• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.

''Bazı gruplarda tartışmalar, fikir çatışması olarak başlayıp zaman ilerledikçe çatışma iyice yoğunlaştığında kişisel saldırılara dönüşebilmektedir.''

Yukarıda verilen örnek hangi çatışma türüne uygundur?

Doğru Cevap: "D" Dönüşen çatışma
Soru Açıklaması

''Bazı gruplarda tartışmalar, fikir çatışması olarak başlayıp zaman ilerledikçe çatışma iyice yoğunlaştığında kişisel saldırılara dönüşebilmektedir.'' dönüşen çatışmaya örnektir. Dönüşen çatışma, fikir çatışmasının yozlaşıp duygusal çatışmaya dönüşmesi için kullanılan tanımdır. Buna göre doğru cevap D'dir

2.
Bir çalışandan kendi uzmanlığına, ilgilerine, amaçlarına ve değerlerine uymayan görevlerin istenmesi durumunda kişide ortaya çıkan çatışma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İç çatışma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal sonuçlarından olan olan alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımının neden olabileceği fizyolojik sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Kalp ve damar hastalıkları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilenlerden hangidi A tipi kişilik özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Alçakgönüllü
Soru Açıklaması
Kendini övmeyen
5.
Bireylerde strese neden olan ve «işinde ne yapacağını ve sorumluluklarını bilememesi» olarak ifade edilen kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rol belirsizliği
Soru Açıklaması
6.
 • Vicdanlılık
 • Sivil erdem
 • Nezaket
 • Özgecilik
 • Yukarıda verilenlerden hangileri kurumsal vatandaşlık davranışları arasındadır?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Kurumsal Vatandaşlık Davranışları; Vicdanlılık, Sivil Erdem ve Centilmenlik

  Bireylerarası Vatandaşlık Davranışları; Özgecilik ve Nezaket

  Doğru cevap A'dır.

  7.

  Örgütteki iki yöneticinin örgütün sosyal sorumlulukları kapsamında yürütülecek olan bir projede hangi çalışanların hangi pozisyonda görev alacağı konusunda anlaşmazlık yaşaması aşağıda verilen çatışma türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

  Doğru Cevap: "C" Fikir çatışması
  Soru Açıklaması

  Fikir çatışması, yapılacak işler, görevler, politikalar, yöntemler ve işle ilgili diğer benzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanır. Soru kökünde verilen örnek örgütte yapılacak görevlerle ilgili olduğundan fikir çatışması kapsamına girmektedir. Doğru yanıt C'dir.

  8.

  Açık bir şekilde açıklanamayan, ancak bireylerde gerilim yaratabilecek konulara ne ad verilir? 

  Doğru Cevap: "C" endişe 
  Soru Açıklaması

  Endişe, ne olduğu belirsiz, niteliği kestirilemeyen bir fenalık duygusu hâlinde ortaya çıkan hoş olmayan duygu şeklinde ifade edilmektedir. Korku gibi kaygı da (iç daralması, bunaltı gibi kavramlarla da tanımlanır) bedensel bir rahatsızlık durumuna yol açabilir ama korkudan belirli bir nedeni bulunmamasıyla ayırt edilir.

  Bu nedenle doğru seçenek C'dir. 

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi örgüt kültürünün karakteristiklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "A" Deneme, fırsat arama, risk üstlenme, az sayıda kural
  Soru Açıklaması

  Deneme, fırsat arama, risk üstlenme, az sayıda kural

  10.

  Üstgeçit istenen yolun üzerinde ölümcül bir trafik kazasının olması durumunda üst geçidin hızla inşa edilmesi hangi politik taktiğe bir örnektir?

  Doğru Cevap: "D" Bir kriz çıkmasını bekleme
  Soru Açıklaması

  Bir şey yolunda gidiyor görünürken onun iyileştirilmesini sağlamak çok zordur. Ancak o alanda bir sorunun çıkması ilgililerin dikkatini çeker ve meselenin halledilmesi (düzeltilmesi) yönünde güçlü bir istek doğurur. Verilen örnekte, kaza olmadan önce üstgeçitle ilgili tüm istekler göz ardı edilmiş, ancak bir kriz ortaya çıktıktan; yani kaza olduktan sonra bu istekler hızla yerine getirilmiştir. Bunun nedeni, yayaların aldığı riskin hayata geçmesi ve gelecek için çok daha ciddi bir korku/kaygı yaratmasıdır. Doğru cevap D'dir.

  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 25
  11.

  Benzer yapı ve teknolojiye sahip örgütlerden bazıları yüksek performans ve verimlilik gösterirken diğerlerinin düşük performans göstermesi örgütlerin değer ve normlarıyla ilgili hangi özelliğinden kaynaklanır?

  Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü
  Soru Açıklaması

  Benzer yapı ve teknolojiye sahip örgütlerden bazıları yüksek performans ve verimlilik gösterirken diğerlerinin düşük performans göstermesi örgütlerin farklı kültürel özelliklere sahip olmalarıyla açıklanabilir.

  12.
  İşini tam anlamıyla eksiksiz yapan ve sevilip sayılan bir çalışana müdürü tarafından daha olumlu davranılması hangi kişisel güce örnektir?
  Doğru Cevap: "A" Özdeşlik gücü
  Soru Açıklaması
  Özdeşlik gücü, başkaları kendilerini belli bir kişiyle özdeşleştirdikleri, ondan hoşlandıkları, onu sevdikleri ve/veya ona saygı duydukları zaman ortaya çıkan bir güç türüdür. Bu güç ilişkisini “Hatır için çiğ tavuk bile yenir” atasözü özetlemektedir. İnsanların sevgi, saygı, hatta hayranlık duydukları kişiler için yapmayacakları çok az şey vardır. Üzerimizde özdeşlik gücü olan kişilerin bakış açılarını benimseme, başarısızlıklarını görmezden gelme, onaylarını bekleme ve onları rol modeli olarak kullanma eğilimindeyizdir (Heider, 1958). Bir başka ifadeyle sevdiğimiz, saygı duyduğumuz biriyle ters düşmek veya onun hoşlanmaycağı bir şey yapmak pek de arzu edilir bir durum değildir. Dolayısıyla ister yönetici ister işgören olalım; sevilen, sayılan bir kişi olmak gerek iş, gerek özel hayatımızı oldukça kolaylaştırabilecek bir durum olacaktır. Yukarıdaki örnekte bu durumla uyumlu olduğundan doğru cevap A şıkkıdır.
  13.
  Davranış, sosyal bilimler içinde hangi  temel disiplin çerçevesinde ele alınmakta dır?
  Doğru Cevap: "C" Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji
  Soru Açıklaması

  Psikoloji , Sosyoloji, Antropoloji

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi B Tipi kişilik özelliklerine sahip bir bireyin özellikleri arasındadır?
  Doğru Cevap: "E" Esneklik
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerinde yaşanan temel duygulardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Kaygı
  Soru Açıklaması
  Doğru Cevap "A" şıkkıdır. Çünkü "Kaygı" çalışma yeri duygularından "korku" nun alt kategorisini oluşturan bir duygudur.
  16.
  Görev başarımı kavramına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Görev başarımı davranışları örgütsel devamlılık için yeterlidir
  Soru Açıklaması
  Görev başarımı davranışlarını örgütsel devamlılık için yeterli olduğu söylenemez.
  17.

  Dakiklik, çalışkanlık, devamlılık gibi örnek bir çalışandan beklenen davranışları asgari beklentilerin çok üzerinde göstermeye ne denir?

  Doğru Cevap: "C" Vicdanlılık
  Soru Açıklaması

  Vicdanlılık; dakiklik, çalışkanlık, devamlılık gibi örnek bir çalışandan beklenen davranışları asgari beklentilerin çok üzerinde göstermektir.

  18.

  Bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Doğru Cevap: "D" Politika
  Soru Açıklaması

  Bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetler (stratejiler, taktikler, oyunlar ve davranışlar) politika veya politik davranış olarak adlandırılmaktadır. Doğru cevap D'dir.

  19.
  Hedef kişi veya kişileri ikna etmek için üst yönetimin de aynı doğrultuda düşündüğünü belirten bir kişinin kullandığı politik taktik türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Yukarıya Referans
  Soru Açıklaması
  20.

  Yöneticinin işini yönetirken sahip olması gereken ihtasaslaşmış bilgisine ne ad verilir?