması
Anne çocuğu için gelecekten endişelenmektedir.
15.
Aşagıdakilerden hangisi gücün koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gücün pozisyonu
Soru Açıklaması
Gücün pozisyonu daha çok güç kaynaklarını ilgilendiren bir konudur.
16.
.........., değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan sürece denmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Örgütsel öğrenme
Soru Açıklaması

Örgütsel öğrenme, değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan sürece denmektedir. Öğrenen örgüt, çalışanlarının öğrenmesine olanak tanıyarak verimlilik, kalite, yenilikler ve rekabet gücü gibi değerli sonuçlar eldeeden örgüt tipidir.

17.

I. Korkunun kaynağı bellidir.

II. Korku endişeden daha şiddetlidir.

III. Endişe daha kısa sürelidir, korku ise uzun süre devam edebilir.

Yukarıda korku ve endişeye ilişkin verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
 • Korkunun kaynağını biliriz,
 • Korku endişeden daha şiddetlidir,
 • Korku daha kısa sürelidir, endişe ise uzun süre devam edebilir.

Görüldüğü üzere endişe değil, korku daha kısa sürelidir. III numaralı maddede verilen bilgi yanlış olduğundan doğru cevap I ve II numaralı maddeleri içeren C seçeneğidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi bireysel yetkinlikler ve becerilerle ilişkili bir güç türüdür?
Doğru Cevap: "A" Özdeşlik gücü
Soru Açıklaması
19.
 • Örgüt kültürünün her örgütte olması,
 • Her örgüt kültürünün diğerlerine göre tek ve benzersiz olması
 • Örgüt kültürünün sosyal olarak inşa edilmesi
 • Örgüt kültürünün örgüt üyelerinin olay ve sembollere anlam yüklemesini sağlaması
 • Örgüt kültürünün örgütsel davranışa yol gösteren güçlü bir araç olması
 •     Yukarıdakilerden hangileri örgüt kültürüne ilişkin varsayımlar arasında yer alır ?

  Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV ve V
  Soru Açıklaması
  • Örgüt kültürünün her örgütte olması,
  • Her örgüt kültürünün diğerlerine göre tek ve benzersiz olması
  • Örgüt kültürünün sosyal olarak inşa edilmesi
  • Örgüt kültürünün örgüt üyelerinin olay ve sembollere anlam yüklemesini sağlaması
  • Örgüt kültürünün örgütsel davranışa yol gösteren güçlü bir araç olması

  Örgüt kültürüne ilişkin varsayımlardır.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi stresin bireyler üzerindeki davranışsal etkilerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Yabancılaşma
  Soru Açıklaması

  Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı, saldırganlık, kaza eğilimi ve dikkatte dağılma stresin bireyler üzerindeki davranışsal etkileri iken, yabancılaşma psikolojik etkilerinden biridir. Doğru yanıt C’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler